1 Malena 3:1-28

  • Salumoni unyala mwanaa Faro (1-3)

  • Jehova uiponahaza ku Salumoni mwa tolo (4-15)

    • Salumoni uikupela butali (7-9)

  • Salumoni uatulela basali bababeli babapepile bana (16-28)

3  Salumoni aitama bulikani ni Faro mulena wa Egepita ka kumunyalela. Anyala* mwanaa Faro+ mi amutisa mwa Muleneñi wa Davida+ kuli aine mwateñi kufitela afeza kuyaha ndu yahae,+ ni ndu ya Jehova,+ ni lukwakwa lwa mamota kupotoloha Jerusalema.+  Kono batu nebasa ezezanga matabelo fa libaka zelumbile,+ kakuli kuto fita ni ka nako yeo, libizo la Jehova nelisika yahelwa kale ndu.+  Salumoni azwelapili kulata Jehova ka kulatelela milao ya Davida, yena ndatahe, kwandaa feela kuli naasaezezanga matabelo ni kuciseza linubu fa libaka zelumbile.+  Mulena aya kwa Gibioni kuyo ezeza kwateñi matabelo, kakuli neli sona sibaka sesilumbile+ sene situmile hahulu.* Salumoni aezeza matabelo a kucisa a 1,000 fa aletare yeo.+  Mwa Gibioni, Jehova aiponahaza ku Salumoni mwa tolo busihu, mi Mulimu ali: “Kupa seubata kuli nikufe.”+  Salumoni aalaba, ali: “Ubonisize lilato lelituna lelisa feli ku mutangaa hao Davida, yena ndate, kakuli naazamaile fapilaa hao ka busepahali ni ka kuluka ni ka pilu yenani niti. Uzwezipili kumubonisa lilato lelituna lelisa feli le, kufitela ni la kacenu le ka kumufa mwana kuli aine mwa lubona lwahae.+  Mi cwale wena Jehova Mulimu waka, ubeile mutangaa hao fa bulena mwa sibaka sa Davida, yena ndate, nihaike kuli nisali mwanana,* mi hanizibi kubusa.*+  Mutangaa hao u mwahalaa batu bahao beuketile,+ ili batu babañata hahulu kuli mane habakonahali kubaliwa.  Kabakaleo, ufe mutangaa hao pilu yeipeya kuutwa kuli akone kuatula sicaba sahao,+ ataluhanye sesinde ku sesimaswe,+ kakuli ki mañi yakona kuatula sicaba sahao sesituna* cwana?” 10  Jehova atabiswa ki taba yeo yanaakupile Salumoni.+ 11  Mulimu kihaa li ku yena: “Bakeñisa kuli ukupile taba ye, mi hausika ikupela bupilo bobutelele* kamba sifumu kamba lifu la lila zahao, kono ukupile kuli ube ni kutwisiso ya kuziba kuatula mizeko,+ 12  nikaeza seukupile.+ Nika kufa pilu yebutali yenani kutwisiso,+ kuli sina feela hakusika ba ni mutu yaswana ni wena kwamulaho, hakuna kuba ni mutu yakaswana ni wena hape.+ 13  Nika kufa ni zeusika kupa,+ ili sifumu ni kanya,+ mi hakuna mulena yomuñwi yakaswana ni wena mwa mazazi kaufela a bupilo bwahao.+ 14  Mi haiba uzamaya mwa linzila zaka, ka kumamela litaelo zaka ni milao yaka, sina mwanaazamaezi Davida, yena ndataho,+ nika kufa ni bupilo bobutelele.”*+ 15  Salumoni hazuha kwa buloko, alemuha kuli kanti naalola. Kihaa ya kwa Jerusalema mi ayo yema fapilaa aleka ya tumelelano ya Jehova, aeza matabelo a kucisa ni linubu za kuikabela+ mi alukiseza batanga bahae kaufela mukiti. 16  Cwale kwataha basali bababeli ba mahule ku mulena, mi bayema fapilaa hae. 17  Musali wapili ali: “Shangwe muñaaka, na ni musali yo, lupila mwa ndu iliñwi, mi hanipuluha naali mwa ndu. 18  Ka lizazi labulaalu kuzwa fonipuluhela, musali yo ni yena apuluha. Neluina hamoho, lubababeli feela; nekusina mutu yomuñwi hape mwa ndu. 19  Busihu, mwanaa musali yo atimela, kakuli naamulimbile. 20  Mi azuha fahalaa busihu ni kuunga mwana yanaainzi kwa lubaci lwaka, na mutangaa hao inze nilobezi, amulobaza mwa mazoho ahae,* mi mwana yanaashwile amulobaza mwa mazoho aka. 21  Kakusasana hanizuha kuli nianyise mwanaka, nabona kuli ushwile. Kiha seni mutatubisisa kakusasana mi nabona kuli haki yena mwanaka yene nipuluhile.” 22  Kono musali wabubeli ali: “Batili, mwanaka ki yena yapila, mi mwana yashwile ki yena wahao!” Kono musali wapili yena naali: “Batili, mwana yashwile ki yena wahao, kono mwanaka ki yena yapila.” Basali bao bakananisana cwalo fapilaa mulena. 23  Kwa mafelelezo mulena ali: “Yomuñwi uli: ‘Yapila ki yena mwanaka, mi mwanaa hao ki yena yashwile!’ mi wabubeli uli: ‘Batili, mwanaa hao ki yena yashwile, mi mwanaka ki yena yapila!’” 24  Mulena ali: “Amu nitiseze mukwale.” Kiha sebatiseza mulena mukwale. 25  Cwale mulena ali: “Amupazule mwana yapila fahali, mufe musali yomuñwi siemba, mi mufe siemba sesiñwi ku yomuñwi.” 26  Honafo musali yanaali mahe mwana yapila, aitilelela ku mulena kakuli naautwela mwanaa hae makeke. Abulela kuli: “Shangwe muñaaka! Ufe musali yo mwana yapila! Usike wamubulaya!” Kono musali wabubeli yena naali: “Haana kuba waka kamba wahao! Aba mupazule fahali!” 27  Mulena kihaa alaba, ali: “Hamufe mwana yapila ku musali wapili! Musike mwamubulaya, kakuli ki yena mahe.” 28  Maisilaele kaufela bautwa za katulo yanaaezize mulena, mi basaba ni kukuteka hahulu mulena,+ kakuli nebaboni kuli butali bwa Mulimu nebuli ku yena kuli aatule ka kuluka.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Aanga.”
Linzwi ka linzwi, “sesituna.”
Kamba “mushimani yomunyinyani.”
Linzwi ka linzwi, “mi hanizibi kuzwa ni kukena.”
Kamba mwendi, “sesitaata.” Linzwi ka linzwi, “sesibukiti.”
Linzwi ka linzwi, “mazazi amañata.”
Linzwi ka linzwi, “nikaekeza kwa mazazi ahao.”
Linzwi ka linzwi, “fa sifuba sahae.”