1 Malena 11:1-43

  • Basali ba Salumoni bakelusa pilu yahae (1-13)

  • Bahanyezi balwanisa Salumoni (14-25)

  • Jeroboami usepiswa kufiwa masika alishumi (26-40)

  • Salumoni washwa; Roboami uba mulena (41-43)

11  Kono Mulena Salumoni alata basali babañata ba macaba asili,+ kwandaa mwanaa Faro wamusizana:+ Basali ba Mamoabi,+ Maamoni,+ Maedomo, Masidoni,+ ni Mahiti.+  Nebazwa mwa macaba anaabulezi zaona Jehova kwa Maisilaele kuli: “Musike mwaya ku ona,* mi ni ona asike ataha ku mina, kakuli akakeluseza lipilu zamina kwa milimu yaona.”+ Kono Salumoni abakumalela mi abalata.*  Mi naanyezi basali ba 700 bane bakutekeha ni liendi ze 300, mi basali bahae bakelusa pilu yahae hanyinyani-hanyinyani.*  Salumoni hasaasupezi,+ basali bahae bakeluseza* pilu yahae kwa milimu isili,+ mi naasika sebeleza Jehova Mulimu wahae ka pilu yahae kaufela* sina mwanaaezelize Davida, yena ndatahe.  Mi Salumoni asebeleza Ashitaroti,+ yena mulimu wamusali wa Masidoni, ni Milikomo+ mulimu onyenyisa wa Maamoni.  Mi Salumoni aeza zemaswe mwa meeto a Jehova, mi naasika latelela Jehova ka kutala sina mwanaaezelize Davida, yena ndatahe.+  Salumoni kihaa yahela Kemoshi mulimu onyenyisa wa Mamoabi sibaka sesilumbile+ fa lilundu leli fapilaa Jerusalema, mi ayahela ni Moleke,+ ona mulimu onyenyisa wa Maamoni.+  Aezeza cwalo basali bahae kaufela ba macaba asili bane batushanisanga musi wa matabelo ni kuezeza milimu yabona matabelo.  Jehova ahalifela Salumoni, kakuli pilu yahae nese ikeluhile ku Jehova Mulimu wa Isilaele+ yanaaiponahalize ku yena habeli,+ 10  ni yanaa mulemusize ka za taba ye, ya kuli asike asebeleza milimu isili.+ Kono Salumoni naasika mamela taelo yanaa mulaezi Jehova. 11  Cwale Jehova ali ku Salumoni: “Kabakala kuli uezize nto ye, mi hausika buluka tumelelano yaka ni litaelo zaka zene nikulaezi, nika kuamuha mubuso, mi nika ufa yomuñwi wa batanga bahao.+ 12  Kono kabakala Davida ndataho, hanina kueza nto ye inze usapila. Nika uamuha mwanaa hao,+ 13  kono hanina kumuamuha mubuso kaufela.+ Nikafa mwanaa hao+ lusika lululuñwi kabakala Davida mutangaaka ni kabakala Jerusalema, muleneñi oniketile.”+ 14  Jehova kihaa tahisa kuli Salumoni alwaniswe ki muhanyezi,+ yena Hadadi wa Muedomo, wa lusika lwa silena lwa Edomo.+ 15  Davida hanaatuzi Edomo,+ Joabi muzamaisi wa mpi naaile kuyo buluka bababulailwe, mi naalikile kubulaya baana kaufela mwa Edomo. 16  (Kakuli Joabi ni Isilaele kaufela nebainzi mwa sibaka seo ka likweli ze 6, kufitela abulaya baana kaufela mwa Edomo.) 17  Kono Hadadi abaleha ni batanga babañwi ba ndatahe ba Maedomo, mi basabela kwa Egepita; ka nako yeo, Hadadi naasali mushimani. 18  Kiha bazwa mwa Midiani mi bapunya mwa Parani. Baanga baana babañwi mwa Parani+ mi bafita mwa Egepita, ku Faro mulena wa Egepita, mi Faro amufa ndu, ni sico sa kamita, ni naha mwanaa kaina. 19  Hadadi ashemubiwa hahulu ki Faro, kuli mane amunyalisa munyanaa musalaa hae, ili munyanaa muoli Takipenesi. 20  Hamulaho wa nako, munyanaa Takipenesi amupepela mwana wamushimani, yena Genubati, mi Takipenesi amuutela* mwa ndu ya Faro, mi Genubati aina mwa ndu ya Faro mwahalaa bana ba Faro. 21  Hadadi hanaali mwa Egepita autwa kuli Davida ubulukilwe sina bo kuku wahae+ ni kuli Joabi muzamaisi wa mpi ushwile.+ Hadadi kihaa li ku Faro: “Nifundule, nikutele kwa naha yahesu.” 22  Kono Faro ali ku yena: “Ki nto mañi yeutokwile kwanu ku na, kuli cwale seubata kukutela kwa naha yahenu?” Hadadi ali: “Hakuna, kono haku nifundule feela.” 