Unonan Samuel 13:1-23

  • Amili si Saul na sakey ya armada (1-4)

  • Kinmiwas a mapaatagey si Saul (5-9)

  • Kinondena nen Samuel si Saul (10-14)

  • Andiay armas so Israel (15-23)

13  Si Saul et mantaon na . . .* sanen sikatoy ginmapon manari,+ tan duay taon a sikatoy nanuley ed Israel.  Nampili si Saul na 3,000 lalaki ed Israel; diad saraya et 2,000 so akila ed si Saul diad Micmas tan diad mapalandey a rehyon na Bethel tan 1,000 so akilad si Jonatan+ diad Gibea+ na Benjamin. Pinasempet to so arum a totoo ed tolda na balang sakey.  Insan nilabanan tan tinalo nen Jonatan iray akapueston sundalo na saray Filisteo+ diad Geba,+ tan nadngelan itan na saray Filisteo. Tan ingganggan nen Saul a paknolen da so tambuyog+ diad interon dalin, ya inkuan to: “Narengel iya komon na saray Hebreo!”  Oniay abalitaan na interon Israel: “Nilabanan tan tinalo nen Saul iray akapueston sundalo na saray Filisteo, tan kabkabusol la natan na saray Filisteo so Israel.” Kanian tinipon iray totoo pian ontumbok ed si Saul diad Gilgal.+  Nantitipon met iray Filisteo pian milaban ed Israel, 30,000 karwahen pan-guerra tan 6,000 lalakin akakabayo tan saray sundalon singa karakel na saray buer ed gilig na dayat;+ tan linma ran nankampo ed Micmas diad bukig na Bet-aven.+  Tan anengneng na saray lalaki ed Israel a kaskasian ira, lapud napapairap iran maong; kanian inmamot iray totoo ed saray ungib,+ abot, baleg a bato, ed dalem na dalin,* tan ed saray bobon.  Binmaliw ni ingen ed Jordan iray pigaran Hebreo pian onla rad dalin na Gad tan Gilead.+ Balet nansiansia nid Gilgal si Saul, tan ginmiwgiw so amin a totoon ontutumbok ed sikato.  Pitoy agew a sikatoy nanalagar anggad samay apilin* panaon ya imbaga nen Samuel, balet agsinmabi si Samuel diad Gilgal, tan sikatoy tataynanan la na saray totoo.  Diad kaunoran et inkuan nen Saul: “Awit yod siak so bagat a popoolan tan saray bagat a pandurungoan.” Tan sikato lay angiyapay ed bagat a popoolan.+ 10  Balet kayari ton inyapay so bagat a popoolan, sinmabi si Samuel. Kanian pinmaway si Saul pian sikatoy abeten tan abrasaen to. 11  Diad saman et inkuan nen Samuel: “Anto yay ginawam?” Inmebat si Saul: “Tataynanan ak la na saray totoo,+ balet agka sinmabid samay apilin panaon, tan nantitipon lad Micmas iray Filisteo.+ 12  Kanian inkuan ko, ‘Lusoben ak la natan na saray Filisteo diad Gilgal, tan agko ni agamoran so panangabobon* nen Jehova.’ Kanian apasootan ak ya angiyapay ed bagat a popoolan.” 13  Diad saman et inkuan nen Samuel ed si Saul: “Makulangkulang so ginawam. Agmo inunor so ganggan nen Jehova ed sika.+ No inunor mo komon, pansiansiaen nen Jehova so panarian mo diad Israel ed andi-anggaan. 14  Balet natan, agla mansiansia so panarian mo.+ Mananap si Jehova na sakey a lakin makapaliket ed puso to,+ tan sikatoy turoen nen Jehova bilang lider na saray totoo to,+ lapud agmo inunor so ganggan nen Jehova ed sika.”+ 15  Insan tinmaynan ed Gilgal si Samuel tan linmad Gibea na Benjamin, tan binilang nen Saul iray totoo; saramay nansiansian kaiba to et manga 600 a lalaki.+ 16  Nanayam ed Geba+ na Benjamin si Saul tan si Jonatan ya anak to, pati saramay totoon nansiansian kaiba ra, balet nankampo ed Micmas iray Filisteo.+ 17  Tan taloran grupo na saray managsamsam so ompapaway ed kampo na saray Filisteo. Say sakey a grupo et mamapaarap ed dalan ya ompugtad Ofra, diad dalin na Sual; 18  tan samay sakey a grupo et mamapaarap ed dalan diad Bet-horon;+ tan samay komatlon grupo et mamapaarap ed dalan ya ompugtad ketegan a nabantag so lawak na Zeboim, diad kalawakan. 19  Natan et anggapoy naromog a latero diad interon dalin na Israel, lapud inkuan na saray Filisteo: “Pian agmakapanggawa na espada odino gayang iray Hebreo.” 20  Kanian amin ya Israelita et oonlad saray Filisteo pian ipaubol da so lukoy, beka, wasay, odino palot da. 21  Sakey a pim* so bili na pampaubol ed lukoy, beka, taloray-ngipen a panagkaykay, wasay, tan say pampaapiger ed panagdugsol na baka. 22  Tan diad agew na panlalaban et anggapoy espada odino gayang na saray totoon kaiba nen Saul tan si Jonatan;+ si Saul tan si Jonatan ya anak to labat so walaay armas. 23  Natan et linma iray akapueston sundalo na saray Filisteo diad kelas a dalanan ed Micmas.+

Paimanod leksab

Diad angibasiyan a Hebreon teksto et anggapoy akaiyan a bilang.
Odino “ed saray kuarton amotan.”
Odino “aturon.”
Odino “apalemek so lupa.”
Sakey a sukat na belat ya uusaren nensaman, manga duaran kakatlo na sakey a siklo.