Unonan Samuel 22:1-23

  • Si David diad Adulam tan Mizpa (1-5)

  • Impapatey nen Saul iray saserdote ed Nob (6-19)

  • Akatakas si Abiatar (20-23)

22  Kanian tinmaynan diman si David+ tan tinmakas ya amaarap ed ungib na Adulam.+ Sanen nadngelan iya na saray agagi to tan say interon sankaabungan nen ama to, sikatoy nila ra diman.  Tan nantitipon ed kawalaan to iramay amin a walad mairap a kipapasen, walaan na utang, tan walaay reklamo,* tan sikatoy nagmaliw a pangulo ra. Walay kaiba ton manga 400 a lalaki.  Diad saginonor et linmay David ed Mizpa diad Moab tan inkuan tod ari na Moab:+ “Ipangasim, abuloyan mon manayam dia so amak tan inak anggad naamtaan ko no antoy gawaen na Dios parad siak.”  Kanian intilak to ra ed ari na Moab, tan nanayam ira diman legan a si David et walad salimbengan.+  Agnambayag et inkuan nen propetan Gad+ ed si David: “Agka mansiasiansia ed satan a salimbengan. Taynan ka ditan tan la kad dalin na Juda.”+ Kanian tinmaynan si David tan linmad katakelan na Heret.  Nadngelan nen Saul ya anengneng da lay David tan saray totoon kaiba to. Diad saman et akayurong si Saul ed silong na kiew a tamarisko diad atagey a pasen ed Gibea,+ a sankaegnaan toy gayang to, tan akapaliber ed sikato so amin a lingkor to.  Insan inkuan nen Saul ed saray lingkor ton akapaliber ed sikato: “Ipangasi yo, dengel kayo, sikayo ran Benjaminita. Sarag met kasi na anak nen Jesse+ so mangiter ed sikayo na saray uma tan kaubasan? Sarag to kasin turoen so balang sakey ed sikayo bilang papangulo na nilibo tan papangulo na nilasus?+  Nankokomplot kayon amin sumpad siak! Anggapoy angipaamta ed siak sanen akisipanan so mismon ana’ko ed anak nen Jesse!+ Anggapoy anggan sakey ed sikayo ya akisimpatya ed siak tan anggapoy angipaamta a sinugsogan na ana’ko so lingkor ko ya onsumpad siak pian atakien to ak, a singa nagagawa natan.”  Diad saman et inmebat si Doeg+ ya Edomita, a nipasen bilang manangimaton ed saray lingkor nen Saul:+ “Anengneng ko so anak nen Jesse a linmad Nob ed si Ahimelec ya anak nen Ahitub.+ 10  Tan sikatoy nantepet ed si Jehova parad si David tan inikdan to na abasto. Inter to ni ingen ed sikato so espada nen Goliat a Filisteo.”+ 11  Tampol ya impatawag na ari si Ahimelec ya anak nen Ahitub a saserdote tan amin a saserdote ed sankaabungan nen ama to, a walad Nob. Kanian linma ran amin ed ari. 12  Inkuan natan nen Saul: “Dengel ka, sikan anak nen Ahitub, ipangasim!” a diad saman et inkuan to: “Wadia ak, katawan ko!” 13  Inkuan nen Saul ed sikato: “Akin et akikomplot ka ed anak nen Jesse pian onsumpad siak, diad impangiter mod sikato na tinapay tan espada tan nantepet kad Dios parad sikato? Lalabanan to ak tan plano to ak ya atakien, a singa nagagawa natan.” 14  Diad saman et inmebat ed ari si Ahimelec: “Siopa ed saray lingkor mo so napanmatalkan* a singa si David?+ Sikatoy manugang na ari,+ sakey a pangulo na saray guardiam, tan gagalangen ed abung mo.+ 15  Kasin natan ak labat nantepet ed Dios parad sikato?+ Imposiblin nagawaan ko itay ibabagam! Agkomon aakusaan na ari so lingkor to tan say interon sankaabungan nen amak, ta anggapon balot so amta na lingkor mo ed saya.”+ 16  Balet inkuan na ari ed sikato: “Nepeg kan ompatey,+ Ahimelec, pati say interon sankaabungan nen amam.”+ 17  Diad saman et inkuan na ari ed saray guardia* ya akapaliber ed sikato: “Patey yo ray saserdote nen Jehova, ta dinmapag ira ed si David! Amta ran sikatoy sakey a takas balet agda imbagad siak!” Balet aglabay a pateyen na saray lingkor na ari iray saserdote nen Jehova. 18  Insan inkuan na ari ed si Doeg:+ “Sika so mamatey ed saray saserdote!” Tampol a linma si Doeg ya Edomita+ tan sikaton mismo so amatey ed saray saserdote. Diad saman ya agew et pinatey to so 85 lalakin akasulong na linen ya efod.+ 19  Kinabil to met ed espada so Nob,+ say syudad na saray saserdote; pinatey tod espada iray lalaki pati saray bibii, ugugaw pati saray kapangiyanak, saray baka, asno, tan karnero. 20  Balet sakey ed saray ananak nen Ahimelec ya anak nen Ahitub, a manngaray Abiatar+ et tinmakas tan batik pian ontumbok ed si David. 21  Inkuan nen Abiatar ed si David: “Pinatey nen Saul iray saserdote nen Jehova.” 22  Diad saman et inkuan nen David ed si Abiatar: “Diad samay agew ya anengneng kon wadman si Doeg ya Edomita et amtak la+ ya ibaga tod si Saul. Siak so mismon natetel ed impatey na amin* a walad sankaabungan nen amam. 23  Miulop ka lad siak. Agka natatakot, ta siopaman a malabay a mamatey ed sika* et pateyen to ak nin unona;* protektaan ta ka.”+

Paimanod leksab

Odino “walaay manpapasnok a kamarerwa.”
Odino “matoor.”
Literal, “saray bumabatik.”
Odino “amin a kamarerwa.”
Odino “manaanap ed kamarerwam.”
Odino “anapen to nin unonay kamarerwak.”