1 Malena 4:1-34

  • Zamaiso ya Salumoni (1-19)

  • Batu bapila hande mwa puso ya Salumoni (20-28)

    • Kupila mwa buiketo mwatasaa kota ya veine ni ya feiga (25)

  • Butali bwa Salumoni ni mashitanguti ahae (29-34)

4  Mulena Salumoni naabusa Isilaele kaufela.+  Ba, neli bona manduna bahae: Azaria mwanaa Zadoki+ neli yena muprisita;  Elihorefi ni Akija, bana ba Shisha, neli bañoli;+ Josafati+ mwanaa Akiludi neli muñoli wa litaba;  Benaya+ mwanaa Jehoyada neli muzamaisi wa mpi; bo Zadoki ni Abiatare+ neli baprisita;  Azaria mwanaa Natani+ neli muzamaisi wa likombwa; Zabudi mwanaa Natani neli muprisita ni mulikanaa mulena;+  Akishari neli muzamaisi wa ndu ya mulena; mi Adoniramu+ mwanaa Abuda, neli muzamaisi wa bane baeza misebezi ya kuhapelezwa.+  Salumoni naanani likombwa ze 12 zeneetelela Isilaele kaufela, zenefumanela mulena ni ba ndu yahae lico. Yomuñwi ni yomuñwi wa likombwa zeo naatalima za lico ka kweli iliñwi mwa silimo.+  A ki ona mabizo abona: Mwanaa Huri, yanaazamaisa naha ya malundu ya Efraimi;  mwanaa Dekeri, yanaazamaisa Makaza, Shaalabimi,+ Beti-shemeshi, ni Eloni-beti-hanani; 10  mwanaa Hesedi, yanaazamaisa Aruboto (naazamaisa Soko ni naha kaufela ya Heferi); 11  mwanaa Abinadabi, yanaazamaisa sibaka sa malundu kaufela a Doro (Tafati, mwanaa Salumoni wamusizana, aba musalaa hae); 12  Baana mwanaa Akiludi, yanaazamaisa Taanaki, Megido,+ ni naha kaufela ya Beti-sheani+ yeli mabapa ni Zaretani kwatasaa Jizireele, kuzwa kwa Beti-sheani kuyo fita kwa Abele-mehola ni kwa naha ya Jokimeami;+ 13  mwanaa Geberi, yanaazamaisa Ramoti-giliadi+ (naazamaisa minzi ya litende ya Jairi+ mwanaa Manase, ye mwa Giliadi;+ hape naazamaisa naha ya Arigobo,+ ye mwa Bashani:+ ili mileneñi yemituna ye 60 yenani makwakwa a mamota ni lipakiso za kopa); 14  Akinadabi mwanaa Ido, yanaazamaisa Mahanaimi;+ 15  Akimaazi, yanaazamaisa Nafetali (anyala Basemati, yomuñwi wa bana ba Salumoni babasizana); 16  Baana mwanaa Hushai, yanaazamaisa Asere ni Bealoti; 17  Josafati mwanaa Parua, yanaazamaisa Isakare; 18  Shimei+ mwanaa Ela, yanaazamaisa Benjamine;+ 19  Geberi mwanaa Uri, yanaazamaisa naha ya Giliadi,+ yona naha ya Sihoni+ mulena wa Maamori, ni ya Ogo+ mulena wa Bashani. Hape nekunani sikombwa sene sizamaisa likombwa zeo kaufela mwa naha. 20  Majuda ni Maisilaele neli babañata hahulu sina mushabati wa fa likamba la liwate;+ nebaca ni kunwa ni kuwabelwa.+ 21  Salumoni naabusa mibuso kaufela kuzwa kwa Nuka*+ kuyo fita kwa naha ya Mafilisita ni kwa mululwani wa Egepita. Mi batu ba mwa mibuso yeo nebatisezanga Salumoni ñamba ni kumusebeleza mwa mazazi kaufela a bupilo bwahae.+ 22  Lico za Salumoni za ka zazi ni zazi neli fulaulo yenekile yeeza litikanyo za kori* ze 30 ni fulaulo yeeza litikanyezo za kori ze 60, 23  likomu zenunisizwe ze 10, likomu zenefuliswa ze 20, ni lingu ze 100, kusabalwi mazwii, tumunda, liputi, ni linyunywani zenunisizwe. 24  Kakuli naazamaisa lika kaufela mwabuse bo bwa Nuka,*+ kuzwa kwa Tifisa kuyo fita kwa Gaza,+ kubeya cwalo ni malena kaufela bane bali mwabuse bo bwa Nuka; mi kwaba ni kozo mwa linaha kaufela zeneli bukaufi.+ 25  Majuda ni Maisilaele bapila mwa buiketo, mutu ni mutu mwatasaa kota yahae ya veine ni kota yahae ya feiga, kuzwa kwa Dani kuyo fita kwa Beere-sheba, mwa mazazi kaufela a Salumoni. 26  Mi Salumoni naanani mizuzu ye 4,000* ya lipizi za likoloi zahae, mi naanani lipizi ze* 12,000.+ 27  Likombwa zeo nelitisanga lico za Mulena Salumoni ni za batu kaufela bane bacela kwa tafule ya Mulena Salumoni. Yomuñwi ni yomuñwi wa likombwa zeo naanani kweli yanaatalima za lico, mi naabona teñi kuli hakuna zetondahala.+ 28  Hape nebatisezanga lipizi ni likwata za lipizi mabele ni bucwañi kone litokwiwa kaufela, yomuñwi ni yomuñwi ka kuya ka kabelo yahae. 29  Mi Mulimu afa Salumoni butali ni temuho yetuna hahulu, ni pilu yenani kutwisiso yetuna sina mushabati wa fa likamba la liwate.+ 30  Butali bwa Salumoni nebufita butali bwa batu kaufela ba kwa Upa ni butali kaufela bwa Egepita.+ 31  Naafita batu kaufela kwa butali, naafita Etani+ wa Muezirani ni Hemani,+ Kalukoli,+ ni Darada, bana ba Maholi; abubana mwa macaba kaufela a mwa matuko.+ 32  Naañozi* mashitanguti+ a 3,000 mi lipina+ zahae nelifita fa 1,005. 33  Naabulela za likota, kukala ka kota ya sidare ya kwa Lebanoni kuisa kwa kota ya hisopa+ yemela fa limota; naabulela za lifolofolo,+ za linyunywani,*+ za lika zehohoba,*+ ni za litapi. 34  Batu bane bazwa mwa macaba kaufela bataha kuto utwa butali bwa Salumoni, kukopanyeleza cwalo ni malena bane bazwa mwa lifasi kaufela bane bautwile za butali bwahae.+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, Nuka ya Eufrati.
Kori ki tikanyezo mone kukwana malita a 220. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Fo kikuli, kwa wiko wa Nuka ya Eufrati.
Palo ye, yafumaneha mwa miputo yemiñwi ni mwa litimana zeñwi zebulela za taba yeswana. Miputo yemiñwi yona ibonisa kuli mizuzu yeo neli ye 40,000.
Kamba “bapahami ba lipizi ba.”
Kamba “Naabulezi.”
Kamba “libupiwa zefufa.”
Mwendi ili kutalusa lihahabe ni likokwani.