1 Malena 15:1-34

  • Abijami, mulena wa Juda (1-8)

  • Asa, mulena wa Juda (9-24)

  • Nadabi, mulena wa Isilaele (25-32)

  • Baasha, mulena wa Isilaele (33, 34)

15  Ka silimo sabu 18 sa puso ya Mulena Jeroboami+ mwanaa Nebati, Abijami aba mulena wa Juda.+  Abusa lilimo zetaalu mwa Jerusalema. Libizo la mahe neli Maaka+ muikulyaa Abishalomi.  Aeza libi kaufela zanaaezize ndatahe, mi naasika sebeleza Jehova Mulimu wahae ka pilu yahae kaufela* sina mwanaaezelize Davida kuku wahae.  Kono kabakala Davida,+ Jehova Mulimu wahae amufa lambi mwa Jerusalema+ ka kuketa mwanaa hae kuli abe mulena mwamulaho wahae ni ka kusileleza Jerusalema.  Kakuli Davida naaezize zelukile mwa meeto a Jehova, mi naasika tuhela kueza nto ifi kamba ifi yanaa mulaezi Mulimu mwa bupilo bwahae kaufela, konji feela mwa taba ya Uria wa Muhiti.+  Mi nekunani lindwa mwahalaa Roboami ni Jeroboami mwa mazazi kaufela a bupilo bwahae.+  Haili litaba zeñwi za Abijami, zona lika kaufela zanaaezize, kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Juda?+ Mi kwaba ni ndwa mwahalaa Abijami ni Jeroboami.+  Abijami ashwa, abulukiwa sina bo kuku wahae, mi bamubuluka mwa Muleneñi wa Davida; mi Asa mwanaa hae+ amuyola fa bulena.+  Ka silimo sabu 20 sa puso ya Mulena Jeroboami wa Isilaele, Asa akala kubusa Juda. 10  Abusa lilimo ze 41 mwa Jerusalema. Libizo la kuku wahae neli Maaka+ muikulyaa Abishalomi. 11  Asa aeza zelukile mwa meeto a Jehova,+ sina mwanaaezelize Davida kuku wahae. 12  Aleleka mahule babaana ba kwa tempele mwa naha+ mi azwisa milimu kaufela ya maswaniso yenyenyisa* yeneezizwe ki bo kuku wahae.+ 13  Atulula ni Maaka+ kuku wahae fa situlo sahae sa kuba mahe mulena,* kakuli naaezize mulimu wa siswaniso omaswe wa kulapelela fa kota ya kulapela.* Asa alema mulimu wa siswaniso onyenyisa wa kuku wahae,+ mi auciseza mwa Musindi wa Kidroni.+ 14  Kono libaka zelumbile nelisika zwisiwa.+ Nihakulicwalo, Asa asebeleza Jehova ka pilu yahae kaufela* mwa bupilo* bwahae kaufela. 15  Mi atisa lika zanaakenisize ni zanaakenisize ndatahe, alikenya mwa ndu ya Jehova—ili silivera, ni gauda, ni lisebeliso za mifuta-futa.+ 16  Nekunani lindwa kamita mwahalaa Asa ni Baasha+ mulena wa Isilaele. 17  Cwale Mulena Baasha wa Isilaele ato lwanisa Juda mi akala kuyaha* Rama+ kuli atibele mutu ufi kamba ufi kuzwa kamba kukena ku* Mulena Asa wa Juda.+ 18  Asa kihaa nga silivera ni gauda kaufela zenesiyezi mwa mabulukelo a bufumu bwa ndu ya Jehova ni mwa mabulukelo a bufumu bwa ndu ya mulena mi alifa batanga bahae. Mulena Asa kihaa lilumela Beni-hadadi mwanaa Tabirimoni mwanaa Hezioni, mulena wa Siria,+ yanaapila mwa Damaseka, ali: 19  “Kunani tumelelano mwahalaa ka ni wena, ni mwahalaa ndate ni ndataho. Nikulumela mpo ya silivera ni gauda. Taha uto felisa tumelelano yene uezize ni Mulena Baasha wa Isilaele, kuli azwe ku na.” 20  Beni-hadadi autwa Mulena Asa mi aluma bazamaisi ba limpi zahae kuyo lwanisa mileneñi ya Isilaele, mi bahapa Ijoni,+ Dani,+ Abele-beti-maaka, naha kaufela ya Kinereti, ni naha kaufela ya Nafetali. 