Unonan Samuel 17:1-58

  • Tinalo nen David si Goliat (1-58)

    • Kinantiawan nen Goliat so Israel (8-10)

    • Inawat nen David so pilaban (32-37)

    • Akilaban si David diad ngaran nen Jehova (45-47)

17  Tan tinipon na saray Filisteo+ iray armada* ra parad guerra. Nantitipon ira diad Soco,+ a sakop na Juda, tan nankampo rad baetan na Soco tan Azeca,+ diad Efes-damim.+  Nantitipon met ira di Saul tan saray lalaki ed Israel tan nankampo rad Lawak* na Elah,+ tan nandarasig ira pian milaban ed saray Filisteo.  Pinmuesto iray Filisteo ed palandey a walad sakey a pagpag, tan pinmuesto iray Israelita ed palandey a walad biek a pagpag, tan walad baetan da so lawak.  Insan pinmaway ed saray kampo na saray Filisteo so manunan sundalo; say ngaran to et Goliat+ tan diad Gat+ so nanlapuan to, tan say katagey to et anemiran kasiko tan sankarangan.*  Akasulong ed ulo to so sakey a gansan hilmit, tan akasulong met na samben ed pagew, a walaan na nantatapewan a gansa a singa siksik. Say belat na satan a gansan samben+ et 5,000 siklo.*  Walay gansan samben ed bikking to tan sakey a gansan jabelin+ ed beneg to.  Say kiew a putan na gayang to et singa kabaleg na panagpotipotan na managlagay abel,+ tan say tarem na gayang to et manbelat na 600 a siklo;* tan manaakar ed unaan to imay manag-awit na panagsamper to.  Insan sikatoy inmalagey tan tinmawag ed saray nandarasig a sundalo na Israel+ tan inkuan tod sikara: “Akin et nandarasig kayon milaban? Wadia ak a milaban parad saray Filisteo. Sikayo ray lingkor nen Saul. Mamili kayoy sakey a laki ed limog yo tan iyarap yod siak.  No sarag to ak a labanan tan nitumba to ak, magmaliw kamin ariripen yo. Balet no sikatoy natalok tan nitumbak, magmaliw kayon ariripen mi, tan panlingkoran yo kami.” 10  Insan inkuan na Filisteo: “Kantiawan* ko natan iray sundalo na Israel.+ Mangiyarap kayo ed siak na sakey a laki, ta manlaban kami!” 11  Sanen nadngel nen Saul tan say interon Israel iyan imbaga na samay Filisteo, akebbiew tan ataktakot iran maong. 12  Say ama nen David et manngaray Jesse+ ya Efratita,+ a taga Betlehem+ na Juda. Sikatoy walaan na waloran ananak a lalaki,+ tan diad panaon nen Saul et masiken la iyan too. 13  Say taloran panguloan ya ananak nen Jesse et tinmumbok ed si Saul pian miguerra.+ Say panguloan et si Eliab,+ say komadua et si Abinadab,+ tan say komatlo et si Samah.+ 14  Si David so bolirek,+ tan tinmumbok ed si Saul iramay taloran panguloan. 15  Legan a panlilingkoran nen David si Saul, sikatoy ompapawil ed abung da pian pastolan to iray karnero+ nen ama to diad Betlehem. 16  Diad loob na 40 agew et ompapaway imay Filisteo pian kinabuasan tan nilabilabin mankantiaw. 17  Insan inkuan nen Jesse ed si David ya anak to: “Ipangasim, awit mod saray kuyam iyan sakey efa* ya insanglil ya ilik tan samploran tinapay, tan iyakar mon tampol ed saray kuyam diad kampo. 18  Tan iter mod samay pangulo na sanlibo iyan samploran keso;* nengneng mo met no maabig so kipapasen na saray kuyam, tan mangala kad sikara na pakapatnagan a maabig so kipapasen da.” 19  Kaiba ira nen Saul tan saray arum nin lalaki ed Israel diad Lawak* na Elah+ pian milaban ed saray Filisteo.+ 20  Kanian kabkabuasan a binmangon si David tan impaasikaso to iray karnero ed sakey a too; tan imparaan to iray awiten to insan linma unong ed ingganggan nen Jesse ed sikato. Sanen sikatoy akasabid loob na kampo, ompaway la so armada pian milaban, tan inmeyag ira parad guerra. 