1 Malena 1:1-53

  • Davida ni Abishagi (1-4)

  • Adonija ubata kuba mulena (5-10)

  • Natani ni Bati-sheba baa­nga muhato (11-27)

  • Davida ulaela kuli Salumoni atoziwe (28-40)

  • Adonija usabela kwa aletare (41-53)

1  Cwale Mulena Davida nasaasupezi,+ naahulile hahulu, mi niha neba muapesanga likubo, naasafutumalelwangi.  Kabakaleo, batanga bahae bali ku yena: “Muñaaka mulena afumanelwe musizana wa mwalyanjo, yakainanga ni mulena kumubabalela. Musizana yo, ukalobalanga fa sifuba sahao kuli muñaaka mulena afutumalelwe.”  Kiha sebabata musizana yomunde mwa naha kaufela ya Isilaele, mi bafumana Abishagi+ wa Mushunami,+ mi bamutisa ku mulena.  Musizana yo neli yomunde hahulu-hulu, mi akala kubabalela mulena ni kumusebeleza, kono mulena naasika lobala ni yena.  Ka nako yeo, Adonija+ mwanaa Hagiti naaipahamisa, ali: “Ki na yakaba mulena!” Aipatela koloi ni bapahami ba lipizi ni baana ba 50 bane bamata fapilaa hae.+  Kono ndatahe naasika mukalimela* ka kumubulelela kuli: “Uezelizeñi cwalo?” Hape Adonija neli yomunde hahulu, mi naatatama Abisalomi kwa kupepwa.  Alelisana ni Joabi mwanaa Zeruya ni muprisita Abiatare,+ mi balumela kutusa Adonija ni kumuyemela.+  Kono muprisita Zadoki,+ Benaya+ mwanaa Jehoyada, mupolofita Natani,+ Shimei,+ Rei, ni lindwalume zemaata za Davida,+ nebasika yemela Adonija.  Cwale Adonija aeza sitabelo+ sa lingu, likomu, ni lifolofolo zenunile, bukaufi ni licwe la Zoheleti, leli kwatuko ni Eni-rogeli, mi amema banabahabo yena kaufela, bona bana ba mulena babashimani, ni baana kaufela ba Juda, bona batanga ba mulena. 10  Kono naasika mema mupolofita Natani, ni Benaya ni lindwalume zemaata, kamba Salumoni munyanaa hae. 11  Cwale Natani+ abulelela Bati-sheba,+ mahe Salumoni,+ ali: “Kikuli hausika utwa kuli Adonija+ mwanaa Hagiti seli mulena, mi Davida muñaa luna hazibi sesiñwi ka zateñi? 12  Cwale taha, nikueleze, kuli upilise bupilo bwahao ni bupilo bwa* mwanaa hao Salumoni.+ 13  Uye ku Mulena Davida, uyo mubulelela kuli: ‘Muñaaka mulena, kana haki wena yanaakonkile ku mutangaa hao kuli: “Mwanaa hao Salumoni ki yena yakaba mulena mwamulaho waka, mi ki yena yakaina fa lubona lwaka”?+ Cwale ki kabakalañi Adonija habile mulena?’ 14  Haunze ubulela cwalo ni mulena, ni na nikataha mwamulaho wahao kuto paka manzwi ahao.” 15  Bati-sheba kihaa ya ku mulena mwa musiyo wahae. Mulena naasupezi hahulu, mi Abishagi+ wa Mushunami naasebeleza mulena. 16  Mi Bati-sheba akubama ni kuwiseza pata fafasi fapilaa mulena, mi mulena ali: “Utilo kupañi?” 17  Amualaba, ali: “Muñaaka, ki wena yanaakonkile ku mutangaa hao ka Jehova Mulimu wahao kuli: ‘Mwanaa hao Salumoni ki yena yakaba mulena mwamulaho waka, mi ki yena yakaina fa lubona lwaka.’+ 18  Kono hakubone! Adonija seli yena mulena, mi muñaaka mulena hazibi sesiñwi ka zateñi.