Isaias 14:1-32

  • Israel magaistar sa ila duta (1, 2)

  • Hari sang Babilonia ginyaguta (3-23)

    • Bituon mahulog halin sa langit (12)

  • Dugmukon ang Asirianhon (24-27)

  • Mensahe batok sa Filistia (28-32)

14  Kay kaluy-an ni Jehova si Jacob,+ kag pilion niya liwat ang Israel.+ Paistaron* niya sila sa ila duta,+ kag magaupod sa ila ang dumuluong nga mga pumuluyo. Magabuylog sila sa panimalay ni Jacob.+  Kag updan sila sang mga taga-iban nga pungsod pabalik sa ila duta, kag ang panimalay sang Israel magakuha sa ila sa duta ni Jehova subong mga alagad nga lalaki kag babayi;+ kag mangin manugbihag sila sang mga nagbihag sa ila, kag mangin sakop nila ang mga nagpilit sa ila sa pagpangabudlay.  Sa adlaw nga hatagan kamo ni Jehova sing kapahuwayan sa inyo kasakit kag kabudlayan kag sa inyo pagkaulipon,+  ihambal ninyo ini nga hulubaton* batok sa hari sang Babilonia: “Wala na ang isa nga nagapilit sa iban sa pagpangabudlay! Nag-untat na ang pagpamigos!+   Ginbali ni Jehova ang bilugon sang mga malauton,Ang sungkod sang mga nagagahom,+   Ang isa nga sa iya kasingkal wala sing untat nga nagbunal sa katawhan,+Ang isa nga sa iya daku nga kaakig nagsakop sa mga pungsod paagi sa padayon nga paghingabot.+   Karon ang bug-os nga duta may kapahuwayan, naglinong ini. Ang katawhan nagsinggit sa kalipay.+   Bisan ang mga kahoy nga junipero,Kag ang mga sedro sang Lebanon nagkalipay sa natabo sa imo. Nagsiling sila, ‘Halin sang mapukan ka,Wala na sing manugpulod nga nagakadto sa pagpulod sa amon.’   Bisan ang Lulubngan* sa idalom natublagAgod sugataon ka sa imo pag-abot. Bangod sa imo ginpukaw sini ang mga patay,Ang tanan nga mapiguson nga pangulo* sang duta. Ginpatindog sini ang tanan nga hari sang mga pungsod sa ila mga trono. 10  Tanan sila nagsiling sa imo,‘Nagluya ka man bala kaangay namon? Nangin kaangay ka man bala namon? 11  Gindala sa Lulubngan* ang imo pagpabugal,Ang tunog sang imo de-kuerdas nga mga instrumento.+ Ang imo hiligdaan amo ang mga ulod,Kag amo man ini ang imo habol.’ 12  Nahulog ka halin sa langit,Ikaw nga nagasilak nga bituon, nga anak sang pamanagbanag! Ginpulod ka sa duta,Ikaw nga nagpanglutos sa mga pungsod!+ 13  Nagsiling ka sa imo kaugalingon, ‘Magasaka ako sa mga langit.+ Itib-ong ko ang akon trono sa ibabaw sang mga bituon sang Dios,+Kag magalingkod ako sa bukid nga tilipunan,Sa pinakamalayo nga bahin sang aminhan.+ 14  Magasaka ako sa ibabaw sang mga panganod;Himuon ko ang akon kaugalingon nga kaangay sang Labing Mataas.’ 15  Apang dalhon ka paidalom sa Lulubngan,*Sa pinakamadalom nga bahin sang buho. 16  Himutaran ka sang mga nakakita sa imo;Usisaon ka nila sing maayo, kag magasiling sila,‘Indi bala sia ang tawo nga nagapatay-ug sang duta,Nga nagapakurog sang mga ginharian,+ 17  Nga nagahimo sa ginapuy-an nga duta nga kamingawanKag nagapukan sang mga siudad sini,+Nga wala nagahilway sang iya mga bilanggo?’