1 Malena 12:1-33

  • Roboami ualaba ka buhali (1-15)

  • Masika alishumi afetuhela mulena (16-19)

  • Jeroboami uezwa mulena wa Isilaele (20)

  • Roboami uhaniswa kulwanisa Isilaele (21-24)

  • Jeroboami ukalisa bulapeli bwa kulapela manamani (25-33)

12  Roboami aya kwa Sikemi, kakuli Maisilaele kaufela nebaile kwa Sikemi+ kuyo muyolisa fa mulena.+  Jeroboami mwanaa Nebati hautwa taba yeo (naasali mwa Egepita kakuli naabalehile kabakala kusaba Mulena Salumoni mi naapila mwa Egepita),+  sicaba saluma liñusa la kumubiza. Hasamulaho, Jeroboami ni puteho kaufela ya Isilaele bataha ku Roboami, bali:  “Ndataho naalulwalisize coko yetaata.+ Kono haiba wena ufukuza kwa sebelezo yetaata yanaa lusebelisa ka yona ndataho mi uluimulula kwa coko yebukiti* yanaa lulwalisize, luka kusebeleza.”  Kihaa baalaba kuli: “Muye, muyo fitisa mazazi amalaalu; kihona mukakutela ku na.” Mi sicaba safunduka.+  Cwale Mulena Roboami abuza baana-bahulu bane basebelelize Salumoni ndatahe, hanaasa pila, ali: “Muka nifa kelezo mañi ya mwakualabela sicaba se?”  Bamualaba kuli: “Haiba kacenu uikeza mutangaa batu ba, mi waeza mobakupezi, ni kubafa kalabo yende, bakaba batanga bahao kamita.”  Kono ahana kelezo yanaafilwe ki baana-bahulu, mi ayo buza mitangana bane bahulile hamoho ni yena ili bane bamusebeleza ka nako yeo.+  Ababuza, ali: “Muka nifa kelezo mañi ya moluka alabela sicaba se, sesiize ku na: ‘Uluimulule kwa coko yanaa lulwalisize ndataho’?” 10  Mitangana bane bahulile hamoho ni yena bali ku yena: “Ubulelele batu ba cwana, baba kukupile kuli: ‘Ndataho naalulwalisize coko yebukiti, kono wena uluimulule ku yona’; ubabulelele kuli: ‘Munwana waka omunyinyani ukaba omutuna kufita linoka za ndate. 11  Ndate naamilwalisize coko yebukiti, kono na nikaekeza kwa bukiti bwa coko yamina. Ndate naamishapa ka lipafa, kono na nika mishapa ka lipafa za miutwa.’” 12  Jeroboami ni sicaba kaufela bataha ku Roboami ka lizazi labulaalu, sina mwanaa babulelezi mulena kuli: “Mukutele ku na ka lizazi labulaalu.”+ 13  Kono mulena aalaba sicaba ka buhali, ili kuhana kelezo yanaafilwe ki baana-bahulu. 14  Abulela ni bona ka kuya ka kelezo ya mitangana, ali: “Ndate naamilwalisize coko yebukiti, kono na nikaekeza kwa bukiti bwa coko yamina. Ndate naamishapa ka lipafa, kono na nika mishapa ka lipafa za miutwa.” 15  Ka mukwa ocwalo, mulena naasika utwa sicaba, kakuli Jehova ki yena yanaatahisize kuli kuezahale cwalo,+ ilikuli ataleleze linzwi lanaabulezi Jehova ka Akija+ wa kwa Shilo ku Jeroboami mwanaa Nebati. 16  Maisilaele kaufela hababona kuli mulena uhanile kubautwa, bali ku mulena: “Ki kabelo mañi yelunani yona ku Davida? Halusana saanda ku mwanaa Jese. Wena Isilaele, hakuikele kwa milimu yahao. Cwale wena Davida, uiponele za ndu yahao!” Hase babulezi cwalo, Maisilaele bakutela kwa mandu* abona.+ 17  Kono Roboami azwelapili kubusa Maisilaele bane bapila mwa mileneñi ya Juda.