Genesis 24:1-67

  • Pagpamiling asawa para kan Isaac (1-58)

  • Rebeca tumapo kan Isaac (59-67)

24  Yana hi Abraham lagas na, hilawig na an pangidaron, ngan ginbendisyonan hiya ni Jehova han ngatanan.+  Hi Abraham nagsiring ha iya surugoon, ha pinakaedaran ha iya panimalay nga nagdudumara han ngatanan niya nga panag-iya:+ “Alayon ibutang an imo kamot ha ilarom han akon paa,  ngan akon ka papanumpaon kan Jehova, an Dios han langit ngan an Dios han tuna, nga diri ka makuha hin asawa para ha akon anak nga lalaki tikang ha mga anak nga babaye han mga Canaanita, nga ha ira lugar naukoy ako.+  Lugod kadto ha akon nasud ngan ha akon mga paryente+ ngan pagkuha hin asawa para ha akon anak, para kan Isaac.”  Pero an surugoon nagsiring ha iya: “Ano man kon an babaye diri maruyag pag-upod ha akon nganhi hini nga lugar? Kinahanglan ko ba ibalik an imo anak ngadto ha tuna nga imo gintikangan?”+  Hi Abraham binaton ha iya: “Siguroha nga diri mo dad-on ngadto an akon anak.+  Hi Jehova nga Dios han langit, nga nagkuha ha akon tikang ha balay han akon tatay ngan tikang ha tuna han akon mga paryente+ ngan nagyakan ha akon ngan nanumpa ha akon:+ ‘Ha imo tulin*+ akon ihahatag ini nga tuna,’+ hiya magsusugo han iya anghel nga mag-una ha imo,+ ngan makakakuha ka gud didto hin asawa para ha akon anak.+  Pero kon an babaye diri maruyag pag-upod ha imo, waray ka na baratunon hini nga panumpa. Pero ayaw pagdad-a ngadto an akon anak.”  Ngan iginbutang han surugoon an iya kamot ha ilarom han paa ni Abraham nga iya agaron ngan nanumpa ha iya may kalabotan hini.+ 10  Salit an surugoon nagkuha hin napulo nga kamelyo han iya agaron ngan linakat, dara an ngatanan nga klase han mag-opay nga mga butang tikang ha iya agaron. Katapos, nagbiyahe hiya ngadto ha Mesopotamia, ha syudad ni Nahor. 11  Iya ginpaluhod an mga kamelyo ha may bubon ha gawas han syudad. Nagtitikasirom na adto, an oras nga nagawas an mga babaye basi mag-alog. 12  Katapos, hiya nagsiring: “Jehova nga Dios han akon agaron nga hi Abraham, alayon tagi ako hin kalamposan hini nga adlaw, ngan ipakita an imo maunungon nga gugma ha akon agaron nga hi Abraham. 13  Aadi ako natindog ha may burabod han tubig, ngan an mga anak nga babaye han mga tawo ha syudad nagkakagawas basi mag-alog. 14  Hinaot mahitabo nga an batan-on nga babaye nga akon sisidngan, ‘Alayon ig-ubos an imo tibod basi ako makainom,’ ngan hiya mabaton, ‘Inom, ngan akon liwat paiinumon an imo mga kamelyo,’ hiya na unta an imo ginpili para ha imo surugoon nga hi Isaac; ngan pinaagi hini ipahibaro ha akon nga nagpakita ka han imo maunungon nga gugma ha akon agaron.” 15  Antes pa hiya matapos pagyakan, hi Rebeca ginawas ha syudad pas-an an tibod. Hi Rebeca anak nga babaye ni Betuel,+ ngan hi Betuel anak nga lalaki ni Milca+ nga asawa ni Nahor,+ nga bugto ni Abraham. 16  An batan-on nga babaye mahusay hinduro, usa nga birhen; waray pa lalaki nga nakighilawas ha iya. Linugsong hiya ngadto ha burabod, ngan ginpuno an iya tibod, ngan katapos sinagka tipabalik. 