Unonan Samuel 25:1-44

  • Impatey nen Samuel (1)

  • Impulisay nen Nabal iray totoo nen David (2-13)

  • Makabat ya inkiwas nen Abigail (14-35)

    • ‘Bilay a protektaan nen Jehova’ (29)

  • Kinabil nen Jehova si Nabal a makulangkulang (36-38)

  • Si Abigail et nagmaliw ya asawa nen David (39-44)

25  Asabi panaon et inatey si Samuel;+ tan nantitipon so interon Israel pian sikatoy akisan da tan iponpon da diad abay na abung tod Rama.+ Insan linmay David ed kalawakan na Paran.  Natan, walay sakey a laki ed Maon+ a say kimey to et walad Carmel.*+ Mayamyaman iyan laki; sikatoy walaan na 3,000 karnero tan 1,000 kanding, tan diad saman et sikatoy mankikiskis na bagoy karnero to diad Carmel.  Say laki et manngaray Nabal,+ tan say asawa to et manngaray Abigail.+ Makatebek tan maganggana so asawa to, balet say laki, a sakey a Calebita,+ et anggapoy panangasi to tan aliwliway ugali to.+  Nadngelan nen David diad kalawakan a mankikiskis si Nabal na bagoy karnero to.  Kanian angibaki si David na samploran lalaki ya onlad sikato. Imbaga nen David ed sarayan lalaki: “La kayod Carmel, tan kasabi yod kawalaan nen Nabal, ipasabi yod sikato so panangumustak ed kipapasen to.  Insan ibaga yo, ‘Manbilay ka komon na andukey tan maong komon so kipapasen mo* tan say sankaabungan mo tan amin a walad sika.  Nadngelan kon mankikiskis ka na bagoy karnerom. Sanen akaiba mi iray managpastol mo, agmi ra sinakitan,+ tan ag-iran balot abalangan legan a wala rad Carmel.  Tepetan mo ray totoom, tan ibaga rad sika. Komon ta nagamoran na saray totook so panangabobon mo, ta linma kami ed sika diad maliket a panaon.* Ipangasim, ikdan mo ray lingkor mo tan say anak mon si David na antokaman a nayarian mon iter.’”+  Kanian linma iray totoo nen David tan imbaga rad si Nabal so amin a papaibaga to. Kayari ran nansalita, 10  oniay inyebat nen Nabal ed saray lingkor nen David: “Siopa ’tan ya David ya anak nen Jesse? Amayamay natan iray lingkor a tataynanan da iray amo ra.+ 11  Akin et alaen koy tinapay tan danum ko tan say ayep a pinartik parad saray mankikiskis na bagoy karnerok, tan iter kod saray totoon agko amtay nanlapuan da?” 12  Diad saman et pinmawil iray totoo nen David tan impaamta rad sikato irayan amin a salita. 13  Tampol ya inkuan nen David ed saray totoo to: “Amin yo, ibalkes yo iray espada yo!”+ Kanian amin da et imbalkes day espada ra, tan imbalkes met nen David so espada to, tan manga 400 a lalaki so akila ed si David, balet 200 a lalaki so atilak pian manbantay na bagahe. 14  Kaleganan na satan, oniay imbaga na sakey a lingkor ed si Abigail ya asawa nen Nabal: “Angibaki si David na saray mensahero manlapud kalawakan pian kumustaey kipapasen na amo mi, balet ineyagan tan ininsulto to ra.+ 15  Maomaong ed sikami iraman a lalaki. Agda kami sinakitan, tan agkamin balot abalangan legan a kaiba mi rad kaumaan.+ 16  Singa ra akapaliber a padir a manproprotekta ed sikami diad agew tan labi, legan a manpapastol kami a kaiba ra. 17  Mandesisyon ka natan no antoy gawaen mo, ta seguradon onsabi so kadederal ed amo mi tan ed interon sankaabungan to,+ tan anggapoy kakanaan ton too+ kanian anggapoy makapitongtong ed sikato.” 18  Kanian angalan tampol si Abigail+ na 200 a tinapay, duaran angkakabaleg a buyog a nankargay alak, limaran pinarti a karnero, limaran sukat a seah* na insanglil ya ilik, 100 a bibingkan pasas, tan 200 a bibingkan igos tan inlugan ton amin iratan ed saray asno.+ 19  Insan inkuan tod saray totoo to: “Una kayo, ta ontumbok ak.” Balet anggapon balot so imbaga tod si Nabal ya asawa to. 20  Legan a sikatoy akalugan ed asno tan onlalasur ed pasen ya asaniban na palandey, nitan met lay David tan saray totoo to a mamapaarap ed sikato, kanian nabet to ra. 21  Oniay imbaga la nen David: “Anggapoy kakanaan na impanbantay kod amin a kayarian na sayan too diad kalawakan. Anggapon balot so abalang ed saray kayarian to,+ balet mauges so imbales tod siak.+ 22  Ontan met komon a dusaen na Dios na ambelabelat iray kakabusol nen David* no kasabi kabuasan et wala ni ikerak a mabilay ed amin a lalaki* a kaiba to.” 23  Sanen anengneng nen Abigail si David, sikatoy inmepas a tampol ed asno tan tinmalimukor ed arapan nen David, tan dinmakmomo ed dalin. 