1 Malena 8:1-66

  • Aleka ikenywa mwa tempele (1-13)

  • Salumoni ubulela kwa sicaba (14-21)

  • Tapelo ya Salumoni ya kukakula tempele (22-53)

  • Salumoni ufuyaula sicaba (54-61)

  • Matabelo ni mukiti wa kakulo (62-66)

8  Ka nako yeo, Salumoni akopanya+ baana-bahulu ba Isilaele, zona litoho kaufela za masika, ili manduna kaufela ba Isilaele, ka mabasi a bahandataa bona.+ Bataha ku Mulena Salumoni mwa Jerusalema kuyo nga aleka ya tumelelano ya Jehova kuizwisa mwa Muleneñi wa Davida,+ fo kikuli, Sione.+  Baana kaufela ba Isilaele bakopana fapilaa Mulena Salumoni kwa mukiti,* mwa kweli ya Etanimi,* fo kikuli, kweli yabu 7.+  Baana-bahulu kaufela ba Isilaele bataha cwalo, mi baprisita bananula Aleka.+  Bayo tisa Aleka ya Jehova, ni tende ya makopanelo,+ ni lisebeliso kaufela zekenile zeneli mwa tende. Baprisita ni Malivi bayo litisa.  Mulena Salumoni ni kopano kaufela ya Isilaele, bane babizizwe kuyo kopana ni yena, nebali fapilaa Aleka. Kwaezwa matabelo+ a lingu ni likomu zeñata hahulu kuli mane nelisa konahali kubaliwa.  Mi baprisita bakenya aleka ya tumelelano ya Jehova mwa sibaka sayona,+ mwa muzuzu wa mwahali hahulu wa mwa ndu, sona Sibaka Sesikenile Hahulu, ili mwatasaa mafufa a likerubimi.+  Mafufa a likerubimi naabapuhile cwalo fahalimwaa sibaka fone iinzi Aleka, mi likerubimi zaapesa Aleka ni misumo yayona.+  Misumo+ neli yemitelele hahulu kuli mane lingo zayona nelibonahala mwa Sibaka Sesikenile fapilaa muzuzu wa mwahali hahulu, kono nelisa bonahali kwande. Mi misumo yeo isali fateñi ni kacenu.  Nekusina sesiñwi mwa Aleka kwandaa matapa amabeli a macwe+ anaabeile Mushe mwateñi+ kwa Horebe, muta Jehova naaezize tumelelano+ ni sicaba sa Isilaele hane bazwa mwa naha ya Egepita.+ 10  Baprisita habazwa mwa sibaka sesikenile, lilu+ latala ndu ya Jehova.+ 11  Baprisita nebasa koni kuzwelapili kusebeleza mwateñi kabakala lilu leo, kakuli kanya ya Jehova neitezi mwa ndu ya Jehova.+ 12  Ka yona nako yeo, Salumoni ali: “Jehova naabulezi kuli naakaina mwa lififi lelituna.+ 13  Nikonile kukuyahela ndu yepahami, sona sibaka seukaina ku sona kuya kuile.”+ 14  Cwale mulena afetuha mi akala kufuyaula puteho kaufela ya Isilaele, puteho kaufela ya Isilaele inze iyemi.+ 15  Abulela, ali: “Kulumbekwe Jehova Mulimu wa Isilaele, ili yo ka mulomo wahae naasepisize Davida, yena ndate, mi ka lizoho lahae uezize ka mwanaasepiselize, hanaaize: 16  ‘Kuzwa lizazi lenizwisa sicaba saka sa Isilaele mwa Egepita, hanisika keta muleneñi mwa masika kaufela a Isilaele kuli kuyahiwe mwateñi ndu molikaina libizo laka,+ kono niketile Davida kuli aetelele sicaba saka sa Isilaele.’ 17  Mi Davida, yena ndate, naanani takazo yezwelela kwa pilu, ya kuli ayahele libizo la Jehova Mulimu wa Isilaele ndu.+ 18  Kono Jehova ali ku Davida, yena ndate: ‘Ubile ni takazo yezwelela kwa pilu ya kuli uyahele libizo laka ndu, mi uezize hande kuba ni takazo yeo mwa pilu yahao. 19  Nihakulicwalo, hauna kuyaha ndu yeo, kono mwanaa hao yeuka ipepela* ki yena yakayahela libizo laka ndu.’