17  Dinalagan dayon an surugoon basi tapoon hiya ngan nagsiring: “Alayon painoma ako hin gutiay nga tubig tikang ha imo tibod.” 18  Binaton hiya: “Inom, akon ginoo.” Salit iya dayon igin-ubos an iya tibod ha iya kamot ngan ginpainom hiya. 19  Katapos niya mapainom an lalaki, nagsiring hiya: “Mag-aalog liwat ako para ha imo mga kamelyo tubtob nga matapos ito manginom.” 20  Salit iya dayon ginhuwad an iya tibod ha pasuropan ngan pabalik-balik nga dinalagan ngadto ha bubon basi mag-alog, ngan padayon hiya nga nag-inalog para ha ngatanan niya nga kamelyo. 21  Durante hito an lalaki hilom nga nagkinita ha iya nga nahipapausa, naghuhunahuna kon ginpalampos ba ni Jehova an iya pagbiyahe o waray. 22  Han natapos pag-inom an mga kamelyo, an lalaki nagkuha para ha iya hin bulawan nga singsing ha irong nga katunga hin sekel* an kabug-aton ngan hin duha nga bulawan nga purseras nga napulo ka sekel* an kabug-aton, 23  ngan hiya nagsiring: “Alayon sumati ako, kan kanay ka anak? May-ada ba lugar ha balay han imo tatay nga makakaturogan namon yana nga gab-i?” 24  Hiya binaton: “Anak ako ni Betuel+ nga anak ni Milca kan Nahor.”+ 25  Ngan nagsiring pa hiya: “May-ada kami uhot ngan damu nga tubong ngan hin lugar liwat nga makakaturogan yana nga gab-i.” 26  Katapos, an lalaki yinukbo ngan hinapa ha atubangan ni Jehova 27  ngan nagsiring: “Hinaot pagdayawon hi Jehova, an Dios han akon agaron nga hi Abraham, kay padayon nga nagpakita hiya han iya maunungon nga gugma ngan han iya pagkamatinumanon ha akon agaron. Gin-giyahan ako ni Jehova ha balay han kabugtoan han akon agaron.” 28  Ngan an batan-on nga babaye dinalagan basi sumatan an panimalay han iya nanay mahitungod hini. 29  Hi Rebeca may bugto nga lalaki nga an ngaran hi Laban.+ Salit hi Laban dinalagan ngadto ha lalaki nga nakadto ha gawas ha may burabod. 30  Han nakita niya an singsing ha irong ngan an mga purseras ha mga kamot han iya bugto ngan nabatian an mga pulong han iya bugto nga hi Rebeca, nga nasiring, “Ini an ginyakan ha akon han lalaki,” kinadto hiya basi tapoon an lalaki, nga nakada pa gihapon ha may burabod nga nagtitinindog hirani han mga kamelyo. 31  Nagsiring dayon hiya: “Kadi, ikaw nga ginbendisyonan ni Jehova. Kay ano nga nagtitinindog ka pa dinhi? Gin-andam ko na an balay ngan an lugar para ha mga kamelyo.” 32  Salit an lalaki kinadto ha balay, ngan iya* ginbak-aran an mga kamelyo ngan gintagan hin uhot ngan tubong an mga kamelyo ngan naghatag hiya hin tubig basi makapanhimsaw hiya ngan an iya kaupod nga mga lalaki. 33  Pero han may pagkaon na nga iginbutang ha iya atubangan, hiya nagsiring: “Diri ako makaon kon diri ko pa maisumat ha imo an akon tuyo.” Salit hi Laban nagsiring: “Pagyakan!” 34  Katapos, nagsiring hiya: “Surugoon ako ni Abraham.