21  Baasha hautwa taba yeo, honafo atuhela kuyaha* Rama mi ayo pila mwa Tiriza.+ 22  Cwale Mulena Asa akopanya Majuda kaufela—hakuna yanaasiyezi—mi bayo nga macwe ni likota za kwa Rama zanaaitusisa Baasha kwa kuyaha, mi Mulena Asa aitusisa zona kwa kuyaha* Geba,+ Benjamine, ni Mizipa.+ 23  Haili litaba zeñwi kaufela za Asa, maata ahae kaufela ni lika kaufela zanaaezize ni mileneñi yanaayahile,* kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Juda? Kono hasaasupezi, akula butuku bwa mahutu.+ 24  Mi Asa ashwa, abulukiwa sina bo kuku wahae mi abulukiwa kone kubulukilwe bo kuku wahae mwa Muleneñi wa Davida; mi Josafati mwanaa hae+ amuyola fa bulena. 25  Nadabi+ mwanaa Jeroboami aba mulena wa Isilaele mwa silimo sabubeli sa puso ya Mulena Asa wa Juda, mi abusa Isilaele ka lilimo zepeli. 26  Azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova mi azamaya mwa nzila ya ndatahe+ ni ka sibi sahae, ili sanaatahiselize Isilaele kueza.+ 27  Baasha mwanaa Akija wa ndu ya Isakare alela kueza maswe Nadabi, mi Baasha amubulaela mwa Gibetoni,+ muleneñi one uli wa Mafilisita, Nadabi ni Maisilaele kaufela hane basweli kulwanisa Gibetoni. 28  Baasha abulaya Nadabi mwa silimo sabulaalu sa puso ya Mulena Asa wa Juda mi amuyola fa bulena. 29  Hasaabile mulena, abulaya ba ndu kaufela ya Jeroboami. Naasika siya nihaiba mutu alimuñwi yapila ku ba ndu ya Jeroboami; abayundisa, kulikana ni linzwi la Jehova lanaabulezi ka mutangaa hae Akija wa kwa Shilo.+ 30  Neli kabakala libi za Jeroboami zanaaezize ni kutahiseza Isilaele kuli alieze, ni kabakala kuli naafoselize hahulu Jehova Mulimu wa Isilaele. 31  Haili litaba zeñwi za Nadabi, zona lika kaufela zanaaezize, kikuli halisika ñolwa mwa buka ya litaba za linako za malena ba Isilaele? 32  Mi nekunani lindwa kamita mwahalaa Asa ni Mulena Baasha wa Isilaele.+ 33  Ka silimo sabulaalu sa puso ya Mulena Asa wa Juda, Baasha mwanaa Akija aba mulena mwa Tiriza, abusa Isilaele kaufela, mi naabusize ka lilimo ze 24.+ 34  Kono azwelapili kueza zemaswe mwa meeto a Jehova,+ mi azamaya mwa nzila ya Jeroboami ni ka sibi sahae, sanaatahiselize Isilaele kueza.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ka pilu yeineezi ka kutala.”
Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, libato swana ni linzwi lelitalusa “musutelo,” mi liitusisizwe sina pulelo ya kunyefula.
Kamba “sina mufumahali.”
Kamba “ka pilu yeineezi ka kutala.”
Linzwi ka linzwi, “mazazi.”
Kamba “kutiisa; kuyaha sinca.”
Kamba “kuzwa kamba kukena mwa sibaka sa.”
Kamba “kutiisa; kuyaha sinca.”
Kamba “kutiisa; kuyaha sinca.”
Kamba “yanaatiisize; yanaayahile sinca.”