1 Malena 9:1-28

  • Jehova uiponahaza ku Salumoni hape (1-9)

  • Mpo ya Salumoni ku Mulena Hiramu (10-14)

  • Misebezi ya Salumoni ye­shutana-­shutana (15-28)

9  Salumoni asafeza feela kuyaha ndu ya Jehova, ndu ya mulena,+ ni lika kaufela zanaalata kueza Salumoni,+  Jehova aiponahaza ku Salumoni lwabubeli, sina mwanaaiponahalelize ku yena mwa Gibioni.+  Jehova ali ku yena: “Niutwile tapelo yahao ni kupo yahao ya kuli nikushemube, yeulapezi ku na. Nikenisize ndu yeuyahile ye, ka kubeya libizo laka ku yona kuli liine mwateñi kamita,+ mi nikababalela ndu ye ni kuisileleza kamita.+  Mi wena, haiba uzamaya fapilaa ka sina mwanaazamaezi Davida ndataho,+ ka pilu yesepahala+ ni ka kuluka,+ inze ueza lika kaufela zeni kulaezi,+ mi umamela litaelo zaka ni likatulo zaka,+  fo, nikatiisa lubona lwa mubuso wahao mwa Isilaele kuya kuile, sina mone nisepiselize Davida, yena ndataho, hane niize: ‘Hakuna kupala kuba ni mutu wa lusika lwahao yakaina mwa lubona lwa Isilaele.’+  Kono haiba mina ni bana bamina munifulalela, musamameli milao yaka ni litaelo zaka zeni mifile, mi muya kuyo sebeleza milimu isili ni kuikubamela,+  nikazwisa Maisilaele mwa naha yeni bafile,+ mi ndu yenikeniselize libizo laka nika izwisa fapilaa ka,+ mi Isilaele ukasheununwa* ni kunyefulwa mwahalaa macaba kaufela.+  Mi ndu ye ikasinyeha, ibe mabunda ali matota.+ Mutu kaufela yakafita kwatuko ni yona ukaimbwetukela, ukaliza muloli, mi ukali: ‘Jehova uezelizeñi naha ye ni ndu ye cwana?’+  Mi cwale bakali: ‘Kakuli nebasiile Jehova Mulimu wabona, yanaazwisize bo kuku wabona mwa naha ya Egepita, mi baiketela milimu isili, baikubamela ni kuisebeleza. Ki lona libaka Jehova habatahiselize kozi ye kaufela.’”+ 10  Kwa mafelelezo a lilimo ze 20, yona nako yanaangile Salumoni inzaa yaha mandu amabeli, ili ndu ya Jehova ni ndu ya mulena,+ 11  Hiramu+ mulena wa Tire, naafile Salumoni likota za sidare ni za junipa ni gauda yeñata ka mwanaatokwela Salumoni,+ mi Mulena Salumoni afa Hiramu mileneñi ye 20 mwa naha ya Galilea. 12  Hiramu kihaa zwa mwa Tire kuyo bona mileneñi yanaa mufile Salumoni, kono naasika itabela.* 13  Hiramu ali: “Mwanahesu, ki mileneñi ye cwañi ye, yeu nifile?” Mi mileneñi yeo kiha seibizwa Naha ya Kabulu* kufitela ni kacenu le. 14  Mi Hiramu naalumezi mulena litalenta* ze 120 za gauda.+ 15  Ki ze litaba za batu bane baezize misebezi ya kuhapelezwa,+ banaakenyize Mulena Salumoni mwa musebezi wa kuyaha ndu ya Jehova,+ ndu* yahae, Mulunda,*+ lukwakwa lwa Jerusalema, Hazori,+ Megido,+ ni Gezeri.+ 16  (Faro mulena wa Egepita naakambamile kuyo hapa muleneñi wa Gezeri ni kuucisa ka mulilo, mi hape naabulaile Makanana+ bane bapila mwateñi. Mi aufa mwanaa hae wamusizana,+ yena musalaa Salumoni, sina mpo* ya kuitaeza.) 17  Salumoni ayaha* Gezeri, Beti-horoni+ wa Kwatasi, 18  Baalati,+ ni Tamare ye mwa lihalaupa, mwa naha, 19  ayaha ni mileneñi kaufela ya Salumoni ya mabulukelo, mileneñi ya likoloi,+ mileneñi ya bapahami ba lipizi, ni lika kaufela zanaalata kuyaha Salumoni mwa Jerusalema, mwa Lebanoni, ni mwa naha kaufela yanaabusa. 20  Haili batu kaufela bane basiyezi kwa Maamori, Mahiti, Maperizi, Mahivi, ni Majebusi,+ bona bane basi ba sicaba sa Isilaele,+ 21  ili baikulu babona bane basiyezi mwa naha—bane basika bulaiwa ki Maisilaele—Salumoni abahapeleza kuba batanga, mi basali batanga kufitela ni kacenu le.+ 22  Kono haili Maisilaele bona, Salumoni naasika baeza batanga,+ kakuli nebali lindwalume zahae, likombwa zahae, makwambuyu bahae, batusi bahae, ni manduna ba bamatisi ba likoloi zahae ni ba bapahami ba lipizi zahae. 23  Nekunani manduna ba 550 ba likombwa bane batalima musebezi wa Salumoni, bona manduna bane baokamela batu bane baeza musebezi.+ 24  Kono mwanaa Faro wamusizana+ azwa mwa Muleneñi wa Davida+ ni kututela mwa ndu yahae yanaa muyahezi Salumoni; mi cwale Salumoni ayaha Mulunda.*+ 25  Halaalu ka silimo ni silimo,+ Salumoni naaezanga matabelo a kucisa ni matabelo a kuikabela fa aletare yanaayahezi Jehova,+ mi naatushanisanga musi wa matabelo fa aletare yeo yeneli fapilaa Jehova, mi afeleleza ndu cwalo.+ 26  Hape Mulena Salumoni apanga lisepe mwa Ezioni-geberi,+ ye fakaufi ni Eloti, fa likamba la Liwate Lelifubelu mwa naha ya Edomo.+ 27  Hiramu aluma babeleki bahae ka lisepe,+ ili bafuluhi babacuukile, kuli bayo sebelisana ni babeleki ba Salumoni. 28  Baya kwa Ofiri+ mi bayo nga kwateñi gauda yeeza litalenta ze 420, mi baitiseza Mulena Salumoni.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “ukaba lishitanguti.”
Linzwi ka linzwi, “neisi yeminde mwa meeto ahae.”
Kamba mwendi, “Naha Yesina Tuso.”
Talenta neieza makilogilamu a 34.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “ndu ya bulena.”
Kamba “Milo.” Leo ki linzwi la Siheberu lelitalusa “kuubela.”
Kamba “mpo ya sinawenga; lionda.”
Kamba “atiisa.”
Kamba “Milo.” Leo ki linzwi la Siheberu lelitalusa “kuubela.”