+ 20  Jehova utalelelize sepiso yahae, kakuli niyolile Davida, yena ndate, mi niinzi mwa lubona lwa Isilaele, sina mwanaasepiselize Jehova. Hape niyahezi libizo la Jehova Mulimu wa Isilaele ndu+ 21  mi nilukisize mwateñi sibaka sa Aleka mokunani tumelelano+ yanaaezize Jehova ni bo kuku waluna hanaa bazwisa mwa naha ya Egepita.” 22  Cwale Salumoni ayema fapilaa aletare ya Jehova, fapilaa puteho kaufela ya Isilaele, mi ayemiseza mazoho ahae kwa mahalimu,+ 23  mi ali: “Wena Jehova Mulimu wa Isilaele, hakuna Mulimu yaswana ni wena+ mwa mahalimu kwahalimu kamba fafasi mwa lifasi, yabuluka tumelelano ni kubonisa lilato lelisa feli+ kwa batanga bahao babazamaya fapilaa hao ka lipilu zabona kaufela.+ 24  Ubulukile sepiso yene usepisize mutangaa hao Davida, yena ndate. Neusepisize ka mulomo wahao, mi kacenu utalelelize sepiso yahao ka lizoho lahao.+ 25  Mi cwale, wena Jehova Mulimu wa Isilaele, utaleleze sepiso yene ufile mutangaa hao Davida, yena ndate, hane uize: ‘Hakuna kupala kuba ni mutu wa lusika lwahao yakaina mwa lubona lwa Isilaele, haiba bana bahao batokomela linzila zabona ka kuzamaya fapilaa ka, sina wena mouzamaezi fapilaa ka.’+ 26  Mi cwale nakukupa, wena Mulimu wa Isilaele, utaleleze sepiso yene usepisize mutangaa hao Davida, yena ndate. 27  “Kono kana luli Mulimu ukaina fa lifasi?+ Bona! Mbali mahalimu, ki cwalo, lona lihalimu la mahalimu, halikoni kukulikana;+ cwale ndu yeniyahile ye, ika kulikana cwañi?+ 28  Cwale wena Jehova Mulimu waka, hakuteeleze kwa tapelo ya mutangaa hao ni kwa kupo yahae ya kuli umushemube, mi uutwe kupo ni tapelo ya mutangaa hao yalapela fapilaa hao kacenu. 29  Meeto ahao atalimange ndu ye busihu ni musihali, sona sibaka sene uize: ‘Libizo laka likaina ku sona,’+ kuli uteeleze kwa tapelo ya mutangaa hao yalapela inzaa talimezi kwa sibaka se.+ 30  Mi uteeleze kwa kupo ya mutangaa hao ya kuli umushemube ni kwa kupo ya sicaba sahao sa Isilaele yebalapela inze batalimezi kwa sibaka se, mi uutwe inze uli mwa sibaka seupila ku sona mwa mahalimu;+ ki cwalo, uutwe mi uswalele.+ 31  “Haiba mutu afoseza yomuñwi, mi akonkiswa kuli haana mulatu* ni kuli ukaba ni sikuto haiba zakonkile ki za buhata, mi haiba mutu yo yakonkile ataha fapilaa aletare yahao mwa ndu ye,+ 32  hakuutwe inze uli mwa mahalimu mi uunge muhato, uatulele batanga bahao ka kuatula yamaswe kuli unani mulatu* mi umukutiseze kulikana ni saezize, ni ka kuatula yalukile kuli haana mulatu* mi umufe mupuzo kulikana ni kuluka kwahae.+ 33  “Sicaba sahao sa Isilaele hasituzwi ki lila zasona kabakala kuli nebazwezipili kukufoseza,+ kono cwale bakutela ku wena ni kulumbeka libizo lahao+ mi balapela ku wena kukupa kuli ubashemube, bali mwa ndu ye,+ 34  hakuutwe inze uli mwa mahalimu mi uswalele sibi sa sicaba sahao sa Isilaele mi ubakutiseze mwa naha yene ufile bo kuku wabona.+ 35  “Mahalimu hakwalilwe kuli kusike kwaba ni pula+ kabakala kuli bazwezipili kukufoseza,+ kono cwale balapela inze batalimezi kwa sibaka se, ni kulumbeka libizo lahao, mi batuhela sibi sabona kabakala kuli ubakokobelize,*+ 36  hakuutwe inze uli mwa mahalimu mi uswalele sibi sa batanga bahao, sa sicaba sahao sa Isilaele, kakuli uka baluta+ nzila yende yebaswanela kuzamaya ku yona; mi unelise pula mwa naha yahao+ yene ufile sicaba sahao kuli ibe saanda sabona. 