Unonan Samuel 23:1-29

  • Inliktar nen David so syudad na Keila (1-12)

  • Inusilan nen Saul si David (13-15)

  • Pinabiskeg nen Jonatan si David (16-18)

  • Narel lawari nen Saul si David (19-29)

23  Agnambayag et oniay nipasabi ed si David: “Migueguerra iray Filisteo ed Keila,+ tan sasamsamen da iray panag-ilikan.”  Kanian nantepet si David ed si Jehova:+ “Onla ak ta’n mamatey ed sarayan Filisteo?” Inkuan nen Jehova ed si David: “La ka, patey mo iray Filisteo tan iliktar moy Keila.”  Balet oniay inkuan na saray totoo nen David: “Natan a wadia tayod Juda+ et natatakot tayo la; agta nagkalalo la no onla tayod Keila pian milaban ed armada na saray Filisteo?”+  Kanian nantepet lamet si David ed si Jehova.+ Oniay ebat ed sikato nen Jehova: “Alagey ka; la kad Keila, ta iyawat kod sika iray Filisteo.”+  Kanian linmay David ed Keila a kaiba to iray totoo to tan nilabanan da iray Filisteo; inala to iray ayayep da tan dakel so pinatey tod sikara, tan inliktar nen David iray manaayam ed Keila.+  Natan, sanen tinmakas si Abiatar+ ya anak nen Ahimelec pian onlad si David diad Keila, walay sankaawit ton sakey ya efod.  Oniay nipasabi ed si Saul: “Linmay David ed Keila.” Insan inkuan nen Saul: “Sikatoy inyawat la na Dios ed siak,*+ ta inkulong toy inkasikato diad inloob tod sakey a syudad a walaan na saray puerta tan balewet.”  Kanian impatawag nen Saul so amin a totoo to pian onla ran miguerra ed Keila, tan paliberan day David tan saray totoo to.  Sanen naamtaan nen David iyan plaplanoen nen Saul ed sikato, inkuan tod si Abiatar a saserdote: “Iyakar mo dia so efod.”+ 10  Insan inkuan nen David: “O Jehova a Dios na Israel, nadngelan na lingkor mo so plano nen Saul ya onlad Keila pian deralen toy syudad lapud siak.+ 11  Kasin iyawat ak na saray papangulo* na Keila ed sikato? Kasin onla diay Saul a singa nadngelan na lingkor mo? O Jehova a Dios na Israel, ipangasim, ibagam ed lingkor mo.” Inmebat si Jehova: “Sikatoy onla dia.” 12  Intepet nen David: “Kasin siak tan saray totook et iyawat na saray papangulo na Keila ed lima nen Saul?” Oniay ebat nen Jehova: “Iyawat da kayo.” 13  Tampol ya inmalagey si David pati saray totoo to, manga 600 so bilang da,+ tan tinmaynan irad Keila tan linma rad inerman a pasen a naakar da. Sanen nibaga ed si Saul a tinmakas lay David manlapud Keila, agto la inusilan. 14  Nanayam si David ed kalawakan, diad saray pasen a mairap a nasabi, diad saray mapalandey a rehyon a walad kalawakan na Zif.+ Agtinmunday Saul a nananap ed si David,+ balet ag-inyawat nen Jehova ed sikato. 15  Amta nen David a* pinmaway si Saul pian sikatoy pateyen* to legan a si David et walad kalawakan na Zif diad Hores. 16  Linma natan si Jonatan ya anak nen Saul ed si David diad Hores, tan tinulongan ton ombiskeg so panagmatalek to* ed si Jehova.+ 17  Inkuan tod sikato: “Agka natatakot, ta agka naromog nen Saul ya amak; magmaliw kan ari na Israel,+ tan onkokomadua ak ed sika; tan amta met itan nen Saul ya amak.”+ 18  Insan nansipanan iran dua+ diad arapan nen Jehova; tan nanayam si David diad Hores, balet sinmempet lay Jonatan. 19  Diad saginonor, saray lalaki ed Zif et linmad si Saul diad Gibea+ tan inkuan da: “Agmo ta amta ya asingger labat ed sikami so panaamotan nen David+ diad saray pasen a mairap a nasabi diad Hores,+ diad pukdol na Hakila,+ a walad abalaten* na Jesimon?*+ 20  Kapiganman a labay mo* so onla diman, O ari, la ka, tan sikatoy iyawat mi ed lima na ari.”+ 21  Diad saman et inkuan nen Saul: “Bendisyonan kayo komon nen Jehova, ta impatnag yoy panangasi ed siak. 22  La kayo, ipangasi yo, tan amtaen yo no iner so kawalaan ton talaga tan siopay akanengneng ed sikato diman, ta nibaga ed siak a sikatoy masilib a maong. 23  Seguro yon maong no iner iray panaamotan to, tan pawil kayod siak a walaay ebidensya. Insan mila ak ed sikayo, tan no sikatoy wadman, anapen kon mismo ed limog na amin a nilibo* na Juda.” 24  Kanian tinaynan day Saul tan akauna la ran linmad Zif,+ legan a si David tan saray totoo to et walad kalawakan na Maon,+ diad Araba+ ed abalaten na Jesimon. 25  Insan linmay Saul tan saray totoo to pian sikatoy anapen da.+ Sanen nibaga itan ed si David, tampol a sikatoy linmad baleg a bato+ tan nanayam ed kalawakan na Maon. Sanen nadngelan iya nen Saul, inusilan toy David diad kalawakan na Maon. 26  Sanen akasabi si Saul ed sakey a pagpag na palandey, si David tan saray totoo to et walad biek na palandey. Nangganat a binmatik si David+ pian makaarawid si Saul, balet manasingger lay Saul tan saray totoo to, tan ngalngali da la naerel si David tan saray totoo to.+ 27  Balet sakey a mensahero so linmad si Saul tan inkuan to: “Pawil kan tampol, ta nilusob na saray Filisteo so dalin tayo!” 28  Diad saman et agla inusilan nen Saul si David+ tan linma ran akilaban ed saray Filisteo. Kanian inngaran da iman a pasen a Baleg a Bato a Nansianan. 29  Insan tinmaynan diman si David tan nanayam ed saray pasen a mairap a nasabi diad En-gedi.+

Paimanod leksab

Literal, “inlako na Dios ed limak.”
Odino posiblin, “saray akankayarian ed dalin.”
Odino posiblin, “Tinmakot si David lapud.”
Odino “pian anapen toy kamarerwa.”
Literal, “pinabiskeg toy lima to.”
Literal, “diad kawanan a pagpag.”
Odino posiblin, “desierto; kalawakan.”
Odino “na kamarerwam.”
Odino “boleg.”