Onlad karga

Onlad saray karga

 INALAD DAAN IRAN KOLEKSION MI

“Sakey a Mabmablin Panaon”

“Sakey a Mabmablin Panaon”

NEN 1870, walay melag ya grupo ed Pittsburgh (Allegheny), Pennsylvania, U.S.A., ya ginmapon angusisa ed Kasulatan. Indaulo ira nen Charles Taze Russell, tan inaral da so nipaakar ed dondon nen Kristo tan atalosan da ya importante itan ed gagala nen Jehova. Malikeliket ira nen naamtaan da ya say dondon so angilukas ed dalan parad kililiktar, tan anggan saramay agda nin balot akabat si Jesus et minabang ed satan! Lapud panangapresya da, apakiwas iran nodnonoten so impatey nen Jesus kada taon.1 Cor. 11:23-26.

Intuloy nen Brother Russell ya i-publish so Zion’s Watch Tower. Sinuportaan na satan so doktrina na dondon bilang say sankabalgan a balikas na panangaro na Dios. Imbaga na Watch Tower ya say Memoryal na impatey nen Kristo et “sakey a mabmablin panaon” tan pinaseseg to ray manbabasa ya nodnonoten itan balanglan diad Pittsburgh o diad arum nin lugar ya mas melag iray grupo. “Anggano duara o talora labat ira ya walaan na malet a pananisia”—odino saksakey labat—“diad puso ra et kaiba day Katawan.”

Kada taon, dinmakel lan dinmakel so oonlad Pittsburgh parad Memoryal. “Abrasaen kayo dia na maaron kapusoan,” so nabasad imbitasyon. On, pinatuloy tan pinakan na saray Estudyante na Biblia ya tagad Pittsburgh iray espiritual ya agagi ra. Nen 1886, walay agawan pigaran agew ya “General Meeting” o kombension kayari na Memoryal. “Onla ka,” so kuan na Watch Tower, “ya manleppuad pusom so panangarod Katawan tan ed saray agagi to tan ed katuaan to.”

Tsart parad pangipasa na saray emblema ed Memoryal diad London Tabernacle

Pigaran taon ya saray Estudyante na Biblia ed Pittsburgh so mangaasikaso ed saray kombension parad saray manisia ed dondon ya oonla ditan no Memoryal. Legan ya ondarakel iray Estudyante na Biblia, ondarakel met so onaatendi ed Memoryal tan ontan met ed bilang na grupo ya mantitipon parad satan. Imbaga nen Ray Bopp, ya kaibad ecclesia (kongregasyon) na Chicago, ya nen 1910, pigaran oras dan impasa so emblema ed nilasus ya inmatendi ta amin lawari et akibiang.

Anto ray inusar ya emblema? Anggano amta ra ya angusar si Jesus na alak diad Pangdem na Katawan, walay panaon ya inrekomenda na Watch Tower so pangusar na tabol na pinespes ya ubas odino inluton pasas, pian agnatukso iramay “makapuy ed laman.” Balet, wala met so alak parad saramay manisia ya “say nepeg ya usaren et pinaakseng ya alak.” Anggaman ontan, atalosan lanlamang na saray Estudyante na Biblia ya say puron ambalangan alak so matukoy ya simbolo na dala nen Jesus.

Sayan papel tan lapis so impasa diad kada selda pian nirekord so inmatendi ed Memoryal diad sakey a prisoan ed Nicaragua

Say pannodnonot ed impatey nen Jesus et dugarugan pankanawnawa parad panagdalepdep. Balet  wala ray kongregasyon ya grabe panermen da tan kayari programa et onla la ran amin ya andi-eselan. Nen 1934 balet, imbaga na libron Jehovah ya say Memoryal et nepeg ya aliwan “panermen” ed impatey nen Jesus, noagta “panliket” ed panuuley to bilang Ari manlapu la nen 1914.

Nantitipon iray agagi diad panamairapan ya kampo diad Mordvinia, Russia pian nodnonoten so Memoryal nen 1957

Nen 1935, walay balbaleg ya pananguman ya akaapektod sinmusublay a Memoryal. Linminew so pakatalos ed kabaliksan na “baleg ya karaklan” (King James), odino “baleg ya ulop,” a nabasad Apocalipsis 7:9. Antis na satan, say amta na saray lingkor nen Jehova et ontutukoy itan ed grupo na saray dedikadon Kristiano ya agtanton maseseg. Balet atalosan da ya sayan ulop et matoor a lingkor na Dios ya say ilalo ra et manbilay ed paraison dalin. Nen alinewan itan tan nausisan maong, imbaga nen Russell Poggensee: “Say ilalo ed tawen et agniliing nen Jehova ed siak panamegley na masanton espiritu to.” Si Brother Poggensee—tan dakel nin matoor a singa sikato—et tinmunda lan mibiang ed saray emblema balet intultuloy day inmatendi ed Memoryal.

Diad sayan “mabmablin panaon,” wala ray espisyal ya kampanya ed panagpulong pian nipanengneng na amin so panangapresya da ed dondon. Nen 1932, pinaseseg na Bulletin iray Kristiano ya ag-ira magmaliw ya “santo ed Memoryal,” ya ontutukoy ed saray mibibiang ed emblema balet “agmankikimey” ed panangipulong na mensahe katuaan. Nen 1934, inyanunsio na Bulletin so pankaukolan parad “saray auxiliary,” ya oniay intepet to: “Wala kasi 1,000 ya man-aplay legan na panaoy Memoryal?” Oniay inkomento na Informant nipaakar ed saray alanaan: “Magmaliw labat ya kompleto so liket da no mibiang irad pantasi ed Panarian.” Sinmabi panaon ya naeksperiensya met itan na saray walaan na ilalo ed dalin. *

Legan ya walad bartolina si Harold King, sikatoy nansulat na saray anlong tan kansion nipaakar ed Memoryal

Parad amin ya lingkor nen Jehova, say Memoryal so sankasagradoan ya labi ed interon taon. Seselebraan da itan anggano mairap so kipapasen. Nen 1930, si Pearl English tan say atsi ton si Ora, et nanakar na manga 80 kilometro pian makaantendid Memoryal. Legan ya walad bartolina si Harold King ya nanmisionero ed China, sikatoy nansulat na saray anlong tan kansion nipaakar ed Memoryal tan nanggawa na saray emblema ya say inusar to et pinamagan andeket ya ubas tan belas. Diad Eastern Europe, Central America, tan Africa, makpel ya ninodnonot na saray Kristiano so impatey nen Jesus anggano walay guerra tan panagsebel na gobierno. Iner man so kawalaan tayo odino antokaman so situasyon tayo, mantitipon tayo pian pagalangan si Jehova a Dios tan si Jesu-Kristo diad mabmablin panaon na Memoryal.

^ par. 10 Kalabas na pigaran taon, say Bulletin et tinawag ya Informant, ya natan et Ministeryo Tayo ed Panarian.