Unonan Samuel 9:1-27

  • Akinengnengan si Samuel ed si Saul (1-27)

9  Walay sakey a laki ed Benjamin a manngaray Kis,+ ya anak nen Abiel, ya anak nen Zeror, ya anak nen Becorat, ya anak nen Afias, sakey a mayamyaman a Benjaminita.+  Walay anak ton manngaray Saul,+ sakey a guapon kalangweran—sikatoy sankaguapoan ed saray Israelita—tan sikatoy mas atagey ni nen say amin a totoo.  Sanen abalang iray asno* nen Kis ya ama nen Saul, inkuan nen Kis ed anak ton si Saul: “Ipangasim, mangitagar kay sakey a lingkor tan anap yo iramay asno.”  Nila ra so mapalandey a rehyon na Efraim ya anggad dalin na Salisa, balet agda iratan aromog. Niliber da so dalin na Saalim, balet anggapo diman iramay asno. Nila day interon dalin na saray Benjaminita, balet agda iratan aromog.  Akasabi rad dalin na Zup, tan inkuan nen Saul ed lingkor to: “Gala ta ompawil ta la, ta ompan sikata laingen so panaburidoan nen amak imbes a saray asno.”+  Balet inmebat so lingkor: “Alagar ka ta walay sakey a too na Dios ed sayan syudad, sakey a toon gagalangen a maong. Amin ya ibaga to et seguradon ontua.+ Onla ta diman natan. Agla pigan nibaga to no iner so nepeg ta’n arapen.”  Diad saman et inkuan nen Saul ed lingkor to: “No onla ta, antoy iter tad sikato? Anggapoy tinapay ed pananginan ta; anggapoy niiter ta’n regalo ed too na tuan Dios. Antoy walad sikata?”  Kanian inmebat lamet ed si Saul imay lingkor: “Walay awit kon kakapat na siklo* a pilak. Iter ko iya ed too na tuan Dios, tan ibaga to no iner so arapen ta.”  (Diad Israel nensaman, oniay ibabaga na sakey a too sano onkonsulta ed Dios: “Gali, ta onla tayod samay toon makakatalos na pasingawey.”+ Ta say pananawag da nensaman ed propeta et toon makakatalos na pasingawey.) 10  Insan inkuan nen Saul ed lingkor to: “Maabig itay imbagam. Onla ta sirin.” Kanian linma rad syudad a kawalaan na samay too na tuan Dios. 11  Legan iran mamapaarap ed syudad, nabet da iray bibii ya onlan onasol. Kanian tinepetan da ra: “Wadia imay toon makakatalos na pasingawey?”+ 12  Inmebat ira: “Wadia. Niman lad unaan yo. Apura yo, lapud sikatoy linmad sayan syudad ta saray totoo et manbagat+ natan diad atagey a pasen.+ 13  Kasabi yod syudad, sikatoy naabotan yo antis ya onlad atagey a pasen pian mangan. Agmangan iray totoo ya anggad isabi to, ta sikato so mamendisyon ed bagat. Kayari na satan et nayari lan mangan iramay naimbitaan. Kanian la ki lan tampol pian naabotan yo ni.” 14  Kanian linma rad syudad. Sanen akaloob irad syudad, nitan lay Samuel ya onabet ed sikara pian onla rad atagey a pasen. 15  Diad samay agew antis ya onsabi si Saul et impaamta la nen Jehova ed si* Samuel: 16  “Nabuas ed onian oras et iyakar kod sika so sakey a laki manlapud dalin na Benjamin.+ Sikatoy lanaan mo bilang lider na Israel a totook,+ tan iliktar to so totook ed lima na saray Filisteo. Ta anengneng koy paniirap na saray totook, tan akasabid siak so panakis da.”+ 17  Sanen anengneng nen Samuel si Saul, inkuan nen Jehova ed sikato: “Nia may laki ya imbagak ed sika, ‘Uleyan* to iray totook.’”+ 18  Diad saman et inasinggeran nen Saul si Samuel diad puerta na syudad tan inkuan to: “Ipangasim, ibagam ed siak no iner so panaayaman na samay toon makakatalos na pasingawey?” 19  Inebatan nen Samuel si Saul: “Siak imay toon makakatalos na pasingawey. Unona kan onlad atagey a pasen, tan midungo kayod siak ed sayan agew.+ Nabuas na kabuasan ta ka la pasipoten, tan ibagak ed sika so amin a labay mon naamtaan.* 20  Agmo la pampapagaan iramay asno a taloy agew lan abalang,+ ta aromog da la ra. Ta siopay akankayarian na amin a mararakep a bengatla ed Israel? Agta sika tan say interon sankaabungan nen amam?”+ 21  Diad saman et inmebat si Saul: “Agta sakey ak a Benjaminita ed sankamelagan a tribu na Israel,+ tan say pamilyak et sankaabebaan ed amin a pamilya ed tribu na Benjamin? Kanian akin et ibabagam itan ed siak?” 22  Insan intagar nen Samuel si Saul tan say lingkor to ed pananganan tan pinayurong to rad manunan pasen parad saray inimbitaan; walay manga 30 lalaki a wadman. 23  Oniay inkuan nen Samuel ed samay managluto: “Iyakar mo dia imay tegteg na karne ya impaibiig kod sika.” 24  Diad saman et inala na samay managluto so ulpo, tan imparungo tod si Saul. Tan inkuan nen Samuel: “Sayan niparungo ed sika et impaibiig ko. Akan mo, ta imbiig itan parad sika diad sayan okasyon. Ta imbagak ed sikara, ‘Wala ray sangkailin inimbitaan ko.’” Kanian akirungo si Saul ed si Samuel diad saman ya agew. 25  Insan manlapud atagey a pasen+ et linma rad syudad, tan intuloy toy akitongtong ed si Saul diad toktok na abung. 26  Binmangon iran asakbay, tan sanen palbangon la et tinawag nen Samuel si Saul diad toktok na abung, ya inkuan to: “Manparaan ka la pian napasipot ta ka.” Kanian namparaan lay Saul tan pinmaway iran dua, sikato tan si Samuel. 27  Sanen mamapalasur irad paway na syudad, oniay inkuan nen Samuel ed si Saul: “Paunam la itay lingkor mo,”+ kanian sikatoy inmuna la. “Balet dia ka ni, ta ipaamtak ed sika so salitay Dios.”

Paimanod leksab

Literal, “iray kabatyan ya asno.”
Say sakey a siklo et 11.4 gramo. Nengnengen so Apendise B14.
Literal, “nilukasan la nen Jehova so layag nen.”
Odino “Pugeran.”
Literal, “amin a walad pusom.”