Unonan Samuel 2:1-36

  • Pikakasi nen Hana (1-11)

  • Saray kasalanan na duaran ananak nen Eli (12-26)

  • Inukom nen Jehova so sankaabungan nen Eli (27-36)

2  Insan nampikasi si Hana tan inkuan to: “Manggayaga so pusok ed si Jehova;+Intandoro nen Jehova so saklor* ko. Biniswat koy sangik sumpad saray kakabusol ko,Ta nanliketan ko ray panangiliktar mo.   Anggapo so masanto a singa si Jehova,Anggapo lay arum noagta sika lambengat,+Tan anggapoy bato a singa say Dios mi.+   Agkayo la mansasalita a mapasirayew;Anggapo komoy panaglastog ya ompaway ed sangi yo,Ta si Jehova so Dios na kakabatan,+Tan diad panamegley to et maptek a nasimbang iray kagagawa.   Aputerputer iray pana na mabibiskeg a lalaki,Balet naikdan na biskeg iramay nipaparukol.+   Saray napepesel et paupaan parad tinapay,Balet saray narasan et agla naerasan.+ Samay agmakaanak et angiyanak na pitora,+Balet samay walaan na dakel ya ananak et naandian la.*   Si Jehova so mamatey, tan sikato so mamasiansia na bilay;*Sikato so mangilasur ed Lubok,* tan sikato so mangagwat ditan.+   Pagmaliwen nen Jehova a pobri so sakey tan payamanen to so sakey;+Sikato so mangiyabeba, tan sikato so mangiyatagey.+   Ibangon tod dabok imay pakaskasi;Agwaten tod bunton na dapol* imay pobri,+Pian payurongen to ran kaiba na saray prinsipe,Tan ikdan to ra na mapagalang a pasen. Kien nen Jehova iray pundasyon na dalin,+Tan iyan tod saratan so mabungan dalin.   Bantayan toy panaakar na saray matoor ed sikato,+Balet saray mauges et naderal ed kabilungetan,+Ta ag-ontalona so too ed panamegley na dilin pakayari to.+ 10  Mekmeken nen Jehova iramay milalaban ed sikato;*+Pakarolen toy tawen sumpad sikara.+ Ukomen nen Jehova so interon dalin,+Ikdan to na pakayari so ari to,+Tan iyatagey toy saklor* na samay nilanaan to.”+ 11  Insan sinmempet lay Elkana ed abung to diad Rama, balet samay ugaw et nagmaliw a lingkor nen* Jehova+ diad panangiwanwan nen Eli a saserdote. 12  Natan, saray ananak nen Eli et mauges a lalaki;+ agda italtalek si Jehova. 13  Oniay gagawaen dad kanepegan na saserdote ya iiter na saray totoo:+ Kapagno walay mangiyapay na bagat tan sano ilalambong ni labat so karne, nitan met lay sakey a lingkor na saserdote a sankaegnaan toy tinidor a taloray-turok, 14  tan iturok toy tinidor ed dinanman ed saray bangan panlulutoan. Antokaman a naturok na tinidor et alaen la na saserdote. Ontan so kagagawa rad amin ya Israelitan oonlad Silo. 15  Ontan met, antis a napaasewek na lakin mangibabagat so taba,+ nitan la so lingkor na saserdote tan ibaga tod samay manbabagat: “Mangiter kay karne ya ikalot na saserdote. Maeta labat a karne so awaten to, aliwan inlambong.” 16  Sano oniay ibagad sikato na samay laki: “Paulyan mon napaasewek da ni so taba,+ insan ka la mangalay labay mo,”* oniay ibaga to: “Andi, iter mo lad siak natan; ta no andi, alaen kon puersaan!” 17  Kanian nagmaliw a balbaleg so kasalanan na saramay lingkor diad arapan nen Jehova,+ ta agda nirespeto so apay a parad si Jehova. 18  Si Samuel et manlilingkor+ ed arapan nen Jehova, ya akasulong* na linen ya efod,+ anggaman sikatoy ugaw ni. 19  Ontan met, sikatoy igagawaan nen ina to na melag ya andiay-taklay a latop, tan tinaon ton iyaakar itan ed sikato sano onla ra nen asawa to pian mangiyapay na tinaon a bagat.+ 20  Tan benendisyonan nen Eli si Elkana tan say asawa to tan inkuan to: “Ikdan ka komon nen Jehova na anak manlapud sayan asawam bilang kasalat na samay niiter ed si Jehova.”+ Tan sinmempet la ra. 21  Diad saman et inimano nen Jehova si Hana, kanian sikatoy nanlukon;+ tan sikatoy angiyanak ni na taloran lalaki tan duaran bibii. Tan say ugaw a Samuel et nantultuloy a binmaleg ed arapan nen Jehova.