+ 35  Ngan hura nga ginbendisyonan ni Jehova an akon agaron, ngan iya hiya ginhimo nga riko gud pinaagi ha paghatag ha iya hin mga karnero ngan mga baka, silber ngan bulawan, mga surugoon nga lalaki ngan babaye, ngan mga kamelyo ngan mga asno.+ 36  Dugang pa, hi Sarah nga asawa han akon agaron nagkaada hin anak nga lalaki ha akon agaron han lagas na hiya.+ Ihahatag han akon agaron ha iya anak an ngatanan niya nga panag-iya.+ 37  Salit ginpasumpa ako han akon agaron nga nasiring: ‘Ayaw pagkuha hin asawa para ha akon anak nga lalaki tikang ha mga anak nga babaye han mga Canaanita, nga ha ira lugar naukoy ako.+ 38  Ayaw gud, lugod pakadto ha balay han akon tatay ngan ha akon pamilya,+ ngan kinahanglan magkuha ka hin asawa para ha akon anak.’+ 39  Pero nagsiring ako ha akon agaron: ‘Ano man kon an babaye diri maruyag pag-upod ha akon?’+ 40  Nagsiring hiya ha akon: ‘Hi Jehova, nga ha iya atubangan ako naglalakat,+ magsusugo han iya anghel+ kaupod mo ngan sigurado nga magpapalampos han imo pagbiyahe, ngan kinahanglan magkuha ka hin asawa para ha akon anak tikang ha akon pamilya ngan tikang ha balay han akon tatay.+ 41  Mawawaray ka baratunon ha imo iginpanumpa ha akon kon kumadto ka ha akon pamilya ngan diri nira hiya ihatag ha imo. Tungod hini waray ka na baratunon ha imo iginpanumpa.’+ 42  “Han nakadto ako ha burabod yana nga adlaw, nagsiring ako: ‘Jehova nga Dios han akon agaron nga hi Abraham, kon imo tatagan hin kalamposan an akon pagbiyahe, 43  aadi ako natindog ha may burabod. Mahitabo unta nga kon may batan-on nga babaye+ nga gumawas basi mag-alog, masiring ako, “Alayon, painoma ako hin gutiay nga tubig tikang ha imo tibod,” 44  ngan masiring hiya ha akon, “Inom, ngan mag-aalog liwat ako para ha imo mga kamelyo.” Hiya na unta an babaye nga ginpili ni Jehova para ha anak han akon agaron.’+ 45  “Antes pa ako matapos ha pag-inampo hin hilom, hi Rebeca nagawas pas-an an tibod, ngan linugsong ngadto ha burabod ngan nag-alog. Katapos, nagsiring ako ha iya: ‘Alayon, painoma ako.’+ 46  Salit iya dayon igin-ubos an iya tibod tikang ha iya sugbong ngan nagsiring: ‘Inom,+ ngan paiinumon ko liwat an imo mga kamelyo.’ Katapos, uminom ako, ngan iya liwat ginpainom an mga kamelyo. 47  Katapos hito, ginpakianhan ko hiya, ‘Kan kanay ka anak?’ ngan hiya binaton, ‘Anak ako ni Betuel nga anak ni Milca kan Nahor.’ Salit akon ginbutang an singsing ha iya irong ngan an mga purseras ha iya mga kamot.+ 48  Ngan yinukbo ako ngan hinapa ha atubangan ni Jehova ngan gindayaw hi Jehova nga Dios han akon agaron nga hi Abraham,+ nga naggiya ha akon ha husto nga dalan basi kuhaon an anak nga babaye han bugto han akon agaron para ha iya anak nga lalaki. 49  Ngan yana sumati ako kon karuyag mo magpakita hin maunungon nga gugma ngan pagkamatinumanon ha akon agaron; pero kon diri, sumati ako, basi ako mamiling ha iba nga lugar.”*+ 50  Katapos, hira Laban ngan Betuel binaton: “Tikang ini kan Jehova. Diri kami makakasiring hin oo o diri ha imo.