1 Malena 20:1-43

  • Masiria balwanisa Akabe (1-12)

  • Akabe utula Masiria (13-34)

  • Bupolofita bwa kozi yekatahela Akabe (35-43)

20  Cwale Mulena Beni-hadadi+ wa Siria+ akopanya mpi yahae kamukana hamohocwalo ni malena babañwi ba 32 ni lipizi zabona ni likoloi zabona; akambama mi ayo ambeka+ muleneñi wa Samaria+ ni kuulwanisa.  Mi aluma linumwana ku Mulena Akabe+ wa Isilaele yanaali mwa muleneñi, mi ali ku yena: “Beni-hadadi sabulela ki se, uli:  ‘Silivera yahao ni gauda yahao ki zaka, kubeya cwalo ni basali bahao babande hahulu ni bana bahao babande hahulu.’”  Mulena wa Isilaele aalaba, ali: “Mulena muñaaka, na, niwahao, hamoho ni zeniluwile kaufela, sina moubulelezi.”+  Hamulaho, linumwana zeo zakuta mi zali: “Beni-hadadi sabulela ki se, uli: ‘Neni kulumezi liñusa le, nali: “Uka nifa silivera yahao, gauda yahao, basali bahao, ni bana bahao.”  Kono kamuso ibato ba ka yona nako ye, nikaluma batanga baka ku wena, mi bakato batisisa mwa ndu yahao ni mwa mandu a batanga bahao, mi lika zahao kaufela zende baka liinga ni kutaha ni zona.’”  Hautwa cwalo, mulena wa Isilaele abiza baana-bahulu kaufela ba mwa naha mi ali: “Munahanisise taba ye, mi mulemuhe kuli muuna yo ubata kulutiseza kozi, kakuli naalaezi kuli nimufe basali baka, bana baka, silivera yaka, ni gauda yaka, mi senilumela.”  Baana-bahulu kaufela ni sicaba kaufela kiha bali ku yena: “Usike wamuutwa, mi usike walumela.”  Ka mukwa ocwalo, abulelela linumwana za Beni-hadadi kuli: “Muyo bulelela mulena muñaaka kuli: ‘Lika kaufela zene ulaezi mutangaa hao sapili, nika lieza, kono haili ze, hanikoni kulieza.’” Mi linumwana zeo zafunduka, zayo zibisa Beni-hadadi manzwi ao. 10  Beni-hadadi kihaa mulumela liñusa le, ali: “Milimu inife koto mi iniekeleze kwateñi haiba mwa Samaria kunani liluli lelikona kutala mwa lizoho la yomuñwi ni yomuñwi wa batu baba nilatelela!” 11  Mulena wa Isilaele amualaba kuli: “Muyo mubulelela kuli: ‘Yaapala lilwaniso zahae za ndwa kuli ayo lwana haswaneli kuitumba sina mutu yatubula lilwaniso za ndwa.’”+ 12  Asautwa feela kalabo yeo, yena ni malena babañwi inze banwa bucwala mwa litende* zabona, abulelela batanga bahae ali: “Hamuitukiseze ndwa!” Mi baitukiseza kuyo lwanisa muleneñi. 13  Kono mupolofita yomuñwi aatumela Mulena Akabe+ wa Isilaele, ali: “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Kana wasibona sicaba sesituna se kaufela? Bona, nika sifa mwa mazoho ahao kacenu, mi ka mukwa ocwalo ukaziba kuli ki na Jehova.’”+ 14  Akabe abuza kuli: “Ka mañi?” Amualaba kuli: “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Ka likombwa za babusisi ba liprovinsi.’”* Kihaa buza kuli: “Ki mañi yakakalisa ndwa?” Yena ali: “Ki wena!” 15  Cwale Akabe abala likombwa za babusisi ba liprovinsi, mi neli ze 232; hamulaho, abala baana ba Isilaele kaufela, mi neli ba 7,000. 16  Bao bazwa mwa muleneñi ka nako ya musihali, Beni-hadadi hanaanzaa nwa kufitela akolwa, ali mwa litende* hamoho ni malena ba 32 bane bamutusa. 17  Likombwa za babusisi ba liprovinsi hane likalile kuzwa, honafo Beni-hadadi aluma linumwana. Linumwana zeo zato mubihela kuli: “Kunani baana babatile kuzwa mwa Samaria.” 18  Hautwile cwalo, ali: “Haiba batile ka kozo, mubaswale inze bapila; kamba haiba batile kuto lwana, ni fo mubaswale inze bapila.” 19  Kono bao habazwile mwa muleneñi—zona likombwa za babusisi ba liprovinsi ni limpi zenee balatelela— 20  yomuñwi ni yomuñwi wabona abulaya sila sene sito mulwanisa. Masiria kiha babaleha,+ mi Maisilaele babamatisa, kono Mulena Beni-hadadi wa Siria abaleha ka pizi ni bapahami babañwi ba lipizi. 21  Kono mulena wa Isilaele azwa, mi azwelapili kufenya lila zeneli fa lipizi ni mwa likoloi, mi afenya* hahulu Masiria. 22  Hasamulaho, mupolofita+ aatumela mulena wa Isilaele mi ali ku yena: “Zamaya, uyo itiisa mi unahanisise seuka eza,+ kakuli kwa makalelo a silimo sesitaha* mulena wa Siria ukato kulwanisa.”+ 23  Cwale batanga ba mulena wa Siria bali ku yena: “Mulimu wabona ki Mulimu wa malundu. Ki lona libaka hane balutuzi. Kono haiba lubalwaniseza mwa naha yepatami, luka batula. 24  Hape ueze cwana: Uzwise malena kaufela+ mwa libaka zabona, mi ubayolise ka babusisi. 