1 Malena 6:1-38

  • Salumoni uyaha tempele (1-38)

    • Muzuzu wa mwahali hahulu (19-22)

    • Likerubimi (23-28)

    • Maswaniso a kucakula, likwalo, lapa la mwahali (29-36)

    • Tempele iyahiwa mwa lilimo zebato ba ze 7 (37, 38)

6  Mwa silimo sabu 480 kuzwa fobazwela Maisilaele* mwa naha ya Egepita,+ mwa silimo sabune sa puso ya Salumoni sina mulena wa Isilaele, mwa kweli ya Zivi*+ (fo kikuli, kweli yabubeli), Salumoni akala kuyaha ndu ya Jehova.*+  Ndu yeo Mulena Salumoni naayahezi Jehova neieza liñokolwa* ze 60 mwa butelele, liñokolwa ze 20 mwa bupala, ni liñokolwa ze 30 mwa butelele bwa kuya mwahalimu.+  Malibela+ a fapilaa tempele* naaeza liñokolwa ze 20 mwa butelele,* ili kulikanelela ni bupala bwa ndu.* Mi naaeza liñokolwa zelishumi mwa bukuswani kuzwa foifelela ndu kwapili.  Aezeza ndu mahaulo anani mafulemu*+ akumbani hahulu kwande kufita mwahali.  Hape ayaha limota kwande a limota la ndu; limota leo nelipotoloha mamota a ndu, ili mamota a tempele* ni muzuzu wa mwahali hahulu,+ mi apuma mizuzu mwa matuko mwahalaa limota leo ni mamota a ndu kuipotoloha.+  Mizuzu ya kwatasi neieza liñokolwa zeketalizoho mwa bupala, mizuzu ya fahali neieza liñokolwa ze 6 mwa bupala, mi mizuzu ya fahalimu neieza liñokolwa ze 7 mwa bupala, kakuli naaezize matiyelo* a miambeso fa limota kupotoloha ndu, ilikuli kusike kwaba ni nto ifi kamba ifi yekena mwa mamota a ndu.+  Ndu neiyahilwe ka macwe alafilwe, ili alukisizwe kale,+ mi kabakaleo nekusina mulumo wa sando kamba wa capu kamba wa sisebeliso sifi kamba sifi sa sipi one uutwahala, ndu hane iyahiwa.  Munyako wa mizuzu ya kwatasi neuli kwa lineku la ndu la mboela,*+ mi nekunani mapahamelo ayo fita fa mizuzu ya fahali, mi kuzwa fa mizuzu ya fahali, mapahamelo ao naayo fita fa mizuzu ya fahalimu.  Azwelapili kuyaha ndu mi aifeza,+ mi akwahela ndu ka likota za sidare ni ka mabala a kota ya sidare.+ 10  Ayaha mizuzu kupotoloha ndu;+ muzuzu ni muzuzu neueza liñokolwa zeketalizoho mwa butelele bwa kuya mwahalimu, mi neingungekilwe kwa ndu ka misumo ya kota ya sidare. 11  Ka nako yeo, linzwi la Jehova lataha ku Salumoni, lali: 12  “Haiba ulatelela litaelo ni likatulo zaka ni kumamela milao yaka kaufela ka kuilatelela,+ ni na nika kuezeza mone nisepiselize Davida, yena ndataho, ka za ndu yeusweli kuyaha ye,+ 13  mi nikaina mwahalaa Maisilaele,+ mi hanina kusiya sicaba saka sa Isilaele.”+ 14  Salumoni azwelapili kuyaha ndu kuli aifeze. 15  Mamota a ndu mwahali aayaha ka mabala a kota ya sidare. Akwahela mamota mwahali ka mabala, kukalela fa bulilo bwa ndu kuyo fita kwa miambeso ya situwa, mi fa bulilo bwa ndu ayala fateñi mabala a kota ya junipa.+ 16  Mi kuzwa kwa limota la kwamulaho wa ndu, alikanyeza liñokolwa ze 20 mi ayaha limota ka mabala a kota ya sidare, kukalela fa bulilo kuyo fita kwa miambeso, mi mwahali ayona* aeza muzuzu wa mwahali hahulu,+ sona Sibaka Sesikenile Hahulu.+ 17  Mi tempele*+—yona kalulo ya ndu ye kwapilaa muzuzu wo—neieza liñokolwa ze 40. 18  Fa mabala a kota ya sidare a mwahalaa ndu, nekucakuzwi maswaniso a mabonobono+ ni lipalisa zetubuzi.+ Mabala kaufela neli a kota ya sidare; nekusina licwe lene libonahala. 19  Mi alukisa muzuzu wa mwahali hahulu+ wa mwa ndu kuli abeye mwateñi aleka ya tumelelano ya Jehova.+ 20  Muzuzu wa mwahali hahulu neueza liñokolwa ze 20 mwa butelele, liñokolwa ze 20 mwa bupala, ni liñokolwa ze 20 mwa butelele bwa kuya mwahalimu;+ auapesa ka gauda yekenile; mi aapesa aletare+ ka kota ya sidare. 