37  “Haiba kuba ni lukupwe mwa naha,+ kamba butuku bobuyambukela bobubulaya, kamba licalo lisinyiwa ki moya ocisa, muuta,+ nziye yezamaya sikutu, kamba nziye yesinya;* kamba haiba sila sabona sibaambeka mwa mileneñi ya mwa naha yabona* kamba haiba kuba ni ncwa kamba butuku bufi kamba bufi,+ 38  tapelo kaufela ni kupo kaufela ya kuli ubashemube+ yekaezwa ki mutu ufi kamba ufi kamba sicaba sahao kaufela sa Isilaele (kakuli yomuñwi ni yomuñwi uziba butata bwa mwa pilu yahae)+ habaotololela mazoho abona kwa neku la ndu ye, 39  uiutwe inze uli mwa mahalimu, sona sibaka seupila ku sona,+ mi uswalele,+ uunge muhato; mi ufe yomuñwi ni yomuñwi mupuzo kulikana ni linzila zahae kaufela,+ kakuli wena waziba pilu yahae (ki wena feela unosi yaziba luli pilu ya mutu kaufela),+ 40  ilikuli bakusabe mwa mazazi kaufela ebakapila mwa naha yene ufile bo kuku waluna. 41  “Hape ka za muzwahule, yasi wa sicaba sahao sa Isilaele, yazwa kwa naha ya kwahule kabakala libizo* lahao+ 42  (kakuli bakautwa ka za libizo lahao lelituna ni lizoho lahao lelimaata,+ leliotolohile), mi ataha kuto lapela inze atalimezi kwa neku la ndu ye, 43  hakuteeleze inze uli mwa mahalimu, sona sibaka seupila ku sona,+ mi ueze lika kaufela zakukupa muzwahule yo, ilikuli batu kaufela mwa lifasi bazibe libizo lahao mi bakusabe,+ sina mosiezeza sicaba sahao sa Isilaele, mi bazibe kuli ndu ye yeniyahile ibizwa ka libizo lahao. 44  “Haiba sicaba sahao siya kuyo lwanisa lila zasona ka nzila yeu baluma ka yona,+ mi balapela+ ku wena Jehova inze batalimezi kwa muleneñi ouketile+ ni kwa ndu yeniyahezi libizo lahao,+ 45  hakuutwe tapelo yabona ni kupo yabona ya kuli ubashemube, inze uli mwa mahalimu, mi ubaatulele. 46  “Haiba bakufoseza (kakuli hakuna mutu yasaezi sibi),+ mi ubanyemela ni kubatuhelela kuli batulwe ki sila, mi baba bahapile babaisa mwa naha ya sila, ibe kwahule kamba fakaufi;+ 47  kono cwale baikupula inze bali mwa naha ya buhapiwa,+ mi bakutela ku wena+ ni kukukupa kuli ubashemube mwa naha ya baba bahapile,+ bali: ‘Luezize sibi mi lufosize; luezize nto yemaswe,’+ 48  mi bakutela ku wena ka lipilu zabona kaufela+ ni ka mioyo* yabona kaufela mwa naha ya lila zabona zenee baisize mwa buhapiwa, mi balapela ku wena inze batalimezi kwa neku la naha yene ufile bo kuku wabona ni la muleneñi ouketile ni la ndu yeniyahezi libizo lahao,+ 49  hakuutwe tapelo yabona ni kupo yabona ya kuli ubashemube, inze uli mwa mahalimu, sona sibaka seupila ku sona, mi ubaatulele+ 50  mi uswalele sicaba sahao sesi kufoselize, uswalele milatu yabona kaufela yeba kufoselize ka yona. Ukatahisa kuli baba bahapile babautwele makeke+ 51  (kakuli ki sicaba sahao mi ki saanda sahao,+ sene uzwisize mwa Egepita,+ ili mwa liyekuyeku mokushengunukisezwa sipi).+ 52  Meeto ahao abone kupo ya mutangaa hao ya kuli umushemube+ ni kupo ya sicaba sahao sa Isilaele ya kuli usishemube ka kuteeleza ku bona ka nako kaufela habalapela ku wena.