Unonan Samuel 4:1-22

  • Asamsam na saray Filisteo so Kaban (1-11)

  • Inatey si Eli tan saray ananak to (12-22)

4  Tan sinmabid interon Israel so salita nen Samuel. Insan akiguerra so Israel ed saray Filisteo; tan nankampo rad abay na Ebenezer, tan nankampo ed Afek iray Filisteo.  Nandarasig iray Filisteo pian milaban ed Israel, balet aliwliway nansumpalan na panlalaban tan tinalo na saray Filisteo so Israel, tan 4,000 lalaki so apatey da diad pasen a panlalabanan.  Sanen akapawil ed kampo iray sundalo, inkuan na saray mamatatken na Israel: “Akin et inabuloyan nen Jehova a natalo itayo* natan ed panamegley na saray Filisteo?+ Alaen tayo ed Silo so kaban na sipanan nen Jehova+ pian nakaiba tayo itan tan niliktar itayod saray kalaban tayo.”  Kanian nambaki ed Silo iray totoo pian alaen da diman so kaban na sipanan nen Jehova na saray armada, ya akayurong ed trono diad tagey* na saray kerubin.+ Wadman met so duaran ananak nen Eli, salanti, si Hofni tan Finehas,+ a kaiba na kaban na sipanan na tuan Dios.  Sanen sinmabid kampo so kaban na sipanan nen Jehova, inmeyag so amin ya Israelita, kanian minmayegmeg so dalin.  Sanen nadngel na saray Filisteo so paneyag, inkuan da: “Akin et maneyag ira diad kampo na saray Hebreo?” Diad kaunoran et naamtaan da a wadman ed kampo so Kaban nen Jehova.  Tinmakot iray Filisteo, ta inkuan da: “Say Dios et sinmabid kampo!”+ Kanian inkuan da: “Pakaskasi tayo la, ta anggapo nin balot so onian agawa nensaman!  Pakaskasi tayo la! Siopay mangiliktar ed sikatayo ed lima na sayan makapadinayew a Dios? Saya imay Dios ya angabil ed Ehipto ed panamegley na amin a klase na salot ed kalawakan.+  Manpakpel kayo a singa tuan lalaki, sikayo ran Filisteo, pian agyo panlingkoran iray Hebreo a singa impanlingkor dad sikayo.+ Milaban kayon singa tuan lalaki!” 10  Kanian akilaban iray Filisteo tan atalo so Israel,+ tan batik so balang sakey ed sikara diad tolda to. Dakdakel so inatey; 30,000 manaakar a sundalo na Israel so inatey. 11  Ontan met, asamsam so Kaban na Dios, tan inatey so duaran ananak nen Eli, a si Hofni tan Finehas.+ 12  Sakey a laki ed Benjamin so batik manlapud pasen a panlalabanan, tan diad saman ya agew et sikatoy akasabi ed Silo ya apilat so kawes to tan kadadabok so ulo to.+ 13  Kasabi to, akayurong si Eli a mantatalaran diad gilig na dalan, ta napapagaan a maong lapud Kaban na tuan Dios.+ Linmoob ed syudad so laki pian ibalita toy agawa, tan inmakis so interon syudad. 14  Sanen nadngel nen Eli so panaakisan, intepet to: “Anto iyay narerengel kon panggugulo?” Linmoob a tampol imay mismon laki tan imbalita tod si Eli so agawa. 15  (Si Eli et mantaon lay 98, tan agla makanengneng.)+ 16  Inkuan na laki ed si Eli: “Siak imay nanlapud pasen a panlalabanan! Kapkapanlapuk natan diman.” Diad saman et intepet to: “Antoy agawa, ana’ko?” 17  Kanian oniay insalaysay na samay mangibabalita: “Imbatikan na Israel iray Filisteo, tan agaylay inkatalo na saray totoo;+ inatey met so duaran ananak mo, si Hofni tan Finehas,+ tan asamsam so Kaban na tuan Dios.”+ 18  Sanen abitla toy nipaakar ed Kaban na tuan Dios, abalintuag si Eli ed yurongan to diad abay na puerta, tan aputer so tenger to kanian inatey, ta sikatoy masiken la tan ambelbelat. Sikatoy angukom ed Israel diad loob na 40 taon. 19  Say manugang to ya asawa nen Finehas et malukon tan asingger lan mananak. Sanen nadngelan toy balita ya asamsam so Kaban na tuan Dios tan inatey so katulangan to tan say asawa to, sikatoy binmikotkot tan biglan nampasakit tan nananak. 20  Sanen sikatoy ompapatey la, inkuan na saray bibii a manalalagey ed abay to: “Agka natatakot, ta angiyanak kay sakey a laki.” Sikatoy ag-inmebat tan agto itan inimano.* 21  Balet inngaran ton Icabod+ imay ugaw, ya inkuan to: “Naandi ed Israel so kagalangan tan nibantak itan ed arum a dalin,”+ a tutukoyen toy asamsam a Kaban na tuan Dios tan say agawad katulangan to tan say asawa to.+ 22  Inkuan to: “Naandi ed Israel so kagalangan tan nibantak itan ed arum a dalin, ta asamsam so Kaban na tuan Dios.”+

Paimanod leksab

Literal, “Akin et tinalo itayo nen Jehova?”
Odino posiblin, “pegley.”
Odino “tan agto itan impapuso.”