Onlad karga

Onlad saray karga

Aligen so Pakpel tan Pakatebek nen Jesus

Aligen so Pakpel tan Pakatebek nen Jesus

“Anggaman sikatoy agyon balot anengneng, sikatoy aaroen yo. Anggaman sikatoy agyo nanenengneng natan, ipapatnag yoy pananisia ed sikato.”1 PED. 1:8.

1, 2. (a) Panon tayon nagamoran so kililiktar? (b) Antoy makatulong pian mansiansia tayod dalan ya mamaarap ed kililiktar?

NEN nagmaliw itayon disipulo nen Kristo, aliling to et ginmapo tayon nanakar ed sakey ya dalan. Satan ya dalan et mamaarap ed bilay, balanglan diad tawen odino diad dalin. Imbaga nen Jesus: “Samay akapansungdo anggad anggaan [anggaan na bilay to odino anggaan na sayan mauges ya sistema] et sikatoy nilaban.” (Mat. 24:13) On, no mansiansia itayon matoor, niliktar itayo. Balet kaukolan tayoy manalwar pian agtayo nisuawi odino nibalang. (1 Juan 2:15-17) Antoy makatulong pian mansiansia tayod dalan?

2 Say tutumboken tayon Ehemplo et si Jesus. Akarekord ed Biblia so impanbilay tod dalin. Kanian no aralen tayo itan, nakabat tayoy Jesus. Sikatoy naar-aro tayo tan nipatnag tayoy pananisia ed sikato. (Basaen so 1 Pedro 1:8, 9.) Imbaga nen apostol Pedro ya angitilak si Jesus na ehemplo pian maapit tayon natumbok so bakat to. (1 Ped. 2:21) No ontan so gawaen tayo,  makasabi tayod destinasyon na pananisia tayo—say kilalaban. * Diad imbeneg ya artikulo, inaral tayo no panon tayon naalig so kapaabebaan tan panangabagey nen Jesus. Natan et aralen tayo no panon tayon naalig so pakpel tan pakatebek to.

MAKPEL SI JESUS

3. Anto so pakpel, tan panon ya niwala itan ed sikatayo?

3 Say pakpel et liknaan a mamabiskeg ed sikatayo pian nasarag tayoy irap odino subok. No say sakey et makpel, sikatoy “manmatoor anggano mairap so situasyon,” “idepensa to no antoy duga,” tan “arapen toy kairapan ya walaay dignidad o pananisia.” Kaibad pakpel so takot, ilalo, tan panangaro. Akin et nibaga tayo itan? Say takot ed Dios so mangiter ed sikatayoy pakpel pian nalabanan so takot ed too. (1 Sam. 11:7; Uli. 29:25) Say tuan ilalo so ontulong pian nipokus tayoy nonot tayo ed arapen, aliwan diad saray subok ya dadalanen tayo. (Sal. 27:14) Say masakripisyon aro so mamakiwas ed sikatayon manpakpel anggano nirisgay bilay tayo. (Juan 15:13) Niwalad sikatayo so pakpel no manmatalek tayod Dios tan tumboken tayoy bakat na Anak to.Sal. 28:7.

4. Panon ya impanengneng nen Jesus so pakpel “ed pegley na saray managbangat” diad templo? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

4 Anggan nen ugaw ni si Jesus, makpel to lan indepensa no antoy duga. Imanoen so agawa nen 12 años to tan wadman “ed templo, ya akayurong ed pegley na saray managbangat.” (Basaen so Lucas 2:41-47.) Kabisado na sarayan managbangat so Mosaikon Ganggan tan saray Judion tradisyon ya mamapairap ed saray totoo. Balet imbes ya ontakot si Jesus tan agla mansalita, ‘tinetepetan to ra.’ Seguradon saray tepet to et aliwan singa saray maslak ya itetepet na ugaw. Naimadyin tayo iray araralem ya tepet nen Jesus ya lapud saratan et sikatoy dinengel na saray manbabangat. Tan no bilang tinepetan da na saray kontrobersial ya tepet pian ibalang so atension to, anggapo met lanlamang so agawaan da. Amin ya wadman ya mandengdengel—pati saramay managbangat—et “mankelkelaw ed pakatalos to tan ed saray ebat to.” On, makpel ya indepensa nen Jesus so katuaan ya walad Salita na Dios!