* 51  Adi hi Rebeca ha imo atubangan. Dad-a hiya ngan lakat, ngan ihatag hiya ha anak han imo agaron basi magin asawa, sugad han iginyakan ni Jehova.” 52  Han hinbatian han surugoon ni Abraham an ira ginsiring, yinukbo dayon hiya ha tuna ha atubangan ni Jehova. 53  Ngan ginkuha han surugoon an mga gamit nga silber ngan bulawan ngan mga bado ngan iginhatag ito kan Rebeca, ngan ginhatagan liwat niya hin birilhon nga mga butang an iya bugto ngan an iya nanay. 54  Katapos hito, hiya ngan an mga lalaki nga kaupod niya nangaon ngan nanginom, ngan didto hira nagpalabay han gab-i. Pagbuhát niya han aga, hiya nagsiring: “Palakta na ako ngadto ha akon agaron.” 55  Salit an iya bugto ngan an iya nanay nagsiring: “Tuguti nga magpabilin ha amon an batan-on nga babaye bisan napulo la ka adlaw. Katapos, puydi na hiya bumaya.” 56  Pero nagsiring hiya ha ira: “Ayaw ako hawiri, kay ginpalampos ni Jehova an akon biyahe. Palakta ako, basi makakadto ako ha akon agaron.” 57  Salit nagsiring hira: “Tawagon naton an batan-on nga babaye ngan pakianhan hiya.” 58  Gintawag nira hi Rebeca ngan nagsiring ha iya: “Maupod ka ba hini nga lalaki?” Binaton hiya: “Andam ako umupod.” 59  Salit ira ginpalakat an ira bugto nga hi Rebeca+ ngan an iya yaya*+ ngan an surugoon ni Abraham ngan an iya mga tawo. 60  Ngan ira ginbendisyonan hi Rebeca ngan nagsiring ha iya: “Amon bugto, hinaot ikaw magin yinukot ka tagnapulo ka yukot,* ngan hinaot an imo katulinan* magtag-iya han ganghaan* han mga nangangalas ha ira.”+ 61  Katapos, hi Rebeca ngan an iya mga kabulig nga babaye nagkabuhat, sinakay ha mga kamelyo, ngan sinunod ha lalaki. Salit ginkuha han surugoon hi Rebeca ngan nagbiyahe hiya. 62  Yana hi Isaac binalik tikang ha Beer-lahai-roi,+ kay naukoy hiya ha tuna han Negeb.+ 63  Hi Isaac nakadto ha gawas naglilinakat-lakat ha kapatagan han tikagab-i na basi mamalandong.+ Han siniplat hiya, nakita niya nga may mga kamelyo nga tiabot! 64  Han siniplat hi Rebeca, nakita niya hi Isaac, ngan nagdagmit hiya paghaw-as ha kamelyo. 65  Katapos, ginpakianhan niya an surugoon: “Hin-o ito nga lalaki nga naglilinakat ha kapatagan basi tapoon kita?” Ngan an surugoon nagsiring: “Akon ito agaron.” Salit ginkuha niya an iya pandong basi tahoban an iya kalugaringon. 66  Ngan ginsumatan han surugoon hi Isaac han ngatanan nga iya ginbuhat. 67  Katapos hito, gindara ni Isaac hi Rebeca ha tolda ni Sarah nga iya nanay.+ Hito nga paagi ginkuha niya hi Rebeca sugad nga iya asawa; ngan nahigugma hiya ha iya,+ ngan hi Isaac naliaw katapos mamatay an iya nanay.+

Mga footnote

Lit., “binhi.”
An usa ka sekel katugbang han 11.4 g. Kitaa an Ap. B14.
An usa ka sekel katugbang han 11.4 g. Kitaa an Ap. B14.
Posible gud nga nagtutudlok kan Laban.
Lit., “makaliko ha too nga kamot o ha wala.”
O “Diri kami makakayakan hin maraot o maopay ha imo.”
Karuyag sidngon, an iya yaya nga kabulig na yana.
O “magin iroy han yinukot ka yinukot-yukot.”
Lit., “binhi.”
O “han mga syudad.”