Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Libro han Exodo

Mga Kapitulo

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • Mga Israelita nagdamu ha Ehipto (1-7)

  • Mga Israelita gintalumpigos han Paraon (8-14)

  • Mga partera nagtalwas hin kinabuhi (15-22)

 • 2

  • Katawo ni Moises (1-4)

  • Moises gin-ampon han anak han Paraon (5-10)

  • Moises pinalagiw ngadto ha Midian ngan nag-asawa kan Zipora (11-22)

  • Pagharoy han mga Israelita ginpamatian han Dios (23-25)

 • 3

  • Moises ngan an naglalaga nga tanom (1-12)

  • Iginsaysay ni Jehova an Iya ngaran (13-15)

  • Instruksyon ni Jehova kan Moises (16-22)

 • 4

  • Tulo nga tigaman nga bubuhaton ni Moises (1-9)

  • Moises inabat nga waray kapas (10-17)

  • Moises binalik ha Ehipto (18-26)

  • Moises ngan Aaron nagkaupod utro (27-31)

 • 5

  • Moises ngan Aaron inatubang ha Paraon (1-5)

  • Nagtikaduro an pagtalumpigos (6-18)

  • Moises ngan Aaron ginbasol han Israel (19-23)

 • 6

  • Saad nga kagawasan gin-unabi utro (1-13)

   • Ngaran ni Jehova diri pa bug-os nga kilala (2, 3)

  • Tulin nga gintikangan nira Moises ngan Aaron (14-27)

  •  Moises maatubang utro ha Paraon (28-30)

 • 7

  • Ginparig-on ni Jehova hi Moises (1-7)

  • An tungkod ni Aaron nagin daku nga halas (8-13)

  • Peste 1: tubig nagin dugo (14-25)

 • 8

  • Peste 2: mga pakla (1-15)

  • Peste 3: mga tagnok (16-19)

  • Peste 4: mga langaw nga nangangagat (20-32)

   • Gosen waray maapektohi (22, 23)

 • 9

  • Peste 5: namatay an mga hayop (1-7)

  • Peste 6: hubag ha tawo ngan hayop (8-12)

  • Peste 7: uran nga yelo (13-35)

   • Paraon makita han gahum han Dios (16)

   • Ngaran ni Jehova maipapasamwak (16)

 • 10

  • Peste 8: mga duron (1-20)

  • Peste 9: kasisidman (21-29)

 • 11

  • Ika-10 nga peste iginpahibaro (1-10)

   • Mga Israelita mangangaro hin regalo (2)

 • 12

  • Pagtikang han Paskua (1-28)

   • Dugo isasablig ha mga hamba (7)

  • Peste 10: mga suhag ginpamatay (29-32)

  • Nagtikang an pagbaya ha Ehipto (33-42)

   • Kataposan han 430 ka tuig (40, 41)

  • Instruksyon para ha Paskua (43-51)

 • 13

  • Kan Jehova an suhag nga lalaki (1, 2)

  • Piyesta han Tinapay nga Waray Libadura (3-10)

  • Suhag nga lalaki ihahatag ha Dios (11-16)

  • Israel gin-giyahan ngadto ha Dagat nga Pula (17-20)

  • Harigi nga dampog ngan kalayo (21, 22)

 • 14

  • Israel nakaabot ha dagat (1-4)

  • Ginlanat han Paraon an Israel (5-14)

  • Israel tinabok ha Dagat nga Pula (15-25)

  • Mga Ehiptohanon nagkalulumos (26-28)

  • Israel tinoo kan Jehova (29-31)

 • 15

  • Moises ngan kanta han kadaogan (1-19)

  • Miriam nagkanta sugad nga baton (20, 21)

  • Mapait nga tubig nagtam-is (22-27)

 • 16

  • Nagngurutob tungod ha pagkaon (1-3)

  • Pagngurutob nabatian ni Jehova (4-12)

  • Nagtagana hin pugo ngan manna (13-21)

  • Waray manna ha Sabbath (22-30)

  • Manna sugad nga pahinumdom (31-36)

 • 17

  • Reklamo ha kawaray-tubig ha Horeb (1-4)

  • Tubig nga tikang ha bato (5-7)

  • Pag-atake ngan kapirde han mga Amalekita (8-16)

 • 18

  • Inabot hira Jethro ngan Zipora (1-12)

  • Sagdon ni Jethro nga magpili hin mga hukom (13-27)

 • 19

  • Ha Bukid Sinai (1-25)

   • Israel magigin ginhadian han mga saserdote (5, 6)

   • Katawohan ginbaraan basi tapoon an Dios (14, 15)

 • 20

  • An Napulo nga Sugo (1-17)

