Unonan Samuel 20:1-42

  • Katooran nen Jonatan ed si David (1-42)

20  Diad saman et tinaynan nen David so Naiot diad Rama. Balet nila toy Jonatan tan inkuan to: “Antoy ginawak?+ Antoy kasalanan ko, tan panoy impankasalanan kod si amam kanian labay to ak a pateyen?”*  Diad saman et oniay inkuan nen Jonatan ed sikato: “Imposible itan!+ Agka ompatey. Amin a gagawaen nen amak et ipapaamta tod siak, baleg man odino melag. Akin et iyamot to itan ed siak? Ag-itan nagawa.”  Balet nansamba si David tan inkuan to ni: “Seguradon amta nen amam ya agamoran koy panangabobon mo,+ kanian ikuan to, ‘Agyo ipapaamtad si Jonatan ta no andi et nasakitan.’ Balet unong a mabilay si Jehova tan unong a mabilay ka,* asingsingger ak lad patey!”+  Insan inkuan nen Jonatan ed si David: “Antokaman so ibagam,* gawaen ko parad sika.”  Inkuan nen David ed si Jonatan: “Balon bulan nabuas,+ tan ilaloan da ak a midungo ed ari; abuloyan mo ak ya onalis, tan onamot ak ed uma anggad labi na komatlon agew.  No anapen ak nen amam, ibagam, ‘Akikasi ed siak si David ya abuloyan kon onlan magano ed syudad ton Betlehem+ pian nakaiba toy interon pamilya to parad tinaon a panagbagat diman.’+  No say ebat to et ‘Maong,’ mankabaliksan itan na kareenan ed lingkor mo. Balet no manpasnok, talagan labay to ak a sakitan.  Ipatnag moy matoor a panangaro ed lingkor mo,+ ta akisipanan kad lingkor mo diad arapan nen Jehova.+ Balet no walay kasalanan ko,+ sikan mismo so mamatey ed siak. Akin et iyakar mo ak ni ed si amam?”  Diad saman et inkuan nen Jonatan: “Agkon balot nagawaan itan ed sika! No naamtaan kon determinadoy amak a sakitan to ka, agko kasi ibagad sika?”+ 10  Insan inkuan nen David ed si Jonatan: “Siopay mangibagad siak no bilang ta mansalitay ansakit si amam ed sika?” 11  Inkuan nen Jonatan ed si David: “Gala, ta onla tad uma.” Kanian linma ran dua ed uma. 12  Tan inkuan nen Jonatan ed si David: “Si Jehova a Dios na Israel so magmaliw komon a tasi, a nabuas odino ed komatlon agew diad onian oras et katongtongen koy amak. No maabig so linawa tod sika, agak ta mangibaki na sakey a mangipaamta ed sika? 13  Balet no labay to kan sakitan, dusaen ak komon na ambelabelat nen Jehova no agko ipaamta ed sika tan agta ka pasipoten a walaay kareenan. Komon ta walad sika si Jehova,+ no panon a sikatoy walad si amak nensaman.+ 14  Tan komon ta ipanengneng mod siak so matoor a panangaro nen Jehova legan a mabilay ak tan anggan sano ompatey ak.+ 15  Agmon balot eekalen so matoor a panangarom ed sankaabungan ko,+ anggan sano upoten nen Jehova so amin a kalaban mo ed tapew na dalin.” 16  Kanian akisipanan si Jonatan ed sankaabungan nen David, ya inkuan to, “Mikuentaan si Jehova ed saray kakabusol nen David.” 17  Kanian impansamba lamet nen Jonatan si David lapud panangaro tod sikato, ta sikatoy inaro to a singa panangaro tod sarili to.*+ 18  Insan inkuan nen Jonatan ed sikato: “Balon bulan nabuas,+ tan anapen da ka, ta bakante so yurongan mo. 19  Diad komatlon agew et mas lalo da kan anapen, tan nepeg kan onlad pasen ya inamotan mo nen imbeneg ya agew,* tan agka onaarawid sayan bato. 20  Mangikena ak na taloran pana ed sakey a pagpag na satan, a singano walay pupuntiryaen ko. 21  Sano ibakik so lingkor ko, ibagak, ‘La ka, anap mo iramay pana.’ No ibagak ed lingkor ko a, ‘Ditan a banda so kawalaan na saray pana, alam,’ insan nayarian mo lay ompawil, ta unong a mabilay si Jehova, kareenan so kabaliksan na satan ed sika tan anggapoy kapeligroan. 22  Balet no oniay ibagak ed kalangweran a laki, ‘Wala nid lampas mo iramay pana,’ taynan ka la, ta pinaalis ka la nen Jehova. 23  Nipaakar ed samay impansipanan ta,+ komon ta walad baetan ta si Jehova diad andi-anggaan.”