*+ 53  Kakuli ubaketile mwa macaba kaufela a lifasi kuli babe saanda sahao,+ sina mone ubulelezi ka Mushe mutangaa hao hane uzwisa bo kuku waluna mwa Egepita, wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.” 54  Salumoni asafeza feela kulapela ku Jehova ni kukupa kuli amushemube, ananuha fapilaa aletare ya Jehova, fanaakubami inze aotololezi mazoho ahae kwa mahalimu.+ 55  Cwale ayema ni kufuyaula puteho kaufela ya Isilaele ka linzwi lelituna, ali: 56  “Kulumbekwe Jehova yafile sicaba sahae sa Isilaele pumulo, sina mwanaasepiselize.+ Kwa lisepiso zende kaufela zanaabulezi ka Mushe mutangaa hae, hakuna nihaiba iliñwi yepalile.+ 57  Haike Jehova Mulimu waluna abe ni luna sina mwanaabezi ni bo kuku waluna.+ Mi asike alusiya kamba kulufulalela.+ 58  Asuteleze lipilu zaluna ku yena,+ kuli luzamaye mwa linzila zahae kaufela ni kuli lumamele milao yahae, litaelo zahae, ni likatulo zahae, zanaalaezi bo kuku waluna kuli balimamele. 59  Mi haike manzwi aka a, enikupile Jehova ka ona kuli anishemube, ahupulwe ki Jehova Mulimu waluna musihali ni busihu, kuli aatulele mutangaa hae ni sicaba sahae sa Isilaele kulikana ni zetokwahala ka zazi ni zazi, 60  kuli macaba kaufela a lifasi azibe kuli Jehova ki yena Mulimu wa niti.+ Hakuna usili!+ 61  Cwale musebeleze Jehova Mulimu waluna ka lipilu zamina kaufela,*+ ili ka kulatelela litaelo zahae ni kumamela milao yahae sina momuezeza kacenu le.” 62  Cwale mulena ni Maisilaele kaufela baezeza Jehova matabelo amañata hahulu.+ 63  Salumoni aezeza Jehova matabelo a kuikabela:+ Naazwisize likomu ze 22,000 ni lingu ze 120,000. Mulena ni Maisilaele kaufela bakakula cwalo ndu ya Jehova.+ 64  Ka lizazi leo, mulena naanani kukenisa sibaka sa fahalaa lapa leli fapilaa ndu ya Jehova, kakuli ki fona fanaaka ezeza matabelo a kucisa, linubu za bubeke, ni mafula a linubu za kuikabela, kakuli aletare ya kopa+ ye fapilaa Jehova neli yenyinyani hahulu mi nekusa konahali kuezeza fateñi matabelo a kucisa, linubu za bubeke, ni mafula+ a matabelo a kuikabela. 65  Ka nako yeo, Salumoni aeza mukiti+ hamoho ni Maisilaele kaufela, ili kopano yetuna kuzwa kwa Lebo-hamati* kuyo fita kwa Mulapo* wa Egepita,+ fapilaa Jehova Mulimu waluna ka mazazi a 7 ni ka mazazi amañwi a 7, ili mazazi a 14 hakopanywa. 66  Ka lizazi lelitatama,* mulena afundula sicaba, mi bafuyaula mulena mi baya kwa mandu abona inze batabile hahulu ni kuwabelwa kwa lipilu kabakala bunde+ kaufela bwabonisize Jehova ku Davida mutangaa hae ni kwa sicaba sahae sa Isilaele.

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, Mukiti wa Minganda.
Linzwi ka linzwi, “mwanaa hao, yakazwa mwa teka yahao.”
Kamba “mi yafoselizwe atahisa sikuto fahalimwaa hae.” Fo kikuli, kumukonkisa kuli ukaba ni sikuto haiba zakonkile ki za buhata kamba haiba asaliezi.
Linzwi ka linzwi, “ki yamaswe.”
Linzwi ka linzwi, “ki yalukile.”
Kamba “ubanyandisize.”
Kamba “limbimba.”
Linzwi ka linzwi, “mwa naha ya minyako yahae.”
Kamba “libubo.”
Kamba “ka kuteeleza ku bona haba kukupa nto ifi kamba ifi.”
Kamba “ka lipilu zeineezi ka kutala.”
Kamba “munyako wa Hamati.”
Linzwi ka linzwi, “labu 8,” fo kikuli, lizazi lelitatama mazazi amañwi a 7.