Onlad karga

Onlad saray karga

Tepetepet na Saray Manbabasa

Tepetepet na Saray Manbabasa

Antoy nayarin gawaen pian natulongan iray agagin sensitibod angob na pabango?

Talagan mairap so situasyon na saray sensitibod angob na pabango. Siempre, agnapaliisan ya makasingob iray pabango diad inagew-agew ya pidedeneng dad totoo. Balet wala ray mantetepet no kasin posible ya kerewen ed saray agagi ya ag-ira manpapabango no onla rad aral, asemblea, tan kombension.

Seguradon labay tayon makaatendi so amin ya agagi ed saray Kristianon pantitipon tayo. Amin tayo et mankaukolan na panamaseseg ed saray aral. (Heb. 10:24, 25) Balet, wala ray grabe so inkasensitibo dad pabango ya rason na agda pakapiaral. No ontan, sarag day mitongtong ed saray elder. Agmatukoy tan agmakasulatan ya manggawa iray elder na espisipiko iran totontonen nipaakar ed panagpabango, balet sarag day mangiter na impormasyon ed saray agagi ya makatulong pian natalosan day situasyon na arum. Dependid pankaukolan, nayarin mandesisyon iray elder ya pantongtongan iray datin artikulo nipaakar ed satan diad lokal a pankaukolan legan na Pantitipon Parad Panagserbi, odino mataktika dan iyanunsio itan ed kongregasyon. * Balet, agnepeg ya naynay itan ya iyanunsio. Diad saray aral tayo et walan wala ray balon interesado tan bisita ya agda amta itan ya problema, tan labay tayon ipaliknad sikara ya welcome irad saray aral. Agtayo labay ya nababaingan ira lapud nampabango ira.

No walay ontan ya problema ed kongregasyon tan no iyabuloy na situasyon, nayarin manggaway uksoyan so ulop na mamatatken ya saramay sensitibod pabango et onyurong ed biig ya pasen diad Kingdom Hall. Singa bilang, ompan walay conference room ed Kingdom Hall ya anggano ditan ira onyurong et narengel da nin siansiay aral. No anggapoy solusyon tan talagan grabe so inkasensitibo dad pabango, nayarin irekord la so aral parad sarayan agagi odino mangiyuksoy na telephone hookup diad abung da, a singa gagawaen ed saray maedad la odino mansasakit ya agla makaalis ed abung.

Nipaakar ed sayan problema, nepeg tayo met ya ipanengneng so konsiderasyon sano onaatendi tayod regional a kombension. Say arum ya kombension et nagagawad pasilidad ya aliwan open-air tan air-con odino electric fan labat so uusaren, tan kaslakan et anggapoy naiganan biig ya pasen parad saray sensitibo ed pabango. Kanian maabig no limitaan tayoy pangusar na matapang ya pabango ed saratan ya pantitipon. Balet, sayan instruksion et agnepeg a gawaen ya totontonen diad saray aral ed kongregasyon.

Lapud manbibilay tayo ed sayan mauges ya sistema, amin tayo et makakaeksperiensyay epekto na ag-inkaperpekto. Talagan apresyaen tayoy pansasagpot na arum pian onlemew so paniirap tayo! Nayarin sakripisyo parad arum so agpangusar na pabango odino cologne pian makaatendid aral iray agagin sensitibo ed satan. Balet napapakiwas tayon gawaen itan lapud panangaro.

 Kasin wala ray sekular a reperensya ya mamapaneknek ed impanbilay nen Poncio Pilato?

Nabasa ed sayan tapyas na bato so ngaran nen Pilato ed lenguahen Latin

Kabat na saray manbabasa na Biblia si Poncio Pilato lapud impanlitis tan impangiyabuloy tod pamatey ed si Jesus. (Mat. 27:1, 2, 24-26) Balet, nanengneng met so ngaran to ed pigaran sekular a reperensya. Unong ed The Anchor Bible Dictionary, nanengneng ed rekord ya saray impormasyon nipaakar ed sikato et “mas malaknab tan mas detalyado nen say arum ya Romanon gobernador ed Judea.”

Say sankarakelan ya pakanengnengay ngaran nen Pilato et diad saray sulat na Judion historian ya si Josephus. Inrekord toy taloran espisipikon insidente nipaakar ed saray irap ya naeksperiensya nen Pilato legan ton uuleyan so Judea. Say komapat ya insidente et insulat na Judion historian ya si Philo. Say Romanon managsulat ya si Tacitus, ya angirekord ed ginawgawa na saray emperador na Roma, et kinompirma to ya si Poncio Pilato so angiganggan ed impamatey nen Jesus legan na uley nen Tiberio.

Nen 1961, aromog na saray arkeologo diad daan ya Romanon teatro ed Cesarea, Israel, so tapyas na bato a malinlinew ya nabasa so ngaran nen Pilato ed lenguahen Latin. Satan ya inskripsion (ayay litraton walad leksab) et aliwan kompleto balet ibabaga ran oniay nabasa ditan: “Diad saray kagalgalang a dios (sayan) Tiberieum, so angidedikaan nen Poncio Pilato, Manuley na Judea.” Say paalagey ya tutukoyen na satan et posiblin sakey ya templon parad Romanon Emperador ya si Tiberio.

Kasin kaukolan ya manpandong so sister ya mangikokonduktay panangiyaral na Biblia no walay kaiba ton brother?

Diad “Questions From Readers” ya walad The Watchtower ya Hulyo 15, 2002, nabasan nepeg ya manpandong so sister ya mangikokonduktay panangiyaral na Biblia no walay kaiba ton brother, bautismado man odino andi. Lapud impanaral nin maong ed sayan bengatla, anengneng ya matukoy ya umanen iyan instruksion.

No bautismado so brother ya kaiba na sister a mangikokonduktay regular ya panangiyaral na Biblia, nepeg ya manpandong so sister. No ontan, ipapanengneng toy respeto ed uksoyan nen Jehova ed inkaulo diad Kristianon kongregasyon lapud satan ya betang et kaslakan ya responsabilidad na saray brother. (1 Cor. 11:5, 6, 10) No kualipikado imay brother tan iyabuloy na kipapasen to, nayarin kerewen na sister ya sikato lay mangiyaral.

Balet no say kaiba na sister ed regular ya iyaaralan toy Biblia et agbautismado ya brother ya agto asawa, sikatoy agla kaukolan ya manpandong. Anggaman ontan, ompan wala ray sister ya pakiwasen na konsiensia ra ya manpandong nin siansia ed ontan iran situasyon.

^ par. 2 Pian narebyu iyan topic, nengnengen so “Helping Those With MCS,” ed Awake! ya Agosto 8, 2000, pahina 8-10.