1 Malena 18:1-46

  • Elia ukopana ni Obadia ni Akabe (1-18)

  • Elia ni bapolofita ba Baale kwa Karmele (19-40)

    • ‘Kutozeza kafa ni kafa’ (21)

  • Kufela kwa linanga la lilimo zetaa­lu ni licika (41-46)

18  Hamulaho wa nako, ka silimo sabulaalu,+ linzwi la Jehova lataha ku Elia, lali: “Zamaya, uyo iponahaza ku Akabe, mi nikanelisa pula mwa naha.”+  Elia kihaa ya kuyo iponahaza ku Akabe, mi lukupwe nelusali lolutuna+ mwa Samaria.  Mi Akabe abiza Obadia, sikombwa sa ndu yahae. (Obadia naasaba hahulu Jehova,  mi Jezabele+ hanaasweli kubulaya bapolofita ba Jehova, Obadia aanga bapolofita ba 100 mi abapata mwa mukoti, ba 50 mwa mukoti ulimuñwi, ni babañwi ba 50 mwa mukoti omuñwi, mi naabafanga sinkwa ni mezi.)  Akabe kihaa bulelela Obadia, ali: “Zamaya mwa naha kwa maweluwelu kaufela a mezi ni kwa misindi* kaufela. Mwendi lukafumana kokunani bucwañi bobuñata kuli lipizi ni limbongolo* lipile, ni kuli lifolofolo zaluna kaufela lisike zashwa.”  Kiha baikabela naha yene bakaya ku yona. Akabe aya anosi ka nzila yeñwi, mi Obadia aya anosi ka nzila isili.  Obadia hanaali mwa nzila, Elia amukatana. Honafo amuziba mi awela fafasi ka pata, ali: “Kana ki wena, muñaaka Elia?”+  Amualaba, ali: “Ki na. Zamaya uyo bulelela muñaa hao kuli: ‘Elia utile.’”  Kono yena ali: “Sibi seniezize ki sifi, haufa mutangaa hao mwa mazoho a Akabe kuli anibulaye? 10  Ka Jehova Mulimu wahao yapila, hakuna sicaba kamba mubuso kwasika luma batu muñaaka kuyo kubata. Hane babulela kuli: ‘Haayo kwanu,’ mulena naahapeleza mubuso wo ni sicaba seo kuli bakonke kuli habasika kufumana.+ 11  Kono cwale uli: ‘Zamaya uyo bulelela muñaa hao kuli: “Elia utile.”’ 12  Nisa kusiya feela, moya wa Jehova uka kuisa+ kwa sibaka senisike naziba; cwale hanika bulelela Akabe mi yena asa kufumani, uka nibulaya. Hailifo mutangaa hao usaba Jehova kuzwa kwa bwanana bwahae. 13  Kana muñaaka naasika bulelelwa zene niezize, Jezabele hanaabulaya bapolofita ba Jehova, mone nipatezi bapolofita ba 100 mwa mukoti ka likwata za batu ba 50, ni kubafanga sinkwa ni mezi?+ 14  Kono cwale uli: ‘Zamaya uyo bulelela muñaa hao kuli: “Elia utile.”’ Uka nibulaya luli.” 15  Kono Elia ali: “Ka Jehova wa limpi yapila, yena yenisebeleza,* kacenu nikaiponahaza ku Akabe.” 16  Cwale Obadia aya kuyo kopana ni Akabe mi ayo mubulelela, mi Akabe ayo kopana ni Elia. 17  Akabe habona Elia, ali ku yena: “Kana ki wena, wena yatahiseza Isilaele butata bobutuna?”* 18  Aalaba kuli: “Hanisika tahiseza Isilaele butata, kono ki wena ni ba ndu ya ndataho babaezize cwalo, ka kusiya milao ya Jehova ni kulatelela bo Baale.+ 19  Cwale haku nikopanyeze Maisilaele kaufela kwa Lilundu la Karmele,+ ni bapolofita ba Baale ba 450 ni bapolofita ba 400 ba kota ya kulapela,*+ babacela fa tafule ya Jezabele.” 20  Akabe kihaa luma liñusa kwa sicaba kaufela sa Isilaele mi akopanya bapolofita kwa Lilundu la Karmele. 21  Cwale Elia asutelela kwa sicaba kaufela, ali: “Mukaanga nako yekuma kai inze mutozeza kafa ni kafa?*+ Haiba Jehova ki yena Mulimu wa niti, hamu mulatelele;+ kono haiba ki Baale, hamu mulatelele!” Kono batu nebasika mualaba sesiñwi. 22  Elia kihaa li kwa sicaba: “Ki na feela yasiyezi kwa bapolofita ba Jehova,+ mi bapolofita ba Baale ki ba 450. 23  Aba lufe lipohwana zepeli, mi bona baiketele pohwana iliñwi, baipumake litunula ni kulibeya fa likota, kono basike babeya kwateñi mulilo. Na nikalukisa pohwana yeñwi, mi nika ibeya fa likota, kono hanina kutumbula mulilo kwateñi. 24  Cwale mukabiza libizo la mulimu wamina,+ mi na nikabiza libizo la Jehova. Mulimu yakaalaba ka kuluma mulilo ki yena Mulimu wa niti.”+ Sicaba kaufela saalaba, sali: “Ubulezi hande.” 25  Mi Elia ali kwa bapolofita ba Baale: “Hamukete pohwana iliñwi mi muilukise pili, kakuli ki mina babañata. Kihona mukabiza libizo la mulimu wamina, kono musike mwatumbula mulilo kwateñi.” 