Genesis 46:1-34

  • Jacob ngan iya panimalay bumalhin ha Ehipto (1-7)

  • An mga binalhin ha Ehipto (8-27)

  • Jose tumapo kan Jacob ha Gosen (28-34)

46  Salit ginkuha ni Israel an ngatanan nga iya* ngan linarga. Pag-abot niya ha Beer-sheba,+ naghalad hiya hin mga halad ha Dios han iya tatay nga hi Isaac.+  Katapos, han gab-i nakiistorya an Dios kan Israel ha usa nga bisyon ngan nagsiring: “Jacob, Jacob!” ngan hiya binaton: “Aadi ako!”  Hiya nagsiring: “Ako an tinuod nga Dios, an Dios han imo tatay.+ Ayaw kahadlok paglugsad ngadto ha Ehipto, kay didto hihimoon ko ikaw nga usa nga daku nga nasud.+  Ako mismo maupod ha imo ngadto ha Ehipto, ngan ako mismo an magbabalik liwat ha imo tikang didto,+ ngan itutungbaw ni Jose an iya kamot ha imo mga mata.”*+  Katapos hito, linarga hi Jacob ha Beer-sheba, ngan iginsakay han mga anak ni Israel an ira tatay nga hi Jacob pati an ira mga anak ngan an ira mga asawa ha mga karomata nga iginpadara han Paraon basi sakyan niya.  Ira gindara an ira mga panon ngan an ira mga panag-iya, nga ira natirok ha tuna han Canaan. Ngan kinadto hira ha Ehipto, hi Jacob ngan an ngatanan niya nga katulinan nga kaupod niya.  Iya igin-upod ngadto ha Ehipto an iya mga anak nga lalaki ngan an iya mga apo nga lalaki, an iya mga anak nga babaye ngan an iya mga apo nga babaye—an ngatanan niya nga katulinan.  Ini an mga ngaran han mga anak nga lalaki ni Israel nga kinadto ha Ehipto,+ hi Jacob ngan an iya mga anak nga lalaki: Hi Ruben, an suhag ni Jacob.+  An mga anak nga lalaki ni Ruben amo hira Hanok, Palu, Hezron, ngan Carmi.+ 10  An mga anak nga lalaki ni Simeon+ amo hira Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar, ngan hi Shaul+ nga anak han usa nga babaye nga Canaanita. 11  An mga anak nga lalaki ni Levi+ amo hira Gerson, Kohat, ngan Merari.+ 12  An mga anak nga lalaki ni Juda+ amo hira Er, Onan, Shela,+ Perez,+ ngan Zera.+ Pero hira Er ngan Onan namatay ha tuna han Canaan.+ An mga anak nga lalaki ni Perez amo hira Hezron ngan Hamul.+ 13  An mga anak nga lalaki ni Isacar amo hira Tola, Puva, Iob, ngan Simron.+ 14  An mga anak nga lalaki ni Zebulon+ amo hira Sered, Elon, ngan Jaleel.+ 15  Hira an mga anak nga lalaki ni Leah, nga iya mga anak kan Jacob didto ha Padan-aram, upod an iya anak nga babaye nga hi Dina.+ An ngatanan niya nga anak nga lalaki ngan an iya anak nga babaye* 33 an kadamu. 16  An mga anak nga lalaki ni Gad+ amo hira Zipion, Hagi, Suni, Ezbon, Eri, Arodi, ngan Areli.+ 17  An mga anak nga lalaki ni Aser+ amo hira Imnah, Isva, Isvi, ngan Berias, ngan an ira bugto nga babaye amo hi Sera. An mga anak nga lalaki ni Berias amo hira Heber ngan Malkiel.+ 18  Hira an katulinan ni Zilpa,+ nga iginhatag ni Laban ha iya anak nga babaye nga hi Leah. Hira an iya mga anak kan Jacob: 16 ka tawo* ngatanan. 19  An mga anak nga lalaki ni Jacob ha iya asawa nga hi Raquel amo hira Jose+ ngan Benjamin.+ 20  An mga anak ni Jose ha tuna han Ehipto amo hira Manases+ ngan Efraim,+ nga iya mga anak kan Asenat+ nga anak nga babaye ni Potifera nga saserdote han On.* 21  An mga anak nga lalaki ni Benjamin+ amo hira Bela, Beker, Asbel, Gera,+ Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim,+ ngan Ard.+ 22  Hira an katulinan ni Raquel nga iya mga anak kan Jacob: 14 ka tawo* ngatanan. 23  An anak nga lalaki* ni Dan+ amo hi Husim.+ 24  An mga anak nga lalaki ni Neptali+ amo hira Jazeel, Guni, Jezer, ngan Silem.+ 25  Hira an katulinan ni Jacob kan Bilha, nga iginhatag ni Laban ha iya anak nga babaye nga hi Raquel. Hira an iya mga anak kan Jacob: pito ka tawo* ngatanan. 26  An ngatanan* nga nagtikang kan Jacob ngan inupod ha iya ngadto ha Ehipto, labot han mga asawa han mga anak ni Jacob, 66.+ 27  An mga anak nga lalaki ni Jose nga natawo ha Ehipto, duha.* An ngatanan nga tawo* ha panimalay ni Jacob nga kinadto ha Ehipto, 70.+ 28  Ginpauna ni Jacob hi Juda+ basi sumatan hi Jose nga tipakadto na hiya ha Gosen. Pag-abot nira ha tuna han Gosen,+ 29  iginpaandam ni Jose an iya karuwahe ngan kinadto ha Gosen basi tapoon an iya tatay nga hi Israel. Han nagpakilala hiya ha iya tatay, hinangkop dayon hiya ha iya* ngan nagtangis hin maiha-iha.* 30  Katapos, hi Israel nagsiring kan Jose: “Yana andam na ako mamatay; nakita ko na an imo nawong ngan hinbaroan ko nga buhi ka pa.” 31  Katapos, hi Jose nagsiring ha iya kabugtoan ngan ha panimalay han iya tatay: “Makadto ako ngan magpapahibaro ha Paraon+ ngan masiring ha iya, ‘An akon kabugtoan ngan an panimalay han akon tatay nga nakadto ha tuna han Canaan kinanhi na ha akon.+ 32  An mga lalaki mga paraataman hin panon,+ ngan nag-aataman hira hin mga hayop,+ ngan ira gindara an ira mga karnero ngan an ira mga baka ngan an ngatanan nga ira.’+ 33  Kon ipatawag kamo han Paraon ngan magpakiana, ‘Ano an iyo trabaho?’ 34  masiring kamo, ‘An imo mga surugoon nagpapadamu hin mga hayop tikang pa han amon kabata tubtob yana, kami ngan an amon mga kaapoy-apoyan,’+ basi makaukoy kamo ha tuna han Gosen,+ kay an tagsa nga paraataman hin karnero mangil-ad ha mga Ehiptohanon.”+

Mga footnote

O “an ngatanan nga tawo ha iya panimalay.”
Karuyag sidngon, basi piyungon ito ha kamatay ni Jacob.
O “An ngatanan nga kalag han iya mga anak nga lalaki ngan mga anak nga babaye.”
O “16 nga kalag.”
Karuyag sidngon, an Heliopolis.
O “14 nga kalag.”
Lit., “mga anak nga lalaki.”
O “pito nga kalag.”
O “An ngatanan nga kalag.”
O “duha nga kalag.”
O “mga kalag.”
Lit., “sinubsob hiya ha iya liog.”
O “pauroutro nga nagtangis ha iya liog.”