Unonan Samuel 14:1-52

  • Ginawa nen Jonatan diad Micmas (1-14)

  • Tinalo na Dios iray kakabusol na Israel (15-23)

  • Samba a bengatbengat ya impagawa nen Saul (24-46)

    • Angan iray totoo na karne a nandala (32-34)

  • Saray impiguerra nen Saul; say pamilya to (47-52)

14  Sakey ya agew, si Jonatan+ ya anak nen Saul et inkuan tod lingkor a manag-awit na armas to: “Gala ta onla ta diman ed biek, diad kawalaan na saray akapueston sundalo na saray Filisteo.” Balet agto iya imbagad ama to.  Si Saul et walad ketegan na Gibea+ diad silong na kiew a granada a walad Migron, tan walay kaiba ton manga 600 a lalaki.+  (Tan akasulong so efod+ ed si Ahias ya anak nen Ahitub,+ ya agi nen Icabod,+ ya anak nen Finehas,+ ya anak nen Eli,+ a saserdote nen Jehova diad Silo.)+ Tan ag-amta na saray totoo ya anggapo diman si Jonatan.  Natan, diad baetan na saray dalan a kaukolan a dalanen nen Jonatan pian makasabid saray akapueston sundalo na saray Filisteo et walay singa ngipen a baleg a bato diad sakey a pagpag tan sakey a singa ngipen a baleg a bato ed sananey a pagpag; say tawag ed samay sakey et Boses, tan samay sakey et Sene.  Samay sakey a bato et singa lusek a walad amianen ya akaarap ed Micmas, tan samay sakey et walad abalaten ya akaarap ed Geba.+  Kanian inkuan nen Jonatan ed samay manag-awit na armas to: “Gala ta onla ta diad kawalaan na saray akapueston ag-asegat a lalaki.+ Agla pigan onkiwas si Jehova parad sikata, ta anggapoy makasbel ed si Jehova no sikatoy mangiliktar ed panamegley na dakel odino daiset.”+  Diad saman et inkuan ed sikato na manag-awit na armas to: “Gawam so antokaman a walad pusom. La kad labay mon arapen. Mila ak ed sika ed inerman a laen mo.”  Insan inkuan nen Jonatan: “Onla tad kawalaan na saraman a lalaki, tan manpanengneng tad sikara.  No ibaga rad sikatan, ‘Alagar yo kamin makasabi ditan!’ mansiansia tad kawalaan ta tan agta oonlad sikara. 10  Balet no ibaga ran, ‘Gali dia!’ insan ta ra laen, ta saya so tanda+ ya iyawat ira nen Jehova ed lima ta.” 11  Insan nampanengneng iran dua ed saramay akapueston sundalo na saray Filisteo. Inkuan na saray Filisteo: “Nitan la ray Hebreon ompapaway ed abot a panaamotan da.”+ 12  Kanian inkuan na saray akapueston lalaki ed si Jonatan tan ed manag-awit na armas to: “Gali dia, ta ikdan mi kayoy leksion!”+ Tampol ya inkuan nen Jonatan ed manag-awit na armas to: “Tumbok kad siak, ta iyawat ira nen Jehova ed lima na Israel.”+ 13  Tan kinmalab si Jonatan ed panamegley na lima tan sali to, tan manumtumbok ed sikato so manag-awit na armas to; tan atumba ed arapan nen Jonatan iray Filisteo, tan diad benegan to et pinapatey ira na manag-awit na armas to. 14  Diad unonan inlusob nen Jonatan tan say manag-awit na armas to et manga 20 lalaki so apatey da diad pasen a say karukey to et kapaldua na dadalusan diad kapalduan ektaryan uma.* 15  Insan tinmakot iramay walad kampo diad uma tan amin ya akapueston totoo, pati saray managsamsam.+ Yinmegyeg so dalin, tan agaway makapataktakot a bengatla a nanlapud Dios. 16  Anengneng na saray managbantay nen Saul diad Gibea+ na Benjamin a kinmayat ed nanduruman pasen so gulo.