5. Diad anto ran paraan ya impanengneng nen Jesus so pakpel legan na ministeryo to?

5 Legan na ministeryo nen Jesus, impanengneng toy pakpel ed nanduruman paraan. Makpel ton imparungtal so pamapalikdo na saray lider na relihyon lapud saray palson bangat da. (Mat. 23:13-36) Sikatoy agbalot nampaimpluensya ed sayan mundo. (Juan 16:33) Nantultuloy ya nampulong anggano wala ray onsusumpa. (Juan 5:15-18; 7:14) Tan amidua ya makpel ton nilinisan so templo, ya pinapaway to iramay manudutak ed dugan panagdayew.Mat. 21:12, 13; Juan 2:14-17.

6. Panon ya impanengneng nen Jesus so pakpel diad unor lan agew na bilay tod dalin?

6 Imanoen tayo met so impanengneng nen Jesus ya pakpel diad unor lan agew na bilay tod dalin. Amta to la ray nagawa no sikatoy traidoren la nen Judas. Balet diad pangdem na Paskua, imbaga tod si Judas: “Sumpal mo lan tampol no anto so gagawaen mo.” (Juan 13:21-27) Diad hardin na Getsemani, makpel ya inmarap ed saray sundalo tan impaamta tod sikara ya sikato imay toon labay dan erelen. Anggano wala lad peligro so bilay to, sikatoy nansalita pian protektaan iray disipulo to. (Juan 18: 1-8) Nen sikatoy lilitisen ed Sanhedrin, makpel ton imbaga ya sikato so Kristo tan Anak na Dios, anggano amta ton manaanap na rason so atagey a saserdote pian sikatoy napapatey. (Mar. 14:60-65) Nansiansian matoor si Jesus anggad impatey tod panamairapan a kiew. Diad samay unor lan engas to et inkelyaw ton: “Asumpal la!”Juan 19:28-30.

ALIGEN SO PAKPEL NEN JESUS

7. Sikayo ran kalangweran, antoy nalilikna yo ya atawag kayod ngaran nen Jehova, tan panon yon nipanengneng so pakpel?

7 Panon tayon naalig so pakpel nen Jesus? Diad eskuelaan. Sikayo ran kalangweran, nipanengneng yoy pakpel no ipakabat yon tampol ya sakey kayon Tasi nen Jehova, anggano balawen kayo na saray kaklase yo odino na arum. No ontan so gawaen yo, ipapanengneng yon proud kayon natawag ed ngaran nen Jehova. (Basaen so Salmo 86:12.) Ompan nadesdes kayon awaten so bangat ya ebolusyon. Balet makapanmatalek kayon tua so papanisiaan yon bangat na Biblia nipaakar ed impamalsa. Sarag yon usaren so brosyur ya The Origin of Life—Five Questions Worth Asking pian makapangiter kayoy makakombinsin ebat ed saramay ‘mantetepet nipaakar ed ilalo yo.’ (1 Ped. 3:15) No gawaen yo itan, maliket kayo ta makpel yon indepensa so katuaan ya walad Salita na Dios.

8. Anto ray rason no akin ya makpel itayon manpupulong?

8 Diad ministeryo tayo. Bilang tuan Kristiano, nepeg ya ‘makmakpel itayon mansalita diad panamegley na autoridad nen Jehova.’ (Gawa 14:3) Anto ray rason no akin ya makpel itayon manpupulong? Unona, amta tayon say ipupulong tayo et katuaan ya base ed Biblia. (Juan 17:17) Komadua, amta tayon “kakimeyan itayo na Dios” tan wadtan so masanton espiritu to ya ontulong ed sikatayo. (1 Cor. 3:9; Gawa 4:31) Komatlo, amta tayon no maseseg tayon manpulong, nipapanengneng tayoy debosyon ed si Jehova tan panangaro ed kaparan too. (Mat. 22:37-39) On, lapud makpel tayo, anggapoy makapanpatunda ed sikatayo. Determinado tayon ibangat so katuaan ed saray “binulag” o pinalikdo na saray lider na relihyon. (2 Cor. 4:4) Tan mantultuloy itayon manpulong anggano wala ray ag-ondengel, mamalaw, odino onsumpa ed sikatayo.1 Tes. 2:1, 2.

9. Panon tayon nipanengneng so pakpel no wala ray subok?

9 No wala ray subok tan irap. No walay talek tayod Dios, ombiskeg so pananisia tayo tan makpel tayon nasungdoan so kairapan. No naandid bilay so inad-aro tayo, maermen itayo balet ag-itayo naaandiay ilalo. Matalek itayon pabiskegen itayo na “Dios na amin a ligliwa.” (2 Cor. 1:3, 4; 1 Tes. 4:13) No mansakit o naaksidente tayo, onkapuy so laman tayo, balet agtayo mangaawat na paraan na panagpatambal ya mangikompromisod pananisia tayo. (Gawa 15:28, 29) No nadi-depress tayo, nayarin ‘ukomen itayo na kapusoan tayo,’ balet lapud walay talek tayod Dios ya ‘asingger ed saray nabtagan na puso,’ ag-itayo onsusuko. *1 Juan 3:19, 20; Sal. 34:18.

