1 Malena 2:1-46

  • Davida ulaelela Salumoni (1-9)

  • Davida washwa; Salumoni uina mwa lubona (10-12)

  • Mulelo wa Adonija utahisa kuli abulaiwe (13-25)

  • Abiatare walelekwa; Joabi wabulaiwa (26-35)

  • Shimei wabulaiwa (36-46)

2  Nako ya kushwa kwa Davida hane isutelezi, abulelela Salumoni mwanaa hae litaelo ze:  “Nituha nishwa.* Kabakaleo, utiye+ mi ube ni bundume.+  Ulukela kuutwa Jehova Mulimu wahao ka kuzamaya mwa linzila zahae ni kumamela litaelo zahae, milao yahae, likatulo zahae, ni likupuliso zahae, sina moliñolezwi mwa Mulao wa Mushe;+ mi ukakondisa* zeueza kaufela ni kouka ya kaufela.  Mi Jehova ukataleleza sepiso yanaa nisepisize, hanaaize: ‘Haiba bana bahao batokomela linzila zabona ka kuzamaya ka busepahali fapilaa ka, ka pilu yabona kaufela ni ka moyo* wabona kaufela,+ hakuna kupala kuba ni mutu wa lusika lwahao yakaina mwa lubona lwa Isilaele.’+  “Hape waizibela sanaaezize Joabi mwanaa Zeruya ku na, sanaaezize kwa bazamaisi bababeli ba limpi za Isilaele—ku Abinere+ mwanaa Nere ni Amasa+ mwanaa Jeteri. Naababulaile, asulula mali+ ka nako ya kozo anaaswanela kusululwa ka nako ya ndwa, mi alamba mali a mwa ndwa fa lukanda lwa mwa teka yahae ni fa makatulo a kwa mahutu ahae.  Ueze ka butali bwahao mi usike watuhelela limbi zahae kushetumukela mwa Libita* ka kozo.+  “Kono ubonise lilato lelisa feli kwa bana ba Barizilai+ wa Mugiliadi, mi baswanela kuba mwahalaa batu babacela fa tafule yahao, kakuli ki mona mone banituselize+ hane nimata muhulwanaa hao Abisalomi.+  “Hape kunani Shimei mwanaa Gera wa lusika lwa Benjamine yapila bukaufi ni wena, wa kwa Bahurimi. Ki yena yanaa nikutile ka sikuto sesimaswe+ lizazi lene niya kwa Mahanaimi;+ kono hanaashetumukile kuto nikatanyeza kwa Jordani, namukonkela ka Jehova kuli: ‘Hanina kukubulaya ka mukwale.’+  Cwale usike wamutuhela feela usa mufi koto,+ kakuli u muuna yabutali mi waziba seuswanela kueza ku yena; ushetumukiseze limbi zahae mwa Libita* ka kusulula mali ahae.”+ 10  Mi Davida abulukiwa sina bo kuku wahae, apumbekwa mwa Muleneñi wa Davida.+ 11  Davida naabusize Isilaele ka lilimo ze 40. Naabusize lilimo ze 7 inzaa li mwa Hebroni,+ mi naabusize lilimo ze 33 inzaa li mwa Jerusalema.+ 12  Cwale Salumoni aina mwa lubona lwa Davida ndatahe, mi bulena bwahae bwatiya hahulu.+ 13  Hase kufitile nako, Adonija mwanaa Hagiti ataha ku Bati-sheba mahe Salumoni. Bati-sheba amubuza kuli: “Kikuli utaha ka kozo?” Amualaba, ali: “Nitaha ka kozo.” 14  Kihona aekeza kuli: “Kunani taba yenibata kukubulelela.” Bati-sheba ali: “Bulela.” 15  Adonija azwelapili kubulela kuli: “Waizibela hande kuli bulena nebuswanela kuba bwaka, mi Maisilaele kaufela nebalibelela* kuli nikaba mulena;+ kono bulena bunibolomokile mi bufilwe munyanaaka, kakuli ki Jehova yanaatahisize kuli abufiwe.+ 16  Kono cwale kunani nto iliñwi feela yenibata kukukupa. Usike wanihanela.” Bati-sheba ali ku yena: “Bulela.” 17  Adonija ali: “Shangwe, kupa Mulena Salumoni—kakuli haana kukuhanela—kuli anife Abishagi+ wa Mushunami, abe musalaaka.” 18  Bati-sheba amualaba, ali: “Kulukile! Nika kuambolela ni mulena.” 19  Cwale Bati-sheba akena kuli ayo bulelela Mulena Salumoni kupo ya Adonija. Honafo mulena ayema, akatanyeza mahe mi amukubamela. Kihona aina mwa lubona lwahae ni kulaela kuli mahe atisezwe lubona, kuli aine ku lahae la bulyo. 20  Cwale Bati-sheba ali: “Kunani nto yenyinyani yenikupa ku wena. Usike wanihanela.” Mulena kihaa li ku yena: “Me, hakukupe; kakuli hanina kukuhanela.” 21  Mahe ali: “Ulumelele Adonija muhulwanaa hao kuli afiwe Abishagi wa Mushunami, abe musalaa hae.” 22  Mulena Salumoni aalaba mahe, ali: “Kiñi haukupa kuli Adonija afiwe Abishagi wa Mushunami? Ukasuhana wamukupela ni bulena,+ kakuli ki muhulwanaaka,+ mi uyemelwa ki muprisita Abiatare ni Joabi+ mwanaa Zeruya.”+ 23  Mi Mulena Salumoni akonka ka Jehova, ali: “Mulimu anife koto mi aniekeleze kwateñi, haiba Adonija asasinyehelwi ki bupilo* bwahae kabakala nto ye yakupile. 