1 Malena 10:1-29

  • Mulena wamusali wa kwa Sheba upotela Salumoni (1-13)

  • Sifumu sesituna sa Salumoni (14-29)

10  Cwale mulena wamusali wa kwa Sheba autwa za libubo la Salumoni lanaanani lona kabakala libizo la Jehova,+ ka mukwa ocwalo ataha kuto mulika ka lipuzo zezinga.*+  Apunya mwa Jerusalema ni sikwata sesituna hahulu sa batu,+ ni likamele zeshimbile oli ya balusamu+ ni gauda yeñata-ñata ni macwe a butokwa amañata hahulu. Akena ku Salumoni mi amubulelela litaba kaufela zeneli mwa pilu yahae.  Salumoni kiha alaba lipuzo zahae kaufela. Hakuna taba niyekana yeo mulena naapalezwi* kumutaluseza.  Mulena wamusali wa kwa Sheba hanaaboni butali kaufela bwa Salumoni,+ ni ndu yanaayahile,+  lico za fa tafule yahae,+ mone liinela likombwa zahae, mubelekelo wa maweta bahae kwa litafule ni liapalo zabona, balwali ba likomoki zahae, ni matabelo a kucisa ahae anaafa kamita kwa ndu ya Jehova, akomoka hahulu.*  Cwale ali ku mulena: “Litaba zene niutwile hane nili mwa naha yaka, ka za lika zeupetile* ni butali bwahao ki za niti.  Kono nenisika lumela litaba zeo kufitela nitaha ni kuto iponela zona ka meeto aka. Kanti mane nenisika bulelelwa litaba kaufela. Butali bwahao ni sifumu sahao lifitela kwahule litaba kaufela zene niutwile.  Batu bahao banani tohonolo, mi batanga bahao babayema fapilaa hao kamita kuteeleza kwa butali bwahao, ni bona banani tohonolo!+  Kulumbekwe Jehova Mulimu wahao,+ yakulatile ka kukubeya fa lubona lwa Isilaele. Kabakala kuli lilato la Jehova ku Isilaele ki la kamita, ukuketile kuba mulena kuli ubuse ka mulao ni ka kuluka.” 10  Cwale afa mulena gauda yeeza litalenta* ze 120 ni oli ya balusamu+ yeñata-ñata ni macwe a butokwa.+ Nekusika tiswa hape oli ya balusamu yeñata cwalo yelikana ni yeo mulena wamusali wa kwa Sheba naafile Mulena Salumoni. 11  Lisepe za Hiramu zenelwezi gauda kuzwa kwa Ofiri+ hape zatisa likota za sandala+ zeñata-ñata zenezwa kwa Ofiri, ni macwe a butokwa.+ 12  Mulena aitusisa likota za sandala kueza matiyelo a ndu ya Jehova ni a ndu ya mulena, mi aitusisa zona kueza ni liharepa ni zelizwa za mihala za baopeli.+ Haisali hakusika tiswa hape likota za sandala zeñata cwalo, mi zalikuba libonwe hape kuto fita ni kacenu le. 13  Mulena Salumoni hape afa mulena wamusali wa kwa Sheba lika kaufela zanaabata ni zanaakupile, kuekeza ku zanaa mufile kabakala bufani bwahae.* Hasamulaho, afunduka ni kukutela kwa naha yahae, hamoho ni batanga bahae.+ 14  Mi gauda yanaatisezwa Salumoni ka silimo ni silimo neiweita litalenta ze 666,+ 15  kwandaa lika zenetiswa ki bafundoti ni pulofiti yenetiswa ki balekisi ni malena kaufela ba Maarabe ni babusisi ba naha. 16  Mulena Salumoni aeza litebe zetuna ze 200 za gauda yezwakilwe ni sipi yeñwi+ (tebe yeñwi ni yeñwi neiezizwe ka lishekele* za gauda ze 600)+ 17  ni litebe zenyinyani* ze 300 za gauda yezwakilwe ni sipi yeñwi (tebe yeñwi ni yeñwi neiezizwe ka limaina* zetaalu za gauda). Mi mulena abeya litebe zeo mwa Ndu ya Mushitu wa Lebanoni.