MAKATEBEK SI JESUS

10. Anto so pakatebek, tan panon so paraan na pansalita tan ikiwas na sakey a lingkor nen Jehova ya makatebek?

10 Say pakatebek o pakatalos et say abilidad ya ibiig so duga ed aliwa tan panggaway  desisyon base ed no antoy duga. (Heb. 5:14) No say sakey et makatebek, walay “abilidad ton manggaway desisyon ed espiritual iran bengatla.” Sikatoy mansalita tan onkiwas diad paraan ya mamaliket ed Dios. Pilien to ray salitan makapabiskeg imbes ya makapasakit. (Uli. 11:12, 13) Sikatoy “matantan a manpasnok.” (Uli. 14:29) Nibagan ‘pepeteken to so panakar to,’ ya mansiasiansia ed dalan ya mamaarap ed bilay. (Uli. 15:21) Panon itayon nawalaay pakatebek? Nepeg tayon aralen so Salita na Dios tan iyaplikay nanaaralan tayo. (Uli. 2:1-5, 10, 11) Tan makatulong so panaral tan pangalig tayod perpekton alimbawa nen Jesus ed impangipanengneng toy pakatebek.

11. Panon ya impanengneng nen Jesus so pakatebek ed panagsalita to?

11 Impanengneng nen Jesus so pakatebek ed amin ya imbaga tan ginawa to. Diad panagsalita to. Diad impangipulong nen Jesus ed maong a balita, angusar na “makapasagyat” iran salita ya pandinayewan na totoo. (Mat. 7:28; Luc. 4:22) Mabetbet ton uusaren odino tutukoyen so Salita na Dios pian nidanet so punto to. (Mat. 4:4, 7, 10; 12:1-5; Luc. 4:16-21) Impaliwawa met nen Jesus so Kasulatan diad paraan ya nasabi puso na saray ondedengel. Kayari inkioli to, sanen katongtong toy duaran disipulo to ya paonlad Emaus, “impaliwawa to ed sikara so amin a bengatlan walad Kasulatan a nipaakar ed sikato.” Oniay imbaga na saramay disipulo: “Agta singa onaapoy so puso ta . . . legan ton ipapaliwawa ed sikata so Kasulatan?”Luc. 24:27, 32.

12, 13. Anto ray pakapatnagan ya si Jesus et matantan ya manpasnok tan makatunongan?

12 Diad emosyon tan ugali to. Say pakatebek so tinmulong ed si Jesus pian nakontrol toy emosyon to, kanian “matantan a manpasnok.” (Uli. 16:32) Sikatoy “mauyamo.” (Mat. 11:29) Lanang ya maanos ed saray disipulo to anggano wala ray kakapuyan da. (Mar. 14:34-38; Luc. 22:24-27) Kalmado nin siansia anggano aliwan patas so impantrato ed sikato.1 Ped. 2:23.

13 Say pakatebek met so tinmulong ed si Jesus pian mansiansian makatunongan. Atebek to so prinsipyo ya walad Mosaikon Ganggan, tan inyaplika tod impideneng tod totoo. Singa bilang, imanoen so salaysay ya walad Marcos 5:25-34. (Basaen.) Walay sakey ya biin 12 taon lan manpaparala ya akiletletan ed totoo tan diniwit toy kawes nen Jesus kanian inmabig. Unong ed Ganggan, agmalinis iyan bii tan agto nepeg ya diwiten so siopaman. (Lev. 15:25-27) Balet atebek nen Jesus so “mas ambelat iran pamaakaran na Ganggan”—kaibad satan so “panangasi tan katooran”—kanian agto nampasnokan so bii. (Mat. 23:23) Imbes, maar-aro ton imbaga: “Ana’ko, say pananisiam so amaabig ed sika. La ka ed kareenan, tan onabig ka la ed makapairap a sakit mo.” Talagan balibali so alimbawa nen Jesus lapud sikatoy pinakiwas na pakatebek ya ipanengneng so kaabigan!