+ 17  Oniay inkuan nen Saul ed saray lalakin kaiba to: “Ipangasi yo, bilang yo iray wadia, tan nengneng yo no siopay anggapo.” Sanen nambilang ira, anengneng dan anggapo diman si Jonatan tan say manag-awit na armas to. 18  Inkuan natan nen Saul ed si Ahias:+ “Iyakar mo dia so Kaban na tuan Dios!” (Ta diad saman a bekta* et walad saray Israelita so Kaban na tuan Dios.) 19  Tan sanen mansasalitay Saul ed samay saserdote, nantultuloy a linmoor so gulo diad kampo na saray Filisteo. Diad saman et inkuan nen Saul ed samay saserdote: “Itundam so gagawaen mo.”* 20  Kanian nantitipon ira di Saul tan amin a totoon kaiba to tan linma rad kawalaan na panlalaban, tan anengneng da diman a nampapateyan ed espada so balang sakey a Filisteo, tan abalbaleg so agawan gulo. 21  Tan saray Hebreo a datin walad dapag na saray Filisteo tan akila nensaman ed sikara diad liberliber na kampo et dinmapag met lad saray Israelita a kaiba nen Saul tan Jonatan. 22  Amin a lalaki ed Israel ya akaamot+ ed mapalandey a rehyon na Efraim et nadngelan dan binmatik la ray Filisteo, kanian angiba met iran inmusil ed sikara diad panlalaban. 23  Kanian inliktar nen Jehova so Israel ed saman ya agew,+ tan akasabi anggad Bet-aven+ so panlalaban. 24  Balet naksawan lan maong iray lalaki ed Israel diad saman ya agew, ta impansamba ira nen Saul, ya inkuan to: “Naayew so too a mangan na antokaman a kakanen* antis ya onlabi tan anggad agak makabales ed saray kakabusol ko!” Kanian ag-angan na antokaman iray totoo.+ 25  Tan amin a totoo* et linmad katakelan, tan walay dakel a dilo diman. 26  Sanen akasabid katakelan iray totoo, anengneng dan mantedter so dilo, balet anggapoy anggan sakey ya angan, ta antakot ira lapud impansamba ra. 27  Balet agnadngel nen Jonatan ya impansamba nen ama to iray totoo,+ kanian indelnet tod dilo so nguro na baston a sankabembenan to. Sanen kinan to, sikatoy kinmasil.* 28  Diad saman et inkuan na sakey ed saray totoo: “Impansamba nen amam iray totoo, ya inkuan to, ‘Naayew so too a mangan ed sayan agew!’+ Kanian naksawan lan maong iray totoo.” 29  Balet inkuan nen Jonatan: “Inyakar nen amak so baleg a gulo* ed sayan dalin. Nengneng yo no panon ak a kinmasil lapud kinan ko iyan daiset a dilo. 30  No angan komon natan iray totoo+ ed inala ran samsam ed kakabusol, mas dakel so apatey tayon Filisteo.” 31  Diad saman ya agew et pinapatey da iray Filisteo manlapud Micmas ya anggad Aijalon,+ tan naknaksawan la ray totoo. 32  Kanian nanlulumbaan iray totoo a mangalay samsam, tan inala da iray karnero, baka, tan saray kilaw a baka tan pinakgeran da iratan ed dalin, tan inakan da so karnen nandala.+ 33  Kanian oniay impasabi rad si Saul: “Mankakasalanan ed si Jehova iray totoo lapud kakanen da so karnen nandala.”+ Diad saman et inkuan to: “Agkayo nanmatoor. Mangitulin kayon tampol dia na baleg a bato.” 34  Insan inkuan nen Saul: “La kayod saray totoo, tan ibaga yod sikara, ‘Iyakar yo dia so baka tan karnero yo, amin yo, tan pakgeran yo iratan dia, insan yo kanen. Agkayo mamangan na dala+ pian agkayo mankasalanan ed si Jehova.’” Kanian inyakar na amin a totoo so baka ra ed saman a labi tan diman da pinakgeran. 35  Tan nampaalagey si Saul na altar a parad si Jehova.+ Saya so unonan altar ya impaalagey to parad si Jehova. 