Unonan Tesalonica 5:1-28

  • Say isabi na agew nen Jehova (1-5)

    • “Kareenan tan kaligenan!” (3)

  • Mansiansian aliing, mantultuloy kayon manlikas (6-11)

  • Saray panamilin (12-24)

  • Saray panangumusta (25-28)

5  Natan, agagi, nipaakar ed saray panaon tan tiempo,* agla nakaukolan ya isulat iyad sikayo.  Ta kabkabat yo a say agew nen Jehova*+ et onsabin singa matakew ed labi.+  Diad panaon ya ibabaga ran, “Kareenan tan kaligenan!” diad satan et tampol ya onsabid sikara so biglan kadederal,+ a singa pampasakit na biin malukon, tan ag-iran balot makaliktar.  Balet sikayo, agagi, anggapo kayod kabilungetan pian nasabian na satan ya agew, aliwan singa saray matakew a nasabian na liwaway agew,  ta sikayon amin et ananak na liwawa tan ananak na agew.+ Anggapo itayo ed labi odino diad kabilungetan.+  Kanian sirin, ag-itayo la komon nanaugip a singa gagawaen na arum,+ noagta mansiansia itayon aliing+ tan mantultuloy itayon manlikas.+  Ta saramay nanaugip et onuugip no labi, tan saramay manbuebuek et abuek no labi.+  Balet sikatayo ya ananak na agew, komon ta mantultuloy itayon manlikas tan isulong tayoy samben ed pagew a pananisia tan aro tan say ilalon kililiktar bilang hilmit+  ta sikatayoy pinili na Dios, aliwan pian mangawat na sanok to, noagta pian niliktar+ diad panamegley na Katawan tayon Jesu-Kristo. 10  Sikatoy inatey parad sikatayo,+ pian balanglan mansiasiansia itayon aliing odino naugip,* manbilay itayon kaiba to.+ 11  Kanian itultuloy yon pasesegen* tan pabiskegen so sakey tan sakey,+ a singa gagawaen yo la. 12  Natan et kerewen mid sikayo, agagi, respeto yo iramay mansasagpot ed limog yo tan mangidadaulo ed sikayo ed kimey na Katawan tan manisimbawa ed sikayo; 13  tan ipatnag yod sikara so mas nagkalalon konsiderasyon tan panangaro lapud kimey da.+ Pansiansia yoy kareenan ed limog yo.+ 14  Balet, bilinen mi kayo, agagi, a pasakbayan* yo iramay masunggay,+ ligliwa yo iramay maer-ermen,* tulongan yo iramay makapuy, anosan yo so amin.+ 15  Seguroen yon anggapod sikayo so ombales na mauges ed mauges a ginawa na arum,+ noag ingen manggawa kayon naynay na maabig ed balang sakey tan ed amin.+ 16  Lawas kayon manliket.+ 17  Naynay kayon manpikasi.+ 18  Pisalamatan yo so amin a bengatla.+ Saya so linawa na Dios ed sikayo diad panamegley nen Kristo Jesus. 19  Agyo eerepen so apoy na espiritu.+ 20  Agyo leleglemewen iray propesiya.+ 21  Seguroen yo so amin a bengatla;+ itultuloy yon gawaen so maabig. 22  Paliisan yoy antokaman a klase na kaugsan.+ 23  Komon ta say Dios na kareenan et sigpot to kayon pasantosen. Tan say interon kabiangan na espiritu tan kamarerwa* tan laman yo, agagi, et mansiansia komon ya andiay pakabalawan diad kiwawala na Katawan tayon Jesu-Kristo.+ 24  Say Dios a manatawag ed sikayo et matoor, tan seguradon gawaen to itan. 25  Agagi, itultuloy yo kamin ipikasi.+ 26  Ibano yo so amin ya agagi diad panamegley na inaagin angob.* 27  Iikdan ta kayoy seryoson responsabilidad diad ngaran na Katawan ya ibasa yo iyan sulat ed amin ya agagi.+ 28  Niwala komon ed sikayo so agnaparaan a kaabigan na Katawan tayon Jesu-Kristo.

Paimanod leksab

Odino “nigeter iran agew.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “naugip ed patey.”
Odino “ligliwaen.”
Odino “simbawa.”
Odino “iramay nadidismaya.” Literal, “iramay melag so kamarerwa ra.”
Odino “bilay.” Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “masanton angob.”