24  Mi cwale, ka Jehova yapila, yena yanitiisize+ ni kuniinisa mwa lubona lwa ndate, yena Davida, ni yanifile lusika,*+ sina mwanaasepiselize, kacenu Adonija ukabulaiwa.”+ 25  Kapili-pili, Mulena Salumoni aluma Benaya+ mwanaa Jehoyada, mi Benaya ayo bulaya Adonija.* 26  Mulena ali ku muprisita Abiatare:+ “Uye kwa masimu ahao kwa Anatota!+ Uswanela kubulaiwa, kono kacenu hanina kukubulaya kakuli neulwala Aleka ya Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, fapilaa ndate, yena Davida,+ ni kabakala kuli neunyandile hamoho ni ndate mwa manyando ahae kaufela.”+ 27  Salumoni aleleka cwalo Abiatare kuli asike aba muprisita wa Jehova, ili kutaleleza zanaabulezi Jehova mwa Shilo+ kuli likaezahala ku ba lusika lwa Eli.+ 28  Joabi hasaautwile cwalo—kakuli Joabi naayemela Adonija,+ kono naasika yemela Abisalomi+—asabela kwa tende ya Jehova+ mi ayo swala kwa manaka a aletare. 29  Cwale Mulena Salumoni azibiswa kuli: “Joabi usabezi kwa tende ya Jehova, mi uyemi kwatuko ni aletare.” Salumoni aluma Benaya mwanaa Jehoyada, ali: “Zamaya, uyo mubulaya!” 30  Benaya kihaa ya kwa tende ya Jehova mi ali ku Joabi: “Mulena sabulela ki se, uli: ‘Uzwe mo!’” Kono yena ali: “Batili! Nikashwela hona mo.” Benaya ayo zibisa mulena kuli: “Joabi ubulezi cwana, mi ki mona mwanialabezi.” 31  Mi mulena ali ku yena: “Eza mwabulelezi; uyo mubulaya mi umubuluke, uzwise ku na ni ku ba ndu ya ndate mali a batu bane basina mulatu, anaasuluzi Joabi.+ 32  Jehova uka mulifisa kabakala mali asuluzi, kakuli ka mukwale, naabulaile baana bababeli babalukile, ni babande kumufita, Davida ndate asazibi: ili Abinere+ mwanaa Nere, muzamaisi wa mpi ya Isilaele,+ ni Amasa+ mwanaa Jeteri, muzamaisi wa mpi ya Juda.+ 33  Mulatu wa mali abona ukaba fahalimwaa Joabi ni bana bahae* kuya kuile;+ kono kozo yezwa ku Jehova ibe ku Davida, bana bahae,* lusika lwahae, ni lubona lwahae kuya kuile.” 34  Benaya mwanaa Jehoyada kihaa kambama mi ayo bulaya Joabi, mi Joabi abulukiwa mwa ndu yahae ye mwa lihalaupa. 35  Cwale mulena aketa Benaya+ mwanaa Jehoyada kuli abe muzamaisi wa mpi mwa sibaka sa Joabi, mi mulena aketa muprisita Zadoki+ kuli ayole Abiatare. 36  Mulena kihaa biza Shimei+ mi ali ku yena: “Ikahele ndu mwa Jerusalema, uine mwateñi; usike wazwa mwateñi kuya kwa sibaka sisili. 37  Zazi leuka zwa mwateñi ni kusila Musindi wa Kidroni,+ uzibe kuli ukabulaiwa. Mulatu wa mali ahao ukaba fahalimwaa hao.” 38  Shimei ali ku mulena: “Taba yeubulezi ilukile. Mutangaa hao ukaeza sina mwabulelezi mulena muñaaka.” Mi Shimei aina mwa Jerusalema ka mazazi amañata. 39  Kono kwa mafelelezo a lilimo zetaalu, batanga bababeli ba Shimei basabela ku Akishi+ mwanaa Maaka mulena wa Gati. Shimei hazibiswa kuli: “Bona! Batanga bahao bainzi kwa Gati,” 40  kapili-pili Shimei apahama mbongolo yahae mi aya kuyo bona Akishi kwa Gati kuli ayo fumana batanga bahae. Shimei hakutile ni batanga bahae kuzwa kwa Gati, 41  Salumoni azibiswa kuli: “Shimei naazwile mwa Jerusalema kuya kwa Gati mi ukutile.” 42  Mulena kihaa biza Shimei mi ali ku yena: “Kikuli nenisika kukonkisa ka Jehova ni kukulemusa kuli: ‘Zazi leuka zwa mo kuya kwa sibaka sisili, uzibe kuli ukabulaiwa’? Mi kana neusika nibulelela kuli: ‘Taba yeubulezi ilukile; nika imamela’?+ 43  Cwale kiñi hane usika buluka buitamo bone uitamile fapilaa Jehova ni taelo yene nikulaezi?” 44  Mi mulena ali ku Shimei: “Waizibela hande bumaswe kaufela bone uezize ku ndate, yena Davida,+ mi Jehova uka kukutiseza bumaswe bo, bone uezize.+ 45  Kono Mulena Salumoni ukafuyaulwa,+ mi lubona lwa Davida lukatiiswa fapilaa Jehova kuya kuile.” 46  Mulena kihaa laela Benaya mwanaa Jehoyada, mi yena ayo bulaya Shimei.+ Ka mukwa ocwalo, mubuso watiya mwa lizoho la Salumoni.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Niya mwa nzila ya lifasi kaufela.”
Kamba “ukaeza ka butali.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “nebaisize lipata zabona ku na.”
Kamba “moyo.”
Kamba “lusika lwa silena.”
Kamba “ayo wela Adonija.”
Kamba “babasimuluha ku yena.”
Kamba “babasimuluha ku yena.”