Unonan Samuel 29:1-11

  • Anggapoy talek na saray Filisteo ed si David (1-11)

29  Tinipon na saray Filisteo+ so amin ya armada ra diad Afek, legan a mankakampo iray Israelita diad abay na subol ed Jezreel.+  Tan onaabante iray manuley na saray Filisteo a kaiba iray nilasus tan nilibon sundalo ra, tan manumtumbok si David tan saray totoo to a kaibay Akis.+  Balet inkuan na saray prinsipe na saray Filisteo: “Akin et wadia irayan Hebreo?” Oniay inyebat nen Akis: “Saya si David a lingkor nen Arin Saul na Israel, a masulok lan sakey taon kon kaiba.+ Anggapoy anengneng kon makapuy a ginawa to manlapud samay agew a linmad siak ya anggad natan.”  Balet sinmanok ed sikato iray prinsipe na saray Filisteo, tan inkuan dad sikato: “Pasempet mo la itan a too.+ Papawil mo lad pasen ya inter mod sikato. Agmo ipipila a miguerra, pian agto itayo puliktaran legan na guerra.+ Ta antoy magmaong a paraan pian naala toy pabor na katawan to noag diad panamegley na saray ulo na saray totoo tayo?  Agta saya imay David a binitla rad kansion sanen sinmayaw ira, ya inkuan dan: ‘Nilibo so pinatey nen Saul, Tan samplon libolibo so pinatey nen David’?”+  Kanian tinawag nen Akis+ si David tan inkuan to: “Unong a mabilay si Jehova, maptek kan too, tan maliket ak a kaiba kad armadak ya onlan miguerra,+ ta anggapoy anengneng kon makapuy a ginawam manlapud samay agew a linma kad siak ya anggad natan.+ Balet anggapoy talek ed sika na saray manuley.+  Kanian pawil ka la tan niwalad sika komon so kareenan, tan agka manggagaway antokaman a mamasanok ed saray manuley na saray Filisteo.”  Balet inkuan nen David ed si Akis: “Akin? Anto tay ginawak? Antoy anengneng mon makapuy a ginawa na lingkor mo manlapud samay agew a linma ak ed sika ya anggad natan? Akin et nasebelan ak a milad sika tan milaban ed saray kakabusol na katawan kon ari?”  Inmebat si Akis ed si David: “Parad siak et maomaong ka a singa sakey ya anghel na Dios.+ Balet inkuan na saray prinsipe na saray Filisteo, ‘Agmo ipipilan miguerra.’ 10  Bangon kay masakbay nabuas a kaiba iray lingkor na katawan mo ya akilad sika; masakbay kan ombangon tan onsipot ka no maliwawa la.” 11  Kanian angabkabuasan a binmangon si David tan saray totoo to pian ompawil la rad dalin na saray Filisteo, balet linmad Jezreel+ iray Filisteo.

Paimanod leksab