Genesis 31:1-55

  • Jacob sekreto nga nagpa-Canaan (1-18)

  • Naabtan ni Laban hi Jacob (19-35)

  • Kasabotan ni Jacob kan Laban (36-55)

31  Paglabay han panahon nabatian ni Jacob an ginsiniring han mga anak nga lalaki ni Laban: “Ginkuha ni Jacob an ngatanan nga gintatag-iya han aton tatay, ngan tikang ha panag-iya han aton tatay, nagkaada hiya hini ngatanan nga karikohan.”+  Han ginkita ni Jacob an nawong ni Laban, nakita niya nga an pagtagad ni Laban ha iya diri na pariho han una.+  Ha urhi hi Jehova nagsiring kan Jacob: “Balik ngadto ha tuna han imo mga amay ngan ha imo mga paryente,+ ngan ako padayon nga maupod ha imo.”  Katapos, hi Jacob nagpadara hin mensahe kanda Raquel ngan Leah nga kumadto ha uma ngadto ha iya panon,  ngan nagsiring hiya ha ira: “Nakita ko nga nagbag-o an pagtagad ha akon han iyo tatay,+ pero an Dios han akon tatay kaupod ko.+  Kamo mismo maaram gud nga nagserbi ako ha iyo tatay ha bug-os ko nga kusog.+  Ngan an iyo tatay nangalimbasog ha paglimbong ha akon ngan napulo ka beses nga ginbag-o an suhol ha akon; pero waray hiya tuguti han Dios nga magbuhat hin maraot ha akon.  Kon nasiring hiya, ‘An mga tagiptipon amo an imo magigin suhol,’ an bug-os nga panon nanganganak hin mga tagiptipon; pero ha luyo nga bahin kon nasiring hiya, ‘An mga may bagis-bagis amo an imo magigin suhol,’ an bug-os nga panon nanganganak hin may mga bagis-bagis.+  Sugad hito ginkuha han Dios tikang ha iyo tatay an iya mga hayop ngan iginhatag ito ha akon. 10  Usa ka beses, han an panon nanhimarot, siniplat ako ngan nakita ko ha inop nga an mga kanding nga lalakí nga nangangasta ha panon may bagis-bagis, tagiptipon, ngan burutikbutik.+ 11  Katapos, an anghel han tinuod nga Dios nagsiring ha akon ha inop, ‘Jacob!’ ngan ako binaton, ‘Aadi ako.’ 12  Ngan nagsiring pa hiya, ‘Alayon isiplat an imo mga mata, ngan kitaa nga an ngatanan nga kanding nga lalakí nga nangangasta ha panon may bagis-bagis, tagiptipon, ngan burutikbutik, kay nakita ko an ngatanan nga ginbubuhat ni Laban ha imo.+ 13  Ako an tinuod nga Dios ha Bethel,+ diin nagdihog ka hin harigi ngan diin nagsaad ka ha akon.+ Yana buhát, gawas hini nga tuna, ngan balik ha imo natawhan nga tuna.’”+ 14  Hira Raquel ngan Leah binaton ha iya: “May-ada pa ba bisan ano nga malon nga nahibilin nga mapapanunod namon ha panimalay han amon tatay? 15  Diri ba sugad hin mga dayo an iya pagtagad ha amon kay iya kami iginbaligya ngan iya gin-ginasto an kwarta nga iginbayad para ha amon?+ 16  An ngatanan nga karikohan nga ginkuha han Dios tikang ha amon tatay amon ito ngan han amon mga anak.+ Salit, buhata an ngatanan nga iginpapabuhat ha imo han Dios.”+ 17  Katapos, binuhát hi Jacob ngan iginsakay ha mga kamelyo an iya mga anak ngan an iya mga asawa,+ 18  ngan iya gindara an ngatanan niya nga panon ngan an ngatanan nga panag-iya nga natirok niya,+ an mga hayop nga iya gintatag-iya nga natirok niya ha Padan-aram, pakadto ha iya tatay nga hi Isaac ha tuna han Canaan.+ 19  Han hi Laban linakat basi mangarot han iya mga karnero, ginkawat ni Raquel an terapim nga mga rebulto*+ nga gintatag-iya han iya tatay.+ 20  Dugang pa, tuso nga ginios hi Jacob, kay waray hiya magpasabot kan Laban nga Arameo nga malarga hiya. 21  Linarga hiya ngan tinabok ha Salog,*+ hiya ngan an ngatanan nga iya. Katapos, nagtipakadto hiya ha kabukiran han Gilead.