Unonan Samuel 1:1-28

  • Si Elkana tan saray asawa to (1-8)

  • Nampikasi so lepes a si Hana pian nawalaay anak (9-18)

  • Niyanak si Samuel tan niiter ed si Jehova (19-28)

1  Walay sakey a laki ed Ramataim-zofim*+ diad mapalandey a rehyon na Efraim,+ a say ngaran to et Elkana,+ say anak nen Jeroham, ya anak nen Elihu, ya anak nen Tohu, ya anak nen Zup, sakey ya Efraimita.  Duaray asawa to; say ngaran na sakey et Hana, tan samay sakey et Penina. Awalaan na ananak si Penina, balet anggapoy anak nen Hana.  Sayan laki et tinaon ya ompapaway ed syudad to pian mandayew* tan manbagat ed si Jehova na saray armada diad Silo.+ Wadman so duaran ananak nen Eli, si Hofni tan Finehas,+ a manlilingkor bilang saserdote nen Jehova.+  Sakey ya agew sanen nambagat si Elkana, inikdan to na saray apag si Penina ya asawa to ontan met ed amin ya ananak ton lalaki tan bibii,+  balet sakey ya espisyal ya apag so inter tod si Hana, ta si Hana so inad-aro to; balet agni inabuloyan nen Jehova a sikatoy mananak.*  Tan sikatoy agtutundaan a sutilen na samay sakey ya asawa nen Elkana pian pasyodoten to lapud sikatoy ag-inabuloyan nen Jehova a mananak.  Tinaon ya ontan so gagawaen nen Penina; kapagno onlay Hana ed abung nen Jehova,+ pinasyay pansutil tod Hana kanian sikatoy onakis tan agmangan.  Balet oniay inkuan ed sikato nen Elkana ya asawa to: “Hana, akin et onaakis ka tan agka mangan, tan akin et maer-ermen ka?* Agta maong ak ni parad sika nen say samploran ananak a lalaki?”  Insan inmalagey si Hana kayari ran angan tan inminum diad Silo. Diad saman et akayurong si Eli a saserdote diad abay na lusek na puerta na templo*+ nen Jehova. 10  Agaylay ermen* nen Hana, tan sikatoy nampikasi ed si Jehova+ tan agtinmundan nannangis. 11  Tan sikatoy nansamba: “O Jehova na saray armada, no imanoen moy paniirap na lingkor mo tan nonoten mo ak tan no agmo lingwanan so lingkor mo tan ikdan mo na anak a laki so lingkor mo,+ sikatoy iter kod si Jehova diad amin ya agew na bilay to, tan anggapoy labahas ya ondalan ed ulo to.”+ 12  Legan na andukey a pampipikasi tod si Jehova, sankanengneng nen Eli so sangi to. 13  Si Hana et mansasalita diad puso to, saray bibil to labat so onggagalaw, tan agnarengel so boses to. Kanian abaloan nen Eli et sikatoy abuek. 14  Inkuan nen Eli ed sikato: “Akin et abuek ka? Itundam lay paniinum mo.” 15  Inmebat si Hana: “Andi, katawan ko! Sakey ak a biin nanairapan lan maong;* agak inminum na alak odino antokaman a de-alkohol ya iinumen, noagta ibabalikas kod si Jehova so amin a walad kamarerwak.*+ 16  Agmo ipapasen a singa andi-kakanaan a bii so lingkor mo, ta mansasalita ak anggad natan lapud dakel a kapagaan tan gonigon ko.” 17  Insan inmebat si Eli: “La ka, niwala komon ed sikay kareenan, tan iter komon na Dios na Israel so kinerew mod sikato.”+ 18  Sikatoy inmebat: “Nagamoran komon na lingkor mo so panangabobon mo.” Tan linma la so bii tan sikatoy angan la, tan agla maermen. 19  Insan kabkabuasan iran binmangon tan dinmakmomo rad arapan nen Jehova, tan kayari na satan et sinmempet la rad abung da diad Rama.+ Diad saman et inakdolan nen Elkana si Hana ya asawa to, tan inimano* nen Jehova si Hana.+ 20  Kayari na manga sakey taon* et nanlukon si Hana tan angiyanak na sakey a laki tan inngaran+ ton Samuel,* lapud inkuan to, “sikatoy kinerew kod si Jehova.” 21  Agnambayag et linmay Elkana tan say interon sankaabungan to pian iyapay tod si Jehova so tinaon a bagat+ tan say apay ya insipan to. 22  Balet ag-akilay Hana,+ ta inkuan tod asawa to: “No apakso lay ugaw, insan ko la awiten diad arapan nen Jehova tan mansiansia la diman.”+ 23  Insan inkuan ed sikato nen Elkana ya asawa to: “Gawam no antoy iisipen mon sankaabigan.* Ontilak ka diad abung anggad sikatoy napaksom. Gawaen komon nen Jehova no antoy imbagam.” Kanian tinmilak ed abung so bii tan kinomisan toy anak to anggad sikatoy apakso to. 24  Sanen apakso to lay ugaw, sikatoy impila tod Silo, tan angawit met na sakey a kalakian a baka a mantaoy talora, sakey ya efa* ya arina tan sakey a baleg a buyog a napnoy alak,+ tan sikatoy linmad abung nen Jehova diad Silo+ a kaiba toy ugaw. 25  Insan pinakgeran day kalakian a baka tan inyakar dad si Eli so ugaw. 26  Diad saman et inkuan to: “Dispensa, katawan ko! Unong a mabilay ka,* katawan ko, siak imay biin manpipikasid si Jehova a kaibam a manalalagey diad sayan pasen.+ 27  Saya so ugaw ya inter nen Jehova ed siak ya ebat ed pikakasik ed sikato.+ 28  Kanian sikatoy iter* kod si Jehova. Sikatoy kayarian nen Jehova diad amin ya agew na pambilay to.” Tan sikatoy* dinmakmomo diman ed si Jehova.

Paimanod leksab

Odino “ed Rama, sakey a Zupita.”
Odino “ondakmomo.”
Literal, “insara nen Jehova so eges to.”
Odino “akin et aliwliway liknaan na pusom?”
Salanti, say tabernakulo.
Odino “Agaylay ermen na kamarerwa.”
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “naaaburidon maong so espiritu to.”
Literal, “ninonot.”
Odino posiblin, “Asabi panaon.”
Kabaliksan toy “Ngaran na Dios.”
Literal, “no antoy maong ed saray matam.”
Manga 22 litro. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “Diad bilay na kamarerwam.”
Literal, “ipabayes.”
Mapatnag a manutukoy ed si Elkana.