14. Antoy pinili nen Jesus ya pangipokusan na bilay to, tan panon ton apansiansia itan?

14 Diad paraan na kabibilay to. Impanengneng nen Jesus so pakatebek diad pinili ton pangipokusan na bilay to. Inusar toy interon bilay to ed pangipulong ed maong a balita. (Luc. 4:43) Tan saray desisyon to et tinmulong pian mansiansian akapokus ed satan a kimey tan pian nasumpal to itan. Singa bilang, pinansiansia ton simpli so bilay to pian nausar toy panaon tan biskeg to diad ministeryo. (Luc. 9:58) Atebek to ya kaukolan ton ipasal so arum pian nituloy day kimey sano ompawil lad tawen. (Luc. 10:1-12; Juan 14:12) Insipan tod saray  patumbok to ya sikatoy kaiba rad satan ya kimey “anggad sampot a panaon na mundo.”Mat. 28:19, 20.

ALIGEN SO PAKATEBEK NEN JESUS

Tebeken no anto ray paninteresan na totoo, tan itukoy iray salitan usaren tayo (Nengnengen so parapo 15)

15. Panon tayon nipanengneng so pakatebek diad panagsalita tayo?

15 Aralen tayo so sakey nin paraan pian naalig tayoy Jesus. Say panagsalita tayo. No katongtong tayo ray agagi, komon ta mangusar tayo ray salitan makapabiskeg imbes ya makapasakit. (Efe. 4:29) Sano itotongtong tayod arum so Panarian na Dios, saray salita tayo et “atimplaan na asin.” (Col. 4:6) Tetebeken tayo no anto ray kaukolan tan paninteresan na saray unabung, insan tayo itukoy iray salitan usaren tayo. Tandaan, no marakep iray salitan usaren tayo, nayarin ondengel irad sikatayo tan nalukasan so puso ra. Ontan met, no ipapaliwawa tayo ray sisiaen tayo, usaren tayo so Biblia anggad posible ta say Salita na Dios so bibidbiren tayon autoridad. Amta tayon say mensahe na Biblia et mas makapanyari nen say salita tayo.Heb. 4:12.

16, 17. (a) Panon tayon nipanengneng ya ag-itayo main-inomay a manpasnok tan makatunongan itayo? (b) Panon itayon mansiansian akapokus ed ministeryo?

16 Diad emosyon tan ugali tayo. Say pakatebek so ontulong pian nakontrol tayoy emosyon tayo, kanian ‘ag-itayo main-inomay a manpasnok.’ (Sant. 1:19) No nasakitan itayo na arum, tebeken tayo no akin ya onman so nibaga o inkiwas da. No ontan so gawaen tayo, onkepa so sanok tayo tan ‘palabasen tayo lay kasalanan da.’ (Uli. 19:11NW) Ontulong met so pakatebek pian magmaliw tayon makatunongan. Agtayo iilaloan ya perpekto iray agagi. Imbes, isipen tayon ompan wala ray dadalanen dan problema ya agtayo amta. Akaparaan tayon ondengel ed opinyon da tan anggad posible et agtayo ipipilit so labay tayo.Fil. 4:5.

17 Diad paraan na kabibilay tayo. Bilang patumbok nen Jesus, amta tayon anggapo lay arum nin pribilehyo ya miparad pangipulong ed maong a balita. Manggagawa tayo na saray desisyon ya ontulong pian mansiansia tayon akapokus ed ministeryo. Ipaprayuridad tayo ray espiritual a bengatla tan pansiasiansiaen tayon simpli so bilay tayo pian nausar tayoy panaon tan biskeg ed sankaimportantian a kimey antis ya onsabi so anggaan.Mat. 6:33; 24:14.

18. Panon itayon makapansiansia ed dalan ya mamaarap ed kililiktar, tan antoy determinasyon mo?

18 Agta makapalikliket ya dalepdepen so pigara ed saray balibalin kualidad nen Jesus? Isipen pa labat so maabig ya resulta no aralen tayo ni ray arum ya kualidad to tan no panon tayon naalig iratan. Kanian determinado tayo komon ya tumboken ya maapit iray bakat to. No ontan, mansiansia tayod dalan ya mamaarap ed kililiktar tan lalo tayon onapit ed si Jehova.

^ par. 2 Insulat so 1 Pedro 1:8, 9 parad saray Kristiano ya say ilalo ra et diad tawen. Balet onaplika met itan ed saray Kristiano ya say ilalo ra et diad dalin.

^ par. 9 Nengnengen iray alimbawa ya angipanengneng na pakpel ed impangarap dad saray subok tan kairapan diad The Watchtower, Disyembre 1, 2000, pahina 24-28; Awake! Abril 22, 2003, pahina 18-21; tan Enero 22, 1995, pahina 11-15.