Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Libro han Genesis

Mga Kapitulo

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • Paglarang han langit ngan tuna (1, 2)

  • Unom ka adlaw gin-andam an tuna (3-31)

   • Adlaw 1: kalamrag; adlaw, gab-i (3-5)

   • Adlaw 2: haluag nga espasyo (6-8)

   • Adlaw 3: mamara nga tuna, mga tanom (9-13)

   • Adlaw 4: kapawa ha langit (14-19)

   • Adlaw 5: isda ngan mga tamsi (20-23)

   • Adlaw 6: mga hayop ha tuna ngan mga tawo (24-31)

 • 2

  • An Dios pinahuway han ikapito ka adlaw (1-3)

  • Jehova nga Dios, naghimo han langit ngan tuna (4)

  • Lalaki ngan babaye ha Eden (5-25)

   • Tawo ginporma tikang ha tapotapo (7)

   • Igindidiri nga kahoy han kahibaro (15-17)

   • Paglarang ha babaye (18-25)

 • 3

  • Tinikangan han sala han tawo (1-13)

   • An siyahan nga buwa (4, 5)

  • Paghukom ni Jehova ha mga rebelde (14-24)

   • Tulin han babaye igintagna (15)

   • Ginpagawas ha Eden (23, 24)

 • 4

  • Cain ngan Abel (1-16)

  • Katulinan ni Cain (17-24)

  • Set ngan iya anak nga hi Enos (25, 26)

 • 5

  • Tikang kan Adan tubtob kan Noe (1-32)

   • Hi Adan nagkaada mga anak (4)

   • Hi Enoc naglakat kaupod han Dios (21-24)

 • 6

  • Mga anak han Dios nag-asawa ha tuna (1-3)

  • Natawo an mga Nefilim (4)

  • An karaotan han mga tawo nakapasubo kan Jehova (5-8)

  • Noe ginpahimo hin arka (9-16)

  • Iginpasamwak han Dios an Baha (17-22)

 • 7

  • Pagsulod ha arka (1-10)

  • An Baha ha bug-os nga kalibotan (11-24)

 • 8

  • An baha hinubas (1-14)

   • Ginpagawas an sarapati (8-12)

  • Paggawas ha arka (15-19)

  • Saad han Dios para ha tuna (20-22)

 • 9

  • Instruksyon ha tanan nga tawo (1-7)

   • Balaud mahitungod han dugo (4-6)

  • Kasabotan pinaagi han balangaw (8-17)

  • Mga tagna mahitungod han katulinan ni Noe (18-29)

 • 10

  • Lista han mga nasud (1-32)

   • Katulinan ni Japhet (2-5)

   • Katulinan ni Ham (6-20)

    • Nimrod nakontra kan Jehova (8-12)

   • Katulinan ni Sem (21-31)

 • 11

  • Torre han Babel (1-4)

  • Ginsamok ni Jehova an yinaknan (5-9)

  • Tikang kan Sem tubtob kan Abram (10-32)

   • Pamilya ni Tera (27)

   • Abram binaya ha Ur (31)

 • 12

  • Tikang ha Haran nagpa-Canaan hi Abram (1-9)

   • Saad han Dios kan Abram (7)

  • Abram ngan Sarai ha Ehipto (10-20)

 • 13

  • Abram bumalik ha Canaan (1-4)

  • Abram ngan Lot nagbulag (5-13)

  • Saad han Dios kan Abram gin-unabi utro (14-18)

 • 14

  • Gintalwas ni Abram hi Lot (1-16)

  • Melkizedek nagbendisyon kan Abram (17-24)

 • 15

  • Kauyonan han Dios kan Abram (1-21)

   • An 400 ka tuig nga kakurian igintagna (13)

   • Saad han Dios kan Abram gin-unabi utro (18-21)

 • 16

  • Hagar ngan Ismael (1-16)

 • 17

  • Abraham magigin amay han damu nga nasud (1-8)

   • Abram ginsaliwnan hin Abraham (5)

  • Kasabotan ha pagturi (9-14)

  • Sarai ginsaliwnan hin Sarah (15-17)

  • Iginsaad an anak nga hi Isaac (18-27)

 • 18

  • Tulo nga anghel bumisita kan Abraham (1-8)

  • Sarah ginsaaran nga magkakaanak; nagtawa hiya (9-15)

  • Abraham nakimalooy para ha Sodoma (16-33)

 •  19

  • Lot ginbisita hin mga anghel (1-11)

  • Hi Lot ngan iya pamilya ginpapabaya (12-22)

  • Sodoma ngan Gomorra ginbungkag (23-29)

   • Asawa ni Lot nagin asin (26)

  • Lot ngan an iya mga anak (30-38)

 • 20

  • Sarah gintalwas kan Abimelec (1-18)

 • 21

  • Katawo ni Isaac (1-7)

  • Ismael nagyaangyaang kan Isaac (8, 9)

  • Hagar ngan Ismael ginpabaya (10-21)

  • Kasabotan ni Abraham kan Abimelec (22-34)

 • 22

  • Iginpapahalad kan Abraham hi Isaac (1-19)

   • Bendisyon tungod han katulinan ni Abraham (15-18)

  • Pamilya ni Rebeca (20-24)

 • 23

  • Kamatay ngan lubnganan ni Sarah (1-20)

 • 24

  • Pagpamiling asawa para kan Isaac (1-58)

  • Rebeca tumapo kan Isaac (59-67)

 • 25

  • Abraham nag-asawa utro (1-6)