21  Nandarasig so Israel tan saray Filisteo pian manabet irad pasen a panlabanan da. 22  Tampol ya intilak nen David ed manag-asikaso na bagahe iray awit to tan sikatoy batik a linmad pasen a panlabanan. Kasabi to, kinumusta to ray kuya to.+ 23  Legan ton mitotongtong ed sikara, nitan la imay manunan sundalo a manngaray Goliat,+ say Filisteo a nanlapud Gat. Sikatoy linmad unaan na saray nandarasig a sundalo na saray Filisteo, tan imbaga to lamet iramay dati to lan ibabaga,+ tan sikatoy nadngel nen David. 24  Sanen sikatoy anengneng na amin a lalaki ed Israel, batik ira ta natatakot iran maong ed sikato.+ 25  Inkuan na saray lalaki ed Israel: “Anengneng yo imay laki a pinmaway? Sikatoy linma dia pian kantiawan* toy Israel.+ Siopaman a makatalo ed sikato et ikdan na ari na dakel a kayamanan, tan iter tod sikato so dilin marikit to,+ tan say sankaabungan nen ama to et nibulos lad saray obligasyon ed Israel.” 26  Inkuan nen David ed saray lalaki a manalalagey diad abay to: “Antoy naawat na lakin makatalo ed sayan Filisteo tan makaekal ed sayan panamabanday ed Israel? Ta siopa iyan ag-asegat a Filisteo pian kantiawan* to iray sundalo na mabilay a Dios?”+ 27  Pareho so inyebat ed sikato na saray totoo, ya inkuan dan: “Oniay naawat na lakin makatalo ed sikato.” 28  Sanen nadngel na kuya ton si Eliab+ so imbaga tod saray lalaki, sikatoy sinmanok ed si David, tan inkuan to: “Akin et linma ka dia? Tan siopay angitilakan mod samay pigaran karneron walad kalawakan?+ Amtak ya ipipilit moy labay mo tan mauges so intension na pusom; linma ka dia labat pian nanengneng moy panlalaban.” 29  Inmebat si David: “Anto la lamet so ginawak? Mantetepet ak met labat.” 30  Kanian tinaynan toy kuya to tan linmad arum a too tan onman lamet so tinepet to,+ tan parehoy ebat na totoo ed sikato.+ 31  Nadngel na totoo iray imbaga nen David, tan impasabi dad si Saul. Kanian sikatoy impatawag to. 32  Inkuan nen David ed si Saul: “Anggapo komoy anggan sakey ya ontalaw so puso to ed sayan Filisteo. Say lingkor mo so onlan milaban ed sikato.”+ 33  Balet inkuan nen Saul ed si David: “Agmo sarag a labanan iyan Filisteo, ta ugaw ka ni,+ tan sikatoy sundalo la manlapud inkaugaw to.” 34  Insan inkuan nen David ed si Saul: “Say lingkor mo et managpastol na pulok nen ama to, tan walay sakey a leon,+ tan sakey met ya oso, a kada sakey ed saratan et aningkat na karnero manlapud pulok. 35  Inusilan ko tan pinatumbak itan tan inliktar ko so karnero ed sangi to. Sanen binmangon itan pian onlaban ed siak, inegnaan ko ed bago* tan pinatumbak tan pinatey ko. 36  Pinatey na lingkor mo so leon tan say oso, tan magmaliw a singa ontan iyan ag-asegat a Filisteo, ta kinantiawan* to iray sundalo na mabilay a Dios.”+ 37  Inkuan ni nen David: “Si Jehova, ya angiliktar ed siak ed leon tan oso, so mangiliktar ed siak ed lima na sayan Filisteo.”+ Diad saman et inkuan nen Saul ed si David: “La ka, tan komon ta walad sika si Jehova.” 38  Insulong nen Saul ed si David iray dilin kawes to. Inyan tod ulo to so gansan hilmit, insan to sinulongan na samben ed pagew. 39  Insan imbalkes nen David so espada to diad tapew na kawes to tan sinali toy onakar balet agto nayarian, ta agto apasal ya usaren iratan. Inkuan nen David ed si Saul: “Agko nayarian so onla ya akasulong irayan bengatla, ta agak apasal a mangusar ed saraya.” Kanian inekal nen David iratan. 40  Insan inala toy baston to tan amili na limaran makinis a bato diad kulos tan inyan tod panagkargaan ton supot na managpastol, tan sankaegnaan toy palsot to.+ Tan inasinggeran toy Filisteo. 