+ 22  Natan et masiken lan maong si Eli, balet nadngelan to la so amin a gagawaen na saray ananak ton lalaki+ diad interon Israel tan say piaakdol dad saray bibiin manlilingkor ed lolooban na tolda a pantitiponan.+ 23  Naynay ton ibabagad sikara: “Akin et agkayo ontundan manggawa na onia iran bengatla? Ta mauges so narerengelan kon ibabaga na amin a totoo nipaakar ed sikayo. 24  Aleg, ana’ko, ta aliwan maabig so balitan narerengelan kon onkakayat ed saray totoo nen Jehova. 25  No mankasalanan so sakey a too ed kapara ton too, walay mikasi ed si Jehova parad sikato;* balet no sikatoy mankasalanan ed si Jehova,+ siopay mangipikasi ed sikato?” Balet agda labay a dengelen so ama ra, ta ginetma la nen Jehova a pateyen ira.+ 26  Kaleganan na satan et nantultuloy a binmaleg si Samuel tan nantultuloy ya agamoran toy panangabobon nen Jehova tan saray totoo.+ 27  Sakey a too na Dios so linma ed si Eli tan inkuan to: “Oniay inkuan nen Jehova: ‘Agta imparungtal koy inkasiak ed sankaabungan nen amam legan a wala rad Ehipto bilang ariripen ed abung na Faraon?+ 28  Tan sikatoy pinilik manlapud amin a tribu na Israel+ pian manlingkor bilang saserdotek tan onlad altar ko+ a manbagat, mangiyapay na insenso,* tan mangisulong na efod diad arapan ko; tan inter kod sankaabungan na inmunan ateng mo so amin ya apay a pinoolan a nanlapud saray Israelita.*+ 29  Akin et papabandayen* yo so bagat tan apay a parad siak ya ingganggan kon awiten ed ayaman ko?+ Akin et papagalangan mo iray ananak mo nen say siak, a papatabaen yoy inkasikayo ed panamegley na saray sankaabigan a parte na kada apay a nanlapud Israel a totook?+ 30  “‘Kanian oniay inkuan nen Jehova a Dios na Israel: “Tuan imbagak a say sankaabungan mo tan say sankaabungan na inmunan ateng mo et naynay a manakar ed arapan ko.”+ Balet natan et oniay imbaga nen Jehova: “Aglan balot nagawa itan, ta diad biang ko, saramay mamapagalang ed siak et pagalangan ko,+ balet saramay mamapabanday ed siak et namudmora.” 31  Onsabi panaon sano paandien koy biskeg* mo tan say biskeg na sankaabungan nen amam, pian anggapo ed sankaabungan mo so makasabi ed inkatatken.+ 32  Tan anggaman ed amin a maabig a nagagawa ed Israel et nanengneng moy sakey a kalaban diad ayaman ko,+ tan anggapo lan balot ed sankaabungan mo so makasabi ed inkatatken. 33  Say ilalak mo ya agko ekalen ed panlilingkor tod altar ko et pakapuyen to iray matam tan paermenen to ka,* balet say karaklan ed sankaabungan mo et ompatey ed espada na totoo.+ 34  Tan say nagawa ed duaran ananak mo, si Hofni tan Finehas, et onkanan tanda ed sika: Ompatey iran dua ed saksakey ya agew.+ 35  Insan manuro ak na sakey a matoor a saserdote.+ Gawaen to no antoy pilalek na pusok;* tan mangipaalagey ak na sakey a manbayag a sankaabungan parad sikato, tan sikatoy naynay a manlingkor ed nilanaan ko. 36  Siopaman a nakera ed sankaabungan mo et ondakmomo ed sikato pian pabayaran na kuarta tan sakey a malimpek a tinapay, tan ibaga to: “Ipangasim, pagmaliw mo ak a saserdote pian makapangan ak na tinapay.”’”+

Paimanod leksab

Odino “biskeg.” Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “kinmapuy la.”
Odino “so mamabilay.”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Odino posiblin, “panagtambakay basura.”
Odino posiblin, “Nataktakot iramay milalaban ed si Jehova.”
Odino “biskeg.” Nengnengen so Glosaryo.
Odino “manlilingkor ed si.”
Odino “pirawat na kamarerwam.”
Literal, “abalkesan.”
Odino posiblin, “say Dios so mamegley parad sikato.”
Literal, “lalakin ananak nen Israel.”
Odino posiblin, “mamaasewek na bagat.”
Literal, “dedepakan.”
Literal, “taklay.”
Odino “tan pakapuyen toy kamarerwam.”
Odino “no antoy walad pusok tan walad kamarerwak.”