Exodo 23:1-33

  • Hudisyal nga mga desisyon para ha Israel (1-19)

    • Mahitungod ha katangkod ngan husto nga panggawi (1-9)

    • Mahitungod ha sabbath ngan piyesta (10-19)

  • Paggiya hin anghel ha Israel (20-26)

  • Pagtag-iya ha tuna ngan tubtoban (27-33)

23  “Ayaw pagpasarang* hin sumat nga diri tinuod.+ Ayaw pagkooperar ha usa nga maraot pinaagi ha pagin testigo nga nagpapakaraot.+  Ayaw pagsunod ha damu nga tawo ha pagbuhat hin maraot, ngan ayaw pagbalikoa an hustisya pinaagi ha paghatag hin testimonya nga naabuyon ha damu nga tawo.*  Ayaw pagpakita hin pagpaurog ha pobre ha iya kaso.+  “Kon imo mahiagian an nakabuhi nga baka han imo kaaway o an iya asno, kinahanglan ibalik mo ito ha iya.+  Kon imo makita nga an asno han tawo nga nangangalas ha imo nadat-ogan han karga hito, ayaw ito igbalewaray ngan bayai. Kinahanglan buligan mo hiya nga makuha an nakadat-og ha hayop.+  “Ayaw pagbalikoa an hustisya kon naghuhukom ha kaso han pobre nga tawo dida ha iyo.+  “Paglikay ha buwa nga akusasyon,* ngan ayaw pagpataya an inosente ngan an matadong, kay diri ko ipapahayag nga matadong an usa nga maraot.*+  “Ayaw pagkarawat hin hukip, kay an hukip nakakabuta han mga tawo nga matin-aw an pagkita ngan nakakabaliko han mga pulong han magtadong nga mga tawo.+  “Ayaw pagtalumpigosa an usa nga dayo nga residente. Maaram kamo han inaabat han pagin usa nga dayo,* kay nagin dayo nga mga residente kamo ha tuna han Ehipto.+ 10  “Sasabwagan mo hin binhi an imo tuna ngan titirukon an bunga hito ha sulod hin unom ka tuig.+ 11  Pero ha ikapito ka tuig diri mo ito kukultibaron ngan pabay-i ito nga waray tanom, ngan an mga pobre dida ha imo katawohan makaon tikang hito, ngan an ira salin, kakaunon han ihalas nga mga hayop. Ito an imo sadang buhaton ha imo urubasan ngan ha imo taramnan hin mga olibo. 12  “Ha sulod hin unom ka adlaw magtatrabaho ka; pero ha ikapito ka adlaw, maundang ka ha imo trabaho, basi makapahuway an imo baka ngan an imo asno ngan makapahalibway an anak han imo uripon nga babaye ngan an dayo nga residente.+ 13  “Kinahanglan tumanon niyo an ngatanan nga akon ginsiring ha iyo,+ ngan ayaw niyo unabiha an mga ngaran han iba nga mga dios; diri ito sadang hibatian ha iyo mga im-im.*+ 14  “Tulo ka beses ha usa ka tuig magsiselebrar ka hin piyesta para ha akon.+ 15  Imo isasaurog an Piyesta han Tinapay nga Waray Libadura.+ Pito ka adlaw nga makaon ka hin tinapay nga waray libadura, sugad han akon iginsugo ha imo, ha itinanda nga panahon ha bulan han Abib,*+ kay hito nga panahon ginawas ka ha Ehipto. Waray bisan usa nga madaop ha akon atubangan nga waray dara.+ 16  Isasaurog mo liwat an Piyesta han Pag-ani* han siyahan nga hinog nga mga bunga han imo pagtrabaho, han imo iginsabwag ha uma;+ ngan an Piyesta han Pagtirok* ha kataposan han tuig, kon imo tirukon tikang ha uma an mga bunga han imo pagtrabaho.+ 17  Tulo ka beses ha usa ka tuig an ngatanan mo nga tawo* madaop ha atubangan han tinuod nga Ginoo, hi Jehova.+ 18  “Ayaw ighalad an dugo han akon halad kaupod an bisan ano nga may libadura. Ngan an mga halad nga tambok nga iginhalad ha akon mga piyesta diri sadang magpabilin ha bug-os nga gab-i tubtob ha kaaga. 