Unonan Samuel 28:1-25

  • Linmay Saul ed sakey ya espiritista ed En-dor (1-25)

28  Diad saraman ya agew et tinipon na saray Filisteo iray armada ra pian miguerra ed Israel.+ Kanian inkuan nen Akis ed si David: “Siempre, amtam lan sika tan saray totoom et nepeg a milad siak ya onlan milaban.”+  Diad saman et inkuan nen David ed si Akis: “Seguradon amtam no antoy gawaen na lingkor mo.” Kanian inkuan nen Akis ed si David: “Lapud satan et turoen ta ka bilang permanentin guardiak.”*+  Natan et inatey lay Samuel, tan ninangisan la na interon Israel tan imponpon da lad Rama a dilin syudad to.+ Tan inekal la nen Saul ed Israel iray espiritista tan saray managparles.+  Nantitipon iray Filisteo tan nankampo rad Sunem.+ Kanian tinipon nen Saul so interon Israel, tan nankampo rad Gilboa.+  Sanen anengneng nen Saul so kampo na saray Filisteo, sikatoy tinmakot tan ginmiwgiw a maong so puso to.+  Anggano mantetepet si Saul ed si Jehova,+ sikatoy agbalot eebatan nen Jehova, balanglan diad panamegley na saray kugip odino Urim+ odino saray propeta.  Diad kaunoran et inkuan nen Saul ed saray lingkor to: “Iyanapan yo ak na sakey a biin espiritista,+ tan onla ak ed sikato pian mantepet.” Inmebat iray lingkor to: “Walay sakey a biin espiritista diad En-dor.”+  Kanian nansulong si Saul na sananey a kawes pian agnabidbir na arum tan diad labi et linma ed samay bii a kaiba toy duaran totoo to. Insan inkuan to: “Ipangasim, manparles ka bilang sakey ya espiritista,+ tan iyakar mod siak imay toon bitlaen kod sika.”  Balet inkuan ed sikato na bii: “Seguradon amtam so ginawa nen Saul, no panon ton inekal ed Israel iray espiritista tan saray managparles.+ Kanian akin et papatitan mo ak* pian napapatey mo ak?”+ 10  Insan nansamba ed sikato si Saul ed ngaran nen Jehova, ya inkuan to: “Unong a mabilay si Jehova, agka mankasalanan lapud saya!” 11  Diad saman et inkuan na bii: “Siopay iyakar kod sika?” Sikatoy inmebat: “Iyakar mod siak si Samuel.” 12  Sanen anengneng na bii “si Samuel,”*+ sikatoy inmeyag a maksil tan inkuan tod si Saul: “Akin et tinilaan mo ak? Sika manaya si Saul!” 13  Inkuan na ari ed sikato: “Agka natatakot, balet antoy nanenengneng mo?” Inmebat so bii ed si Saul: “Walay nanenengneng kon singa sakey a dios ya ompapaway ed dalin.” 14  Tampol a tinepet nen Saul: “Antoy itsura to?” a diad satan et inmebat so bii: “Sakey a masiken ya ompapaway, tan akasulong na andiay-taklay a latop.”+ Diad saman et naamtaan nen Saul a “si Samuel” iman, tan sikatoy tinmalimukor ed dalin tan dinmakmomo. 15  Insan inkuan nen “Samuel” ed si Saul: “Akin et inisturbo mo ak diad impangiyakar mod siak dia?” Inmebat si Saul: “Nagogonigon ak a maong. Milalaban ed siak iray Filisteo, balet tinaynan ak la na Dios tan agto ak la eebatan, balanglan diad panamegley na saray propeta odino kugkugip;+ kanian tinawag ta ka pian ipaamtam no antoy gawaen ko.”+ 16  Tan inkuan nen “Samuel”: “Akin et mantepet ka natan ed siak, anta tinaynan ka la manaya nen Jehova+ tan nagmaliw lan kalaban mo? 17  Gawaen nen Jehova no anto so impasakbay to ed panamegley ko: Ekalen* nen Jehova so panarian ed limam tan iter to itan ed sakey a kaparam a too, si David.+ 18  Lapud agmo tinulok so boses nen Jehova tan agmo impatnag so mandarlang a sanok tod saray Amalekita,+ gawaen iya ed sika nen Jehova diad sayan agew. 19  Sika tan say Israel et iyawat met nen Jehova ed lima na saray Filisteo,+ tan nabuas et nakaiba ta ka+ la tan saray ananak mo.+ Iyawat met nen Jehova ed lima na saray Filisteo so armada na Israel.”+ 20  Diad saman et atumban tampol si Saul tan naunat ed dalin, tan tinmakot a maong lapud saray salita nen “Samuel.” Tan sikatoy naupotan lay biskeg, ta sanagew tan sanlabin ag-angan. 21  Sanen dinago na bii si Saul tan anengneng ton sikatoy nanaaburidon maong, inkuan tod sikato: “Inunor la na lingkor mo so imbagam, tan inrisgak so bilay ko*+ tan ginawak so imbagam. 22  Natan, ipangasim, dengel moy ibaga na lingkor mo. Abuloyan mo ak pan parungoan ta kay tinapay; insan ka mangan pian nawalaan kay biskeg ya ontuloy ed dalan mo.” 23  Balet agto labay, kanian inkuan ton: “Agak mangan.” Ingen sikatoy pinilit na saray lingkor to tan samay bii. Diad kaunoran et dinengel to ra tan inmalagey insan yinmurong ed dukolan. 24  Samay bii et walay komponi ton pinataban kilaw a baka, kanian tampol to itan a pinakgeran,* insan angalay arina, minasa to, tan ginawa ton andi-lebaduran tinapay. 25  Imparungo to iratan ed si Saul tan ed saray lingkor to, tan angan ira. Kayari na satan et tinmaynan la rad saman a labi.+

Paimanod leksab

Literal, “bilang managbantay na ulok ed amin ya agew.”
Odino “so kamarerwak.”
Odino “imay singa kaparpara nen Samuel.”
Literal, “Pilaten.”
Odino “inyan koy kamarerwak ed dilin limak.”
Odino “imbagat.”