Onlad karga

Onlad saray karga

Pansiansiaen so Seseg Mod Ministeryo

Pansiansiaen so Seseg Mod Ministeryo

SAY pangipulong ed maong a balita so sankaimportantian ya kimey natan. Bilang lingkor nen Jehova, seguradon ipapasen mo ya kagalangan so pibiang ed panaggaway babangatan. Balet segurado met ya mipakna ka ya no maminsan et mairap ya pansiansiaen na saray publisher tan payunir so seseg da ed ministeryo.

Antoy makatulong pian napansiansiam so seseg mod ministeryo?

Wala ray publisher ya daiset labat so nakakatongtong da diad kaabungan ta ngalngali anggapoy nasabian da. No wala bilang so too, ag-interesado odino manpasnok ni ingen. Say arum ya publisher et maawang tan mabunga so teritorya da balet isipen dan agdan balot itan nakobrian ya amin. Tan wala ray agagin abaybayag lan manpupulong balet nadidismaya ra ta agni sinmabi anggaan.

Pankelawan tayo ni kasi ya no maminsan et onkapuy so seseg tayod panagpulong? Andi. Agtayo iilaloan ya mainomay so pangipulong ed mensahe na katuaan ed sayan mundo ya uuleyan na “sakey a mauges,” si Satanas a Diablo.1 Juan 5:19.

Antokaman so subok ya naeeksperiensyam ed panagpulong, makaseguro kan tulongan ka nen Jehova pian nasarag mo iratan. Anto balet so nagawaan mo pian lalo kan onseseg ed ministeryo? Aralen tayoy pigaran suhestion.

TULONGAN IRAY BALON PUBLISHER

Kada taon, nilibo so nababautismoan bilang Tasi nen Jehova. No kakkapampabautismom ni labat, seguradon labay moy makaaral ed saramay abayag lan manpupulong na maong a balita. Tan no abayag ka lan publisher, agta marakep no ontulong kad pangipasal ed saray balo ni?

Amta nen Jesus ya saray disipulo to et mankaukolay panangigiya pian magmaliw iran epektibon ebanghelisador, tan impanengneng to no panon dan gawaen itan ya kimey. (Luc. 8:1)  Ontan met natan, kaukolan ya ipasal so arum pian magmaliw iran epektibon ministro.

Agtayo iisipen ya makaaral so balon publisher no panon so epektibon pambangat diad pibiang to labat ed ministeryo. Kaukolan toy personal ya panangigiya na maong tan maaron agi ya eksperiensyado. Kaukolan ya sikatoy ibangat na satan ya agi no panon so (1) pamparaan tan pampraktis na presentasyon, (2) pangigapoy tongtongan ed kaabungan odino ed impormal ya paraan, (3) pangiyopresi na literatura, (4) pan-RV ed saray interesado, tan (5) pangigapoy panangiyaral na Biblia. Seguradon maabig so resulta no say balon publisher et mangobserba tan aligen to iray paraan ya uusaren na agin mangipapasal ed sikato. (Luc. 6:40) Mas walay kompiyansa to lapud amta ton walay kaiba to ya ondengel ed sikato tan ontulong no nakaukolan. Makatulong met no sikatoy komendaan tan ikdan na saray praktikal ya suhestion.Ecl. 4:9, 10.

MITONGTONG ED KAULOP MO

Anggano ginawam lay anggaay nayarian mon makapitongtong ed unabung, wala ray agew ya say talagan nakatongtong mo legay panagpulong et say kaulop mo. Nen nampulong iray disipulo nen Jesus, “imbaki to ra a sanderwa.” (Luc. 10:1) Lapud walay kaulop da, napaseseg day sakey tan sakey. Kanian, balibalin pankanawnawa ya “makapanpapasesegan” itayo diad ministeryo.Roma 1:12.

Anto ray nayarin pantongtongan? Kasin say sakey ed sikayo et walaay balibalin eksperiensya? Wala tay naamtaan mon makapainteres ya punto diad personal ya panagaral mo odino diad panagdayew na pamilya yo? Kasin apaseseg kad sakey a punton nadngel mod aral? No maminsan, nayarin say partner mod pulongan et agmo naynay ya nakakaulop. Kasin antam la no panon ton naamtaay katuaan? Antoy akakombinsid sikato ya aya so organisasyon nen Jehova? Anto la ray naeksperiensya to odino pribilehyon niwalad sikato? Ompan sarag mo met ya istoryaen iray eksperiensyam. Antokaman so resulta na impanpulong yo, walay pankanawnawa yon san-partner ya “pabiskegen so sakey tan sakey.”1 Tes. 5:11.