26  Kiha baanga pohwana yene bafilwe, bailukisa, mi bazwelapili kubiza libizo la Baale kuzwa kakusasana kuyo fita musihali, inze bali: “Wena Baale, haku lualabe!” Kono nekusina linzwi kamba yaalaba.+ Bazwelapili kutula-tula inze bapotoloha aletare yene baezize. 27  Hase ibato ba musihali, Elia akala kubasheununa, ali: “Muhuwe ka linzwi lelituna! Esi ki mulimu!+ Mwendi usanahanisisa, kamba mwendi uile kuyo ipulusa.* Kamba mwendi ulobezi mi utokwa mutu yaka muzusa!” 28  Bazwelapili kuhuwa ka linzwi lelituna ni kuisehaka ka litipa ni malumo, ka kuya ka sizo sabona, kufitela mali azwa ka buñata fa mibili yabona. 29  Kwaba musihali-tuna, mi bazwelapili kueza inge babalyangani* kufitela nako yekufiwanga nubu ya manzibwana, kono nekusina linzwi kamba yaalaba; hakuna yanaateeleza.+ 30  Kwa mafelelezo, Elia ali kwa sicaba kaufela: “Amusutelele kwanu.” Sicaba kaufela sasutelela ku yena. Mi alukisa aletare ya Jehova yenesinyizwe.+ 31  Elia kihaa nga macwe a 12, ili kulikana ni palo ya masika a bana ba Jakobo, yena yanaabulelezwi ki Jehova kuli: “Ukabizwa Isilaele.”+ 32  Aitusisa macwe ao kuyaha aletare+ ka libizo la Jehova. Mi ayepa mukokolombwa kupotoloha aletare, ili sibaka sesituna mone kukonwa kucalwa peu yeeza litikanyo zepeli za seya.* 33  Hafelize kueza cwalo abaakanya likota hande, apuma pohwana litunula, mi alibeya fa likota zeo.+ Cwale ali: “Hamutaze linkwana zetuna zeene ka mezi mi muasele fa nubu ya kucisa ni fa likota.” 34  Mi ali: “Hamueze cwalo hape.” Kiha baeza cwalo. Hape ali: “Hamueze cwalo lwabulaalu.” Mi baeza cwalo lwabulaalu. 35  Mi mezi abuba fa aletare, mi hape Elia ataza mukokolombwa ka mezi. 36  Ibato ba ka nako yekufiwanga nubu ya manzibwana,+ mupolofita Elia ataha fapili mi ali: “Wena Jehova, Mulimu wa Abrahama,+ Isaka,+ ni Isilaele, kuzibahale kacenu kuli u Mulimu mwa Isilaele, ni kuli ki na mutangaa hao, ni kuli niezize lika ze kaufela ka taelo yahao.+ 37  Wena Jehova, haku nialabe! Haku nialabe, ilikuli sicaba se sizibe kuli wena, Jehova, ki wena Mulimu wa niti ni kuli ukutiseza lipilu zabona ku wena.”+ 38  Mi mulilo wa Jehova washetumuka kuzwa kwa lihalimu, mi wato cisa nubu ya kucisa,+ likota, macwe, ni liluli, mi waomisa mezi a mwa mukokolombwa.+ 39  Batu kaufela hababona cwalo, honafo bakubama bawiselize lipata fafasi mi bali: “Jehova ki yena Mulimu wa niti! Jehova ki yena Mulimu wa niti!” 40  Elia kihaa li ku bona: “Hamuswale bapolofita ba Baale! Musike mwatuhelela nihaiba alimuñwi wakubona kubanda!” Honafo babaswala, mi Elia abashetumukiseza kwa nukana* ya Kishoni+ mi ababulaela kwateñi.+ 41  Cwale Elia ali ku Akabe: “Kambama, uyo ca ni kunwa, kakuli kuutwahala mulumo wa pula yetuna.”+ 42  Mi Akabe akambama, ayo ca ni kunwa, kono Elia akambamela fahalimwaa lilundu la Karmele mi ayo kubama abeile pata mwahalaa mañwele ahae.+ 43  Cwale abulelela sikombwa sahae kuli: “Kambama, uyo talima kwa neku la liwate.” Kihaa kambama, ayo talima mi ali: “Hakuna nto yebonahala.” Elia amubulelela ha 7 kuli: “Kutela kwateñi.” 44  Lwabu 7, sikombwa sahae sali: “Bona! Kunani lilu lelinyinyani lelibonahala inge lizoho la mutu, lelicimbuka mwa liwate.” Cwale ali ku yena: “Zamaya, uyo bulelela Akabe kuli: ‘Lukisa koloi yahao! Shetumuka kuli pula yetuna isike yakutibela!’” 45  Ka yona nako yeo, kwahalimu kwaunsufala kabakala malu, moya wafuka, mi pula yetuna yasuluha;+ mi Akabe azwelapili kumata ka koloi kuliba kwa Jizireele.+ 46  Kono lizoho la Jehova lataha fahalimwaa Elia, mi aitama siapalo sahae mwa teka mi amata, ayo fitelela Akabe, kuyo fita mane kwa Jizireele.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “milapo.”
Fo kikuli, mambema. Linzwi la Siheberu litalusa folofolo yepepilwe ki mbongolo ni pizi.
Linzwi ka linzwi, “yeniyemi fapilaa hae.”
Kamba “bumai bobutuna.”
Kamba “fa likota zepeli.”
Kamba mwendi, “utamile musipili.”
Kamba “kueza inge bapolofita.”
Seya ki tikanyezo mone kukwana malita a 7.33. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “mulapo.”