1 Malena 7:1-51

  • Ndu ya bulena ya Salumoni (1-12)

  • Hiramu wa sikwala utusa Salumoni (13-47)

    • Misumo yemibeli ya kopa (15-22)

    • Liwate la sipi yeshengunuzwi (23-26)

    • Likoloi zelishumi ni mikeke ya kopa (27-39)

  • Lisebeliso za gauda zafezwa kueziwa (48-51)

7  Mi nekuungezi Salumoni lilimo ze 13 kuli ayahe ndu* yahae,+ kufitela ndu yahae kaufela ifezwa kuyahiwa.+  Ayaha Ndu ya Mushitu wa Lebanoni+ yeneeza liñokolwa* ze 100 mwa butelele, liñokolwa ze 50 mwa bupala, ni liñokolwa ze 30 mwa butelele bwa kuya mwahalimu, aiyahela fa mibamba yemine ya misumo ya kota ya sidare; mi nekunani miambeso ya kota ya sidare+ fa misumo yeo.  Ndu yeo neiapesizwe kwahalimu ka mabala a kota ya sidare anaali fa mabala atiyezi fa misumo; neli ye 45, mi mwa mubamba ni mubamba neli ye 15.  Nekunani mibamba yemilaalu ya mahaulo abeilwe mwa mafulemu, mi lihaulo ni lihaulo nelitalimani ni lihaulo leliñwi mwa mibamba yemilaalu.  Minyako kaufela ni misumo ya likwalo neinani mafulemu alikanelela maneku;* maneku a kwapili a mahaulo anaatalimani ni mahaulo amañwi mwa mibamba yemilaalu ni ona naali cwalo.  Mi ayaha Muyaho* wa Misumo oeza liñokolwa ze 50 mwa butelele ni liñokolwa ze 30 mwa bupala, mi kwapilaa ona nekunani malibela anani misumo ni situwa.  Hape ayaha Muyaho* wa Lubona,+ mwanaaka atulelanga—ona Muyaho wa Katulo+—mi bauapesa ka mabala a kota ya sidare kuzwa fa bulilo kuyo fita kwa miambeso.  Ndu* mwanaaka pila, yeneli mwa lapa+ leliñwi, aiyahela kwahulenyana ni Muyaho* wo, mi ni yona neiyahilwe ka mukwa oswana. Hape Salumoni ayaha ndu yeswana ni Muyaho wo, aiyahela musalaa hae, yena mwanaa Faro.+  Miyaho yeo kaufela neiyahilwe ka macwe atula+ abetilwe ka litikanyo zenetokwahala, asahilwe hande mwahali ni kwande ka lisaha za macwe, kukalela kwa mutomo kuyo fita kwahalimu, mi nekuli cwalo ni kwande kuyo fita ni kwa lapa lelituna.+ 10  Mi mutomo neuezizwe ka macwe amatuna hahulu, ili atula; macwe amañwi naaeza liñokolwa zelishumi, mi amañwi naaeza liñokolwa ze 8. 11  Mi fahalimwaa macwe ao kwabeiwa macwe atula, abetilwe ka litikanyo zenetokwahala, mi kwaitusiswa ni likota za sidare. 12  Nekunani lukwakwa lwa mibamba yemilaalu yelundatami ya macwe abetilwe ni mubamba ulimuñwi wa mabala a kota ya sidare kupotoloha lapa lelituna, sina mone liinezi lapa la mwahali+ la ndu ya Jehova ni malibela a ndu.+ 13  Mulena Salumoni abiza Hiramu+ kuzwa kwa Tire. 14  Hiramu neli mwanaa mbelwa wa lusika lwa Nafetali, mi ndatahe neli mumbuti wa kopa wa kwa Tire;+ naanani bukwala, kutwisiso,+ ni zibo ya kueza mifuta kaufela ya misebezi ya kopa.* Ataha ku Mulena Salumoni mi aeza musebezi kaufela wanaafilwe. 15  Aeza misumo yemibeli ya kopa+ yeshengunuzwi; musumo ni musumo neueza liñokolwa ze 18 mwa butelele, ni liñokolwa ze 12 kupotoloha musumo.*+ 16  Mi aeza litoho za misumo zepeli za kopa yeshengunuzwi kuli libeiwe fahalimwaa misumo yeo. Toho ya musumo ulimuñwi neieza liñokolwa zeketalizoho mwa butelele, mi toho ya musumo omuñwi ni yona neieza liñokolwa zeketalizoho mwa butelele. 17  Toho ya musumo ni musumo, neikabisizwe ka tunyandi twa mawenge aindilwe;+ likalulo ze 7 za kanyandi kwa toho yeñwi, ni likalulo ze 7 za kanyandi kwa toho yeñwi. 18  Mi aeza lipomegaraneti mwa mibamba yemibeli yepotoloha kanyandi kuli likabise litoho za misumo; aeza nto yeswana kwa toho ni toho ya musumo. 19  Litoho za misumo ya kwa malibela nelinani sibupeho sa lipalisa za mayangayanga, sesieza liñokolwa zeene mwa butelele. 