+ 22  Ha ikatulo ka adlaw, ginsumatan hi Laban nga hi Jacob linarga. 23  Salit igin-upod niya an iya mga bugto nga lalaki* ngan ginlanat hi Jacob, ngan ha ikapito ka adlaw naabtan hiya ha kabukiran han Gilead. 24  Katapos, han gab-i na, an Dios kinadto kan Laban nga Arameo+ pinaagi hin inop+ ngan nagsiring ha iya: “Paghirot han imo igsisiring kan Jacob, maopay man ito o maraot.”*+ 25  Salit hi Laban kinadto kan Jacob, han natindog na ni Jacob an iya tolda ha bukid ngan han naipahamutang na ni Laban an kampo upod han iya kabugtoan ha kabukiran han Gilead. 26  Katapos, hi Laban nagsiring kan Jacob: “Ano an imo ginbuhat? Kay ano nga ginlimbongan mo ako ngan gindara an akon mga anak nga babaye sugad hin mga nabihag pinaagi han espada? 27  Kay ano nga linarga ka hin patago ngan ginlimbongan mo ako ngan waray mo ako sumati? Kon ginsumatan mo ako, ginpalakat ko unta ikaw nga may pagrayhak ngan mga kanta, nga ginduduyogan han tamborin ngan han arpa. 28  Pero waray mo ako tagi hin higayon nga maharokan an akon mga apo* ngan an akon mga anak nga babaye. Kalurongan an imo ginbuhat. 29  May gahum ako nga buhatan ka hin maraot, pero an Dios han imo tatay nakiistorya ha akon kagab-i, nga nasiring, ‘Paghirot han imo igsisiring kan Jacob, maopay man ito o maraot.’+ 30  Yana linarga ka kay naghiningyap ka nga bumalik ha balay han imo tatay, pero kay ano nga ginkawat mo an akon mga dios?”+ 31  Hi Jacob binaton kan Laban: “Tungod kay nahadlok ako, kay nagsiring ako ha akon kalugaringon nga ‘Bangin pwersahon mo pagkuha ha akon an imo mga anak nga babaye.’ 32  Kon kan kanay mo mahiagian an imo mga dios diri hiya mabubuhi. Ha atubangan han aton kabugtoan, usisaha an aadi ha akon, ngan kuhaa an imo.” Pero hi Jacob diri maaram nga ginkawat ito ni Raquel. 33  Salit hi Laban sinulod ha tolda ni Jacob ngan ha tolda ni Leah ngan ha tolda han duha nga uripon nga babaye,+ pero waray niya ito mahiagii. Katapos, ginawas hiya ha tolda ni Leah ngan sinulod ha tolda ni Raquel. 34  Hito liwat nga panahon, ginkuha na ni Raquel an terapim nga mga rebulto ngan iginbutang ito ha panbabaye nga montura* han kamelyo, ngan iya ito ginlingkoran. Salit namiling hi Laban ha bug-os nga tolda pero waray niya ito hiagii. 35  Katapos, nagsiring hiya ha iya tatay: “Ayaw kasina, ginoo ko, kay diri ako nakakabuhát ha imo atubangan, kay gin-abtan ako yana.”*+ Salit namiling hiya hin maopay pero waray niya mahiagii an terapim nga mga rebulto.+ 36  Hi Jacob nasina ngan nagyakan han iya nadidirian kan Laban. Katapos, hi Jacob nagsiring kan Laban: “Ano an akon sayop, ngan tungod han ano nga sala nga imo ako ginlalanat nga nasisina? 37  Yana nga gin-usisa mo na an ngatanan nga akon panag-iya, ano an imo nahiagian nga tikang ha imo balay? Ibutang ito dinhi ha atubangan han akon kabugtoan ngan han imo kabugtoan, ngan hira an magdesisyon kon hin-o an husto ha aton nga duha. 38  Durante han 20 ka tuig nga kaupod mo ako, waray gud napunitan ha imo mga karnero ngan ha imo mga kanding,+ ngan waray ko gud kaona an mga karnero nga lalakí han imo panon. 39  Waray ako magdara ha imo hin hayop nga ginkuniskunis han ihalas nga mga hayop.+ Ako mismo an nag-aako han kawara hito. Kon ginkawat an hayop ha adlaw o ginkawat man ito ha gab-i, ginpapabaydan mo ito ha akon. 40  Nag-antos ako han kapaso kon adlaw, ngan han kahagkot kon gab-i, ngan diri ako nahingangaturog.