+ 19  Uezize sitabelo sa likomu, lifolofolo zenunile, ni lingu, zeñata-ñata, mi umemile bana kaufela ba mulena, ni muprisita Abiatare, ni Joabi muzamaisi wa mpi;+ kono hasika mema Salumoni mutangaa hao.+ 20  Mi cwale, muñaaka mulena, meeto a Isilaele kaufela atalimezi ku wena kuli ubabulelele yakaina fa lubona lwa muñaaka mulena mwamulaho wahae. 21  Hakusicwalo, muñaaka mulena asabulukiwa feela sina mobabulukezwi bo kuku wahae, na, ni mwanaka Salumoni, lukaangiwa kuli lu bafetuheli.” 22  Mi hanaasa bulela cwalo ni mulena, mupolofita Natani akena.+ 23  Honafo, mulena abulelelwa kuli: “Mupolofita Natani ki yo!” Ataha fapilaa mulena mi akubamela mulena, awiselize pata fafasi. 24  Mi Natani ali: “Muñaaka mulena, kana neuize: ‘Adonija ki yena yakaba mulena mwamulaho waka, mi ki yena yakaina fa lubona lwaka’?+ 25  Kakuli kacenu ushetumukile kuyo eza matabelo+ amañata a likomu, lifolofolo zenunile, ni lingu, mi umemile bana kaufela ba mulena, ni bazamaisi ba mpi, ni muprisita Abiatare.+ Basweli baca ni kunwa ni yena, mi bali: ‘Mulena Adonija apile nako yetelele!’ 26  Kono haasika nimema, na mutanga hao, kamba kumema muprisita Zadoki, kamba Benaya+ mwanaa Jehoyada, kamba Salumoni mutangaa hao. 27  Kikuli muñaaka mulena ulumelelize nto ye, asabuleleli mutangaa hae kuli ki mañi yaswanela kuina fa lubona lwa muñaaka mulena, mwamulaho wahae?” 28  Cwale Mulena Davida aalaba, ali: “Hamu nibizeze Bati-sheba.” Mi Bati-sheba akena mwahali ni kuyema fapilaa mulena. 29  Mi mulena akonka, ali: “Ka Jehova yapila, yena yanilamulezi mwa liziyezi kaufela,+ 30  kacenu nikaeza mone nikonkezi ku wena ka Jehova Mulimu wa Isilaele kuli: ‘Mwanaa hao Salumoni ki yena yakaba mulena mwamulaho waka, mi ki yena yakaina fa lubona lwaka mwa sibaka saka!’” 31  Bati-sheba kihaa kubama ni kuwiseza pata yahae fafasi fapilaa mulena, mi ali: “Haike muñaaka Mulena Davida apile kuya kuile!” 32  Honafo Mulena Davida ali: “Hamu nibizeze muprisita Zadoki, mupolofita Natani, ni Benaya+ mwanaa Jehoyada.”+ Mi bao bakena mwahali ku mulena. 33  Mulena ababulelela, ali: “Hamuunge batanga ba muñaa mina, mi mupahamise mwanaka Salumoni fa mbongolo* yaka,+ mumushetumukiseze kwa Gihoni.+ 34  Muprisita Zadoki ni mupolofita Natani baye bayo mutozeza+ kwateñi kuli abe mulena wa Isilaele; kihona mukaliza lunaka inze muli: ‘Mulena Salumoni apile nako yetelele!’+ 35  Mi cwale mumulatelele, mi ukato kena ni kuina fa lubona lwaka; ukaba mulena mwa sibaka saka, mi nika mueza mueteleli wa Isilaele ni Juda.” 36  Honafo Benaya mwanaa Jehoyada abulelela mulena, ali: “Ameni! Jehova, yena Mulimu wa muñaaka mulena, atiise taba ye. 37  Sina Jehova mwanaabezi ni muñaaka mulena, haike abe cwalo ni Salumoni,+ mi ahulise lubona lwahae kufita lubona lwa muñaaka Mulena Davida.”