  • Kamatay ni Abraham (7-11)

  • Mga anak nga lalaki ni Ismael (12-18)

  • Katawo nira Jacob ngan Esau (19-26)

  • Esau iginbaligya an pagkasuhag (27-34)

 • 26

  • Isaac ngan Rebeca ha Gerar (1-11)

   • Saad han Dios ginkompirma kan Isaac (3-5)

  • Away tungod han mga bubon (12-25)

  • Kasabotan ni Isaac kan Abimelec (26-33)

  • Duha nga Hiteo nga asawa ni Esau (34, 35)

 • 27

  • Jacob nakuha an bendisyon ni Isaac (1-29)

  • Esau nangaro bendisyon pero diri mabinasulon (30-40)

  • Esau nagdumot kan Jacob (41-46)

 • 28

  • Isaac ginpakadto hi Jacob ha Padan-aram (1-9)

  • Inop ni Jacob ha Bethel (10-22)

   • Saad han Dios ginkompirma kan Jacob (13-15)

 • 29

  • Nakilala ni Jacob hi Raquel (1-14)

  • Jacob nahigugma kan Raquel (15-20)

  • Asawa ni Jacob hira Leah ngan Raquel (21-29)

  • Anak ni Jacob kan Leah: Ruben, Simeon, Levi, ngan Juda (30-35)

 • 30

  • Dan ngan Neptali anak ni Bilha (1-8)

  • Gad ngan Aser anak ni Zilpa (9-13)

  • Isacar ngan Zebulon anak ni Leah (14-21)

  • Anak ni Raquel, hi Jose (22-24)

  • Nagdamu an panon ni Jacob (25-43)

 • 31

  • Jacob sekreto nga nagpa-Canaan (1-18)

  • Naabtan ni Laban hi Jacob (19-35)

  • Kasabotan ni Jacob kan Laban (36-55)

 • 32

  • Gintapo han mga anghel hi Jacob (1, 2)

  • Jacob nag-andam pagtapo kan Esau (3-23)

  • Jacob nakigdulong ha anghel (24-32)

   • Jacob ginsaliwnan hin Israel (28)

 • 33

  • Nagkita hira Jacob ngan Esau (1-16)

  • Jacob nagbiyahe pa-Sikem (17-20)

 • 34

  • Dina ginlugos (1-12)

  • Mga anak ni Jacob nanlimbong (13-31)

 • 35

  • Jacob ginpanguha an mga dios-dios (1-4)

  • Jacob bumalik ha Bethel (5-15)

  • Benjamin natawo; Raquel namatay (16-20)

  • Dose nga anak nga lalaki ni Israel (21-26)

  • Kamatay ni Isaac (27-29)

 • 36

  • Katulinan ni Esau (1-30)

  • Mga hadi ngan shik han Edom (31-43)

 • 37

  • Mga inop ni Jose (1-11)

  • Jose ngan iya maabugho nga mga bugto (12-24)

  • Jose iginbaligya ha pagkauripon (25-36)

 • 38

  • Juda ngan Tamar (1-30)

 • 39

  • Jose ha panimalay ni Potipar (1-6)

  • Jose diniri ha asawa ni Potipar (7-20)

  • Jose ha prisohan (21-23)

 • 40

  • Gin-interpretar ni Jose an mga inop han mga priso (1-19)

   • “Mga interpretasyon nagtitikang ha Dios” (8)

  • Panagtawo ha adlaw nga natawhan han Paraon (20-23)

 • 41

  • Gin-interpretar ni Jose an mga inop han Paraon (1-36)

  • Jose ginpahitaas han Paraon (37-46a)

  • Jose nagdumara han pagkaon (46b-57)

 •  42

  • Kabugtoan ni Jose nagpa-Ehipto (1-4)

  • Jose nakita an iya kabugtoan ngan ginsarihan (5-25)

  • An magburugto inuli kan Jacob (26-38)

 • 43

  • Ikaduha nga pagpa-Ehipto han kabugtoan ni Jose; upod hi Benjamin (1-14)

  • Jose nakita utro an iya kabugtoan (15-23)

  • Jose kumaon upod han iya kabugtoan (24-34)

 • 44

  • Kopa nga silber ni Jose ha sako ni Benjamin (1-17)

  • Juda nakimalooy para kan Benjamin (18-34)

 • 45

  • Nagpakilala hi Jose (1-15)

  • Kabugtoan ni Jose ginkuha hi Jacob (16-28)

 • 46

  • Jacob ngan iya panimalay bumalhin ha Ehipto (1-7)

  • An mga binalhin ha Ehipto (8-27)

  • Jose tumapo kan Jacob ha Gosen (28-34)

 • 47

  • Jacob nakigkita ha Paraon (1-12)

  • Maaramon nga pagdumara ni Jose (13-26)

  • Nag-ukoy hi Israel ha Gosen (27-31)

 • 48

  • Jacob nagbendisyon ha mga anak ni Jose (1-12)

  • Efraim mas daku an bendisyon (13-22)

 • 49

  • Tagna ni Jacob han tikamatay na (1-28)

   • Shilo magawas tikang kan Juda (10)

  • Instruksyon ni Jacob ha paglubong (29-32)

  • Kamatay ni Jacob (33)

 • 50

  • Jacob ginlubong ni Jose ha Canaan (1-14)

  • Nagpasaylo hi Jose (15-21)

  • Ultimo nga mga adlaw ni Jose ngan iya kamatay (22-26)

   • Sugo ni Jose mahitungod han iya mga tul-an (25)