19  “Dadad-on mo an pinakamaopay han siyahan nga hinog nga mga bunga han imo tuna ngadto ha balay ni Jehova nga imo Dios.+ “Ayaw pagpakaladkari an nati nga kanding ha gatas han nanay hito.+ 20  “Nagsusugo ako hin anghel nga mag-uuna ha imo+ basi magbantay ha imo ha dalan ngan magdara ha imo ngadto ha lugar nga akon igin-andam.+ 21  Paghatag hin atensyon ha iya, ngan sugta hiya. Ayaw pagrebelde ha iya, kay diri niya papasayloon an imo mga pagtalapas,+ tungod kay an akon ngaran aada ha iya. 22  Pero, kon masugot ka gud ha iya ngan magbuhat han ngatanan nga akon ginsisiring, magpapakita ako hin kangalas ha imo mga kaaway ngan makontra ha mga nakontra ha imo. 23  Kay an akon anghel mag-uuna ha imo ngan dadad-on ka ngadto ha mga Amorita, ha mga Hiteo, ha mga Perizita, ha mga Canaanita, ha mga Hivita, ngan ha mga Jebusita, ngan pupoohon ko hira.+ 24  Ayaw pagyukbo ha ira mga dios o kaaghat ha pag-alagad ha ira, ngan ayaw subara an ira mga buhat.+ Lugod, kinahanglan bungkagon mo hira ngan dugmukon an ira sagrado nga mga harigi.+ 25  Hi Jehova nga iyo Dios an kinahanglan niyo pag-alagaron,+ ngan bibendisyonan niya an imo tinapay ngan an imo tubig.+ Wawad-on ko an sakit dida ha imo.+ 26  An mga babaye ha imo tuna diri mapupunitan o diri mababaog,+ ngan tatagan ko ikaw hin hilawig nga kinabuhi.* 27  “Antes ka pa umabot mahahadlok na hira ha akon,+ ngan sasamukon ko an ngatanan nga tawo nga imo igkakatapo, ngan akon pahihinaboon nga pumalagiw tikang ha imo an ngatanan mo nga kaaway tungod ha kapirde.*+ 28  Antes ka pa umabot mahuhulop* na hira tungod ha akon,+ ngan ito an magpapaiwas ha mga Hivita, ha mga Canaanita, ngan ha mga Hiteo tikang ha imo atubangan.+ 29  Diri ko hira paiiwason tikang ha imo atubangan ha sulod hin usa ka tuig, basi an tuna diri mawad-an hin umurukoy ngan magdamu an ihalas nga mga hayop ha tuna nga magdadaot ha imo.+ 30  Hinay-hinay nga paiiwason ko hira tikang ha imo atubangan, tubtob nga magkaada ka damu nga anak ngan pagtag-iyahon mo an tuna.+ 31  “Magbubutang ako han imo tubtoban tikang ha Dagat nga Pula tubtob ha dagat han mga Filisteo ngan tikang ha kamingawan tubtob ha Salog;*+ kay akon ihahatag ha iyo kamot an mga umurukoy han tuna, ngan paiiwason mo hira tikang ha imo atubangan.+ 32  Ayaw paghimo hin kasabotan ha ira o ha ira mga dios.+ 33  Diri hira sadang umukoy ha imo tuna, basi diri ka makasala ha akon tungod ha ira. Kon mag-aalagad ka ha ira mga dios, sigurado nga magigin usa ito nga bitik ha imo.”+

Mga footnote

Lit., “pagdara.”
O “testimonya nga popular.”
Lit., “pulong.”
O “aabsweltuhon an usa nga maraot.”
O “Maaram kamo han kinabuhi (kalag) han usa nga dayo.”
Lit., “baba.”
Kitaa an Ap. B15.
Gintatawag liwat nga Piyesta han mga Semana, o Pentekostes.
Gintatawag liwat nga Piyesta han mga Payag (Tabernakulo).
O “mga lalaki.”
O “kukompletuhon ko an kadamu han imo mga adlaw.”
O “akon pahihinaboon nga tumalikod ha imo an ngatanan nimo nga kaaway.”
O posible nga “malilisang; mahahadlok.”
Karuyag sidngon, an Eufrates.