Unonan Samuel 11:1-15

  • Tinalo nen Saul iray Ammonita (1-11)

  • Inulit ya inyabawag so inkaari nen Saul (12-15)

11  Insan linman nankampo si Nahas ya Ammonita+ pian onlusob ed Jabes+ diad Gilead. Oniay inkuan ed si Nahas na amin a lalaki diad Jabes: “Misipanan* kad sikami pian manlingkor kamid sika.”  Inkuan ed sikara nen Nahas ya Ammonita: “Misipanan ak ed sikayo ed sayan kondisyon: sukit yoy kawanan a mata yo. Gawaen ko iya pian napabanday so interon Israel.”  Oniay inyebat ed sikato na saray mamatatken na Jabes: “Ikdan mo kami na pitoy agew, pian mangibaki kami na saray mensahero ed interon teritorya na Israel. Insan no anggapoy mangiliktar ed sikami, onsuko kamid sika.”  Agnambayag et akasabi iray mensahero ed Gibea+ a syudad nen Saul* tan imbaga da iraya ed saray totoo, kanian inmakis a maksil so amin a totoo.  Balet nitan lay Saul a nanlapud uma a tumtumboken to iray baka, tan inkuan nen Saul: “Antoy nagagawad saray totoo? Akin et onaakis ira?” Kanian imbaga rad sikato iray salita na saray lalaki ed Jabes.  Pinabiskeg na espiritu na Dios si Saul+ sanen nadngel to irayan salita, tan dinmalang so sanok to.  Kanian sikatoy angala na duaran kalakian a baka tan tinetegteg to iratan, insan impawit tod interon teritorya na Israel diad panamegley na saray mensahero, ya inkuan to: “Siopaman ya ag-ontumbok ed si Saul tan Samuel, oniay gawaen ed saray baka to!” Tan tinmakot ed si Jehova iray totoo, kanian nambabansag ira* a pinmaway.  Insan binilang to ra diad Bezek, tan say bilang na saray Israelita et 300,000, tan saray lalaki ed Juda et 30,000.  Inkuan da natan ed saray sinmabin mensahero: “Oniay ibaga yod saray lalaki ed Jabes diad Gilead, ‘Nabuas et niliktar kayo sano atagey lay agew.’” Diad saman et linma iray mensahero tan imbaga ra itan ed saray lalaki ed Jabes, tan agaylay liket da. 10  Kanian inkuan na saray lalaki ed Jabes ed saray Ammonita: “Nabuas et onsuko kami lad sikayo, tan gawa yoy labay yon gawaen ed sikami.”+ 11  Diad tinmumbok ya agew, inapag nen Saul iray totoo ed taloran grupo, tan linma rad pegley na kampo legan na panagbantay ed kabuasan* tan pinapatey da ray Ammonita+ ya anggad atagey lay agew. Nitaytayak iramay akaliktar, kanian nagsibatik so balang sakey tan akapansisian ira. 12  Insan inkuan na totoo ed si Samuel: “Siopa ramay mangibabagan, ‘Si Saul ta so manari ed sikatayo?’+ Iyawat yo iratan a lalaki, pian napatey mi ra.” 13  Balet inkuan nen Saul: “Anggapoy too a nepeg a pateyen ed sayan agew,+ ta inliktar natan nen Jehova so Israel.” 14  Diad saginonor et inkuan nen Samuel ed saray totoo: “Gali ta onla tayod Gilgal+ pian uliten tayon iyabawag a si Saul so ari.”+ 15  Kanian linmad Gilgal so amin a totoo, tan ginawa dan ari si Saul ed arapan nen Jehova diad Gilgal. Insan ira angiyapay na saray bagat a pandurungoan diad arapan nen Jehova,+ tan nanselebra si Saul tan amin a lalaki ed Israel tan agaylay liket da.+

Paimanod leksab

Odino “Mipaknaan.”
Literal, “Gibea nen Saul.”
Odino “singa ra saksakey a laki.”
Manga alas-2 na palbangon ya anggad alas-6 na kabuasan.