41  Nitan met la imay Filisteo, a manasingger lan manasingger ed si David, tan walad unaan to imay manag-awit na baleg a panagsamper to. 42  Sanen anengneng na samay Filisteo si David, binalawbalaw to lapud sikatoy sakey labat ya ugaw ya ambalangay baog tan guapo.+ 43  Kanian inkuan na Filisteo ed si David: “Sakey ak ta’n aso,+ kanian inmarap kad siak a walaan na bislak?” Diad saman et insamba na Filisteo si David diad ngaran na dirios to. 44  Inkuan to nid si David: “Gala dia, ta ipakan koy laman mo ed saray manok tan ed saray ayayep.” 45  Oniay inyebat nen David ed samay Filisteo: “Onarap kad siak a walaay espada tan gayang tan jabelin,+ balet onarap ak ed sika diad ngaran nen Jehova na saray armada,+ say Dios na saray sundalo na Israel, a kinantiawan* mo.+ 46  Diad sayan mismon agew et iyawat ka nen Jehova ed limak,+ tan itumba ta ka tan putoten koy ulom; tan diad sayan agew et iter kod saray manok tan ed atap ya ayayep iray bangkay na saray Filisteo ed kampo; tan naamtaan na totoo ed interon dalin a walay tuan Dios ed Israel.+ 47  Tan naamtaan na amin a nantitipon dia* ya aliwan diad panamegley na espada odino gayang so pangiliktar nen Jehova,+ ta kien nen Jehova so panlalaban,+ tan iyawat to kayon amin ed lima mi.”+ 48  Insan tinmalindeg so Filisteo tan nantultuloy ya inmasingger pian onabet ed si David, balet maples a binmatik si David ed panlalabanan pian abeten toy Filisteo. 49  Angaot si David na sakey a bato diad supot to tan impalsot to. Nakna tod moling imay Filisteo tan pinmanek so bato ed moling to, kanian nipasubsob ed dalin.+ 50  Kanian tinalo nen David so Filisteo diad panamegley na palsot tan bato; sikatoy intumba tan pinatey nen David, anggaman anggapoy espadan sankaegnaan to.+ 51  Batik si David tan inmalagey ed abay na Filisteo. Insan inuyos tod kaluban imay espada na Filisteo+ tan pinutotan toy ulo pian naseguro ton ompatey. Batik iray Filisteo sanen anengneng dan inatey la imay sankabiskegan ed sikara.+ 52  Diad saman et tinmalindeg iray lalaki ed Israel tan Juda tan inmeyag ira tan inusilan da iray Filisteo manlapud lawak+ ya anggad saray puerta na Ekron,+ tan saray pinapatey a Filisteo et ataytayak ed dalan manlapud Saaraim,+ ya anggad Gat tan Ekron. 53  Sanen pinmawil iray Israelita ed panguusil dad saray Filisteo, sinamsam da iray bengatlan walad saray kampo na saray Filisteo. 54  Insan inala nen David so ulo na Filisteo tan inawit tod Jerusalem, balet inyan tod tolda to iray armas na samay Filisteo.+ 55  Sanen anengneng nen Saul ya onlan milaban si David ed Filisteo, oniay inkuan tod si Abner+ a pangulo na armada to: “Siopay akan-anak ed sayan ugaw,+ Abner?” Inmebat si Abner: “Unong a mabilay ka,* O ari, agko amta!” 56  Inkuan na ari: “Amtaen mo no siopay akan-anak ed sayan balolaki.” 57  Kanian kapawil nen David manlapud impamatey tod samay Filisteo, sikatoy inyarap nen Abner ed si Saul, a sankaegnaan toy ulo na samay Filisteo.+ 58  Inkuan nen Saul ed sikato: “Balolaki, siopay akan-anak ed sika?” Diad saman et inmebat si David: “Anak ak na lingkor mon si Jesse+ a Betlehemita.”+

Paimanod leksab

Literal, “iray kampo.”
Odino “Abeban Patar.”
Manga 2.9 metro (9 piye tan 5.75 pulgada) so katagey to. Nengnengen so Apendise B14.
Manga 57 kilo. Nengnengen so Apendise B14.
Manga 6.84 kilo. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “Angaten.”
Manga 22 litro. Nengnengen so Apendise B14.
Literal, “gatas.”
Odino “Abeban Patar.”
Odino “angaten.”
Odino “angaten.”
Odino “ed panga.” Literal, “ed balbas na satan.”
Odino “inangat.”
Odino “inangat.”
Literal, “na sayan interon kongregasyon.”
Odino “Diad panamegley na bilay na kamarerwam.”