23  Hape Mulimu atahiseza Salumoni muhanyezi yomuñwi,+ yena Rezoni mwanaa Eliada, yanaatobile ku muñaa hae, yena Hadadezeri+ mulena wa Zoba. 24  Aikubukanyeza baana mi aba muzamaisi wa mpi ya bahapi, Davida hanaatuzi*+ batu ba kwa Zoba. Baya kwa Damaseka+ mi bayo ina kwateñi, mi bakala kubusa mwa Damaseka. 25  Mi ahanyeza Isilaele mwa mazazi kaufela a Salumoni, ili kuekeza kwa ziyezi yenetahisizwe ki Hadadi, mi atoya maswe Isilaele hanaanzaa busa Siria. 26  Nekunani Jeroboami+ mwanaa Nebati wa Muefraimi wa kwa Zereda, ili mutangaa Salumoni,+ mi libizo la mahe neli Zerua, musali wa mbelwa. Ni yena akala kufetuhela* mulena.+ 27  Ki le libaka lene litahisize kuli afetuhele mulena: Salumoni naayahile Mulunda*+ ni kuyaha neku la lukwakwa lwa Muleneñi wa Davida, yena ndatahe.+ 28  Jeroboami yo neli muuna wa miswalo. Salumoni habona kuli mutangana yo naasebeza ka taata, amueza muokameli+ wa misebezi kaufela yene baeza ba ndu ya Josefa. 29  Ka nako yeo, Jeroboami azwa mwa Jerusalema, mi mupolofita Akija+ wa kwa Shilo amufumana mwa nzila. Akija naapezi siapalo sesinca, mi nebali feela bababeli mwa naheñi. 30  Akija aanga siapalo sesinca sanaapezi mi asipazula liemba ze 12. 31  Mi ali ku Jeroboami: “Ikungele liemba zelishumi, kakuli Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: ‘Bona, niamuha Salumoni mubuso, mi nika kufa masika alishumi.+ 32  Kono yena ukasiyalelwa ki lusika lululuñwi+ kabakala Davida mutangaaka+ ni kabakala Jerusalema, muleneñi oniketile mwahalaa masika kaufela a Isilaele.+ 33  Nikaeza cwalo kakuli banifulalezi+ mi bakubamela Ashitaroti mulimu wamusali wa Masidoni, Kemoshi mulimu wa Moabi, ni Milikomo mulimu wa Maamoni, mi habasika zamaya mwa linzila zaka, ka kueza sesilukile mwa meeto aka ni kumamela litaelo zaka ni likatulo zaka, sina mwanaaezelize Davida ndatahe. 34  Kono hanina kumuamuha mubuso kaufela, mi nika mutuhelela kuba mubusi mwa mazazi kaufela a bupilo bwahae, kabakala Davida mutangaaka yene niketile,+ kakuli naamamezi milao yaka ni litaelo zaka. 35  Kono nikaamuha mwanaa hae bulena ni kukufa bona, fo kikuli, masika alishumi.+ 36  Nikafa mwanaa hae lusika lululuñwi, ilikuli mutangaaka Davida azwelepili kuba ni lambi fapilaa ka mwa Jerusalema,+ ona muleneñi oniiketezi kuli ube sibaka sa libizo laka. 37  Ki wena yenika keta, mi ukabusa batu kaufela beulata kubusa, mi ukaba mulena wa Isilaele. 38  Mi haiba umamela zeni kulaela kaufela mi uzamaya mwa linzila zaka ni kueza sesilukile mwa meeto aka, ka kumamela litaelo zaka ni milao yaka, sina mwanaaezelize mutangaaka Davida,+ ni na, nikaba ni wena. Nika kuyahela ndu yekaina nako yetelele, sina moniyahezi ya Davida,+ mi nika kufa Isilaele. 39  Mi nikakokobeza bana ba Davida kabakala kezo yeo,+ kono hanina kueza cwalo kamita.’”+ 40  Kabakaleo, Salumoni alika kubulaya Jeroboami, kono Jeroboami asabela kwa Egepita, ku Shishaki+ mulena wa Egepita,+ mi aina mwa Egepita kufitela lifu la Salumoni. 41  Haili litaba zeñwi za Salumoni, zona lika kaufela zanaaezize ni butali bwahae, kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za Salumoni?+ 42  Salumoni naabusize Isilaele kaufela ka lilimo ze 40 inzaa li mwa Jerusalema. 43  Mi Salumoni ashwa, abulukiwa sina bo kuku wahae, abulukiwa mwa Muleneñi wa Davida, yena ndatahe; mi Roboami+ mwanaa hae amuyola fa bulena.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Musike mwanyalelana ni ona.”
Kamba mwendi “aikumalela mi ailata.”
Kamba “basali bahae neba mukukuelize hahulu.”
Kamba “basikululela.”
Kamba “ka pilu yeineezi ka kutala.”
Kamba mwendi, “amukwiseza.”
Linzwi ka linzwi, “hanaabulaile.”
Linzwi ka linzwi, “kuotolola lizoho lahae kulwanisa.”
Kamba “Milo.” Leo ki linzwi la Siheberu lelitalusa “kuubela.”