Unonan Samuel 16:1-23

  • Nilanaan nen Samuel si David pian onsublay ya ari (1-13)

    • “Si Jehova et onnenengneng ed puso” (7)

  • Naandi ed si Saul so espiritu na Dios (14-17)

  • Nagmaliw a managtogtog na arpa si David parad si Saul (18-23)

16  Agnambayag et oniay inkuan nen Jehova ed si Samuel: “Anggad kapigan so panermen mo lapud si Saul,+ anta sikatoy impulisay ko la bilang ari na Israel?+ Panom na larak so saklor a panagkargaan mo+ tan la ka. Ibaki ta kad si Jesse+ a Betlehemita, ta amili ak ed ananak to na sakey ya ari.”+  Balet inkuan nen Samuel: “Panoy iyakar ko diman? Pateyen ak nen Saul no naamtaan to.”+ Inmebat si Jehova: “Mangawit kay kilaw a baka, tan ibagam, ‘Linma ak dia pian manbagat ed si Jehova.’  Patawag moy Jesse diad pambagatan mo; insan ipaamtak ed sika no antoy gawaen mo. Nepeg mon lanaan imay iturok ed sika.”+  Ginawa nen Samuel so imbaga nen Jehova. Sanen sikatoy sinmabid Betlehem,+ manggiwgiw ya inmabet ed sikato iray mamatatken ed syudad, ya inkuan da: “Kasin say insabim et mankabaliksan na kareenan?”  Sikatoy inmebat: “Mankabaliksan iya na kareenan. Linma ak dia pian manbagat ed si Jehova. Pasantos yoy inkasikayo tan mila kayod siak diad pambagatan ko.” Kayari na saman et pinasantos toy Jesse tan saray ananak to, insan impatawag to ra diad pambagatan to.  Sanen akasabi ra tan anengneng toy Eliab,+ inkuan to: “Seguradon saya imay nilanaan nen Jehova.”  Balet inkuan nen Jehova ed si Samuel: “Agka onnenengneng ed itsura tan katagey to,+ ta aliwan sikato so pinilik. Say Dios et aliwan singa too ya onnenengneng ed akinpaway ya itsura, noagta si Jehova et onnenengneng ed puso.”+  Insan tinawag nen Jesse si Abinadab+ tan pinadalan tod arapan nen Samuel, balet inkuan to: “Aliwan sikato so pinili nen Jehova.”  Insan inyarap nen Jesse si Samah,+ balet inkuan to: “Aliwa met a sikato so pinili nen Jehova.” 10  Kanian pinadalan nen Jesse ed arapan nen Samuel iray pitoran ananak to, balet inkuan nen Samuel ed si Jesse: “Anggapod sikara so pinili nen Jehova.” 11  Diad kaunoran et inkuan nen Samuel ed si Jesse: “Saraya lan amin so ananak mon lalaki?” Sikatoy inmebat: “Samay bolirek+ et anggapo ni anggad natan, ta sikatoy manpapastol na karnero.”+ Insan inkuan nen Samuel ed si Jesse: “Patawag mo, ta agtayo onyurong a mangan anggad agto isabi.” 12  Kanian impatawag to tan pinaonla tod si Samuel. Sikatoy walaay ambalangan baog, marakep iran mata, tan guapo.+ Insan inkuan nen Jehova: “Alagey ka tan lanaan mo, ta sikato so pinilik!”+ 13  Kanian inala nen Samuel so saklor a nankargaan toy larak+ tan sikatoy nilanaan to ed arapan na saray agagi to. Tan manlapud saman ya agew, pinabiskeg na espiritu nen Jehova si David.+ Agnambayag et inmalagey si Samuel tan linma lad Rama.+ 14  Natan et tinmaynan ed si Saul so espiritu nen Jehova,+ tan inyabuloy nen Jehova a sikatoy gonigonen na makapuy ya espiritu.+ 15  Inkuan na saray lingkor nen Saul: “Katawan, gogonigonen ka na makapuy ya espiritu a nanlapud Dios. 16  Ipangasim, katawan mi, iganggan mo ray lingkor mo a mananap na sakey a lakin marunong a mantogtog na arpa.+ Sano niwalad sika so makapuy ya espiritu a nanlapud Dios, sikatoy mantogtog, tan onlemew so liknaan mo.” 17  Kanian inkuan nen Saul ed saray lingkor to: “Ipangasi yo, iyanapan yo ak na sakey a lakin maong a mantogtog tan iyakar yod siak.” 18  Oniay inkuan na sakey ed saray lingkor to: “Anengneng kon marundunong a mantogtog so sakey ya anak nen Jesse a Betlehemita, tan sikatoy sakey a lakin makpel tan mabiskeg a milaban.+ Sikatoy maong a mansalita tan guapo,+ tan walad sikato si Jehova.”+ 19  Diad saman et angibaki si Saul na saray mensahero ed si Jesse tan inkuan to: “Ibakim ed siak si David ya anak mon managpastol na karnero.”+ 20  Kanian angala si Jesse na tinapay, alak a walad katat a pananginan, tan sakey a kilaw a kanding, insan inlugan to iratan ed asno tan impawit tod si David ya anak to pian iter tod si Saul. 21  Kanian linmay David ed si Saul tan sikatoy nanlingkoran to.+ Sikatoy pinabpabli nen Saul, tan nagmaliw a manag-awit na armas to. 22  Oniay impasabi nen Saul ed si Jesse: “Ipangasim, abuloyan mon mantultuloy a manlingkor ed siak si David, ta aliketan ak ed sikato.” 23  Sano niwalad si Saul so makapuy ya espiritu a nanlapud Dios, alaen nen David so arpa tan mantogtog, tan makainaway Saul tan onlemew so liknaan to, tan naandi ed sikato so makapuy ya espiritu.+

Paimanod leksab