Unonan Samuel 6:1-21

  • Impawil na saray Filisteo ed Israel so Kaban (1-21)

6  Nansiansiad dalin na saray Filisteo so Kaban+ nen Jehova ed loob na pitoy bulan.  Tinawag na saray Filisteo iray saserdote tan saray managparles,+ tan intepet da: “Antoy gawaen mid Kaban nen Jehova? Ibaga yod sikami no panon min ipawil ed nanlapuan ton pasen.”  Oniay inyebat da: “No ipawil yo so kaban na sipanan nen Jehova a Dios na Israel ed pasen to, agyo itan ipapawil ya anggapoy apay. Kaukolan yoy mangibagat ed sikato na apay parad impakasumlang.+ Diad ontan et onabig kayo, tan naamtaan yo no akin a dudusaen to kayo.”  Kanian intepet da: “Anton apay parad impakasumlang so nepeg min ipawit parad sikato?” Inkuan da: “Limaran balitok ya almuranas tan limaran balitok ya utot, unong ed bilang na saray manuley na saray Filisteo,+ ta parehon salot so dinmapo ed kada sakey ed sikayo tan ed saray manuley yo.  Manggawa kayo na saray imahen na almuranas tan utot+ ya aneral ed dalin yo, tan pagalangan yo so Dios na Israel. Agla pigan itunda to lay panudusa tod sikayo tan ed dios yo tan dalin yo.+  Akin et paaweten yoy puso yo a singa say Ehipto tan say Faraon?+ Sanen dinusa To ra na ambelat,+ pinataynan da iray Israelita, kanian akapaway iray Israelita.+  Natan et mangiparaan kayoy balon kariton, tan mangala kayoy duaran baka a walaan na kilaw tan anggapo ni pako a nipasakbat ed saratan. Insan ipaguyor yod saray baka so kariton, balet ipawil yo iray kilaw da ed pukokan.  Ala yo so Kaban nen Jehova tan iyan yod kariton, tan iyan yod abay na satan iray balitok ya imahen ya akakarga ed kahon, a saratan so ipawit yo parad sikato bilang apay parad impakasumlang.+ Insan ibulos yo iray baka  tan bantayan yo: No onla iratan ed dalan a mamaarap ed Bet-semes,+ pian onlad dalin a nanlapuan na kaban, sikato sirin so nanggawad sayan baleg a kaugsan. Balet no andi, naamtaan tayo ya aliwan sikato so anusa ed sikatayo; nibanbana labat so agawad sikatayo.” 10  Onman so ginawa na saray lalaki. Angala ray duaran baka a walaan na kilaw tan impaguyor da so kariton, tan impukok da iray kilaw na saratan. 11  Insan inyan dad kariton so Kaban nen Jehova, pati say kahon ya akakargaan na saray balitok ya utot tan saray imahen na almuranas. 12  Tan diretson amaarap iray baka ed dalan a paonlad Bet-semes.+ Nansiansia rad samay saksakey a manunan dalan, a manngakngak ira legan a manaakar; ag-ira nampakawanan odino nampakawigi. Tumtumboken ira na saray manuley na saray Filisteo ya anggad ketegan na Bet-semes. 13  Manaani na trigo iray totoo na Bet-semes diad patar a lawak.* Sanen tinmangwa ra tan anengneng day Kaban, agaylay liket da. 14  Akasabi imay kariton ed uma nen Josue a Bet-semita tan tinmunda diman, diad abay na baleg a bato. Kanian binebelang da so tabla na kariton, tan inyapay da iray baka+ bilang apay a popoolan parad si Jehova. 15  Inyepas na saray Levita+ so Kaban nen Jehova pati say kahon ya angikargaan ed saray balitok ya imahen, tan inyan dad tapew na baleg a bato. Angiyapay iray lalaki ed Bet-semes+ na saray apay a popoolan tan nambagat irad si Jehova diad saman ya agew. 16  Sanen anengneng itan na saray limaran manuley na saray Filisteo, pinmawil irad Ekron diad saman ya agew. 17  Natan et saraya so balitok ya almuranas ya impawit na saray Filisteo parad si Jehova bilang apay parad impakasumlang:+ sakey ed Asdod,+ sakey ed Gaza, sakey ed Askelon, sakey ed Gat,+ sakey ed Ekron.+ 18  Tan say bilang na saray balitok ya utot et unong ed bilang na amin a syudad na saray Filisteo a kayarian na saray limaran manuley—saray apadiran a syudad tan saray baryo ed uma. Tan say baleg a bato ya angitapewan ed Kaban nen Jehova a walad uma nen Josue a Bet-semita so onkanan tasi anggad sayan agew. 19  Balet pinatey na Dios iray lalaki ed Bet-semes, ta ninengneng day Kaban nen Jehova. Pinatey to so 50,070* ed saray totoo, tan nanakis ira lapud dakerakel so pinatey nen Jehova ed sikara.+ 20  Kanian intepet na saray lalaki ed Bet-semes: “Siopay makatalindeg ed arapan nen Jehova, say masanton Dios?+ O komon ta taynan to itayo tan onla lad arum!”+ 21  Kanian angibaki ira na saray mensahero ya onlad saray manaayam ed Kiriat-jearim,+ ya inkuan da: “Impawil la na saray Filisteo so Kaban nen Jehova. Gali dia tan ala yo.”+

Paimanod leksab

Odino “abeban patar.”
Literal, 70 a lalaki, 50,000 a lalaki.”