Isaias 37:1-38

  • Nangayo sing bulig si Ezequias sa Dios (1-7)

  • Senaquerib, ginpahog Jerusalem (8-13)

  • Pangamuyo ni Ezequias (14-20)

  • Sabat paagi kay Isaias (21-35)

  • Anghel ginpatay 185,000 (36-38)

37  Sang mabatian ni Hari Ezequias ang ginsugid sa iya, gingisi niya ang iya panapton kag nagsuksok sing sako kag nagkadto sa balay ni Jehova.+  Dayon ginpakadto niya kay manalagna Isaias+ nga anak ni Amoz si Eliakim, nga amo ang nagadumala sa panimalay* sang hari, si Sebna nga sekretaryo, kag ang nagapanguna nga mga saserdote nga nagasuksok tanan sing sako.  Nagsiling sila sa iya: “Amo ini ang ginasiling ni Ezequias, ‘Ini nga adlaw isa ka adlaw sang kalisdanan, sang pagsabdong,* kag sang pagpakahuya; kay daw pareho kita sang manugbata nga* wala na sing kusog sa pagbun-a sang iya bata.+  Basi pa lang pamatian ni Jehova nga Dios ang tanan nga ginsiling sang Rabsaces, nga ginsugo sang iya ginuo nga hari sang Asiria agod yagutaon ang buhi nga Dios,+ kag balusan sia ni Jehova nga Dios bangod sang iya nabatian. Gani magpangamuyo+ ka para sa nabilin pa nga katawhan.’”+  Gani nagkadto kay Isaias+ ang mga alagad ni Hari Ezequias,  kag nagsiling si Isaias sa ila: “Amo ini ang isiling ninyo sa inyo ginuo, ‘Amo ini ang ginasiling ni Jehova: “Indi ka magkahadlok+ sa imo nabatian nga pagpasipala sa akon sang mga alagad sang hari sang Asiria.+  Kay ibutang ko sa iya hunahuna* nga kon makabati sia sing balita, mapauli sia sa iya pungsod;+ kag pahanabuon ko nga mapatay sia paagi sa espada sa iya mismo pungsod.”’”+  Sang nabalitaan sang Rabsaces nga ang hari sang Asiria naghalin sa Laquis, ginkadtuan niya ang hari kag nakita niya nga nagapakig-away sia batok sa Libna.+  Karon ang hari nakabati sing balita tuhoy kay Hari Tirhaka sang Etiopia: “Nagapadulong sia sa pagpakig-away sa imo.” Pagkabati niya sini, nagpadala sia liwat sing mga mensahero kay Ezequias,+ nga nagasiling: 10  “Amo ini ang isiling ninyo kay Hari Ezequias sang Juda, ‘Indi ka magpadaya sa imo Dios nga ginasaligan mo, kon magsiling sia: “Indi pag-itugyan ang Jerusalem sa kamot sang hari sang Asiria.”+ 11  Ikaw mismo nakabati sang ginhimo sang mga hari sang Asiria sa tanan nga pungsod sang ginlaglag sila.+ Nagahunahuna ka bala nga maluwas ka? 12  Ginluwas bala ang mga pungsod sang ila mga dios sang ginlaglag ini sang akon mga katigulangan?+ Diin na ang Gosan, ang Haran,+ ang Rezef, kag ang katawhan sang Eden nga yara sa Tel-assar? 13  Diin na ang hari sang Hamat, ang hari sang Arpad, kag ang hari sang mga siudad sang Sefarvaim,+ kag sang Hena, kag sang Iva?’” 14  Ginkuha ni Ezequias ang mga sulat nga gindala sang mga mensahero kag ginbasa niya ini. Dayon nagkadto si Ezequias sa balay ni Jehova kag ginhumlad niya ini sa atubangan ni Jehova.+ 15  Kag nagpangamuyo si Ezequias kay Jehova:+ 16  “O Jehova sang mga kasuldadusan,+ ang Dios sang Israel, nga nagapungko sa trono sa ibabaw* sang mga kerubin, ikaw lamang ang matuod nga Dios sang tanan nga ginharian sa duta. Ikaw ang naghimo sang langit kag duta. 17  O Jehova, pamatii ako.+ O Jehova, buksi ang imo mga mata, kag tan-awa!+ Pamatii ang mensahe nga ginpadala ni Senaquerib sa pagyaguta sa buhi nga Dios.+ 18  O Jehova, matuod nga ginlaglag sang mga hari sang Asiria ang tanan nga pungsod,+ kag pati ang ila duta. 19  Kag ginhaboy nila ang ila mga dios sa kalayo,+ bangod indi ini mga dios kundi mga kahoy kag bato nga ginhimo lang sang tawo.+ Amo kon ngaa nalaglag nila ini. 20  Apang karon, O Jehova nga amon Dios, luwasa kami sa iya kamot, agod makilala sang tanan nga ginharian sa duta nga ikaw lamang, O Jehova, ang matuod nga Dios.”