1 Malena 14:1-31

  • Bupolofita bwa Akija bwa ziyezi yekatahela Jeroboami (1-20)

  • Roboami ubusa Juda (21-31)

    • Shishaki ulwanisa Jerusalema (25, 26)

14  Ka nako yeo, Abija mwanaa Jeroboami akula.  Jeroboami kihaa li ku musalaa hae: “Hakunanuhe, mi ueze inge haki wena ilikuli basike baziba kuli u musalaa Jeroboami, mi uye kwa Shilo. Bona! Ki kona kwainzi mupolofita Akija. Ki yena yanaa nibulelezi kuli nikaba mulena wa sicaba se.+  Ushimbe linkwa zelishumi, ni mañende, ni piza ya linosi, mi uye ku yena. Mi yena uka kubulelela sesika ezahala ku mushimani.”  Musalaa Jeroboami aeza ka mwanaa mubulelezi. Ananuha mi aya kwa Shilo,+ ayo fita mwa ndu ya Akija. Meeto a Akija naatalima feela, kono naasaboni kabakala kuli naasupezi.  Kono Jehova naabulelezi kale Akija kuli: “Musalaa Jeroboami ki yo wataha kuto kubuza za mwanaa hae, kakuli wakula. Nika kutaluseza seuka mubulelela.* Hakafita ukaeza inge haki yena.”  Akija asautwa feela misindo ya mahutu a musalaa Jeroboami hakena mwa munyako, ali ku yena: “Kena, wena musalaa Jeroboami. Kiñi haueza inge haki wena? Nitaluselizwe kukubulelela taba yetaata.  Zamaya uyo bulelela Jeroboami kuli: ‘Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: “Neni kuungile mwahalaa sicaba sahenu kuli nikueze mueteleli wa sicaba saka sa Isilaele.+  Mi naamuha ba ndu ya Davida mubuso ni kukufa ona.+ Kono hausika ba sina Davida mutangaaka, yanaamamezi milao yaka ni kunilatelela ka pilu yahae kaufela, mi naaezize feela sesilukile mwa meeto aka.+  Kono wena uezize zemaswe hahulu kufita batu kaufela bane baliteñi pili ku wena, mi uikezelize mulimu usili ni maswaniso a sipi* kuli unifoseze,+ mi ki na yeufulalezi.+ 10  Kabakaleo, nitahiseza ba ndu ya Jeroboami ziyezi, mi nikayundisa baana* kaufela ba ndu ya Jeroboami, kukopanyeleza ni babainyandela ni babafokola mwa Isilaele, mi nikafeza ba ndu ya Jeroboami,+ sina mutu yazwisa musutelo kufitela ufela! 11  Mutu kaufela wa ndu ya Jeroboami yashwela mwa muleneñi ukaciwa ki linja; mi yashwela mwa naheñi ukaciwa ki linyunywani za mahalimu, kakuli ki sabulezi Jehova.”’ 12  “Cwale nanuha; uye kwa ndu yahao. Usakena feela mwa muleneñi, mwana ukashwa. 13  Maisilaele kaufela baka mulila ni kumubuluka, kakuli ki yena feela anosi wa mwa lubasi lwa Jeroboami yakabulukiwa mwa libita, kakuli Jehova Mulimu wa Isilaele ufumani sesinde ku yena feela anosi mwahalaa ba ndu ya Jeroboami. 14  Jehova ukaiketela mulena yakabusa Isilaele ili yakafeza ba ndu ya Jeroboami+ kuzwa lizazi leo kuisa kwapili, nihaiba kukala cwale. 15  Jehova ukanata Maisilaele, babe sina lutaka loluzukuzeha mwa mezi, mi ukazwisa Maisilaele mwa naha yende ye yanaafile bo kuku wabona,+ mi uka bahasanyeza mwabuse bwa Nuka,*+ kakuli baezize likota za kulapela,*+ ili kufoseza Jehova. 16  Mi ukayubeka Isilaele kabakala libi zaezize Jeroboami ni zatahisize kuli Isilaele alieze.”+ 17  Cwale musalaa Jeroboami ananuha mi afunduka, afita mwa Tiriza. Asakena feela mwa munyako wa ndu, mushimani ashwa. 18  Kiha bamubuluka, mi Maisilaele kaufela bamulila, kulikana ni linzwi la Jehova lanaabulezi ka mutangaa hae, yena mupolofita Akija. 19  Mi litaba zeñwi za Jeroboami, mwanaalwanezi lindwa+ ni mwanaabuselize, liñozwi mwa buka ya litaba za linako za malena ba Isilaele. 20  Mi Jeroboami naabusize ka lilimo ze 22, mi ashwa, abulukiwa sina bo kuku wahae;+ Nadabi mwanaa hae amuyola fa bulena.+ 21  Ka nako yeo, Roboami mwanaa Salumoni naali mulena wa Juda. Roboami naanani lilimo ze 41 haba mulena, mi abusa lilimo ze 17 inzaa li mwa Jerusalema, ona muleneñi wanaaketile Jehova+ mwa masika kaufela a Isilaele kuli abeye libizo lahae ku ona.+ Libizo la mahe Roboami neli Naama wa Muamoni.+ 22  Mi ba lusika lwa Juda baeza zemaswe mwa meeto a Jehova,+ mi kabakala libi zene baezize, bamuhalifisa hahulu kufita mone baezelize bo kuku wabona.+ 23  Ni bona bazwelapili kuikahela libaka zelumbile ni kuikezeza misumo ya macwe ya kulapela ni likota za kulapela*+ fahalimwaa malundunyana kaufela amatelele+ ni mwatasaa likota kaufela za matali amañata.+ 24  Hape nekunani mahule babaana ba kwa tempele mwa naha.+ Nebaeza ka kuya ka lika kaufela zenyenyisa za macaba anaalelekilwe ki Jehova fapilaa Maisilaele. 25  Ka silimo sabuketalizoho sa puso ya Mulena Roboami, Mulena Shishaki+ wa Egepita ato lwanisa Jerusalema.+ 26  Aanga bufumu bwa mwa ndu ya Jehova ni bufumu bwa mwa ndu ya mulena.+ Aanga lika kaufela, kukopanyeleza ni litebe kaufela za gauda zanaaezize Salumoni.+ 27  Mulena Roboami kihaa eza litebe za kopa kuyolisa litebe zeo, mi alibeya mwa pabalelo ya bazamaisi ba balibeleli,* bane balibelela munyako wa ndu ya mulena. 28  Nako kaufela yanaayanga mulena kwa ndu ya Jehova, balibeleli neba lishimbanga, mi hasamulaho neba likutisezanga mwa muzuzu wa balibeleli. 29  Mi litaba zeñwi za Roboami, lika kaufela zanaaezize, kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Juda?+ 30  Nekunani lindwa mwahalaa Roboami ni Jeroboami ka nako kaufela.+ 31  Mi Roboami ashwa, abulukiwa sina bo kuku wahae mi bamubuluka kokubulukilwe bo kuku wahae mwa Muleneñi wa Davida.+ Libizo la mahe neli Naama wa Muamoni.+ Mi Abijami*+ mwanaa hae amuyola fa bulena.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Umubulelele cwana ni cwana.”
Kamba “maswaniso a sipi yeshengunuzwi.”
Linzwi ka linzwi, “mutu kaufela yalutela kwa limota.” Yeo ki pulelo ya Siheberu ya kashwau yeama kwa baana.
Fo kikuli, Nuka ya Eufrati.
Linzwi ka linzwi, “bamati.”
Hape ubizwa Abija.