Unonan Tesalonica 2:1-20

  • Say ministeryo nen Pablo diad Tesalonica (1-12)

  • Inawat na saray taga Tesalonica so salita na Dios (13-16)

  • Pirpirawat nen Pablo a nanengneng iray taga Tesalonica (17-20)

2  Seguradon amta yo, agagi, a say imbisita mi ed sikayo et agnagmaliw ya anggapoy resulta.+  Ta anggano nanirap kami diad unaan tan maruksay impantratod sikami diad Filipos,+ unong ya amta yo la, tinulongan kami na Dios tayo a manpakpel pian nipulong mid sikayo so maong a balita nipaakar ed Dios+ anggaman dakel so isusumpa.*  Ta say iiter min bilin et agmanlalapud lingon ideya odino karutakan tan ag-itan mapalikdo,  balet no panon ya inabobonan kami na Dios pian imatalek tod sikami so maong a balita, mansasalita kami aliwan pian paliketen iray totoo, noag say Dios, a manguusisa ed kapusoan mi.+  Diad tua, amta yo ya agkamin balot nanlarog tan anggapon balot so iyaamot min inkaagum diad panamegley na pankunkunwari;+ tasian iya na Dios!  Tan agmi panggugunaetan ya igloria kami na totoo, balanglan sikayo odino say arum, anggano nayarian mi komon so magmaliw a pabelat ed sikayo diad pinansyal bilang apostol nen Kristo.+  Balet nagmaliw kamin mauyamo ed panagtrato mid sikayo, a singa sakey a manpapasuson ina a maar-aron mangaasikaso* ed ananak to.  Kanian lapud maaron panamabli mid sikayo, aliwa labat a say maong a balita nipaakar ed Dios so determinado* min inabang ed sikayo, noag pati say mismon bilay* mi,+ ta inar-aro mi kayo.+  Seguradon nanononotan yo, agagi, so impankimey tan impansagpot mi. Agew-labi kamin nantrabaho pian agkami magmaliw a pabelat ed anggan siopa ed sikayo diad pinansyal,+ sanen impulong mid sikayo so maong a balita nipaakar ed Dios. 10  Natasian yo, ontan met na Dios, ya impatnag mid sikayo ran mananisia a sikami matoor, matunong, tan andiay pakabalawan. 11  Amta yo a naynay min papasesegen tan liligliwaen tan bibilinen so kada sakey ed sikayo,+ a singa gagawaen na ama+ ed ananak to, 12  pian mantultuloy kayon manbilay a manepeg ed Dios,+ a manatawag ed sikayo diad Panarian+ tan gloria to.+ 13  Kanian agkami met ontutundan misasalamat ed Dios,+ ta sanen nadngel yo ed sikami so salita na Dios, inawat yo itan, aliwan bilang salita na totoo, noagta bilang salita na Dios, a saya so katuaan, tan walaan met itan na impluensya ed sikayo ran mananisia. 14  Ta inalig yo, agagi, iray kongregasyon na Dios a nikasakey ed si Kristo Jesus a walad Judea, lapud pinairap kayo na saray kabaleyan yo+ a singa saray agagi ed Judea a papairapen na saray Judio, 15  ya amatey ni ingen ed Katawan a Jesus+ tan saray propeta tan amasegsegang ed sikami.+ Sakey ni et agda papaliketen so Dios, noagta sumpa ra ed saray pankaabigan na amin a totoo, 16  ta labay da kamin patundaen a manpulong ed totoo na saray nasyon pian niliktar komon iraya.+ Lapud saya et aaruman day kasalanan da. Balet sinmabin siansiay sanok na Dios ed sikara.+ 17  Balet, agagi, sanen nisian* kamid sikayo ed aganon panaon (diad pisikal, aliwan diad puso mi), ginawa mi amin a nayarian mi pian nanengneng kayo* lapud pirpirawat mi itan. 18  Kanian labalabay mi onlad sikayo, on siak, si Pablo, et sinalik so onla aliwa labat ya aminsan noagta amidua; balet sinaraan nen Satanas so dalan mi. 19  Ta antoy ilalo mi odino liket mi odino korona a panggagayagaan mi ed arap na Katawan tayon Jesus diad kiwawala to? Agta sikayo?+ 20  On, sikayo so gloria tan liket mi.

Paimanod leksab

Odino posiblin, “diad dakel a pipupuligesgesan.”
Odino “maar-aro.”
Literal, “malikeliket.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “naulila.”
Literal, “nanengneng so lupa yo.”