Unonan Samuel 8:1-22

  • Kinmerew so Israel na sakey ya ari (1-9)

  • Pinasakbayan nen Samuel so totoo (10-18)

  • Inter nen Jehova so kerew dan sakey ya ari (19-22)

8  Sanen masiken lay Samuel, tinuro toy ananak to bilang ukom ed Israel.  Say ngaran na panguloan to et Joel, tan say ngaran na komadua et Abias;+ sikara so ukom ed Beer-sheba.  Balet agtinumbok na ananak to so alimbawa to, noagta manaanap ira na nabang a nagamoran ed panagsaol,+ mangaawat ira na pasuksok,+ tan pipikeweten day hustisya.+  Sinmabi panaon et nantitipon so amin a mamatatken na Israel tan linma rad si Samuel diad Rama.  Inkuan dad sikato: “Masiken ka la, balet agtinumbok na ananak mo so alimbawam. Kanian manuro ka na ari mi pian mangukom ed sikami a singa ed saray arum a nasyon.”+  Balet ag-aliketan si* Samuel sanen imbaga ran: “Ikdan mo kami na ari a mangukom ed sikami.” Kanian nampikasi si Samuel ed si Jehova,  tan inkuan nen Jehova ed si Samuel: “Dengel mon amin so ibabagad sika na saray totoo; ta aliwan sika so impulisay da, noagta siak so impulisay da bilang ari ra.+  Gagawaen da so singa dati da lan gagawaen manlapud samay agew ya impaway ko rad Ehipto anggad sayan agew; ibebeneg da ak+ tan manlilingkor irad arum a dirios,+ tan ontan so gagawaen dad sika natan.  Kanian dengel mo ra. Balet pasakbayan mo ra; ibagam ed sikara no anto ray kanepegan a kerewen na arin manguley ed sikara.” 10  Kanian imbaga nen Samuel so amin a salita nen Jehova ed saray totoon onkekerew na ari ed sikato. 11  Inkuan to: “Saraya so kanepegan a kerewen na arin manguley ed sikayo:+ Alaen to iray ananak yon lalaki+ tan gawaen to ran sundalo to ya akalugan ed saray karwahe+ tan kabayo,+ tan say arum et ombatik diad unaan na saray karwahe to. 12  Tan sikatoy manuro na saray papangulo na nilibo+ tan papangulo na alimamplo,+ tan saray arum et gawaen ton managbaka,+ manag-ani,+ tan managgawa na saray armas to parad guerra tan saray kagawaan parad saray karwahe to.+ 13  Alaen to iray ananak yon bibii pian magmaliw a managtimplay puyok,* managluto, tan managgaway tinapay.+ 14  Alaen to iray sankaabigan ed saray uma yo, kaubasan yo, tan saray kiew yon olibo,+ tan iter to iratan ed saray lingkor to. 15  Alaen to so kakaplo na ani yo ed kaumaan tan kaubasan yo, tan iter tod saray opisyal ed palasyo to tan saray lingkor to. 16  Tan alaen to iray ariripen yon lalaki tan bibii, saray sankaabigan a baka yo tan asno yo, tan usaren to rad kimey to.+ 17  Alaen to so kakaplo na saray karnero yo,+ tan magmaliw kayon ariripen to. 18  Onsabi so agew ya onakis kayo lapud pinili yon ari,+ balet agkayo ebatan nen Jehova.” 19  Balet agdinengel na totoo so imbaga nen Samuel tan inkuan da: “Andi, labay min talagay nawalaan na ari a manuley ed sikami. 20  Diad ontan et magmaliw kamin singa saray arum a nasyon, tan say ari mi so mangukom tan mangidaulo ed sikami tan miguerra a kaiba mi.” 21  Kayarin dinengel nen Samuel so amin ya imbaga na totoo, impasabi to iratan ed si Jehova. 22  Inkuan nen Jehova ed si Samuel: “Dengel mo ra, tan manuro kay ari a manuley ed sikara.”+ Insan inkuan nen Samuel ed saray lalaki ed Israel: “Pawil kayo lad syudad yo.”

Paimanod leksab

Literal, “mauges ed saray mata nen.”
Odino “managgaway pabalingit.”