21  Salumoni aapesa limota la ndu mwahali ka gauda yekenile,+ mi abeya mawenge a gauda fapilaa muzuzu wa mwahali hahulu,+ one uapesizwe ka gauda. 22  Aapesa ndu kaufela ka gauda kufitela ndu kaufela ifezwa kuapeswa; hape aapesa ka gauda aletare kaufela+ yeneli bukaufi ni muzuzu wa mwahali hahulu. 23  Aeza likerubimi+ zepeli ka kota ya paini* mwa muzuzu wa mwahali hahulu, mi yeñwi ni yeñwi yazona neieza liñokolwa zelishumi mwa butelele bwa kuya mwahalimu.+ 24  Lifufa leliñwi ni leliñwi la kerubimi nelieza liñokolwa zeketalizoho. Butelele bwa kuzwa kwa mafelelezo a lifufa leliñwi kuya kwa mafelelezo a leliñwi nebueza liñokolwa zelishumi. 25  Kerubimi yabubeli ni yona neieza liñokolwa zelishumi. Likerubimi zepeli zeo nelilikana mi nelinani sibupeho sesiswana. 26  Kerubimi yeñwi neieza liñokolwa zelishumi mwa butelele, mi ni yeñwi neili ya butelele bobuswana. 27  Abeya likerubimi+ zeo mwa ndu ya mwahali.* Mafufa a likerubimi naapakuzi; lifufa la kerubimi yeñwi neliyo fita kwa limota mi lifufa la kerubimi yeñwi neliyo fita kwa limota leliñwi, mi mafufa azona amañwi naabapuzwi kuyo fita fahalaa ndu mi naakopana. 28  Mi aapesa likerubimi zeo ka gauda. 29  Mi fa mamota kaufela a mizuzu yemibeli* ya ndu, acakula fateñi maswaniso a likerubimi,+ a likota za nzalu,+ ni a lipalisa zetubuzi.+ 30  Aapesa bulilo bwa mizuzu yemibeli ya ndu ka gauda. 31  Mi munyako wa muzuzu wa mwahali hahulu auezeza likwalo za kota ya paini, misumo ya mwa matuko, ni misumo ya sikwalo, sina kalulo yabuketalizoho.* 32  Likwalo zepeli zeo neli za kota ya paini, mi acakula fateñi maswaniso a likerubimi, a likota za nzalu, ni a lipalisa zetubuzi, mi aliapesa ka gauda; mi anatela gauda fa likerubimi ni likota za nzalu. 33  Mi munyako wa tempele,* auezeza cwalo misumo ya kota ya paini, yeli kalulo ya bune.* 34  Kihona aeza likwalo zepeli za kota ya junipa. Sikwalo sesiñwi nesinani liemba zepeli zenekwaluhela fa matiyelo azona, mi sikwalo sesiñwi ni sona nesinani liemba zepeli zenekwaluhela fa matiyelo azona.+ 35  Acakula fateñi maswaniso a likerubimi, a likota za nzalu, ni a lipalisa zetubuzi, mi aapesa maswaniso ao ka gauda. 36  Ayaha lukwakwa lwa lapa+ la mwahali ka mibamba yemilaalu yelundatami ya macwe abetilwe ni mubamba ulimuñwi wa likota za sidare.+ 37  Ka silimo sabune, mwa kweli ya Zivi,* mutomo wa ndu ya Jehova watomiwa;+ 38  mi ka silimo sabu 11, mwa kweli ya Bulu* (fo kikuli, kweli yabu 8), ndu kaufela yafezwa kuyahiwa kulikana ni milalo yayona.+ Neku muungezi lilimo ze 7 kuiyaha.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bana ba Isilaele.”
Ñokolwa neieza lisentimita ze 44.5 (mainci a 17.5). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “tempele ya ndu.”
Kamba “bupala.”
Kamba “ili liñokolwa ze 20 mwa bupala bwa ndu.”
Kamba “mahaulo anaakumbani hahulu kwande kufita mwahali.”
Ili kutalusa Sibaka Sesikenile.
Kamba “lipakani.”
Linzwi ka linzwi, “la bulyo.”
Fo kikuli, mwahali a ndu.
Fo kikuli, Sibaka Sesikenile, sene sili fapilaa Sibaka Sesikenile Hahulu.
Linzwi ka linzwi, “kota ya oli,” mwendi ili kutalusa kota ya paini yebizwa Aleppo.
Fo kikuli, Sibaka Sesikenile Hahulu.
Linzwi ka linzwi, “mwahali ni fande.”
Mwendi ili kutalusa kueziwa kwa fulemu ya sikwalo kamba kutalusa butuna bwa minyako.
Ili kutalusa Sibaka Sesikenile.
Mwendi ili kutalusa kueziwa kwa fulemu ya sikwalo kamba kutalusa butuna bwa minyako.