+ 21  Gani si Isaias nga anak ni Amoz nagpadala sini nga mensahe kay Ezequias: “Amo ini ang ginasiling ni Jehova nga Dios sang Israel, ‘Bangod nagpangamuyo ka sa akon nahanungod kay Hari Senaquerib sang Asiria,+ 22  amo ini ang ginsiling ni Jehova batok sa iya: “Ginatamay ka kag ginayaguta sang birhen nga anak nga babayi sang Sion. Nagalungolungo ang anak nga babayi sang Jerusalem kag ginakadlawan ka niya. 23  Sin-o ang imo ginayaguta+ kag ginapasipalahan? Sin-o bala ang ginasinggitan mo+Kag sin-o ang ginapabugalan mo? Ako nga Balaan sang Israel!+ 24  Paagi sa imo mga alagad ginyaguta mo si Jehova+ kag nagsiling ka,‘Paagi sa akon madamo nga kangga sa inawayTaklaron ko ang putukputukan sang mga bukid,+Ang pinakamalayo nga mga bahin sang Lebanon;Pangtapson ko ang mataas nga mga sedro, ang pinakamaayo nga mga kahoy nga junipero sini. Sudlon ko ang pinakamalayo nga putukputukan sini, ang pinakamadabong nga kagulangan sini. 25  Magakutkot ako sing mga bubon kag magainom sing tubig;Pamalahon ko ang mga sapa* sang Egipto paagi sa akon mga dapadapa.’ 26  Wala ka bala makabati? Halin sang una ginpat-od* ko na ini. Ginhanda* ko na ini sadto pa.+ Karon pahanabuon ko na ini.+ Himuon mo ang mga siudad nga may mabakod nga depensa nga mangin mga tinumpok sang kagulub-an.+ 27  Ang ila mga pumuluyo madulaan sing kusog;Mahadlukan sila kag mahuy-an. Magaluya sila pareho sang mga tanom sa latagon kag sang berde nga mga hilamon,Pareho sang mga hilamon sa ibabaw sang atop nga nalaya bangod sang hangin halin sa sidlangan. 28  Apang nahibaluan ko gid kon magpungko ka, kon maggua ka, kon magsulod ka,+Kag kon akig ka sa akon,+ 29  Bangod nabatian ko ang imo kaakig sa akon+ kag ang imo pagngurob.+ Gani kaw-itan ko ang imo ilong kag busalan+ ko ang imo baba,Kag guyuron ko ikaw pabalik sa imo ginhalinan, sa dalan nga imo gin-agyan.” 30  “‘Kag amo ini ang mangin tanda para sa imo:* Karon nga tuig ang kaunon ninyo amo ang mga uyas sang mga tanom nga nagtubo lang;* kag sa ikaduha nga tuig, ang kaunon ninyo amo ang mga uyas sang amo gihapon nga mga tanom; apang sa ikatlo nga tuig magasab-ug kamo sing binhi, kag magaani. Magatanom kamo sing mga ubas kag magakaon kamo sang mga bunga sini.+ 31  Ang mga nakapalagyo, ang mga nabilin+ nga buhi sa panimalay ni Juda magapanggamot pareho sang tanom kag magapamunga. 32  Kay may mabilin nga halin sa Jerusalem kag may maluwas nga halin sa Bukid Sion.+ Pat-uron sang kakugi ni Jehova sang kasuldadusan nga matuman ini.+ 33  “‘Gani amo ini ang ginasiling ni Jehova tuhoy sa hari sang Asiria:+ “Indi sia makasulod sa sini nga siudad+Ukon makapana sa siniUkon makapalapit sa sini nga may tamingUkon makahimo sing bungyod nga gamiton sa pagsalakay sa siudad.”’+ 34  ‘Magabalik sia sa iya ginhalinan, sa dalan nga iya gin-agyan;Indi sia makasulod sa sini nga siudad,’ siling ni Jehova. 35  ‘Pangapinan ko+ kag luwason ini nga siudad tungod sa akon ngalan+Kag tungod kay David nga akon alagad.’”+ 36  Nagkadto ang anghel ni Jehova sa kampo sang mga Asirianhon kag ginpatay ang 185,000 ka soldado. Pagbugtaw sang katawhan sing aga pa, nakita nila nga patay na sila tanan.+ 37  Gani, naghalin si Hari Senaquerib sang Asiria kag nagpauli sia sa Ninive+ kag nagpabilin sia didto.+ 38  Samtang nagasimba sia sa balay* ni Nisroc nga iya dios, ginpatay sia paagi sa espada+ sang iya mismo mga anak nga si Adramelec kag si Sareser. Dayon nagpalagyo sila sa Ararat.+ Si Esar-hadon+ nga iya anak amo ang nagbulos sa iya bilang hari.

Footnote

Ukon “palasyo.”
Ukon “pag-insulto.”
Sa literal, “kay manuggua na ang bata sa tiyan apang.”
Sa literal, “sa iya ang isa ka espiritu.”
Ukon mahimo, “tunga.”
Ukon “mga kanal sang Nilo.”
Sa literal, “ginhimo.”
Ukon “Ginporma.”
Ukon “nga nagtubo halin sa nahulog nga mga pasi sang uyas.”
Si Ezequias.
Ukon “templo.”