+ 24  Kanian inmamot si David ed uma. Kasabi na balon bulan, yinmurong so ari pian mangan.+ 25  Akayurong so ari ed datin yuyurongan to diad abay na padir. Akaarap ed sikato si Jonatan tan akayurong si Abner+ ed abay nen Saul, balet bakante so puesto nen David. 26  Anggapoy imbaga nen Saul ed saman ya agew, ta ninonot to: ‘Wala angankoy agawa kanian sikatoy agmalinis.+ On, nayarin sikatoy agmalinis.’ 27  Tan diad samay agew kayari na balon bulan, diad komaduan agew, siansia nin bakante so puesto nen David. Insan inkuan nen Saul ed si Jonatan ya anak to: “Akin et aglinma diay anak nen Jesse+ pian mangan, karuman tan natan?” 28  Oniay ebat nen Jonatan ed si Saul: “Akikasid siak si David ya abuloyan kon onlad Betlehem.+ 29  Inkuan to, ‘Ipangasim, abuloyan mo ak ya onla, ta walay gawaen na pamilyak a panagbagat diad syudad, tan say mismon kuyak so nampatawag ed siak. Kanian no agamoran koy panangabobon mo, ipangasim, abuloyan mo ak ya onalis pian napinengnengan ko ray agagik.’ Satan so rason no akin a sikatoy anggapo diad lamisaan na ari.” 30  Sinmanok si Saul ed si Jonatan, tan inkuan tod sikato: “Sikan anak na rebelyoson bii, abaloan mo agko amta a pipilaan moy anak nen Jesse, parad mismon kababaingan mo tan parad kababaingan nen inam?* 31  Legan a manbibilay ed dalin so anak nen Jesse, sika tan say inkaarim et agniletneg a malet.+ Kanian mangibaki kay sakey a mangiyakar dia ed sikato, ta sikatoy nepeg ya ompatey.”*+ 32  Balet inkuan nen Jonatan ed si Saul ya ama to: “Akin et kaukolan a sikatoy ompatey?+ Antoy ginawa to?” 33  Diad saman et inkena nen Saul so gayang ed sikato,+ kanian naamtaan nen Jonatan a determinadoy ama to a mamatey ed si David.+ 34  Ampetang so ulo nen Jonatan tan tampol ya inmalagey, tan agto angan na antokaman ed komaduan agew kayari na balon bulan, ta sikatoy asakitan lapud si David+ tan sikatoy pinabaingan na mismon ama to. 35  Diad kaimbuasan et linmay Jonatan ed uma lapud samay nampaknaan da nen David, tan kaiba to imay kalangweran a lingkor.+ 36  Tan inkuan tod lingkor to: “Ipangasim, batik ka tan anap mo iray pana ya ikenak.” Batik imay lingkor, tan inkena nen Jonatan so pana ed lampas to. 37  Sanen akasabi imay lingkor ed pasen ya angikenaan nen Jonatan ed pana, oniay inyeyag nen Jonatan ed samay lingkor: “Agta wala nid lampas mo imay pana?” 38  Oniay inyeyag nen Jonatan ed samay lingkor: “Apuram! La kan tampol! Agka manpapaleen!” Tan dinokdok na lingkor nen Jonatan iramay pana tan pinmawil ed katawan to. 39  Anggapoy amta na samay lingkor ed nagagawa; si Jonatan tan si David labat so makaamta no antoy kabaliksan na saman. 40  Insan inter nen Jonatan ed lingkor to iray armas to tan inkuan tod sikato: “La ka, iyakar mo iratan ed syudad.” 41  Sanen akaalis la imay lingkor, pinmaway si David ed asingger a pasen a walad bandad abalaten. Insan sikatoy tinmalimukor ed dalin tan amitlon dinmakmomo, tan inangoban day balang sakey tan nanakisan ira, balet mas nanakis si David. 42  Inkuan nen Jonatan ed si David: “La ka, niwala komon ed sikay kareenan, ta nansamba ta’n dua+ ed ngaran nen Jehova, ya inkuan ta’n, ‘Komon ta si Jehova et walad baetan ta’n dua, tan ed baetan na ilalak mo* tan ilalak ko* ed andi-anggaan.’”+ Diad saman et inmalagey si David tan tinmaynan la, tan pinmawil lad syudad si Jonatan.

Paimanod leksab

Odino “kanian aanapen toy kamarerwak.”
Odino “so kamarerwam.”
Odino “ibaga na kamarerwam.”
Odino “dilin kamarerwa to.”
Literal, “nen agew na panagkimey.”
Literal, “parad kababaingan na inkalakseb nen inam?”
Literal, “ta sikatoy lakin anak na patey.”
Literal, “binim.”
Literal, “binik.”