1 Malena 16:1-34

  • Jehova uatula Baasha (1-7)

  • Ela, mulena wa Isilaele (8-14)

  • Zimiri, mulena wa Isilaele (15-20)

  • Omiri, mulena wa Isilaele (21-28)

  • Akabe, mulena wa Isilaele (29-33)

  • Hiele uyaha sinca Jeriko (34)

16  Cwale linzwi la Jehova la kuatula Baasha, lataha ku Jehu+ mwanaa Hanani,+ lali:  “Neni kupahamisize kukuzwisa mwa liluli ni kukueza mueteleli wa sicaba saka sa Isilaele,+ kono uzwezipili kuzamaya mwa nzila ya Jeroboami mi utahiselize sicaba saka sa Isilaele kuli sieze sibi, kuli mane sanifoseza ka libi zasona.+  Kabakaleo, nikayundisa Baasha ni ba ndu yahae, mi nikaeza ba ndu yahae sina mone niezelize ba ndu ya Jeroboami+ mwanaa Nebati.  Mutu kaufela wa ndu ya Baasha yashwela mwa muleneñi ukaciwa ki linja; mi mutu kaufela wa ndu yahae yashwela mwa naheñi ukaciwa ki linyunywani za mahalimu.”  Haili litaba zeñwi za Baasha, zona lika zanaaezize ni maata ahae, kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Isilaele?  Baasha ashwa, mi abulukiwa sina bo kuku wahae mi abulukiwa mwa Tiriza;+ mi Ela mwanaa hae amuyola fa bulena.  Hape linzwi la Jehova lataha ka mupolofita Jehu mwanaa Hanani ka za katulo ya Baasha ni ba ndu yahae, kabakala bumaswe kaufela bwanaaezize mwa meeto a Jehova ka kumufoseza bakeñisa misebezi ya mazoho ahae, ili kulikanyisa ba ndu ya Jeroboami, ni kabakala kuli naamubulaile.*+  Ka silimo sabu 26 sa puso ya Mulena Asa wa Juda, Ela mwanaa Baasha aba mulena wa Isilaele mwa Tiriza, mi abusa lilimo zepeli.  Zimiri mutangaa hae, muzamaisi wa hafu ya mpi yahae ya likoloi, alela kumueza maswe, hanaali mwa Tiriza, inzaa nwa kufitela akolwa, mwa ndu ya Ariza, sikombwa sa ndu ya mulena ya mwa Tiriza. 10  Zimiri akena mi amubulaya+ mwa silimo sabu 27 sa puso ya Mulena Asa wa Juda, mi amuyola fa bulena. 11  Hasaabile mulena, asaina feela mwa lubona lwahae, abulaya ba ndu kaufela ya Baasha. Naasika siya nihaiba muuna* alimuñwi, ibe wahabo Baasha* kamba mulikanaa hae. 12  Zimiri ayundisa cwalo ba ndu ya Baasha kaufela, kulikana ni linzwi la Jehova ka za katulo ya Baasha, lanaabulezi ka mupolofita Jehu.+ 13  Neli kabakala libi kaufela zanaaezize Baasha ni Ela mwanaa hae, ni libi zene batahiselize Maisilaele kuli balieze, ili kufoseza Jehova Mulimu wa Isilaele ka milimu yabona ya maswaniso yesina tuso.+ 14  Haili litaba zeñwi za Ela, zona lika kaufela zanaaezize, kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Isilaele? 15  Ka silimo sabu 27 sa puso ya Mulena Asa wa Juda, Zimiri aba mulena ka mazazi a 7 inzaa li mwa Tiriza, mpi inze itomile mafulo kulwanisa muleneñi wa Gibetoni,+ one uli wa Mafilisita. 16  Hamulaho, mpi yeneli mwa mafulo yazibiswa kuli: “Zimiri ufetuhezi mulena ni kumubulaya.” Kabakaleo, Maisilaele kaufela bane bali mwa mafulo baketa Omiri,+ muzamaisi wa mpi, kuli abe mulena wa Isilaele ka lizazi leo. 17  Omiri ni Maisilaele kaufela bane bali ni yena bakambama kuzwa kwa Gibetoni mi baambeka Tiriza. 