24  Oniay inkuan to legan a sikatoy akadakmomo ed salian nen David: “Katawan ko, siak la komon so tetel mo; balet abuloyan mo nin mansalita so lingkor mon bii, tan dengel moy ibaga na lingkor mon bii. 25  Ipangasim, agmo komon iimanoen iyan anggapoy kakanaan a Nabal,+ ta kaparpara toy mismon kabaliksan na ngaran to. Nabal* so ngaran to, tan sikatoy andiay kalakal. Balet siak a lingkor mon bii et agko anengneng iramay lalakin imbakim, katawan ko. 26  Tan natan, katawan ko, unong a mabilay si Jehova tan unong a mabilay ka,* inamper ka nen Jehova+ ed pakapankasalanan mod dala+ tan ed ibales* mo ed panamegley na mismon limam. Magmaliw komon a singa si Nabal iray kalaban mo pati saramay malabay a mamasakit ed sika, katawan ko. 27  Natan, niiter komon ed saray lalakin ontutumbok ed katawan ko iyan regalo*+ ya inawit na lingkor mon bii parad katawan ko.+ 28  Ipangasim, perdonam so kasalanan na lingkor mon bii, ta seguradon iletneg nen Jehova so sakey a manbayag a sankaabungan parad katawan ko,+ lapud milalaban so katawan ko parad saray guerra nen Jehova,+ tan anggapoy aromog ed sikan kaugsan diad amin ya agew mo.+ 29  No walay mangusil ed sika tan labay to kan pateyen,* say bilay* na katawan ko et protektaan nen Jehova a Dios mo a singa pamprotekta na sakey a too ed saray ankablin bengatla a binalkot ed supot, balet say bilay* na saray kalaban mo et ibasileng ton singa bato a nanlapud palsot. 30  Tan sano sumpalen nen Jehova ed katawan ko so amin a maabig ya insipan to, tan turoen to ka bilang lider na Israel,+ 31  anggapoy pakakonsiensiaan odino pagbabawian* mod pusom lapud impamaagus na dala ya anggapoy makasengeg tan lapud imbales*+ na katawan kod panamegley na lima to. Sano ipatnag nen Jehova so kamaongan ed katawan ko, nonot moy lingkor mon bii.” 32  Diad saman et inkuan nen David ed si Abigail: “Narayew si Jehova a Dios na Israel, ya angibaki ed sika ed sayan agew pian mangabet ed siak! 33  Tan nirayew komon so maong a pakatebek mo! Nabendisyonan ka komon ta diad sayan agew et inamper mo ak a mankasalanan ed dala+ tan ombales* ed panamegley na dilin limak. 34  Ta no andi, unong a mabilay si Jehova a Dios na Israel ya angamper ed siak ed pamasakit ed sika,+ no agka linman tampol ed siak,+ kasabi kabuasan et anggapo lay akeran mabilay ed amin a lalaki* a kaiba nen Nabal.”+ 35  Diad saman et inawat nen David so awit nen Abigail a parad sikato tan inkuan to: “Sempet ka la, tan niwala komon ed sikay kareenan. Nia, dinengel ta ka, tan gawaen koy kerew mo.” 36  Insan la pinmawil si Abigail ed si Nabal a manpoponsia a singa ari diad abung to, tan malikeliket si Nabal,* tan abuek a maong. Anggapon balot so imbaga tod si Nabal anggad kaliwawa na kabuasan. 37  Kaimbuasan to, sanen amawmawan lay Nabal, imbaga nen asawa to irayan amin ya agawa. Tan say puso to et nagmaliw a singa puso na inatey a too, tan sikatoy aparalisado a singa bato. 38  Kalabas na manga samploran agew et kinabil nen Jehova si Nabal, kanian sikatoy inatey. 39  Sanen nadngelan nen David ya inatey lay Nabal, inkuan to: “Narayew si Jehova, ya angidepensad kasok+ nipaakar ed panamabanday nen Nabal+ tan agto inyabuloy a makapanggaway antokaman a mauges so lingkor to,+ tan impawil nen Jehova so inkauges nen Nabal ed mismon ulo to!” Insan impaibaga nen David ed si Abigail a sikatoy labay ton asawaen. 40  Kanian linmad si Abigail iray lingkor nen David diad Carmel tan inkuan dad sikato: “Imbaki kami dia nen David pian alaen ka a magmaliw ya asawa to.” 41  Tampol a sikatoy inmalagey tan dinmakmomo ed dalin tan inkuan to: “Nia so aripen mo ya akaparaan a manlingkor bilang manag-uras na sali+ na saray lingkor na katawan ko.” 42  Insan inmalagey a tampol si Abigail+ tan linmugan ed asno to tan impila to iray limaran lingkor ton bibii; sikatoy akila ed saray mensahero nen David tan sikatoy nagmaliw ya asawa to. 43  Inasawa met nen David si Ahinoam+ a taga Jezreel,+ tan nagmaliw ya asawa to irayan duaran bibii.+ 44  Balet inter nen Saul si Mical+ ya anak to, ya asawa nen David, ed si Palti+ ya anak nen Lais a taga Galim.

Paimanod leksab

Sakey a syudad ed Juda; aliwan saya imay Palandey Carmel.
Odino “niwala komon ed sika so kareenan.”
Literal, “maabig ya agew.”
Say sakey a seah et 7.33 litro. Nengnengen so Apendise B14.
Odino posiblin, “si David.”
Literal, “siopaman a manisirit ed padir.” Sakey a Hebreon balikas a panmudmora a manutukoy ed saray lalaki.
Kabaliksan toy “Andiay kalakal; Makulangkulang.”
Odino “pangilaban.”
Odino “so kamarerwam.”
Literal, “bendisyon.”
Odino “tan anapen toy kamarerwam.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”
Literal, “pakatumbaan odino pakatiroran.”
Odino “impangiliktar.”
Odino “mangiliktar.”
Literal, “siopaman a manisirit ed padir.” Sakey a Hebreon balikas a panmudmora a manutukoy ed saray lalaki.
Literal, “so puso nen Nabal.”