+ 38  Cwale muprisita Zadoki, mupolofita Natani, Benaya+ mwanaa Jehoyada, ni Makereti ni Mapeleti+ bashetumuka mi bapahamisa Salumoni fa mbongolo* ya Mulena Davida,+ mi bamuisa kwa Gihoni.+ 39  Muprisita Zadoki kihaa nga lunaka lwa oli+ mwa tende+ mi atoza Salumoni,+ mi bakala kuliza lunaka, mi batu kamukana bakala kuhuweleza, bali: “Mulena Salumoni apile nako yetelele!” 40  Hamulaho wa zeo, batu kaufela bamulatelela mi baya, banze baliza tunamutolilo mi nebatabile hahulu, kuli mane lifasi lapazuha kabakala lilata labona.+ 41  Adonija ni batu kaufela banaamemile bautwa lilata leo hase bafelize kuca.+ Joabi asautwa feela mulumo wa lunaka, ali: “Kiñi hakunani lilata lelituna cwalo mwa muleneñi?” 42  Hanaasa bulela cwalo, Jonatani+ mwanaa muprisita Abiatare ataha. Mi Adonija ali: “Kena, kakuli u muuna yomunde,* mi kubonahala kuli utisize taba yende.” 43  Kono Jonatani aalaba Adonija, ali: “Batili! Muñaa luna Mulena Davida uketile Salumoni kuba mulena. 44  Mulena ulumile muprisita Zadoki, mupolofita Natani, Benaya mwanaa Jehoyada, ni Makereti ni Mapeleti kuli baye ni yena, mi bamupahamisize fa mbongolo* ya mulena.+ 45  Mi muprisita Zadoki ni mupolofita Natani bamutozelize kwa Gihoni kuli abe mulena. Habafelize, bakambama kuzwa mwa sibaka seo inze batabile hahulu, mi mwa muleneñi kunani siyongili. Ki lona lilata lemuutwile. 46  Mi mane Salumoni ki kale aina mwa lubona lwa bulena. 47  Hape batanga ba mulena batile kuto babaza muñaa luna Mulena Davida, bali: ‘Haike Mulimu wahao abubanise libizo la Salumoni kufita lahao, mi ahulise lubona lwahae kufita lwahao!’ Mulena hautwile cwalo, ainamela fa mumbeta. 48  Mi mulena ni yena ali: ‘Jehova Mulimu wa Isilaele alumbekwe, yafile mutu yomuñwi kuina mwa lubona lwaka kacenu mi unilumelelize kuiponela taba yeo ka meeto aka!’” 49  Mi batu kaufela bane bamemilwe ki Adonija basaba maswe, mi yomuñwi ni yomuñwi wabona ayema ni kuikela. 50  Adonija ni yena asaba Salumoni, mi ananuha ni kuyo swalelela kwa manaka a aletare.+ 51  Salumoni azibiswa kuli: “Bona, Adonija usabile Mulena Salumoni; mi uswalelezi kwa manaka a aletare, uli: ‘Pili Mulena Salumoni akonke kuli haana kubulaya mutangaa hae ka mukwale.’” 52  Salumoni ali: “Haiba aikuteka, hakuna nihaiba mulili wahae ulimuñwi okawela fafasi; kono haiba afumanwa ni bumaswe,+ ukashwa.” 53  Cwale Mulena Salumoni aluma batu kuyo muzwisa kwa aletare. Mi ato kena ni kukubamela Mulena Salumoni, Salumoni kihaa li ku yena: “Zamaya kwa ndu yahao.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “naasika utwisa butuku pilu yahae; naasika munyaza.”
Kamba “moyo wahao ni moyo wa.”
Fo kikuli, limbema. Linzwi la Siheberu litalusa folofolo yepepilwe ki mbongolo ni pizi.
Fo kikuli, limbema. Linzwi la Siheberu litalusa folofolo yepepilwe ki mbongolo ni pizi.
Kamba “yaswanela.”
Fo kikuli, limbema. Linzwi la Siheberu litalusa folofolo yepepilwe ki mbongolo ni pizi.