18  Zimiri habona kuli muleneñi uhapilwe, akena mwa tawala yesilelelizwe ya ndu ya mulena, acisa ndu inzaa li mwateñi, mi ashwa.+ 19  Neli kabakala libi zahae zanaaezize ka kueza zemaswe mwa meeto a Jehova ka kuzamaya mwa nzila ya Jeroboami, ni kabakala sibi sanaatahiselize Maisilaele kueza.+ 20  Haili litaba zeñwi za Zimiri ni mwanaalelezi mulena, kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Isilaele? 21  Sicaba sa Isilaele kiha siikaba mwa likwata zepeli. Sikwata sesiñwi salatelela Tibini mwanaa Ginati, kuli simueze mulena, mi sesiñwi salatelela Omiri. 22  Kono batu bane balatelela Omiri bakoma batu bane balatelela Tibini mwanaa Ginati. Tibini kihaa shwa, mi Omiri aba mulena. 23  Ka silimo sabu 31 sa puso ya Mulena Asa wa Juda, Omiri aba mulena wa Isilaele, mi abusa lilimo ze 12. Abusa lilimo ze 6 inzaa li mwa Tiriza. 24  Aleka lilundu la Samaria ku Shemere ka litalenta* zepeli za silivera, mi ayaha muleneñi fa lilundu leo. Muleneñi wo aubeya libizo la Samaria,*+ lona libizo la Shemere muñaa* lilundu leo. 25  Omiri azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova, aeza zemaswe hahulu kufita batu kamukana bane baliteñi pili ku yena.+ 26  Azamaya mwa linzila kaufela za Jeroboami mwanaa Nebati ni ka sibi sanaatahiselize Maisilaele kueza, ili kufoseza Jehova Mulimu wa Isilaele ka milimu yabona ya maswaniso yesina tuso.+ 27  Haili litaba zeñwi za Omiri, zona lika zanaaezize ni likezo zahae zemaata, kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Isilaele? 28  Omiri ashwa, abulukiwa sina bo kuku wahae mi abulukiwa mwa Samaria; mi Akabe+ mwanaa hae amuyola fa bulena. 29  Ka silimo sabu 38 sa puso ya Mulena Asa wa Juda, Akabe mwanaa Omiri aba mulena wa Isilaele, mi Akabe mwanaa Omiri abusa Isilaele ka lilimo ze 22 inzaa li mwa Samaria.+ 30  Akabe mwanaa Omiri naaezize zemaswe hahulu mwa meeto a Jehova kufita batu kaufela bane baliteñi pili ku yena.+ 31  Ku Akabe, kuzamaya ka libi za Jeroboami+ mwanaa Nebati neli nto yenyinyani, kuli mane anyala ni Jezabele+ mwanaa Etebaale, mulena wa Masidoni,+ mi akala kusebeleza Baale+ ni kumukubamela. 32  Hape aezeza Baale aletare mwa ndu* ya Baale+ yanaayahile mwa Samaria. 33  Akabe aeza ni kota ya kulapela.*+ Akabe naafoselize Jehova Mulimu wa Isilaele ka lika zeñata kufita zene baezize malena kaufela ba Isilaele bane baliteñi pili ku yena. 34  Ka nako ya puso ya Akabe, Hiele wa kwa Betele ayaha sinca Jeriko. Hatoma mitomo yaona, ashwelwa ki Abirami mwanaa hae wa mweli, mi hatoma likwalo zaona, ashwelwa ki Segubu mwanaa hae yomunyinyani, kulikana ni linzwi la Jehova lanaabulezi ka Joshua mwanaa Nuni.+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, naabulaile Nadabi, mwanaa Jeroboami.
Linzwi ka linzwi, “mutu kaufela yalutela kwa limota.” Yeo ki pulelo ya Siheberu ya kashwau yeama kwa baana.
Kamba “balifisi bahae ba mali.”
Talenta neieza makilogilamu a 34.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Lelitalusa “Wa ba Mukowa wa Shemere.”
Linzwi ka linzwi, “mulenaa.”
Kamba “tempele.”