+ 41  Inabot hin 20 ka tuig an akon pag-ukoy kaupod mo. Nagserbi ako ha imo hin 14 ka tuig para ha imo duha nga anak nga babaye ngan 6 ka tuig para ha imo panon, ngan napulo ka beses nga ginburobag-o mo an suhol ha akon.+ 42  Kon an Dios han akon tatay,+ an Dios ni Abraham ngan an Dios nga nahahadlokan ni Isaac*+ diri nadapig ha akon, imo unta ako ginpalakat yana nga waray dara. Nakita han Dios an akon pag-antos ngan an akon maduruto nga pagtrabaho, ngan tungod hini ginsaway ka niya kagab-i.”+ 43  Katapos, hi Laban binaton kan Jacob: “An mga anak nga babaye akon mga anak ngan an kabataan akon kabataan ngan an panon akon panon, ngan an ngatanan nga imo nakikita akon ngan kanan akon mga anak nga babaye. Ano an mahimo ko buhaton yana kontra ha ira o kontra ha ira kabataan nga ira igin-anak? 44  Yana kadi, paghimo kita hin kasabotan, ikaw ngan ako, ngan ito an aton magigin testigo.” 45  Salit hi Jacob nagkuha hin bato ngan ginpatindog ito sugad nga harigi.+ 46  Katapos, nagsiring hi Jacob ha iya kabugtoan: “Pamurot kamo hin mga bato!” Ngan nanguha hira hin mga bato ngan ginkamada ito. Katapos hito, nangaon hira dida ha kinamada nga mga bato. 47  Ngan gintawag ito ni Laban nga Jegar-sahaduta,* pero gintawag ito ni Jacob nga Galeed.* 48  Katapos, hi Laban nagsiring: “Ini nga kinamada nga mga bato usa nga testigo butnga ha akon ngan ha imo yana nga adlaw.” Ito an hinungdan nga ginngaranan ito hin Galeed,+ 49  ngan an Torre nga Taran-awan, kay hi Laban nagsiring: “Hi Jehova padayon unta nga magbantay ha imo ngan ha akon kon diri naton nakikita an usa kag usa. 50  Kon imo maltratuhon an akon mga anak nga babaye ngan kon kumuha ka hin mga asawa labot han akon mga anak nga babaye, bisan kon waray tawo nga makakita hito, hinumdumi nga an Dios magigin testigo butnga ha imo ngan ha akon.” 51  Hi Laban nagsiring pa kan Jacob: “Aanhi ini nga kinamada nga mga bato, ngan aanhi an harigi nga akon ginpatindog butnga ha imo ngan ha akon. 52  Ini nga kinamada nga mga bato usa nga testigo, ngan an harigi usa nga butang nga nagtitestigo,+ nga diri ako malahos hini nga kinamada nga mga bato basi magbuhat hin maraot ha imo ngan diri ka malahos hini nga kinamada nga mga bato ngan hini nga harigi basi magbuhat hin maraot ha akon. 53  Maghukom unta ha aton an Dios ni Abraham+ ngan an Dios ni Nahor, an Dios han ira tatay.” Ngan hi Jacob nanumpa ha Dios nga nahahadlokan han iya tatay nga hi Isaac.*+ 54  Katapos hito, naghalad hi Jacob didto ha bukid ngan gin-imbitar an iya kabugtoan nga mangaon hin tinapay. Salit nangaon hira ngan nagpalabay han gab-i didto ha bukid. 55  Pero hi Laban binuhát hin temprano ha aga ngan ginharokan an iya mga apo*+ ngan an iya mga anak nga babaye ngan ginbendisyonan hira.+ Katapos, linarga hi Laban ngan inuli.+

Mga footnote

O “mga dios han panimalay; mga idolo.”
Karuyag sidngon, an Eufrates.
O “mga paryente.”
Lit., “Bantayi an imo kalugaringon nga diri ka magyakan kan Jacob tikang ha maopay ngadto ha maraot.”
Lit., “mga anak nga lalaki.”
Ginlilingkoran ha likod han hayop.
Lit., “kay an kinaiya ha mga babaye aadi ha akon.”
Lit., “an kahadlok ni Isaac.”
Aramaico nga pulong nga nangangahulogan nga “Kinamada nga Testigo.”
Hebreo nga pulong nga nangangahulogan nga “Kinamada nga Testigo.”
Lit., “ha kahadlok han iya tatay nga hi Isaac.”
Lit., “mga anak nga lalaki.”