20  Litoho zeo nelili fahalimwaa misumo yemibeli, fone ikopanela kalulo ya laundi ya litoho ni kanyandi; mi nekunani lipomegaraneti ze 200 ze mwa mibamba kupotoloha toho ni toho ya musumo.+ 21  Atoma misumo ya malibela a tempele.*+ Atoma musumo wa kwa bulyo* mi aubeya libizo la Jakini,* kihona atoma musumo wa kwa nzohoto* mi aubeya libizo la Boazi.*+ 22  Mi litoho za fahalimwaa misumo nelinani sibupeho sa lipalisa za mayangayanga. Musebezi wa kueza misumo wafela cwalo. 23  Aeza Liwate* ka sipi yeshengunuzwi.+ Neli la laundi, mi nelieza liñokolwa zelishumi kuzwa mwabuse bobuñwi bwa mulomo walona kuya mwabuse bobuñwi, ni liñokolwa zeketalizoho mwa butelele bwa kuya mwahalimu, mi nelieza liñokolwa ze 30 kulipotoloha halipimiwa ka muhala wa kumishalisa.+ 24  Mi mwatasaa mulomo walona nekunani likabisa za mabonobono,+ zenee lipotolohile, ili zelishumi mwa sibaka ni sibaka sesieza ñokolwa iliñwi, kupotoloha Liwate, mi mabonobono ao naali mwa mibamba yemibeli mi naabupilwe hamoho ni Liwate sina nto iliñwi. 25  Liwate neliinzi fahalimwaa lipoho ze 12,+ lipoho zetaalu nelitalimezi kwa mutulo, zetaalu nelitalimezi kwa wiko, zetaalu nelitalimezi kwa mboela, mi zetaalu nelitalimezi kwa upa; Liwate neliinzi fahalimwaa zona, mi lipoho zeo kaufela nelifulalelani. 26  Mi mukita wa sipi yalona neulikana ni bupala bwa singandi sa lizoho;* mulomo walona neuezizwe sina mulomo wa komoki, sina lipalisa za mayangayanga zetubuzi. Mwateñi nekubeiwanga mezi aeza litikanyo za bati* ze 2,000. 27  Cwale aeza likoloi*+ za kopa zelishumi. Koloi ni koloi neieza liñokolwa zeene mwa butelele, liñokolwa zeene mwa bupala, ni liñokolwa zetaalu mwa butelele bwa kuya mwahalimu. 28  Mi likoloi zeo neliezizwe cwana: Kwa maneku azona nekubeilwe mabala a kopa, mi mabala ao naali mwa mafulemu. 29  Mi fa mabala ao anaabeilwe mwa mafulemu nekunani maswaniso a litau,+ lipoho, ni likerubimi,+ mi maswaniso aswana ao naali fa mafulemu. Nekunani likabisa za lipalisa fahalimwaa maswaniso a litau ni lipoho ni mwatasaa ona. 30  Mi koloi ni koloi neinani mawili a kopa amane ni miambeso ya kopa ya kwa mawili, mi kwa makona amane a koloi nekunani matiyelo a mawili ni miambeso. Kwatasaa mukeke nekunani matiyelo anaaezizwe hamoho ni likabisa za lipalisa kwa lineku ni lineku. 31  Mulomo wayona neueza ñokolwa iliñwi kuzwa kwatasi kuya mwahalimu; mulomo wayona neli wa laundi, mi neunani matomelo aeza ñokolwa iliñwi ni hafu, mi kwa mulomo wayona nekucakuzwi maswaniso. Mi mabala ayona naanani maneku alikanelela, isiñi a laundi. 32  Mawili amane naali mwatasaa mabala a kwa maneku, mi matiyelo a kwa mawili naasweli kwa koloi, mi liwili ni liwili nelieza ñokolwa iliñwi ni hafu mwa butelele. 33  Mi mawili ao naaswana inge mawili a sikocikala. Matiyelo aona, mialo,* masipoko, ni habu kaufelaa zona neliezizwe ka sipi yeshengunuzwi. 34  Mwa makona amane a koloi ni koloi nekunani matiyelo amane; matiyelo ao naaezizwe hamoho sina nto iliñwi ni koloi. 35  Kwahalimwaa koloi nekunani kalulo ya laundi yeeza hafu ya ñokolwa mwa butelele bwa kuya mwahalimu, mi kwahalimwaa koloi, mafulemu ayona ni mabala a mwa matuko, neliezizwe hamoho sina nto iliñwi ni yona. 36  Fa mafulemu ayona ni fa mabala a mwa matuko, acakula fateñi maswaniso a likerubimi, litau, ni likota za nzalu kulikana ni butuna bwa sibaka, kubeya cwalo ni likabisa za lipalisa mwa maneku kaufela.