PAALIGWASEN SO KUALIDAD NA PANAGARAL MO

Pian napansiansiay seseg ed ministeryo, importante so maong ya kualidad na panagaral. Say “matoor tan makabat ya aripen” et mangitatarya na dakel ya publikasyon ya walaan na nanduruman  topic. (Mat. 24:45) Kanian dakel so sarag mon aralen ya espiritual a naakan. Nengnengen tayoy sakey ya teman balibalin aralen: Akin ya importante so panagpulong a kimey? Nabasad kahon ed pahina 16 so pigaran rason.

No aralen mo ray punto ya akalistad satan ya kahon, napakiwas kan mansiansian maseseg ed panagpulong. Anto kasi no ipilam itan ed personal a panagaral mo tan salim ya aruman itan ya listaan? Insan mo dalepdepen iratan ya punto tan saray teksto ya angibasiyan ed saratan. No ontan so gawaen mo, seguradon lalo kan onseseg ed ministeryo.

SALIEN IRAY BALON SUHESTION

Regular ya iikdan itayo na organisasyon nen Jehova na saray suhestion ya ontulong ed sikatayod ministeryo. Singa bilang, likud ed panagpulong ed kaabungan, sarag tayon salien so manpulong panamegley na sulat, telepono, diad karsada odino arum nin publikon lugar, tan pampulong ya impormal tan diad lugar na negosyo. Ompan sarag tayo met so manplano ya manpulong ed saray teritoryan dagdaiset odino anggapo ni so Tasi.

Kasin akaparaan kan salien irayan balon paraan? Malikeliket iray agagin angiyaplikad sarayan suhestion ta balibali resulta. Niay taloran alimbawa.

Walay sister ya say ngaran to et April, ya sinali toy suhestion na Ministeryo Tayo ed Panarian nipaakar ed no panon so pangigapoy panangiyaral na Biblia. Inopresian to na panangiyaral na Biblia so taloran katrabaho to. Agto inilaloan ya amin da et manpaiyaral tan malikeliket ta onaatendi met la rad aral.

 Wala met so suhestion ya anapen tayo ray totoon posiblin interesado ed espisipiko iran artikulo diad saray magasin tayo. Walay manangasikaso na sirkito ed United States ya nila to ray manedyer na amin ya lakoay dalig ed sakey ya lugar tan inyopresi tod sikara so Awake! ya walaan na artikulon nipaakar ed dalig. Ontan met, inyopresi dan sanasawa so sakey ya magasin ya say tema to et “Understanding Your Doctor” ed masulok ya 100 ya opisina na doktor diad sirkito da. Inkuan na sayan manangasikaso na sirkito: “Baleg so nitulong na satan ya imbisita mid sikara pian magmaliw iran pamilyar ed kimey tayo tan ed saray literatura tayo. Nen akaaro mi ra, dakel so na-RV mi.”

Sinmulat so sakey ya sister a say ngaran to et Judy ed world headquarters ta labay toy misalamat ed suhestion nipaakar ed panagpulong panamegley na telepono. Imbaga to ya say ina ton 86 años ya masakit la et regular ya manpupulong ed onian paraan tan malikeliket lapud walay iyaaralan ton 92 años diad telepono!

Talagan epektibo iray suhestion ya walad saray publikasyon tayo. Usar mo iratan! Makatulong iratan pian napansiansiam so liket tan seseg mod ministeryo.

NEPEG YA WALAY REALISTIKON KALAT MO

Say inkamabunga na panagpulong tayo et aglabat nasukat ed karakel na publikasyon ya niyoopresi tayo, karakel na iyaaralan tayo, odino karakel na totoon natutulongan tayon magmaliw a lingkor nen Jehova. Nonoten pay Noe. Likud ed pamilya to, wala ta ni atulongan ton nagmaliw a lingkor nen Jehova? Anggaman ontan, nibaga nin siansia ya maabig so resulta na impanpulong to. Say importante et matoor tayon manlilingkor ed si Jehova.1 Cor. 4:2.

Apaneknekan na dakel ya publisher ya pian onligsa ra ed panagpulong, kaukolan ya walay realistikon kalat da. Anto ray posiblin kalat tayo? Wala ray pigaran suhestion diad kahon ed sayan pahina.

Ipikasim ed si Jehova ya tulongan to ka pian magmaliw ya makapaliket tan mabunga so ministeryom. Sano nagagawaan mo la ray kalat mo, maliket ka ta antam ya gagawaen moy anggaay nayarian mon nipulong so maong a balita.

Tua, aliwan mainomay so panagpulong. Balet, wala ray nagawaan mo pian onseseg kad pangipulong ed Panarian. Paseseg moy kaulop mod ministeryo, paaligwas moy kualidad na panagaral mo, salim iray suhestion na matoor ya aripen, tan nepeg ya walaan kay realistikon kalat. Manunad amin, tandaan ya say Dios so angiter ed sika na sayan agnaparaan ya pribilehyon pangipulong ed maong a balita bilang sakey ed saray Tasi to. (Isa. 43:10) On, naliknam so liket no pansiansiaen moy seseg mod ministeryo!