1 Malena 21:1-29

  • Akabe ulakaza simu ya veine ya Nabote (1-4)

  • Jezabele ulukisa kuli Nabote abulaiwe (5-16)

  • Lushango lwa Elia lwa ziyezi yekatahela Akabe (17-26)

  • Akabe waikokobeza (27-29)

21  Zeo halifelile, kwaezahala taba yeneama simu ya veine ya Nabote wa kwa Jizireele; simu yeo neili mwa Jizireele,+ mi neibapani ni ndu ya Akabe mulena wa Samaria.  Akabe ali ku Nabote: “Nife simu yahao ya veine kuli niieze simu ya miloho, kakuli ifakaufi ni ndu yaka. Mi mwa sibaka sayona nika kufa simu ya veine yende hahulu kuifita. Kamba haiba walata, nika kufa masheleñi alikana teko yayona.”  Kono Nabote ali ku Akabe: “Hakusika luka mwa meeto a Jehova kuli nikufe saanda sa bo kuku.”+  Akabe kihaa kena mwa ndu yahae inzaa zwafile ni kuswaba kabakala kalabo ya Nabote wa kwa Jizireele, hanaaize: “Hanina kukufa saanda sa bo kuku.” Mi ayo lobala fa mumbeta wahae atalimezi kwa limota, mi ahana kuca.  Jezabele+ musalaa hae ataha ku yena mi amubuza kuli: “Uswabeziñi cwalo kuli mane haulati ni kuca?”  Amualaba, ali: “Kakuli nenibulelezi Nabote wa kwa Jizireele kuli: ‘Nilekise simu yahao ya veine. Kamba haiba walata, mwa sibaka sayona, nika kufa simu ya veine isili.’ Kono yena ali: ‘Hanina kukufa simu yaka ya veine.’”  Jezabele musalaa hae ali ku yena: “Kana haki wena mulena yabusa Isilaele? Nanuha, uce sico, mi pilu yahao iwabelwe. Nika kufa simu ya veine ya Nabote wa kwa Jizireele.”+  Kihaa ñola mañolo ka libizo la Akabe mi aakwala ka sikanto+ sa mulena, mi alumela mañolo ao kwa baana-bahulu+ ni batu babakutekeha bane bapila mwa muleneñi wahabo Nabote.  Mi mwa mañolo ao añola kuli: “Mutome nako yakuitima lico, mi mubeye Nabote kwapilaa sicaba. 10  Mi mutise baana bababeli babasina tuso kuli baine fapilaa hae mi bamutameleze+ kuli: ‘Wena ukutile Mulimu ni mulena!’+ Mi cwale mumuzwiseze kwande ni kumupobaula ka macwe kufitela ashwa.”+ 11  Cwale batu ba mwa muleneñi wahabo Nabote, bona baana-bahulu ni batu babakutekeha bane bapila mwa muleneñi wahabo yena, baeza sina mone kuñolezwi mwa mañolo anaa balumezi Jezabele. 12  Bazibahaza nako ya kuitima lico mi babeya Nabote kwapilaa sicaba. 13  Mi kwataha baana bababeli babasina tuso, bato ina fafasi fapilaa Nabote mi bakala kumutameleza fapilaa sicaba, bali: “Nabote ukutile Mulimu ni mulena!”+ Hamulaho, bamuzwiseza kwande a muleneñi mi bamupobaula ka macwe kufitela ashwa.+ 14  Cwale balumela Jezabele liñusa, bali: “Nabote upobauzwi ka macwe, mi ushwile.”+ 15  Jezabele hautwile kuli Nabote upobauzwi ka macwe mi ushwile, ali ku Akabe: “Nanuha, uyo ikungela simu ya veine ya Nabote wa kwa Jizireele,+ yanaahanile kukulekisa, kakuli Nabote haasapila. Ushwile.” 16  Akabe hautwile kuli Nabote ushwile, honafo ananuha mi ashetumuka kuli ayo ikungela simu ya veine ya Nabote wa kwa Jizireele. 17  Kono linzwi la Jehova lataha ku Elia+ wa kwa Tishibe, lali: 18  “Nanuha mi ushetumuke, uyo kopana ni Akabe mulena wa Isilaele, yainzi mwa Samaria.+ U mwa simu ya Nabote ya veine, mi uizo ikungela yona. 19  Uyo mubulelela kuli: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Kana ubulaile mutu+ mi hape uikungezi ni liluwo lahae?”’*+ Kihona ukali ku yena: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Mwa sibaka mone likapezi linja mali a Nabote, ki mona molika kapela ni mali ahao.”’”+ 20  Akabe ali ku Elia: “Unifumani, wena sila saka!”+ Yena ali: “Ki cwalo, nikufumani. Mulimu uize: ‘Kabakala kuli utundamezi* kueza zemaswe mwa meeto a Jehova,+ 21  bona, nikutahiseza ziyezi, mi nikayundisa baana*+ kaufela ba ndu ya Akabe, nibafeze, kukopanyeleza ni babainyandela ni babafokola mwa Isilaele.+ 22  Mi nikaeza ba ndu yahao sina mone niezelize ba ndu ya Jeroboami+ mwanaa Nebati ni ba ndu ya Baasha+ mwanaa Akija, kakuli unihalifisize mi utahiselize Isilaele kuli aeze sibi.’ 23  Mi ka za Jezabele, Jehova uli: ‘Linja likacela Jezabele mwa simu ya mwa Jizireele.+ 24  Mutu kaufela wa ndu ya Akabe yashwela mwa muleneñi ukaciwa ki linja, mi yashwela mwa naheñi ukaciwa ki linyunywani za mahalimu.+ 25  Kaniti, hakuna mutu yakile aswana sina Akabe,+ yanaatundamezi hahulu* kueza zemaswe mwa meeto a Jehova, ili ka kususuezwa ki Jezabele musalaa hae.+ 26  Naaezize lika zemaswe hahulu ka kusebeleza milimu ya maswaniso yenyenyisa,* sina mone baezelize Maamori kaufela, bona banaalelekile Jehova fapilaa Maisilaele.’”+ 27  Akabe hautwile manzwi ao, honafo apazula liapalo zahae fahali mi aapala masila a saka fa mubili wahae; aitima lico ni kulobala mwa masila a saka mi naazamaya aswabile hahulu. 28  Cwale linzwi la Jehova lataha ku Elia wa kwa Tishibe, lali: 29  “Kana uboni mwaikokobelelize Akabe fapilaa ka?+ Kabakala kuli uikokobelize fapilaa ka, hanina kutisa ziyezi yeo mwa mazazi a bupilo bwahae. Nikatahiseza ba ndu yahae ziyezi yeo mwa mazazi a mwanaa hae.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “uikungezi?”
Linzwi ka linzwi, “uitekisize.”
Linzwi ka linzwi, “mutu kaufela yalutela kwa limota.” Yeo ki pulelo ya Siheberu ya kashwau yeama kwa baana.
Linzwi ka linzwi, “yanaaitekisize.”
Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, libato swana ni linzwi lelitalusa “musutelo,” mi liitusisizwe sina pulelo ya kunyefula.