Isaias 5:1-30

  • Ambahanon sa ulubasan ni Jehova (1-7)

  • Makaluluoy ang ulubasan (8-24)

  • Dios akig sa iya katawhan (25-30)

5  Palihug, paambaha ako sa akon hinigugmaSing ambahanon tuhoy sa iya kag sa iya ulubasan.+ Ang akon hinigugma may ulubasan sa mabungahon nga bakulod.   Ginkutkutan niya ini kag ginkuhaan sing mga bato. Gintamnan niya ini sing pinakamaayo nga ubas,Nagpatindog sia sing torre sa tunga sini,Nagkutkot man sia sing linasan sang ubas sa sini.+ Kag nagpaabot sia nga magpamunga ini sing maayo nga mga ubas,Apang nagpamunga ini sing wala pulos nga mga ubas.+   “Kamo nga mga taga-Jerusalem kag mga taga-Juda,Palihug mangin hukom kamo sa akon kag sa akon ulubasan.+   Ano pa bala ang wala ko mahimoNga dapat ko himuon sa akon ulubasan?+ Ngaa nagpamunga ini sing wala pulos nga mga ubas,Samtang nagpaabot ako nga magpamunga ini sing maayo nga mga ubas?   Karon, palihug, tuguti ako sa pagsugid sa inyoSang akon himuon sa akon ulubasan: Kuhaon ko ang kudal sini,Kag sunugon ini.+ Gub-on ko ang bato nga pader sini,Kag pagatapaktapakan ini.   Himuon ko ini nga kagulub-an;+Indi ini pag-utdan sang mga sanga ukon pagsadulan. Matabunan ini sang tunukon nga mga tanom kag mga hilamon,+Kag suguon ko ang mga gal-um nga indi ini pag-ulanan.+   Ako si Jehova sang mga kasuldadusan, kag ang Israel ang akon ulubasan;+Ang mga taga-Juda ang akon pinalangga nga talamnan sang ubas. Nagpaabot ako sing katarungan,+Apang sa baylo, paglapas sang kasuguan;Nagpaabot ako sing pagkamatarong,Apang sa baylo, hibi sang kalisod.”+   Makaluluoy ang mga nagapadamo sang balay+Kag nagapalapad sang mga uma+Tubtob nga wala na sing duog para sa ibanKag sila na lang ang nagaistar sa duta!   Nabatian ko nga si Jehova sang mga kasuldadusan nagpanumpaNga ang madamo nga balay, bisan pa dalagku kag matahom,Mangin butang nga ginakahadlukan,Kag wala sing nagaistar.+ 10  Kay ang apat ka ektarya* nga ulubasan magapatubas lang sing isa ka bat* nga alak,Kag ang isa ka homer* sang binhi magapatubas lang sing isa ka efa.*+ 11  Makaluluoy ang mga nagabugtaw sing aga pa agod mag-inom sing makahulubog nga ilimnon,+Nga nagapahubog tubtob sa kagab-ihon! 12  May arpa sila kag de-kuerdas nga instrumento,Tamburin, plawta, kag alak sa ila mga kapiestahan;Apang wala nila ginasapak ang mga binuhatan ni Jehova,Kag wala nila ginatalupangod ang iya mga hinimuan. 13  Gani itapok ang akon katawhanBangod wala nila ako makilala;+Ang ila mga dungganon magutman,+Kag ang tanan nila nga katawhan uhawon. 14  Gani ginpasangkad sang Lulubngan* ang iya kaugalingon*Kag ginnganga sing daku ang iya baba;+Kag ang iya katahom,* ang iya magahod nga kadam-an, kag ang iya mga nagahinugyawPat-od nga magapanaug sa sini. 15  Kag ang tawo paubson,Ang tawo pakanubuon,Kag amo man ang matinaastaason. 16  Si Jehova sang mga kasuldadusan pakataason paagi sa iya paghukom;*Ang matuod nga Dios, ang Isa nga Balaan,+ magapakabalaan sang iya kaugalingon paagi sa pagkamatarong.+ 17  Kag didto ang mga karnero magahalab subong nga daw yara sila sa ila halalban;Ang mga dumuluong magakaon sa kagulub-an nga ginaistaran anay sang pinatambok nga mga sapat. 18  Makaluluoy ang mga nagabutong sang sala paagi sa ila kabutiganKaangay sang sapat nga nagabutong sang karo paagi sa lubid; 19  Ang mga nagasiling: “Padalia Sia sa iya ginahimo;Pahanabua ini gilayon agod makita namon ini. Kabay nga matuman ang katuyuan* sang Balaan sang Israel,Agod mahibaluan namon ini!”+ 20  Makaluluoy ang mga nagasiling nga ang maayo malain kag ang malain maayo,+Ang mga nagakabig sang kadulom nga kasanag kag sang kasanag nga kadulom,Ang mga nagakabig sang mapait nga matam-is kag sang matam-is nga mapait! 21  Makaluluoy ang mga nagakabig sang ila kaugalingon nga maalamKag ang mga nagatamod sang ila kaugalingon nga mainandamon!+ 22  Makaluluoy ang mga palainom sing alakKag ang mga lalaki nga sampaton sa pagsimbog sang makahulubog nga ilimnon,+ 23  Ang nagaabsuwelto sa malauton tungod sa hamham,+Kag ang nagadingot sing katarungan sa matarong!+ 24  Gani, laglagon sila kaangay sang paglamon sang kalayo sa dagamiKag laya nga hilamon,Ang ila gamot madunot,Kag ang ila mga bulak mapalid kaangay sang pulbos,Bangod ginsikway nila ang kasuguan* ni Jehova sang mga kasuldadusanKag wala nila gintahod ang pulong sang Balaan sang Israel.+ 25  Gani ang kaakig ni Jehova nagsingkal batok sa iya katawhan,Kag silutan niya sila.+ Ang kabukiran magatay-ug,Kag ang ila mga bangkay mangin kaangay sang basura sa mga dalan.+ Bisan pa sini tanan, wala madula ang iya kaakig,Kundi nagauntay gihapon ang iya kamot batok sa ila. 26  Nagbayaw sia sing palatandaan* sa isa ka malayo nga pungsod;+Ginpanihulan niya sila sa pinakamalayo nga bahin sang duta;+Kag dalidali sila nga nagpalapit.+ 27  Wala sing isa sa ila ang ginakapoy ukon nagakasandad. Wala sing isa nga ginatuyo ukon nagakatulog. Ang paha sa ila balikawang indi maghalog,Kag indi mabugto ang higot sang ila sandalyas. 28  Ang tanan nila nga baslay matalomKag ang tanan nila nga pana nabingat.* Ang mga kuko sang ila kabayo kaangay katig-a sang bato bantiling,Kag ang ruweda sang ila kangga kaangay sang buhawi.+ 29  Ang ila pagngurob kaangay sang pagngurob sang leon;Nagangurob sila kaangay sang bataon nga mga leon.*+ Nagangurob sila samtang nagaukob sa ila tulukbonGinataban nila ini kag wala sing makaluwas sa sini. 30  Sa sina nga adlaw magangurob silaKaangay sang pagngurob sang dagat.+ Ang nagatan-aw sa duta makakita sing makapasubo nga kadulom;Bisan ang kasanag nagdulom bangod sang mga panganod.+

Footnote

Sa literal, “ang napulo ka puna.”
Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “iya mga dungganon.”
Ukon “kalag.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “hustisya.”
Ukon “desisyon; laygay.”
Ukon “instruksion.”
Ukon “hayahay.”
Ukon “handa na ipana.”
Ukon “sang may bungaybungay nga bataon nga mga leon.”