+ 37  Mo ki mona mwanaaezelize likoloi zelishumi;+ kaufelaa zona neliezizwe ka sipi yeshengunuzwi,+ nelilikanelela mi neliswana. 38  Aeza mikeke ya kopa yelishumi;+ mwa mukeke ni mukeke nekukona kubeiwa mezi aeza litikanyo za bati ze 40. Mukeke ni mukeke neueza liñokolwa zeene.* Yeñwi ni yeñwi ya likoloi zelishumi neinani mukeke ulimuñwi. 39  Kihona abeya likoloi zeketalizoho kwa lineku la ndu la bulyo ni likoloi zeketalizoho zeñwi kwa lineku la ndu la nzohoto, mi abeya Liwate kwa lineku la ndu la bulyo, ili kwa mboela-upa.+ 40  Hape Hiramu+ aeza mikeke, lifocolo,+ ni mikeke ya kwiti.+ Mi Hiramu afeza musebezi kaufela wa ndu ya Jehova, wanaaezelize Mulena Salumoni:+ 41  aeza misumo yemibeli+ ni litoho zebupehile inge mukeke wa kwiti zeneli fahalimwaa misumo yemibeli; tunyandi totubeli+ totukabisize litoho zepeli za misumo zenebupehile inge mukeke wa kwiti; 42  lipomegaraneti+ ze 400 zeneli kwa tunyandi totubeli, ili mibamba yemibeli ya lipomegaraneti yeneli kwa kanyandi ni kanyandi, kuli likabise litoho zepeli zenebupehile inge mukeke wa kwiti zeneli fa misumo yemibeli; 43  likoloi zelishumi+ ni mikeke yelishumi+ ya fa likoloi; 44  Liwate+ ni lipoho ze 12 zeneli kwatasaa Liwate; 45  ni lipizana, lifocolo, mikeke ya kwiti, ni lisebeliso zeñwi kaufela, zanaaezize Hiramu fa kopa yebenyisizwe, ili zanaaezelize Mulena Salumoni kuli liitusiswe kwa ndu ya Jehova. 46  Mulena aliezeza mwa likombole za lizupa ka sipi yeshengunuzwi, mwa sikiliti sa Jordani, mwahalaa Sukoti ni Zaretani. 47  Salumoni naasika pima bukiti bwa lisebeliso zeo kaufela kakuli neli zeñata hahulu. Bukiti bwa kopa yazona nebusika zibahala.+ 48  Salumoni aeza lisebeliso kaufela za ndu ya Jehova: ili aletare+ ya gauda; tafule ya gauda+ fone kubeiwa linkwa za poniso; 49  matomelo a lilambi+ a gauda yekenile, aketalizoho kwa bulyo ni aketalizoho kwa nzohoto fapilaa muzuzu wa mwahali hahulu; ni lipalisa zetubuzi,+ lilambi, ni mamangato,* ili za gauda;+ 50  mikeke, litimiso za mulilo,+ mikeke ya kwiti, likomoki,+ lipizana za mulilo,+ ili za gauda yekenile; ni liswalelele za likwalo za ndu ya mwahali,+ sona Sibaka Sesikenile Hahulu, ni liswalelele za likwalo za ndu ya tempele,+ ili za gauda. 51  Mulena Salumoni afeza cwalo musebezi kaufela wanaatokwa kueza kwa ndu ya Jehova. Mi Salumoni akenya lika zanaakenisize Davida,+ yena ndatahe, akenya silivera, gauda, ni libyana mwa mabulukelo a bufumu bwa ndu ya Jehova.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ndu ya bulena.”
Ñokolwa neieza lisentimita ze 44.5 (mainci a 17.5). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “anani maneku amane.”
Kamba “Malibela.”
Kamba “Malibela.”
Kamba “Ndu ya bulena.”
Linzwi ka linzwi, “ndu ya Muyaho.”
Kamba “kopa yezwakilwe,” ili pulelo yeama timana ye ni litimana zeñwi za kwapili mwa kauhanyo ye.
Kamba “omuñwi ni omuñwi wa misumo yemibeli yeo, neueza liñokolwa ze 12 mwa bukima haupimiwa ka kuupotolosa muhala.”
Ili kutalusa Sibaka Sesikenile.
Kamba “kwa mboela.”
Lelitalusa “Haike Yena [fo kikuli, Jehova] Atiise Hahulu.”
Kamba “kwa mutulo.”
Mwendi ili kutalusa “Ka Maata.”
Kamba “sibulukelo sa mezi.”
Ibato ba lisentimita ze 7.4 (mainci a 2.9). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Bati ki tikanyezo mone kukwana malita a 22. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “likoloi za mezi.”
Kamba “lingelengele.”
Kamba “liñokolwa zeene mwa bukima.”
Kamba “maswalisiso.”