1 Malena 19:1-21

  • Elia wabaleha kusaba Jezabele yabata kumubulaya (1-8)

  • Jehova uiponahaza ku Elia kwa Horebe (9-14)

  • Elia utalusezwa kuli atoze Hazaele, Jehu, ni Elisha (15-18)

  • Elisha uketiwa kuli ayole Elia (19-21)

19  Cwale Akabe+ abulelela Jezabele+ lika kaufela zanaaezize Elia, ni mwanaabulaezi bapolofita kaufela ka mukwale.+  Jezabele hautwa cwalo, aluma numwana ku Elia, ali: “Milimu inife koto mi iniekeleze kwateñi haiba kamuso ka nako ye hanina kukueza sina yomuñwi ni yomuñwi wabona!”  Elia kihaa kenelwa ki sabo, mi ananuha, abaleha kuli apilise bupilo bwahae.+ Apunya mwa Beere-sheba+ wa mwa Juda,+ mi asiya sikombwa sahae mwateñi.  Aya mwa lihalaupa musipili oeza lizazi lililiñwi, mi ayo ina mwatasaa kota, mi aikupela kuli ashwe. Abulela kuli: “Kulikani! Wena Jehova, uunge bupilo bwaka,+ kakuli hanifiti bo kuku.”  Cwale alobala mi aya mwa buloko inzaa li mwatasaa kota. Mi honafo lingeloi lamuswala+ mi lali ku yena: “Zuha uce.”+  Hazuha, abona sinkwa sa laundi fa macwe acisa ni nkwana ya mezi kwatuko a toho yahae. Aca ni kunwa mi alobala hape.  Hasamulaho, lingeloi la Jehova lakuta lwabubeli mi lamunyunga, lali: “Zuha uce, hakusicwalo hauna kukona kuzamaya musipili.”  Kihaa zuha mi aca ni kunwa, mi ka maata anaafumani kwa sico seo, azamaya ka mazazi a 40 ni masihu a 40 kuyo fita kwa Horebe, lona lilundu la Mulimu wa niti.+  Hafitile kwateñi akena mwa mukoti+ mi alobala mwateñi busihu; mi hamubone! Linzwi la Jehova lataha ku yena, lali: “Elia, uezañi kwanu?” 10  Aalaba, ali: “Nitukufalezwi hahulu Jehova Mulimu wa limpi;+ kakuli sicaba sa Isilaele sisiile tumelelano yahao,+ basinyize lialetare zahao, mi babulaile bapolofita bahao ka mukwale,+ mi ki na feela yasiyezi. Mi cwale bazuma bupilo bwaka.”+ 11  Kono Mulimu ali: “Zwela fande, uyo yema fa lilundu fapilaa Jehova.” Mi hamubone! Jehova naafita,+ mi moya omutuna, omaata neushanauna malundu ni kupazaula macwe fapilaa Jehova,+ kono Jehova naasiyo mwa moya wo. Hamulaho wa moya, kwataha zikinyeho,+ kono Jehova naasiyo mwa zikinyeho yeo. 12  Hamulaho wa zikinyeho, kwataha mulilo,+ kono Jehova naasiyo mwa mulilo wo. Hamulaho wa mulilo, kwautwahala linzwi lene liutwahalela mwatasi, leliombalile.+ 13  Elia hautwa linzwi leo, aikwahela kwa pata ka siapalo sahae,+ mi azwela kwande, ayo yema kwa makenelo a mukoti. Cwale linzwi lamubuza kuli: “Elia, uezañi kwanu?” 14  Aalaba, ali: “Nitukufalezwi hahulu za Jehova Mulimu wa limpi; kakuli sicaba sa Isilaele sisiile tumelelano yahao,+ basinyize lialetare zahao, mi babulaile bapolofita bahao ka mukwale, mi ki na feela yasiyezi. Mi cwale bazuma bupilo bwaka.”+ 15  Jehova ali ku yena: “Kuta, uye mwa lihalaupa la Damaseka. Hauka fita, uyo toza Hazaele+ kuli abe mulena wa Siria. 16  Mi uswanela kutoza Jehu+ muikulyaa Nimishi kuli abe mulena wa Isilaele, mi uswanela kutoza Elisha* mwanaa Shafati wa kwa Abele-mehola kuli abe mupolofita mwa sibaka sahao.+ 17  Mutu kaufela yakabanduka kwa mukwale wa Hazaele,+ ukabulaiwa ki Jehu;+ mi yakabanduka kwa mukwale wa Jehu, ukabulaiwa ki Elisha.+ 18  Mi nisasiyalezwi ki batu ba 7,000 mwa Isilaele,+ ili bao kaufela habasika kubamela Baale+ mi habasika mutubeta.”+ 19  Kihaa funduka mo, mi afumana Elisha mwanaa Shafati inzaa kekela; kwapilaa hae nekunani licoko ze 12, mi kwa coko ni coko nekunani mapulu* amabeli, mi yena naakekelisa coko yabu 12. Cwale Elia aya ku yena mi amuapesa siapalo sahae.+ 20  Elisha asiya mapulu,* amatela Elia mi ali: “Haku nilumeleze niyo tubeta ndate ni me. Kihona nika kulatelela.” Elia amualaba kuli: “Kuta, nika kuhanisezañi?” 21  Kihaa kuta mi ayo nga mapulu* amabeli ni kuaeza sitabelo, mi aitusisa likota za kwa sikekele kwa kuapeha nama ya mapulu* ni kufa batu nama, mi baica. Hamulaho, ananuha mi alatelela Elia ni kukala kumusebeleza.+

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Mulimu ki Yena Yapilisa.”
Linzwi ka linzwi, “lipoho.”
Linzwi ka linzwi, “lipoho.”
Linzwi ka linzwi, “lipoho.”
Linzwi ka linzwi, “lipoho.”