+ 18  Cwale Mulena Roboami aluma Adoramu,+ yanaazamaisa batu bane bakenyizwe misebezi ya kuhapelezwa, kono Maisilaele kaufela bamupobaula ka macwe, mi ashwa. Mulena Roboami yena apahama mwa koloi yahae mi asabela kwa Jerusalema.+ 19  Mi Maisilaele bafetuhela+ ba ndu ya Davida kufitela ni kacenu le. 20  Maisilaele kaufela bamano utwa kuli Jeroboami ukutile, bamubizeza kwa mukopano mi bamueza mulena wa Isilaele kaufela.+ Hakuna kwa sicaba yanaalatelezi ba ndu ya Davida, konji lusika lwa Juda.+ 21  Roboami hafitile mwa Jerusalema, kapili-pili akopanya ba ndu kaufela ya Juda ni lusika lwa Benjamine, ili lindwalume ze 180,000 zelutilwe hande,* kuli bayo lwanisa ba ndu ya Isilaele ilikuli bakutiseze bulena ku Roboami mwanaa Salumoni.+ 22  Cwale linzwi la Mulimu wa niti lataha ku Shemaya+ muuna wa Mulimu wa niti, lali: 23  “Bulelela Roboami mwanaa Salumoni mulena wa Juda ni ba ndu kaufela ya Juda ni Benjamine ni sicaba kaufela, uli: 24  ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Musike mwakambama kuyo lwanisa banabahabo mina ba Maisilaele. Yomuñwi ni yomuñwi wamina akutele kwa ndu yahae, kakuli ki na yatahisize kuli kuezahale cwalo.”’”+ Kiha bamamela linzwi la Jehova mi bakutela kwa mandu abona, sina mwanaa babulelezi Jehova. 25  Cwale Jeroboami ayaha* muleneñi wa Sikemi+ mwa naha ya malundu ya Efraimi mi apila mwateñi. Azwa mwateñi mi ayo yaha* muleneñi wa Penuele.+ 26  Jeroboami aipulelisa mwa pilu yahae, ali: “Cwale mubuso ukakutela ku ba ndu ya Davida.+ 27  Haiba sicaba se, sizwelapili kukambamelanga kwa Jerusalema kuyo eza matabelo kwa ndu ya Jehova,+ lipilu za sicaba se, likakutela hape ku muñaa sona, yena Mulena Roboami wa Juda. Luli baka nibulaya ni kukutela ku Mulena Roboami wa Juda.” 28  Hasaalelisani ni baelezi bahae, mulena aeza manamani amabeli a gauda+ mi abulelela sicaba kuli: “Hamuna kukonanga kukambamela kwa Jerusalema. Wena Isilaele, Mulimu wahao ki yo, yakuzwisize mwa naha ya Egepita.”+ 29  Kihaa beya namani yeñwi mwa Betele,+ mi yeñwi aibeya mwa Dani.+ 30  Mi baeza sibi kabakala taba yeo,+ mi batu nebayo fitanga ni kwa Dani kuyo lapela namani ya kwateñi. 31  Mi ayaha mandu a kulapelela fa libaka zelumbile mi aketa baprisita mwahalaa sicaba, ili bane basi Malivi.+ 32  Hape Jeroboami atoma mukiti mwa kweli yabu 8, ka lizazi labu 15 la kweli, sina mukiti oezwa mwa Juda.+ Aeza matabelo fa aletare yanaayahezi mwa Betele+, aaezeza manamani anaaezize, mi abeya baprisita mwa Betele kuli basebeleze fa libaka zelumbile zanaaezize. 33  Mi ka lizazi labu 15 la kweli yabu 8, ili kweli yanaaikupulezi, akala kufa linubu fa aletare yanaayahezi mwa Betele; atomela sicaba sa Isilaele mukiti, mi akambamela fa aletare kuyo fa linubu ni kutushanisa musi wa matabelo.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yenyandisa.”
Linzwi ka linzwi, “litende.”
Linzwi ka linzwi, “zeketilwe.”
Kamba “atiisa.”
Kamba “tiisa.”