+ 18  Hape mulena aeza lubona lolutuna lwa manaka a litou+ mi aluapesa ka gauda yekenile.+ 19  Nekunani mapahamelo anani mahatelo a 6 akambamela fa lubona, mi kwamulaho wa lubona nekunani nto ya laundi yenebonahala inge situwa, mi lubona nelunani mazoho kafa ni kafa, mi kwatuko ni mazoho alona nekuyemi litau za kubupa zepeli.+ 20  Mi nekunani litau za kubupa ze 12 zeneyemi fa mahatelo a 6 ao; kwa mafelelezo ni mafelelezo a mahatelo a 6 ao nekuyemi tau iliñwi. Hakuna mubuso omuñwi one uezize lubona loluswana ni lo. 21  Linwiso kaufela za Mulena Salumoni neli za gauda, mi lisebeliso kaufela za mwa Ndu ya Mushitu wa Lebanoni+ neli za gauda yekenile. Nekusina nto ifi kamba ifi ya silivera, kakuli mwa mazazi a Salumoni silivera neingiwa kuli haina tuso.+ 22  Kakuli mulena naanani lisepe za Tareshishi+ zenezamaya mwa liwate hamoho ni lisepe za Hiramu. Hañwi mwa lilimo zetaalu, lisepe za Tareshishi zeo nelitahanga lilongile gauda ni silivera, manaka a litou,+ lipombwe, ni lipikoki. 23  Kabakaleo, Mulena Salumoni afita malena babañwi kaufela mwa lifasi kwa sifumu+ ni butali.+ 24  Mi batu kaufela mwa lifasi nebatahanga ku* Salumoni kuto utwa butali bwahae bwanaabeile Mulimu mwa pilu yahae.+ 25  Yomuñwi ni yomuñwi wabona naatisanga mpo—ili lika za silivera, lika za gauda, liapalo, lilwaniso, oli ya balusamu, lipizi, ni limbongolo*—mi nekubanga cwalo silimo ni silimo. 26  Mi Salumoni azwelapili kuikubukanyeza likoloi ni lipizi;* naanani likoloi ze 1,400 ni lipizi ze* 12,000,+ mi alibeya mwa mileneñi ya likoloi ni mwa Jerusalema bukaufi ni mulena.+ 27  Mulena atahisa kuli silivera ibe yeñata hahulu mwa Jerusalema sina macwe, ni kuli likota za sidare libe zeñata hahulu sina likota za sikomora za mwa Shefela.*+ 28  Lipizi za Salumoni nelilekilwe kwa Egepita, mi sitopa sa balekisi ba mulena nesilekanga mitapi ya lipizi* ka teko iliñwi.+ 29  Koloi ni koloi ya kwa Egepita neileka lishekele za silivera ze 600, mi pizi neileka lishekele za silivera ze 150; mi bona neba lilekisanga kwa malena kaufela ba Mahiti+ ni malena ba Siria.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ka tukwaci.”
Linzwi ka linzwi, “naasazibi.”
Linzwi ka linzwi, “asiyala asina maata.”
Kamba “manzwi ahao.”
Talenta neieza makilogilamu a 34.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “kulikana ni lizoho la Mulena Salumoni.”
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Ili litebe zenyinyani zeneeitusiswanga hañata ki bakunupi ba masho.
Maina ya mwa Mañolo A Siheberu neilikana ni ligilamu zeeza 570. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “nebabatanga kubona pata ya.”
Fo kikuli, mambema. Linzwi la Siheberu litalusa folofolo yepepilwe ki mbongolo ni pizi.
Kamba “bapahami ba lipizi.”
Kamba “bapahami ba lipizi ba.”
Kamba “sibaka sesipatami.”
Kamba mwendi, “nesilekanga lipizi kwa Egepita ni kwa Kue; balekisi ba mulena neba lilekanga kwa Kue,” mwendi ili kutalusa kwa Silisia.