25  Kihona ukakopanya* mpi yelikana ni mpi yeneetuzwi, uyolise pizi ka pizi ni koloi ka koloi. Halu balwanisezeñi mwa naha yepatami, mi luli luka batula.” Autwa kelezo yabona mi aeza cwalo. 26  Kwa makalelo a silimo,* Beni-hadadi akopanya Masiria mi akambamela kwa Afeki+ kuyo lwanisa Isilaele. 27  Sicaba sa Isilaele ni sona sakopanyiwa ni kufiwa lico, mi bazwa kuyo bakatanyeza. Maisilaele hane batomile mafulo fapilaa Masiria, nebabonahala inge mitapi ya lipuli yemibeli yeminyinyani hahulu, kono Masiria bona nebatezi naha kaufela.+ 28  Cwale muuna wa Mulimu wa niti aatumela mulena wa Isilaele mi ali ku yena: “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Bakeñisa kuli Masiria babulezi kuli: “Jehova ki Mulimu wa malundu, mi haki Mulimu wa mabala,” nikafa sicaba sesituna se kaufela mwa lizoho lahao,+ mi luli ukaziba kuli ki na Jehova.’”+ 29  Baina mwa mafulo ka mazazi a 7 inze babapani, mi ka lizazi labu 7 ndwa yakalisa. Mwa lizazi lililiñwi, sicaba sa Isilaele sabulaya masole ba Masiria ba 100,000 bane bazamaya ka mahutu. 30  Mi bane babandukile babalehela kwa Afeki,+ mwa muleneñi. Kono limota lawela ba 27,000 kwa baana bane basiyezi. Beni-hadadi ni yena abaleha mi akena mwa muleneñi, aipata mwa muzuzu wa mwahali. 31  Cwale batanga bahae bali ku yena: “Bona, luutwile kuli malena ba ndu ya Isilaele ki malena babasishemo.* Haku lulumeleze, luapale masila a saka mwa liteka ni kuitama mihala kwa litoho, mi luye ku mulena wa Isilaele. Mwendi ukapilisa bupilo* bwahao.”+ 32  Kiha baapala masila a saka mwa liteka ni kuitama mihala kwa litoho, mi baya ku mulena wa Isilaele kuyo li: “Beni-hadadi mutangaa hao uli: ‘Nakupa, unipilise.’” Akabe aalaba, ali: “Kana usapila? Ki mwanahesu.” 33  Baana bao balemuha kuli manzwi ao neli sisupo sesinde mi honafo balumela manzwi ahae, bali: “Beni-hadadi ki mwanahenu.” Yena ali: “Hamuye muyo muunga.” Cwale Beni-hadadi aya ku yena, mi Akabe amupahamisa mwa koloi. 34  Cwale Beni-hadadi ali ku yena: “Nika kukutiseza mileneñi yeo ndate naamuhile ndataho, mi wakona kuikezeza misika* mwa Damaseka, sina mwanaaezelize ndate mwa Samaria.” Akabe aalaba kuli: “Nika kulukulula, kabakala tumelelano ye.” Ka mukwa ocwalo, aeza tumelelano ni yena mi amulukulula. 35  Ka taelo ya Jehova, yomuñwi wa bana ba bapolofita*+ abulelela mulikanaa hae kuli: “Haku ninate.” Kono yena ahana kumunata. 36  Cwale ali ku yena: “Bakeñisa kuli hausika utwa linzwi la Jehova, usa nisiya feela, ukabulaiwa ki tau.” Hasaa musiile, tau yamukatana mi yamubulaya. 37  Afumana muuna yomuñwi mi ali ku yena: “Haku ninate.” Muuna yo amunata mi amuholofaza. 38  Mi mupolofita yo aya kuyo libelela mulena kwatuko a nzila, inzaa itamile lisila fa meeto kuli asike azibwa. 39  Mulena hafita mwa nzila, mupolofita yo aitilelela ku mulena, ali: “Mutangaa hao naakeni fahalaa ndwa, mi kwataha muuna yanaatisize muuna yomuñwi ku na, mi ali: ‘Libelela muuna yo. Haiba atondahala, bupilo bwahao bukalifa bupilo bwahae,*+ hakusicwalo ukalifa talenta* iliñwi ya silivera.’ 40  Mi mutangaa hao hanaasa patehisizwe ki lika zeñwi, honafo muuna yo atoba.” Mulena wa Isilaele ali ku yena: “Uatulwe honacwalo; uikatuzi ili wena.” 41  Kapili-pili azwisa lisila fa meeto ahae, mi mulena wa Isilaele amuziba kuli ki yomuñwi wa bapolofita.+ 42  Ali ku mulena: “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Kabakala kuli ulukuluzi muuna yene nibulezi kuli uswanela kubulaiwa,+ bupilo bwahao bukalifa bupilo bwahae,*+ mi sicaba sahao sikaanga sibaka sa sicaba sahae.’”+ 43  Mulena wa Isilaele hautwa cwalo aya kwa hae kwa Samaria,+ inzaa zwafile ni kuswaba.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “minganda.”
Kamba “likiliti.”
Kamba “minganda.”
Kamba “abulaya.”
Fo kikuli, mwa mbumbi yetaha.
Linzwi ka linzwi, “ukabala.”
Fo kikuli, mwa mbumbi.
Kamba “ki malena babanani lilato lelisa feli.”
Kamba “moyo.”
Kamba “kuiketela mikwakwa.”
Kubonahala kuli pulelo ya “bana ba bapolofita” italusa sitopa sa tuto sa bapolofita kamba kopano ya bapolofita.
Kamba “moyo wahao ukaba mwa sibaka sa moyo wahae.”
Talenta neieza makilogilamu a 34.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “moyo wahao ukaba mwa sibaka sa moyo wahae.”