  • Kiritaon nga nahadlok an Israel (18-21)

  • Instruksyon ha pagsingba (22-26)

 • 21

  • Hudisyal nga mga desisyon para ha Israel (1-36)

   • Mahitungod ha uripon nga Hebreo (2-11)

   • Mahitungod ha kamadarahog ha igkasi-tawo (12-27)

   • Mahitungod ha mga hayop (28-36)

 • 22

  • Hudisyal nga mga desisyon para ha Israel (1-31)

   • Mahitungod ha pangawat (1-4)

   • Mahitungod ha nadaot nga tanom (5, 6)

   • Mahitungod ha bayad ngan pagtag-iya (7-15)

   • Mahitungod ha pan-akit (16, 17)

   • Mahitungod ha pagsingba ngan hustisya ha sosiedad (18-31)

 • 23

  • Hudisyal nga mga desisyon para ha Israel (1-19)

   • Mahitungod ha katangkod ngan husto nga panggawi (1-9)

   • Mahitungod ha sabbath ngan piyesta (10-19)

  • Paggiya hin anghel ha Israel (20-26)

  • Pagtag-iya ha tuna ngan tubtoban (27-33)

 • 24

  • Katawohan inuyon ha kasabotan (1-11)

  • Hi Moises ha Bukid Sinai (12-18)

 • 25

  • Kontribusyon para ha tabernakulo (1-9)

  • An Arka (10-22)

  •  An lamesa (23-30)

  • An burutangan han lampara (31-40)

 • 26

  • An tabernakulo (1-37)

   • An pantolda nga mga tela (1-14)

   • Hamba ngan sul-otan han mitsa (15-30)

   • An kurtina ngan an salipod (31-37)

 • 27

  • Halaran han halad nga sinunog (1-8)

  • An bungsaran (9-19)

  • Lana para ha burutangan han lampara (20-21)

 • 28

  • Isurul-ot han mga saserdote (1-5)

  • An epod (6-14)

  • An tabon ha dughan (15-30)

   • Urim ngan Tumim (30)

  • An bado nga waray pako (31-35)

  • An putos ha ulo nga may plaka (36-39)

  • Iba nga isurul-ot han saserdote (40-43)

 • 29

  • Pagbutang ha katungdanan han mga saserdote (1-37)

  • An adlaw-adlaw nga halad (38-46)

 • 30

  • Halaran han insenso (1-10)

  • Sensus ngan kwarta para ha pagpara han sala (11-16)

  • Planggana para ha paghugas (17-21)

  • Sangkap han lana nga pandihog (22-33)

  • Pormula han baraan nga insenso (34-38)

 • 31

  • Mga parahimo napuno han espiritu (1-11)

  • Sabbath, tigaman butnga han Dios ngan han Israel (12-17)

  • An duha nga papan nga bato (18)

 • 32

  • Pagsingba ha bulawan nga baka (1-35)

   • Moises nakabati hin naiiba nga pagkanta (17, 18)

   • Ginpusdak ni Moises an mga papan (19)

   • Levita maunungon kan Jehova (26-29)

 • 33

  • Mensahe han pagsaway han Dios (1-6)

  • Tolda nga katirokan ha gawas han kampo (7-11)

  • Naghangyo hi Moises nga makita an himaya ni Jehova (12-23)

 • 34

  • Igin-andam bag-o nga mga papan (1-4)

  • Moises nakita himaya ni Jehova (5-9)

  • Detalye han kasabotan gin-unabi utro (10-28)

  • Nasanag an nawong ni Moises (29-35)

 • 35

  • Instruksyon para ha Sabbath (1-3)

  • Kontribusyon para ha tabernakulo (4-29)

  • Bezalel ngan Oholiab napuno han espiritu (30-35)

 • 36

  • Nagsobra an kontribusyon (1-7)

  • Pagtukod han tabernakulo (8-38)

 • 37

  • Paghimo han Arka (1-9)

  • An lamesa (10-16)

  • An burutangan han lampara (17-24)

  • An halaran han insenso (25-29)

 • 38

  • An halaran han halad nga sinunog (1-7)

  • An planggana nga tumbaga (8)

  • An bungsaran (9-20)

  • Imbentaryo han materyales han tabernakulo (21-31)

 • 39

  • Ginhimo isurul-ot han saserdote (1)

  • An epod (2-7)

  • An tabon ha dughan (8-21)

  • An bado nga waray pako (22-26)

  • Iba nga isurul-ot han saserdote (27-29)

  • An plaka nga bulawan (30, 31)

  • Moises gin-usisa an tabernakulo (32-43)

 • 40

  • Paghimo han tabernakulo (1-33)

  • Tabernakulo napuno han himaya ni Jehova (34-38)