36  Agnambayag et inkuan nen Saul: “Onla tayod saray Filisteo diad labi tan samsaman tayo ra ya anggad kaliwawa na kabuasan. Anggapoy ikera tayon mabilay ed sikara.” Diad saman et inkuan da: “Gawam no antoy maabig ed pakanengneng mo.” Insan inkuan na saserdote: “Mantepet tayo nid tuan Dios diad sayan pasen.”+ 37  Tan oniay intepet nen Saul ed Dios: “Onla ak ta ed saray Filisteo?+ Kasin iyawat mo ra ed lima na Israel?” Balet sikatoy ag-inebatan na Dios ed saman ya agew. 38  Kanian inkuan nen Saul: “Singger kayo dia, amin yon papangulo na totoo, tan amtaen yo no antoy agawan kasalanan ed sayan agew. 39  Ta unong a mabilay si Jehova, say angiliktar ed Israel, anggano say nankasalanan et si Jonatan ya ana’ko, sikatoy nepeg ya ompatey.” Balet anggapo ed saray totoo so inmebat ed sikato. 40  Insan inkuan tod interon Israel: “Dia kayod sakey a dapag, tan sikami nen Jonatan ya ana’ko et diad sananey a dapag.” Diad saman et inkuan na totoo ed si Saul: “Gawam no antoy maabig ed pakanengneng mo.” 41  Insan inkuan nen Saul ed si Jehova: “O Dios na Israel, ebatan mo ak komon ed panamegley na Tumim!”+ Insan apili ira di Jonatan tan Saul, tan nipuera iray totoo. 42  Inkuan natan nen Saul: “Manpapalaranan+ kayo pian naamtaan no siopad sikami nen Jonatan ya ana’ko.” Tan apili si Jonatan. 43  Insan inkuan nen Saul ed si Jonatan: “Ibagam ed siak no antoy ginawam.” Kanian inmebat ed sikato si Jonatan: “Tinmaway ak labat na daiset a dilo ed panamegley na nguro na baston a sankaegnaan ko.+ Wadia ak! Akaparaan ak ya ompatey!” 44  Diad saman et inkuan nen Saul: “Dusaen ak komon na ambelabelat na Dios no agka ompatey, Jonatan.”+ 45  Balet inkuan na totoo ed si Saul: “Nepeg kasin ompatey si Jonatan—say angiyakar ed sayan baleg a pananalo*+ diad Israel? Agbalot itan nagawa! Unong a mabilay si Jehova, anggapoy anggan sakey a buek na ulo to a napelag ed dalin, ta sikatoy tinulongan na Dios ed ginawa tod sayan agew.”+ Kanian inliktar* na totoo si Jonatan, tan sikatoy ag-inatey. 46  Kanian agla intuloy nen Saul so panguusil tod saray Filisteo, tan pinmawil met la iray Filisteo ed dalin da. 47  Sigpot ya agamoran nen Saul so inkaari ed Israel tan sikatoy akilaban ed amin a kakabusol to diad kaliberliber, sumpad saray Moabita,+ Ammonita,+ Edomita,+ saray arari na Zoba,+ tan saray Filisteo;+ tan inerman a nila to et tinalo to ra. 48  Tan sikatoy makpel ya akilaban tan tinalo to iray Amalekita+ tan inliktar toy Israel ed lima na saray managsamsam. 49  Saray lalakin ananak nen Saul et si Jonatan, Isvi, tan si Malki-sua.+ Tan sikatoy walaan na duaran bibiin ananak; say ngaran na panguloan et Merab+ tan say yugtan et Mical.+ 50  Say asawa nen Saul et manngaray Ahinoam ya anak nen Ahimaaz. Say pangulo na armada to et manngaray Abner+ ya anak nen Ner, say pangamaen nen Saul. 51  Si Kis+ so ama nen Saul, tan si Ner+ ya ama nen Abner et anak nen Abiel. 52  Pinasya so panlalaban ed baetan nen Saul tan saray Filisteo legan na uley to.+ Sano makaromog si Saul na mabiskeg odino makpel a laki, sikatoy gawaen ton sundalo to.+

Paimanod leksab

Literal, “sakey a kalapar na uma,” salanti, say sukat na dalin a sanagew a bakaen na sakey paris a baka.
Literal, “diad saman ya agew.”
Literal, “Iyatras moy limam.”
Literal, “tinapay.”
Literal, “dalin.”
Literal, “linmiwaway mata to.”
Odino “so sumpa.”
Odino “kililiktar.”
Literal, “dinondon.”