+ 18  Ang tanan nga hari sang mga pungsod,Ginlubong nga may kadungganan,Ang tagsa sa ila kaugalingon nga lulubngan.* 19  Apang ginpabay-an ka nga wala sing lulubnganKaangay sang makangilil-ad nga salingsing,*Tabunan ka sang mga bangkay sang mga napatay sa espada,Nga ginhaboy sa buho kag gintampukan sang mga bato,Kaangay sang bangkay nga ginatasaktasak. 20  Indi ka pag-ilubong kaupod sa mga hari,Kay ginlaglag mo ang imo kaugalingon nga duta,Ginpatay mo ang imo kaugalingon nga katawhan. Indi na paghinambitan liwat ang ngalan sang mga anak sang mga malauton. 21  Maghanda kamo sing palatyan para sa iya mga anakBangod sa kasaypanan sang ila mga katigulangan,Agod indi sila magtindog kag magsakop sang dutaKag pun-on ini sang ila mga siudad.” 22  “Magatindog ako batok sa ila,”+ siling ni Jehova sang mga kasuldadusan. “Kag panason ko sa Babilonia ang ngalan kag ang nagkalabilin kag ang kaliwat kag ang kaliwatan,”+ siling ni Jehova. 23  “Kag paistaron ko sa iya ang mga porcupino* kag himuon ko sia nga rehiyon sang mga tabun-ak, kag silhigon ko sia sang silhig sang kalaglagan,”+ siling ni Jehova sang mga kasuldadusan. 24  Si Jehova sang mga kasuldadusan nagpanumpa: “Ang akon gintuyo mahanabo,Kag ang akon ginpamat-od matuman. 25  Laglagon ko ang mga Asirianhon sa akon duta,Kag tasakon ko sia sa akon kabukiran.+ Hukson ko ang iya gota sa akon katawhan,Kag kuhaon ko ang iya lulan sa ila abaga.”+ 26  Amo ini ang pamat-od* batok sa bug-os nga duta,Kag amo ini ang kamot nga gin-untay* batok sa tanan nga pungsod. 27  Kay si Jehova sang mga kasuldadusan ang nagpamat-od,Kag sin-o ang makabali sini?+ Ang iya kamot nagauntay,Kag sin-o ang makapakulo sini?+ 28  Ginhatag ini nga mensahe sang tuig nga napatay si Hari Ahaz:+ 29  “Filistia, indi kamo magkasadya,Bangod nabali ang sungkod sang isa nga nagabunal sa inyo. Kay sa gamot sang man-ug+ magagua ang dalitan nga man-ug,+Kag ang kaliwat sini isa ka man-ug nga madasig kag maabtik mamuntog.* 30  Samtang ang panganay sang kubos nagakaonKag ang imol nagahigda nga may kalig-unan,Patyon ko ang imo gamot sa tiggulutom,Kag ang nagkalabilin pamatyon.+ 31  Maghaya ka, gawang! Magsinggit ka, siudad! Magkahadlok kamo, Filistia! Kay may aso nga magahalin sa aminhan,Kag wala sing mahamulag sa hubon sang iya mga hangaway.” 32  Ano ang isabat nila sa mga mensahero sang pungsod? Nga si Jehova nagpasad sang sadsaran sang Sion,+Kag ang mga kubos sa iya katawhan magadangop sa sini.

Footnote

Ukon “Papahuwayon.”
Ukon “pagyaguta.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “nga kanding nga lalaki.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary
Sa literal, “balay.”
Ukon “sanga.”
Isa ka daku nga ilaga nga may malaba kag matalom nga mga tunok sa lawas subong pangamlig. Sa Ingles, porcupine.
Sa literal, “ang laygay nga ginlaygay.”
Ukon “nga handa sa pagbunal.”
Ukon “man-ug nga nagalupad kag nagakalayo.”